Procedūra : 2016/2934(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1239/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1239/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 460kWORD 63k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Baltkrieviju (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Baltkrieviju (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēdējos divos gados ir veikti daudzi pasākumi, kas ir veicinājuši ES un Baltkrievijas attiecību uzlabošanos; tā kā minētie pasākumi ir sarunas par vīzu atvieglojumiem un par Atpakaļuzņemšanas nolīgumu un partnerību mobilitātes jomā, ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogu, sadarbības nolīguma par agrīnās brīdināšanas mehānismu enerģētikas nozarē parakstīšanu un Baltkrievijas aktīvu līdzdalību Austrumu partnerībā;

B.  tā kā ES nav piemērojusi ierobežojošos pasākumus 170 personām un trim uzņēmumiem, bet nolēmusi, ka ieroču embargo un ierobežojošie pasākumi, kas attiecas uz tām četrām personām, kuras minētas sarakstā saistībā ar neatrisināto divu opozīcijas politiķu — viena uzņēmēja un viena žurnālista — pazušanu, joprojām ir spēkā;

C.  tā kā politiskie ieslodzītie ir atbrīvoti; tā kā EDSO vēlēšanu novērošanas misija secināja, ka 11. septembra parlamenta vēlēšanas bija efektīvi organizētas un ka ir redzami centieni atrisināt dažas ilgstošas problēmas, tomēr norāda, ka joprojām ir daudzi sistēmiski trūkumi, piemēram, tiesiskais regulējums ierobežo politiskās tiesības un pamatbrīvības, un tas ir interpretēts pārmērīgi ierobežojošā veidā. Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos neļauj vēlētājiem izdarīt uz informāciju pamatotu izvēli, un neraugoties uz to, ka kopumā kandidātu, tostarp ievērojama skaita opozīcijas pārstāvju, skaits ir palielinājies, kampaņai trūka redzamības;

D.  tā kā Baltkrievijai pašreiz ir konstruktīva loma reģionā;

E.  tā kā Baltkrievijā joprojām izmanto nāvessodu;

F.  tā kā Baltkrievija ir Eirāzijas Ekonomikas Savienības dalībvalsts; tā kā Krievija ir Baltkrievijas lielākais tirdzniecības partneris un veido gandrīz pusi no Baltkrievijas starptautiskās tirdzniecības apjoma,

1.  aicina ES saglabāt nepārtrauktību tālākai attiecību ar Baltkrieviju normalizēšanai; atzinīgi vērtē ierobežojošo pasākumu pret Baltkrieviju atcelšanu un atkārtoti pauž viedokli, ka pašreizējās atšķirības var risināt, izmantojot uzlabotus sakaru kanālus, un ka ES, proti, Eiropas Parlamenta turpmāka iesaistīšanās dialogā ar Baltkrieviju un jo īpaši tās iedzīvotājiem, pilsonisko sabiedrību, kā arī parlamentu un dažādajām politiskajām partijām var sniegt jūtamus rezultātus un veicināt šīs valsts neatkarību, suverenitāti un labklājību;

2.  prasa atsākt parastas parlamentāras attiecības starp Eiropas Parlamentu un Baltkrievijas parlamentu; uzskata, ka tā ir piemērota sistēma, kā īstenot visaptverošu dialogu par abas puses interesējošiem tematiem, tostarp tādiem, kuros partneru uzskati būtiski atšķiras;

3.  norāda uz parlamenta vēlēšanu rezultātiem un faktu, ka pirmo reizi 12 gadu laikā parlamentā ir ievēlēti daži opozīcijas pārstāvji; aicina Baltkrievijas valdību kopā ar jaunievēlēto parlamentu turpināt demokratizācijas procesu un pielikt visaptverošas pūles, lai īstenotu vēl neieviestos ESDO un Venēcijas Komisijas ieteikumus;

4.  atzinīgi vērtē Baltkrievijas iestāžu gatavību atsākt dialogu ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, ES, par cilvēktiesību problēmām; pauž nožēlu par to, ka Baltkrievijā joprojām ir problēmas sadarbībā ar ANO īpašo referentu cilvēktiesību jautājumos; aicina Baltkrievijas valdību un parlamentu risināt problēmas un īstenot ieteikumus, kas ietverti ANO Cilvēktiesību Padomes 2016. gada 28. jūnija Rezolūcijā(1);

5.  atkārtoti aicina Baltkrieviju noteikt moratoriju nāvessoda piemērošanai, lai vēlāk atceltu to pilnībā;

6.  aicina izmantot Baltkrievijas potenciālu, lai pārvarētu konfrontāciju starp Krieviju, Ukrainu un ES, un turpinātu sekmēt dialoga un sadarbības atjaunošanu;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības sekretariātam, kā arī Baltkrievijas parlamentam un valdībai.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika