Procedūra : 2016/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1239/2016

Pateikti tekstai :

B8-1239/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 400kWORD 68k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Baltarusijos (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius dvejus metus imtasi nemažai veiksmų, kurie prisidėjo prie ES ir Baltarusijos santykių gerinimo; kadangi šie veiksmai apima derybas dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimo bei partnerystės judumo srityje, ES ir Baltarusijos dialogo žmogaus teisių klausimais atnaujinimą, bendradarbiavimo susitarimo dėl išankstinio perspėjimo mechanizmo energetikos srityje pasirašymą ir aktyvų Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės veikloje;

B.  kadangi ES nepratęsė ribojamųjų priemonių, taikomų 170 asmenų ir trims bendrovėms, tačiau nusprendė, kad ginklų embargas ir ribojamosios priemonės keturiems asmenims, įrašytiems į sąrašą dėl neišaiškintų dviejų opozicijos politikų (verslininko ir žurnalisto) dingimo atvejų, ir toliau bus taikomos;

C.  kadangi politiniai kaliniai buvo paleisti; kadangi ESBO rinkimų stebėjimo misija padarė išvadą, kad „parlamento rinkimai buvo organizuoti veiksmingai“ ir „pastebėta aiškių pastangų <...> išspręsti tam tikras ilgalaikes problemas“, tačiau vis dėlto pastebėjo, kad „vis dėlto liko sisteminių trūkumų“, kaip antai „teisinis pagrindas apriboja politines teises ir pagrindines laisves ir buvo aiškinamas per siaurai. Nušvietimas žiniasklaidoje nesudarė galimybių rinkėjams pasirinkti remiantis informacija ir, nepaisant bendro kandidatų skaičiaus padidėjimo, įskaitant didelį skaičių opozicijos kandidatų, kampanijai trūko matomumo“;

D.  kadangi Baltarusija pradėjo atlikti konstruktyvų vaidmenį regione;

E.  kadangi mirties bausmė Baltarusijoje ir toliau taikoma;

F.  kadangi Baltarusija yra Eurazijos ekonominės sąjungos narė; kadangi Rusija yra svarbiausia Baltarusijos prekybos partnerė, o prekyba su ja sudaro beveik pusę Baltarusijos tarptautinės prekybos apimties;

1.  ragina ES išlaikyti tolesnio santykių su Baltarusija normalizavimo pagreitį; palankiai vertina tai, kad panaikintos ribojamosios priemonės Baltarusijos atžvilgiu, ir pakartoja savo nuomonę, kad esamų skirtumų problemas geriausia spręsti naudojantis stipresniais ryšių palaikymo kanalais, taip pat kad tolesnis ES ir konkrečiai – Europos Parlamento įsitraukimas į dialogą su Baltarusija ir visų pirma jos piliečiais bei pilietine visuomene, taip pat su jos parlamentu ir įvairiomis politinėmis partijomis, gali duoti apčiuopiamų rezultatų ir prisidėti prie šalies nepriklausomybės, suverenumo ir klestėjimo;

2.  ragina užmegzti normalius parlamentinius Europos Parlamento ir Baltarusijos parlamento santykius; laikosi nuomonės, kad tai būtų tinkamas pagrindas išsamiam dialogui bendrojo intereso klausimais, net ir tais atvejais, kai partnerių pozicijos iš esmės skiriasi;

3.  atkreipia dėmesį į parlamento rinkimų rezultatus ir į tai, kad pirmą kartą per dvylika metų opozicija turi atstovų parlamente; ragina Baltarusijos vyriausybę su naujai išrinktu parlamentu toliau vykdyti demokratizacijos procesą ir dėti visapuses pastangas, kad būtų įgyvendintos senos ESBO ir Venecijos komisijos rekomendacijos;

4.  palankiai vertina tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos pasirengusios iš naujo pradėti dialogą žmogaus teisių klausimais su tarptautiniais partneriais, pvz., ES; nepritaria tam, kad vis dar esama problemų bendradarbiavimo su JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių Baltarusijoje klausimais srityje; ragina Baltarusijos vyriausybę ir parlamentą atsižvelgti į susirūpinimą keliančius klausimus ir rekomendacijas, pateikiamus 2016 m. birželio 28 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliucijoje(1);

5.  primena raginimą Baltarusijai pradėti mirties bausmės taikymo moratoriumą ir vėliau ją panaikinti;

6.  ragina Baltarusiją ir toliau prisidėti prie to, kad būtų atnaujintas dialogas ir bendradarbiavimas tarp Rusijos, Ukrainos ir ES;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Teisinė informacija - Privatumo politika