Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1240/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1240/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0456

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 487kWORD 75k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στην Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία αίρονται οι κυρώσεις κατά 170 προσώπων και τριών λευκορωσικών εταιρειών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες δηλώσεις εκ μέρους των αρχών της Λευκορωσίας ότι ορισμένες από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 επρόκειτο να υλοποιηθούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική έκθεσή του για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2015 στη Λευκορωσία, ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ εκπόνησε ένα σύνολο συστάσεων που θα έπρεπε να εφαρμοστούν από τη Λευκορωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, οι βουλευτικές εκλογές του 2016 είχαν οργανωθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες μακροχρόνιες συστημικές ελλείψεις, περιλαμβανομένων περιορισμών του νομικού πλαισίου όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικοί αντιδημοκρατικοί νόμοι και πρακτικές εξακολουθούν να υφίστανται, καθιστώντας την όλη εκλογική διαδικασία αδιαφανή και αντιδημοκρατική· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αφορά κυρίως ασυνήθεις πρακτικές πρόωρης ψηφοφορίας και έλλειψη πρόσβασης για την αντιπολίτευση στην καταμέτρηση των ψήφων (η εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στις περιφερειακές εκλογικές επιτροπές ήταν μόνο 0.08%)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοναδικό ανεξάρτητο ινστιτούτο σφυγμομετρήσεως της κοινής γνώμης στη Λευκορωσία (NISEPI) ανέστειλε τη δραστηριότητά του ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν από την κυβέρνηση, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών πολιτικών προτιμήσεων των λευκορώσων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1994 δεν έχουν διεξαχθεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Λευκορωσία βάσει εκλογικής νομοθεσίας που συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την ύπαρξη ορισμένων θετικών αλλαγών, η Λευκορωσία παραμένει ένα κεντρικό και απολυταρχικό κράτος υπό «ήπιο δικτατορικό καθεστώς», όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να προκαλούνται συστηματικά από κρατικά όργανα κατά ατόμων που διαφωνούν ή διαμαρτύρονται, όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να παρενοχλούνται και να εμποδίζονται όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με ικανοποιητικό τρόπο, και όπου οι εκπρόσωποι των ανεξάρτητων ή ξένων μέσων ενημέρωσης χωρίς κρατικά εγκεκριμένη διαπίστευση συχνά κρατούνται, διώκονται ή και τους επιβάλλονται πρόστιμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική «κριτικής δέσμευσης» έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη Λευκορωσία να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει, να διασφαλίσει ότι οι πόροι της δεν χρησιμοποιούνται για την καταστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και των ηγετών της αντιπολίτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Λευκορωσία μετά το 2002, έλαβε χώρα στο Μινσκ στις 18 και 19 Ιουνίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων τόσο των απλών πολιτών όσο και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές δεν συνοδεύτηκαν από μαζικές συλλήψεις όπως πολλές άλλες κατά το παρελθόν· λαμβάνοντας υπόψη , ωστόσο, ότι οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιστήσει την προσοχή στις νέες μεθόδους παρενόχλησης της αντιπολίτευσης και στις συλλήψεις των Eduard Palchis και Uladzimir Kondrus το 2016·

1.  εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ανήσυχο για τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν από τους ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2015 και των βουλευτικών εκλογών του 2016· θεωρεί ότι όλες οι βελτιώσεις που διαπιστώθηκαν αιτιολογούνται από την προσπάθεια του καθεστώτος να προσελκύσει μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση από τις δυτικές χώρες· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Λευκορωσία δεν είναι μέλος του ΠΟΕ, αλλά ανήκει στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ)·

2.  σημειώνει ότι η αντιπολίτευση θα έχει δύο εκπροσώπους στο νεοεκλεγέν κοινοβούλιο, αλλά θεωρεί ότι αυτοί αποτελούν μάλλον πολιτικούς διορισμούς και ότι δεν αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών·

3.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για μια συνολική, εκλογική μεταρρύθμιση, ως τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ εγκαίρως, πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου του 2018· τονίζει ότι αυτό αποτελεί κύριο στοιχείο για την επίτευξη του πλήρως δυναμικού των σχέσεων μεταξύ ΕΕ-Λευκορωσίας·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να επαναφέρει πλήρως τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματά τους·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από το 2000 δεν έχει καταχωρηθεί κανένα νέο πολιτικό κόμμα στη Λευκορωσία· καλεί για μια λιγότερο περιοριστική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να αναζητήσουν νέους τρόπους στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Λευκορωσία· τονίζει, σχετικά, την ανάγκη να στηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό·

7.  σημειώνει την έναρξη, τον Ιανουάριο του 2014, των διαπραγματεύσεων για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση·

8.  καταδικάζει έντονα την πολιτική της κυβέρνησης της Λευκορωσίας όσον αφορά την χρήση ειδικών δυνάμεων οι οποίες παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες όπως η ανεξάρτητη ΜΚΟ «Ένωση των Πολωνών στη Λευκορωσία»·

9.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργασθεί προς όφελος του λαού της Λευκορωσίας, υποστηρίζοντας τις προ-δημοκρατικές προσδοκίες και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα σταθερό, δημοκρατικό και ευημερούν μέλλον για τη χώρα·

10.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η αποδοχή δύο μελών της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο αποτελεί πρόκληση για την αντιπολίτευση, επειδή το καθεστώς θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την παρουσία τους για να υποβαθμίσει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για περαιτέρω αλλαγές·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Ostrovets στην περιφέρεια του Grodno, το οποίο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Lukashenko, φέρεται ως η «ταχύτερα κατασκευασμένη και φτηνότερη» εγκατάσταση του είδους αυτού· υπενθυμίζει ότι το η μονάδα αυτή κατασκευάζεται 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας και κοντά στα πολωνικά σύνορα, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις των συμβάσεων του Aarhus και Espoo· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει το ζήτημα αυτής της επενδύσεως στον διάλογό της με την Λευκορωσία και να εξασφαλίσει εγγυήσεις ότι όλες οι απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τους ελέγχους θα τηρηθούν· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εν λόγω επένδυση, που χρηματοδοτείται από τη Ρωσία και χρησιμοποιεί ρωσική τεχνολογία, θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξάρτηση της Λευκορωσίας από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια·

12.  υπογραμμίζει ότι η Λευκορωσία είναι μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) και συμμετέχει σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, την συμμετοχή του στρατού της Λευκορωσίας στις προηγούμενες επιθετικού τύπου στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad» και εκφράζει την ανησυχία του για τα σχέδια να πραγματοποιηθεί κοινή στρατηγική άσκηση «Zapad-2017»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Σερβία έχει επίσης οργανώσει και συμμετάσχει σε ξεχωριστές στρατιωτικές ασκήσεις σε συνεργασία με την Ρωσία και την Λευκορωσία·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον ΟΑΣΑ/ΓΔΘΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις αρχές της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου