Postup : 2016/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1240/2016

Předložené texty :

B8-1240/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0456

NÁVRH USNESENÍ
PDF 267kWORD 71k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku,

–  s ohledem na parlamentní volby konané dne 11. září 2016,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Delegace EP pro vztahy s Běloruskem ze dne 13. září 2016 o nedávných parlamentních volbách v Bělorusku,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 12. září 2016 o parlamentních volbách v Bělorusku,

–  s ohledem na předběžné prohlášení OBSE / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), Parlamentního shromáždění OBSE a Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) o parlamentních volbách v Bělorusku ze dne 12. září 2016;

–  s ohledem na závěry Rady o Bělorusku, zejména na závěry ze dne 16. února 2016 o zrušení sankcí vůči 170 jednotlivcům a třem běloruským podnikům,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Ministerstva zahraničních věcí USA ze dne 12. září 2016 o parlamentních volbách v Bělorusku,

–  s ohledem na řadu prohlášení běloruských orgánů, že některá z doporučení OBSE / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) po prezidentských volbách v roce 2015 budou realizována před parlamentními volbami v roce 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že OBSE / Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) ve své závěrečné zprávě o prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2015 vypracovaly řadu doporučení, která měla být v Bělorusku provedena před parlamentními volbami v roce 2016;

B.  vzhledem k tomu, že podle hodnocení OBSE/ODIHR byly parlamentní volby v roce 2016 zorganizovány efektivně, ale přetrvala celá řada dlouhotrvajících systemových nedostatků, a to včetně omezení právního rámce týkajícího se politických práv a základních svobod;

C.  vzhledem k tomu, že kvůli podstatným nedemokratickým zákonům a postupům zůstává celý proces voleb netransparentní a nedemokratický; vzhledem k tomu, že se to týká především neobvyklé praxe předčasného hlasování a nedostatečného přístupu opozice ke sčítání hlasů (zastoupení opozice v obvodních volebních komisích bylo pouhých 0,08 %);

D.  vzhledem k tomu, že jediný nezávislý institut pro výzkum veřejného mínění v Bělorusku (NISEPI) pozastavil v důsledku tlaku ze strany vlády svou činnost, takže je velmi obtížné posoudit, jaké jsou skutečné politické preference Bělorusů;

E.  vzhledem k tomu, že v Bělorusku od roku 1994 neproběhly svobodné a spravedlivé volby podle právních předpisů upravujících volby, které by byly v souladu s mezinárodními normami;

F.  vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává i přes některé pozitivní změny centralizovaným a autokratickým státem typu „měkké diktatury“, kde státní orgány nadále systematicky porušují lidská práva vůči osobám s odlišnými názory nebo protestujícím osobám, kde jsou nadále pronásledováni obhájci lidských práv a novináři a je jim bráněno ve výkonu jejich povinností, kde jsou zástupci nezávislých nebo zahraničních médií bez státní akreditace často zadržováni, stíháni nebo pokutováni;

G.  vzhledem k tomu, že politika EU spočívající v „kritické angažovanosti“ má podporovat Bělorusko, aby zlepšilo situaci v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že EU se musí ujistit, že její prostředky nejsou využívány k potlačování organizací občanské společnosti, obránců lidských práv, novinářů na volné noze a vůdčích představitelů opozice;

H.  vzhledem k tomu, že první oficiální návštěva delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem od roku 2002 se uskutečnila v Minsku ve dnech 18. a 19. června 2015; vzhledem k tomu, že v současné době Parlament neudržuje s běloruským parlamentem žádné oficiální styky;

I.  vzhledem k tomu, že mezi podmínky lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a dodržování zásad právního státu a základních práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie je nadále pevně odhodlána hájit lidská práva v Bělorusku, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků;

J.  vzhledem k tomu, že po volbách nenásledovalo masivní zatýkání jako v mnoha jiných případech v minulosti; vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv však upozorňují na nové metody pronásledování opozice a zatčení Eduarda Palchise a Uladzimira Kondruse v roce 2016;

1.  je i nadále hluboce znepokojen nedostatky, které zjistili nezávislí mezinárodní pozorovatelé v průběhu prezidentských voleb v roce 2015 a parlamentních voleb v roce 2016; domnívá se, že všechna zjištěná zlepšení byla motivována snahou režimu přilákat větší finanční podporu ze strany západních zemí; připomíná však, že Bělorusko není členem WTO, ale patří do Euroasijské hospodářské unie (EAHU);

2.  bere na vědomí, že v nově zvoleném parlamentu bude mít opozice dva zástupce, domnívá se však, že je to výsledek politického jmenování, a nikoliv odraz volebních výsledků;

3.  vyzývá běloruské úřady, aby bez zbytečných průtahů pokračovaly v práci na komplexní reformě volebního systému jako součásti širšího demokratizačního procesu a spolupráce s mezinárodními partnery; zdůrazňuje, že doporučení OBSE/ODIHR je třeba zavést v dostatečném časovém předstihu před obecními volbami v březnu 2018; zdůrazňuje, že to je klíčem k dosažení plného potenciálu vztahů mezi EU a Běloruskem;

4.  vyzývá běloruskou vládu, aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a navrátila jim jejich občanská a politická práva;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že od roku 2000 nebyla v Bělorusku zaregistrována žádná nová politická strana; vyzývá k méně restriktivnímu přístupu k této otázce;

6.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby se snažily najít nové způsoby podpory občanské společnosti v Bělorusku; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu podporovat všechny nezávislé informační zdroje pro běloruskou společnost včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce a ze zahraničí;

7.  bere na vědomí zahájení rozhovorů o zjednodušení vízového režimu v lednu 2014 zaměřených na zlepšení kontaktů mezi lidmi a povzbuzování vzniku občanské společnosti; zdůrazňuje potřebu urychlit pokrok v tomto ohledu;

8.  důrazně odsuzuje politiku běloruské vlády používající speciální jednotky k zasahování do vnitřních záležitostí organizací občanské společnosti, včetně těch, které zastupují národní menšiny, jako je nezávislá nevládní organizace „Svaz Poláků v Bělorusku“;

9.  opakuje své odhodlání pracovat ve prospěch občanů Běloruska, podporovat jejich prodemokratické snahy a iniciativy a přispět ke stabilní, demokratické a blahobytné budoucnosti země;

10.  konstatuje však, že přijetí dvou opozičních poslanců do parlamentu představuje pro opozici výzvu, neboť režim se bude snažit využít jejich přítomnost ke zlehčování požadavků opozice na další změny;

11.  je znepokojen pokračujícím procesem výstavby jaderné elektrárny v Ostrovci v Hrodenské oblasti, jež má být podle prezidenta Lukašenka „nejrychleji postaveným a nejlevnějším“ zařízením svého druhu; připomíná, že tato elektrárna se staví 50 kilometrů od hlavního města Litvy a nedaleko polských hranic, aniž by byly splněny požadavky Aarhuské úmluvy a úmluvy z Espoo; vyzývá Evropskou komisi, aby zahrnula otázku této investice do dialogu s Běloruskem a získala záruky splnění všech požadavků týkajících se bezpečnosti a kontroly; obává se, že tato investice, financovaná Ruskem a využívající ruskou technologii, povede k další závislosti Běloruska na Rusku, pokud jde o energetickou bezpečnost;

12.  zdůrazňuje, že Bělorusko je součástí Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) a účastní se společných vojenských manévrů s Ruskem; v tomto ohledu odsuzuje účast běloruské armády v dřívějších agresivních vojenských cvičeních „Západ“ a vyjadřuje obavy ohledně plánů na uspořádání společného strategického cvičení „Západ-2017“; vyjadřuje politování nad skutečností, že samostatná vojenská cvičení konaná ve spolupráci s Ruskem a Běloruskem hostilo také Srbsko a že se na nich podílelo;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi a členským státům, OBSE/ODHIR, Radě Evropy a běloruským orgánům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí