Procedure : 2016/2934(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1239/2016

Ingediende teksten :

B8-1239/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 245kWORD 59k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over Belarus (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de afgelopen twee jaar diverse stappen zijn gezet die hebben bijgedragen aan de verbetering van de betrekkingen tussen de EU en Belarus; overwegende dat het hier onder meer gaat om onderhandelingen over een visumversoepelingsovereenkomst, een overnameovereenkomst en een mobiliteitspartnerschap, de hervatting van de mensenrechtendialoog tussen de EU en Belarus, de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst betreffende een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in de energiesector en de proactieve deelname van Belarus aan het Oostelijk Partnerschap;

B.  overwegende dat de EU de restrictieve maatregelen ten aanzien van 170 personen en drie bedrijven niet heeft verlengd, maar heeft besloten dat het wapenembargo en de restrictieve maatregelen ten aanzien van vier personen die in verband worden gebracht met de onopgeloste verdwijning van twee oppositiepolitici, een zakenman en een journalist van kracht blijven;

C.  overwegende dat de politieke gevangenen zijn vrijgelaten; overwegende dat de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE het volgende concludeerde: "De parlementsverkiezingen van 11 september waren op efficiënte wijze georganiseerd en ... er was sprake van zichtbare inspanningen om enkele langlopende problemen aan te pakken", maar evenwel melding maakte van: "Een aantal sinds lange tijd bestaande systemische tekortkomingen, zoals het feit dat het rechtskader politieke rechten en fundamentele vrijheden beperkt en op overdreven restrictieve wijze werd geïnterpreteerd. De mediaberichtgeving stelde kiezers niet in staat een geïnformeerde keuze te maken en ondanks een algehele toename van het aantal kandidaten, met inbegrip van een aanzienlijk aantal oppositiekandidaten, ontbrak het de campagne aan zichtbaarheid";

D.  overwegende dat Belarus een constructieve rol in de regio is gaan spelen;

E.  overwegende dat in Belarus nog altijd de doodstraf wordt toegepast;

F.  overwegende dat Belarus lid is van de Euraziatische Economische Unie; overwegende dat Rusland de belangrijkste handelspartner van Belarus is en bijna de helft van de internationale handel van Belarus voor zijn rekening neemt;

1.  dringt er bij de EU op aan het momentum voor de verdere normalisering van de betrekkingen met Belarus vast te houden; is ingenomen met de opheffing van de restrictieve maatregelen tegen Belarus en herhaalt zijn standpunt dat bestaande geschillen het beste kunnen worden opgelost via versterkte communicatiekanalen en dat intensievere betrokkenheid van de EU, en met name het Europees Parlement, bij een dialoog met Belarus en in het bijzonder de burgers en het maatschappelijk middenveld van dat land, alsook met het parlement en de diverse politieke partijen, concrete resultaten kan opleveren en kan bijdragen tot de onafhankelijkheid, soevereiniteit en de welvaart van Belarus;

2.  dringt aan op de totstandbrenging van normale parlementaire betrekkingen tussen het Europees Parlement en het parlement van Belarus; is van oordeel dat dit het passende kader is voor een brede dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van zaken waarover de partners fundamenteel van mening verschillen;

3.  neemt kennis van de uitslag van de parlementsverkiezingen en van het feit dat, voor de eerste maal in twaalf jaar, enkele leden van de oppositie in het parlement vertegenwoordigd zijn; dringt er bij de regering van Belarus op aan om, samen met het nieuw gekozen parlement, het democratiseringsproces voort te zetten en zich intensief in te zetten voor de tenuitvoerlegging van de reeds lang staande aanbevelingen van de OVSE en de Commissie van Venetië;

4.  is verheugd over de bereidheid van de Belarussische autoriteiten om met internationale partners als de EU de dialoog over mensenrechtenvraagstukken weer aan te gaan; betreurt dat er problemen blijven bestaan bij de samenwerking met de speciale VN‑rapporteur voor de mensenrechten in Belarus; dringt er bij de regering en het parlement van Belarus op aan werk te maken van de zorgen en aanbevelingen die zijn geformuleerd in de resolutie van de VN‑Raad voor de mensenrechten van 28 juni 2016(1);

5.  doet opnieuw een beroep op Belarus om een moratorium op de toepassing van de doodstraf in te stellen met het oog op de afschaffing ervan;

6.  dringt er bij Belarus op aan te blijven bijdragen aan de hervatting van de dialoog en samenwerking tussen Rusland, Oekraïne en de EU;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Parlementaire Assemblees van de OVSE en de Raad van Europa, het secretariaat van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en het parlement en de regering van Belarus.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Juridische mededeling - Privacybeleid