Resolutsiooni ettepanek - B8-1239/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1239/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Valgevene kohta

  16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Menetlus : 2016/2934(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1239/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-1239/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1239/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta

  (2016/2934(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et viimase kahe aasta jooksul on võetud meetmeid, mis on aidanud kaasa ELi ja Valgevene suhete paranemisele; arvestades, et need hõlmavad viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingu ning liikuvuspartnerluse läbirääkimisi, ELi ja Valgevene vahelise inimõiguste dialoogi taasalustamist, energiasektori varase hoiatuse mehhanismi koostöökorra allkirjastamist ning Valgevene proaktiivset osalemist idapartnerluses;

  B.  arvestades, et EL ei ole pikendanud piiravaid meetmeid, mis puudutavad 170 isikut ja kolme ettevõtet, kuid on otsustanud, et kehtima jäävad relvaembargo ja piiravad meetmed nelja isiku suhtes, kes on musta nimekirja kantud seoses kahe opositsioonipoliitiku, ühe ärimehe ja ühe ajakirjaniku seni lahendamata kadumisega;

  C.  arvestades, et poliitvangid on vabastatud; arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) valimisvaatlusmissiooni järeldustes leiti, et „11. septembri parlamendivalimised olid tõhusalt korraldatud ja ... mõnede pikaajaliste probleemide lahendamiseks oli tehtud nähtavaid jõupingutusi“, kuid märgiti siiski, et „endiselt esineb süsteemseid probleeme, nagu see, et õigusraamistik piirab poliitilisi õigusi ja põhivabadusi ning et seda tõlgendatakse liiga kitsalt. Meediakajastus ei võimaldanud valijatel teha teadlikku valikut ning vaatamata üleüldisele kandidaatide arvu tõusule, sealhulgas märkimisväärsele opositsiooniesindajate arvule, ei olnud valimiskampaania piisavalt nähtav“;

  D.  arvestades, et Valgevene on hakanud piirkonnas konstruktiivset rolli etendama;

  E.  arvestades, et Valgevenes kohaldatakse jätkuvalt surmanuhtlust;

  F.  arvestades, et Valgevene on Euraasia Majandusliidu liige; arvestades, et Valgevene tähtsaim kaubanduspartner on Venemaa, kelle arvele langeb peaaegu pool Valgevene rahvusvahelisest kaubandusest;

  1.  kutsub ELi üles hoidma Valgevenega suhete jätkuva normaliseerimise tempot; tunneb heameelt asjaolu üle, et Valgevene-vastaste piiravate meetmete kohaldamine lõpetati, ning kordab oma seisukohta, et erimeelsusi saab kõige paremini lahendada tõhusate teabekanalite kasutamise abil ning et ELi ja eelkõige Euroopa Parlamendi jätkuv osalemine dialoogis Valgevenega, eelkõige selle kodanike ja kodanikuühiskonnaga ning ka parlamendi ja mitmesuguste erakondadega, võib kaasa tuua konkreetseid tulemusi ning aidata kaasa riigi iseseisvusele, suveräänsusele ja heaolule;

  2.  nõuab, et Euroopa Parlamendi ja Valgevene parlamendi vahel seataks sisse normaalsed parlamentidevahelised suhted; on arvamusel, et see on sobiv raamistik ulatusliku dialoogi pidamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel, sealhulgas küsimustes, milles partnerite seisukohad põhimõtteliselt erinevad;

  3.  võtab teadmiseks parlamendivalimiste tulemused ja asjaolu, et esimest korda 12 aasta jooksul on parlamendis esindatud mõned opositsiooniliikmed; kutsub Valgevene valitsust koos äsja valitud parlamendiga üles jätkama demokratiseerimisprotsessi ning tegema laiaulatuslikke jõupingutusi OSCE ja Veneetsia komisjoni pikaajaliste soovituste täitmiseks;

  4.  tunneb heameelt Valgevene ametivõimude valmisoleku üle taasalustada dialoogi inimõigustega seotud probleemide üle selliste rahvusvaheliste partneritega nagu EL; mõistab hukka asjaolu, et jätkuvalt esineb probleeme koostöös inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööriga Valgevenes; kutsub Valgevene valitsust ja parlamenti üles tegelema ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. juuni 2016. aasta resolutsioonis[1] sisalduvate murepunktide ja soovitustega;

  5.  kordab üleskutset Valgevenele kehtestada surmanuhtluse kasutamisele moratoorium, eesmärgiga surmanuhtlus kaotada;

  6.  kutsub Valgevenet üles aitama jätkuvalt kaasa dialoogi taasavamisele ja koostööle Venemaa, Ukraina ja ELi vahel;

  7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele, Sõltumatute Riikide Ühenduse sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.