Procedure : 2016/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1239/2016

Indgivne tekster :

B8-1239/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 247kWORD 59k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Hviderusland (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Hviderusland (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i de seneste to år er blevet taget en række skridt, som har bidraget til at forbedre forbindelserne mellem EU og Hviderusland; der henviser til, at dette omfatter forhandlinger om en visumlempelses- og tilbagetagelsesaftale, et mobilitetspartnerskab, genoptagelse af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland, undertegnelse af en samarbejdsaftale om en mekanisme for tidlig varsling i energisektoren og Hvideruslands proaktive deltagelse i Det Østlige Partnerskab;

B.  der henviser til, at EU ikke har udvidet de restriktive foranstaltninger, der påvirker 170 enkeltpersoner og tre virksomheder, men har besluttet, at våbenembargoen og de restriktive foranstaltninger over for de fire enkeltpersoner, der er opført på listen i forbindelse med to oppositionspolitikeres, en forretningsmands og en journalists uopklarede forsvinding, opretholdes;

C.  der henviser til, at de politiske fanger er blevet løsladt; der henviser til, at OSCE's valgobservationsmission konkluderede, at parlamentsvalget den 11. september blev afholdt effektivt, og at der blev gjort en synlig indsats for at løse en række langvarige problemer, men konstaterede imidlertid også, at der fortsat er en række systemiske mangler, f.eks. at den retlige ramme indskrænker politiske rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og at den blev fortolket alt for restriktivt. Mediedækningen gjorde det ikke muligt for vælgerne at træffe et informeret valg, og til trods for en generel forøgelse af antallet af kandidater, herunder et betydeligt antal fra oppositionen, manglede kampagnen synlighed;

D.  der henviser til, at Hviderusland er begyndt at spille en konstruktiv rolle i regionen;

E.  der henviser til, at dødsstraffen stadig anvendes i Hviderusland;

F.  der henviser til, at Hviderusland er medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union; der henviser til, at Rusland er Hvideruslands vigtigste handelspartner og tegner sig for næsten halvdelen af Hvideruslands udenrigshandel;

1.  opfordrer EU til at fastholde momentum med hensyn til en yderligere normalisering af forbindelserne med Hviderusland; glæder sig over ophævelsen af de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland og gentager sit synspunkt om, at de eksisterende forskelle bedst kan løses gennem styrkede kommunikationskanaler, og at en yderligere indsats fra EU's side, navnlig Europa-Parlamentet, i en dialog med Hviderusland og i særdeleshed med landets borgere, civilsamfundsorganisationer og parlament samt forskellige politiske partier, kan skabe konkrete resultater og bidrage til landets uafhængighed, suverænitet og velstand;

2.  opfordrer til, at der etableres normale parlamentariske forbindelser mellem Europa-Parlamentet og det hviderussiske parlament; er af den opfattelse, at dette er en passende ramme for en omfattende dialog om spørgsmål af fælles interesse, bl.a. spørgsmål, hvor parterne har vidt forskellige holdninger;

3.  noterer sig resultatet af parlamentsvalget og den omstændighed, at for første gang i 12 år er en række medlemmer af oppositionen repræsenteret i parlamentet; opfordrer den hviderussiske regering til sammen med det nyvalgte parlament at fortsætte demokratiseringsprocessen og gøre en samlet indsats for at gennemføre de mangeårige henstillinger fra OSCE og Venedigkommissionen;

4.  glæder sig over de hviderussiske myndigheders villighed til at genoptage dialogen med internationale partnere som f.eks. EU om menneskerettighedsproblemer; beklager, at der fortsat er problemer i samarbejdet med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland; opfordrer regeringen og parlamentet i Hviderusland til at tage fat på de problemer og henstillinger, der er indeholdt i resolutionen af 28. juni 2016 fra FN's Menneskerettighedsråd(1);

5.  gentager sin opfordring til Hviderusland om at indføre et moratorium for anvendelsen af dødsstraffen med henblik på helt at afskaffe den;

6.  opfordrer Hviderusland til fortsat at bidrage til en genoptagelse af dialogen og samarbejdet mellem Rusland, Ukraine og EU;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Fællesskabet af Uafhængige Stater samt parlamentet og regeringen i Hviderusland.

 

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik