Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1239/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 466kWORD 65k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα τα οποία συνέβαλαν στη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής και η εταιρική σχέση κινητικότητας, η επανέναρξη του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υπογραφή διακανονισμού συνεργασίας για μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η προορατική συμμετοχή της Λευκορωσίας στην Ανατολική εταιρική σχέση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν παρέτεινε τα περιοριστικά μέτρα που επηρεάζουν 170 πρόσωπα και τρεις εταιρείες, αλλά αποφάσισε ότι το εμπάργκο όπλων και τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν τα τέσσερα πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί σε συνδυασμό με τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφανίσεων δύο πολιτικών της αντιπολίτευσης, ενός επιχειρηματία και ενός δημοσιογράφου, θα παραμείνουν σε ισχύ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του ΟΑΣΕ για την παρατήρηση των εκλογών κατέληξε στο συμπέρασμα: «Οι βουλευτικές εκλογές στις 11 Σεπτεμβρίου οργανώθηκαν αποτελεσματικά και... υπήρχαν εμφανείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση ορισμένων μακροχρόνιων προβλημάτων», αλλά, ωστόσο, σημείωσε: «ορισμένες συστημικές αδυναμίες παραμένουν, όπως [ότι] το νομικό πλαίσιο περιορίζει τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ερμηνεύτηκε κατά τρόπο υπέρμετρα συσταλτικό. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να προβούν σε ενημερωμένη επιλογή και, παρά τη συνολική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων σημαντικός αριθμός από την αντιπολίτευση, η εκστρατεία δεν έτυχε προβολής»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία έχει αρχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να εφαρμόζεται στη Λευκορωσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης· ότι η Ρωσία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λευκορωσίας και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Λευκορωσίας.

1.  καλεί την ΕΕ να διατηρήσει την κεκτημένη δυναμική για την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων με τη Λευκορωσία: εκφράζει την ικανοποίησή του για την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της Λευκορωσίας και επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υφιστάμενες διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω ενισχυμένων διαύλων επικοινωνίας και ότι η περαιτέρω συμμετοχή της ΕΕ, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάλογο με τη Λευκορωσία, και κυρίως με τους πολίτες της και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με το Κοινοβούλιο και τα διάφορα πολιτικά κόμματα, μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα και να συμβάλλει στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ευημερία της χώρας·

2.  ζητεί να θεσπισθούν κανονικές κοινοβουλευτικές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Λευκορωσικού Κοινοβουλίου· εκτιμά πως αυτές αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για ένα συνολικό διάλογο επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων όπου τα δύο μέρη έχουν θεμελιωδώς αντίθετες απόψεις·

3.  επισημαίνει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών και το γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά από 12 έτη, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, μαζί με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και να αναλάβει μια συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων συστάσεων του ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας·

4.  επικροτεί την προθυμία των Λευκορωσικών αρχών να αρχίσουν εκ νέου τον διάλογο με τους διεθνείς εταίρους, όπως η ΕΕ, για τα προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία· καλεί την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας, να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες και τις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 28 Ιουνίου 2016(1)·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Λευκορωσικές αρχές να προβούν σε μορατόριουμ όσον αφορά τη χρήση της θανατικής ποινής, εν όψει της κατάργησής της·

6.  καλεί τη Λευκορωσία να συνεχίσει να συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της ΕΕ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου