Resolutsiooni ettepanek - B8-1240/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1240/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes

  16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1232/2016

  Menetlus : 2016/2934(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1240/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-1240/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1240/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

  (2016/2934(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

  –  võttes arvesse 11. septembril 2016 toimunud parlamendivalimisi,

  –  võttes arvesse Valgevenega suhtlemiseks moodustatud Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhi 13. septembri 2016. aasta avaldust hiljutiste parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

  –  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. septembri 2016. aasta avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

  –  võttes arvesse OSCE/ODIHRi, OSCE parlamentaarse assamblee ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee 12. septembri 2016. aasta esialgset avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

  –  võttes arvesse nõukogu järeldusi Valgevene kohta, eriti 16. veebruari 2016. aasta järeldusi, millega tühistati sanktsioonid 170 üksikisiku ja kolme Valgevene äriühingu vastu,

  –  võttes arvesse USA välisministeeriumi pressiesindaja 12. septembri 2016. aasta avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

  –  võttes arvesse Valgevene ametivõimude arvukaid deklaratsioone selle kohta, et mõned pärast 2015. aasta presidendivalimisi esitatud OSCE/ODIHRi soovitused viiakse ellu enne 2016. aasta parlamendivalimisi,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et oma Valgevene 2015. aasta presidendivalimisi käsitlevas lõpparuandes koostas OSCE/ODIHR rea soovitusi, mille Valgevene pidi ellu viima enne 2016. aasta parlamendivalimisi;

  B.  arvestades, et OSCE/ODIHRi hinnangu kohaselt olid 2016. aasta parlamendivalimised tõhusalt korraldatud, kuid endiselt esinevad mõned pikaajalised süsteemsed puudused, sealhulgas õigusraamistiku piirangud seoses poliitiliste õiguste ja põhivabadustega;

  C.  arvestades, et endiselt on kasutusel palju ebademokraatlikke seadusi ja tavasid, mis muudab kogu valimisprotsessi läbipaistmatuks ja ebademokraatlikuks; arvestades, et see puudutab peamiselt ebatavalist eelhääletuse praktikat ja asjaolu, et opositsioonil puudub juurdepääs häältelugemisele (opositsiooni esindatus piirkondlikes valimiskomisjonides oli kõigest 0,08 %);

  D.  arvestades, et Valgevene ainus sõltumatu arvamusküsitluste instituut (NISEPI) peatas valitsuse survel oma tegevuse, mistõttu on valgevenelaste tegelikke poliitilisi eelistusi väga raske hinnata;

  E.  arvestades, et Valgevenes ei ole alates 1994. aastast viidud läbi OSCE/ODIHRi rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele vastava valimisseaduse kohaseid vabu ja õiglasi valimisi;

  F.  arvestades, et mõnele positiivsele muudatusele vaatamata on Valgevene jätkuvalt pehmele diktatuurile allutatud tsentraliseeritud ja autokraatlik riik, kus riigiorganites pannakse süstemaatiliselt toime inimõiguste rikkumisi teisitimõtlejate või meelt avaldavate isikute vastu, kus inimõiguste kaitsjad ja ajakirjanikud kogevad jätkuvalt ahistamist ja neil takistatakse tööülesandeid nõuetekohaselt täita ning kus riigi akrediteeringuta sõltumatute või välismaiste meediaväljaannete esindajaid peetakse sageli kinni, võetakse vastutusele ja/või trahvitakse;

  G.  arvestades, et ELi kriitilise lähenemispoliitika eesmärk on ergutada Valgevenet parandama oma tulemusi inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte valdkonnas; arvestades, et EL peab tagama, et tema vahendeid ei kasutataks kodanikuühiskonna organisatsioonide, inimõiguste kaitsjate, vabakutseliste ajakirjanike ja opositsioonijuhtide allasurumiseks;

  H.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks tegi 18.–19. juunil 2015 oma esimese ametliku visiidi Minskisse pärast 2002. aastat; arvestades, et Euroopa Parlamendil puuduvad praegu ametlikud suhted Valgevene parlamendiga;

  I.  arvestades, et ELi ja Valgevene suhted võivad paraneda üksnes siis, kui märkimisväärselt paraneb sõna- ja meediavabadus, nii tavakodanike kui ka opositsiooniaktivistide poliitiliste õiguste austamine ning õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste järgimine; arvestades, et Euroopa Liit toetab endiselt kindlalt inimõiguste, sealhulgas sõna- ja meediavabaduse kaitsmist Valgevenes;

  J.  arvestades, et valimistele ei järgnenud ulatuslikke vahistamisi, nagu see varasemalt juhtus; arvestades, et inimõigusorganisatsioonid on juhtinud tähelepanu opositsiooni ahistamise uutele meetoditele ning Eduard Paltšõse ja Uladzimir Kondruse vahistamisele 2016. aastal;

  1.  väljendab jätkuvalt sügavat muret puuduste pärast, mida rahvusvahelised vaatlejad täheldasid 2015. aasta presidendi- ja 2016. aasta parlamendivalimiste ajal; on arvamusel, et kõigi täheldatud edusammude ajendiks on režiimi püüdlus saada lääneriikidelt rohkem rahalist abi; tuletab siiski meelde, et Valgevene ei ole WTO liige, vaid kuulub Euraasia Majandusliitu;

  2.  märgib, et opositsioonil on vastvalitud parlamendis kaks esindajat, kuid arvab, et nad nimetati poliitilistel kaalutlustel, mitte valimistulemuste põhjal;

  3.  kutsub Valgevene ametivõime üles jätkama viivitamata tööd põhjaliku valimisreformi teostamiseks laiema demokratiseerimisprotsessi raames ja koostöös rahvusvaheliste partneritega; rõhutab vajadust võtta OSCE/ODIHRi soovitused kasutusele aegsasti enne 2018. aasta märtsis toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi; rõhutab, et see on tähtis ELi-Valgevene suhete täieliku potentsiaali saavutamise seisukohast;

  4.  palub Valgevene valitsusel vabastatud poliitvangid rehabiliteerida ning taastada nende kodaniku- ja poliitilised õigused;

  5.  väljendab muret, et alates 2000. aastast ei ole Valgevenes registreeritud ühtegi uut erakonda; nõuab selles küsimuses vähem piiravat lähenemisviisi;

  6.  palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil otsida uusi võimalusi Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks; rõhutab sellega seoses vajadust toetada kõiki Valgevene ühiskonnale teavet andvaid sõltumatuid allikaid, sealhulgas valgevenekeelset ja välismaalt edastatavat ringhäälingut;

  7.  märgib, et 2014. aasta jaanuaris algasid viisalihtsustusläbirääkimised, mille eesmärk on parandada inimestevahelisi kontakte ja ergutada kodanikuühiskonna teket; rõhutab, et selle protsessi edenemist on vaja kiirendada;

  8.  mõistab teravalt hukka Valgevene valitsuse poliitika kasutada erijõudusid kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas rahvusvähemusi esindavate organisatsioonide, nagu sõltumatu valitsusvälise organisatsiooni Valgevene Poolakate Liit, siseasjadesse sekkumiseks;

  9.  kinnitab, et on oma töös pühendunud Valgevene rahva toetamisele, aitab kaasa Valgevene rahva demokraatiasuunalistele püüdlustele ja algatustele ning annab oma panuse riigi stabiilse, demokraatliku ja jõuka tuleviku toetuseks;

  10.  märgib siiski, et kahe opositsiooni esindaja lubamine parlamenti kujutab endast opositsiooni jaoks väljakutset, kuna režiim püüab neid ära kasutada, et suruda maha opositsiooni nõudmisi täiendavate muudatuste tegemiseks;

  11.  tunneb muret tuumaelektrijaama ehitamise pärast Grodna oblastisse Astravetsi, mis peaks president Lukašenka sõnul olema kiireimini valmiv ja odavaim seda tüüpi rajatis; tuletab meelde, et ehitatav tuumaelektrijaam asub 50 km kaugusel Leedu pealinnast ja Poola piiri lähistel, kusjuures ei täideta Århusi konventsiooni ja Espoo konventsiooni nõudeid; palub komisjonil lisada seda investeeringut käsitlev teema dialoogi Valgevenega ning saavutada kindlus, et kõiki turva- ja kontrollinõudeid täidetakse; tunneb muret võimaluse pärast, et see investeering, mida rahastab Venemaa ja kus kasutatakse Venemaa tehnoloogiat, toob kaasa Valgevene suurema sõltuvuse Venemaast energiajulgeoleku valdkonnas;

  12.  rõhutab, et Valgevene kuulub Ühise Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) ning osaleb koos Venemaaga ühistes sõjaväemanöövrites; mõistab sellega seoses hukka Valgevene sõjaväe osalemise varem toimunud agressiivsetel sõjalistel õppustel Zapad ning tunneb muret plaanide pärast korraldada ühine strateegiline õppus Zapad-2017; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Serbia on samuti võimaldanud korraldada oma territooriumil eraldi sõjalisi õppusi Venemaa ja Valgevenega ning neil osalenud;

  13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, OSCE-le/ODIHRile, Euroopa Nõukogule ja Valgevene ametivõimudele.