Procedūra : 2016/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1240/2016

Pateikti tekstai :

B8-1240/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0456

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 409kWORD 77k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į savo delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko 2016 m. rugsėjo 13 d. pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 12 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 12 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos preliminarų pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. vasario 16 d. išvadas dėl sankcijų panaikinimo 170 asmenų ir trims Baltarusijos įmonėms;

–  atsižvelgdamas į JAV valstybės departamento atstovo spaudai 2016 m. rugsėjo 12 d. pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į daugybę Baltarusijos valdžios institucijų deklaracijų, kad kai kurios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos, pateiktos po 2015 m. prezidento rinkimų, turėjo būti įgyvendintos prieš rengiant 2016 m. parlamento rinkimus;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi savo galutinėje ataskaitoje dėl 2015 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras parengė rekomendacijų, kurias Baltarusija turi įgyvendinti iki 2016 m. parlamento rinkimų, rinkinį;

B.  kadangi, remiantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro misijos vertinimu, 2016 m. parlamento rinkimai buvo organizuoti veiksmingai, vis dėlto liko ilgalaikių sisteminių trūkumų, įskaitant politinių teisių ir pagrindinių laisvių teisinio pagrindo apribojimus;

C.  kadangi vis dar yra nedemokratinių įstatymų ir praktikos, todėl visas rinkimų procesas buvo neskaidrus ir nedemokratiškas; kadangi ypač didelį rūpesti kelia išankstinio balsavimo praktika ir nepakankama galimybė opozicijai dalyvauti skaičiuojant balsus (rajoniniuose rinkimų komitetuose opozicijai buvo atstovaujama tik 0.08 proc.);

D.  kadangi tik Baltarusijos nepriklausomas visuomenės nuomonės institutas (angl. NISEPI) nutraukė savo veiklą dėl vyriausybės daromo spaudimo, dėl to buvo labai sunku vertinti tikrą baltarusių politinį pasirinkimą;

E.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo surengta laisvų ir sąžiningų rinkimų, kurie būtų vykdomi pagal rinkimų teisės aktus, atitinkančius ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro tarptautiniu mastu pripažintus standartus;

F.  kadangi nepaisant kai kurių teigiamų pokyčių Baltarusija išlieka centralizuota ir autokratinė valstybė, valdoma negriežtos diktatūros, kur valstybės institucijos nuolat pažeidžia nepaklusnių arba protestuojančių piliečių žmogaus teises, kur žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai toliau užpuldinėjami ir jiems trukdoma tinkamai atlikti savo pareigą, kur nepriklausomos ir užsienio žiniasklaidos atstovai negavę valstybinių akreditacijų dažnai sulaikomi, vykdomas jų baudžiamasis persekiojimas ir (arba) jiems skiriamos baudos;

G.  kadangi ES kritiško bendradarbiavimo politika siekiama padrąsinti Baltarusiją gerinti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę; kadangi ES privalo užtikrinti, kad jos ištekliai nebūtų naudojami pilietinės visuomenės organizacijų, žmogaus teisių gynėjų, laisvai samdomų žurnalistų ir opozicijos lyderių veiklai užgniaužti;

H.  kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską; kadangi Europos Parlamentas šiuo metu neturi oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu;

I.  kadangi didelis žodžio ir žiniasklaidos laisvės pagerėjimas, eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinių teisių paisymas ir teisės viršenybės principo bei žmogaus teisių laikymasis – tai būtinos sąlygos, kad pagerėtų ES ir Baltarusijos santykiai; kadangi Europos Sąjunga vis dar stipriai įsipareigojusi toliau ginti žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant žodžio ir spaudos laisvę;

J.  kadangi po rinkimų nevyko masiniai suėmimai, kaip ir daugeliu ankstesnių atvejų; tačiau kadangi žmogaus teisių organizacijos atkreipė dėmesį į naujus opozicijos užpuldinėjimo būdus ir į Eduardo Palchiso ir Uladzimiro Kondruso suėmimus, vykusius 2016 m.;

1.  išlieka labai susirūpinęs dėl trūkumų, kuriuos nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai pastebėjo per 2015 m. prezidento ir 2016 m. parlamento rinkimus; mano, kad visų pastebėtų patobulinimų priežastis – režimo pastangos pritraukti daugiau finansinės pagalbos iš vakarų valstybių; tačiau primena, kad Baltarusija nėra PPO narė ir priklauso Eurazijos ekonominei sąjungai;

2.  pastebi, kad naujai išrinktame parlamente opozicijai atstovaus du atstovai, tačiau mano, jog tai labiau politinis paskyrimas, o ne rinkimų rezultatų atspindys;

3.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas vykdant platesnį demokratėjimo procesą ir bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais nedelsiant vėl pradėti išsamią rinkimų reformą; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas likus pakankamai laiko iki 2018 m. kovo mėn. savivaldybių rinkimų; pabrėžia, kad tai itin svarbu siekiant visapusiškai išplėtoti ES ir Baltarusijos santykių galimybes;

4.  ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises;

5.  reiškia susirūpinimą tuo, kad nuo 2000 m. Baltarusijoje nebuvo užregistruota naujų politinių partijų; ragina šiuo klausimu laikytis ne tokio ribojamo požiūrio;

6.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją rasti naujus pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Baltarusijoje būdus; šiuo klausimu pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas iš užsienio baltarusių kalba;

7.  pažymi, kad 2014 m. sausio mėn. pradėtomis derybomis dėl vizų tvarkos supaprastinimo siekiama pagerinti žmonių tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinės visuomenės atsiradimą; pabrėžia, kad reikalinga greitesnė pažanga šioje srityje;

8.  griežtai smerkia Baltarusijos vyriausybės politiką naudoti specialias pajėgas kišantis į pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant atstovaujančių nacionalinių mažumų interesams, pavyzdžiui, nepriklausomos NVO „Lenkų Baltarusijoje sąjunga“, vidaus reikalus,

9.  pakartoja įsipareigojimą toliau siekti Baltarusijos gyventojų naudos, remti jų demokratinius siekius ir iniciatyvas ir prisidėti prie stabilios, demokratinės ateities ir šalies klestėjimo;

10.  tačiau pastebi, kad į parlamentą paskyrus du opozicijos narius, opozicija susiduria su problema, nes režimas bandys jų buvimu pasinaudoti nekreipdamas dėmesio į opozicijos prašymus toliau vykdyti reformas;

11.  yra susirūpinęs dėl atominės elektrinės, kuri Prezidento A. Lukašenkos teigimu bus greičiausias ir pigiausias šios rūšies įrenginys, Astrave (Gardino rajonas) statybos; primena, kad ši elektrinė statoma 50 km nuo Lietuvos sostinės ir netoli Lenkijos sienos nesilaikant Orhuso ir Espo konvencijų reikalavimų; ragina Komisiją šių investicijų klausimą įtraukti į dialogą su Baltarusija ir užtikrinti garantijas, kad bus laikomasi visų saugumo ir kontrolės reikalavimų; yra susirūpinęs, kad ši investicija, kurią finansuoja Rusija ir kuriai naudojama Rusijos technologija, lems dar didesnį Baltarusijos priklausymą nuo Rusijos kalbant apie energetinį saugumą;

12.  pabrėžia, kad Baltarusija yra Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos narė ir dalyvauja jungtiniuose kariniuose manevruose Rusijoje; atsižvelgdamas į tai smerkia tai, kad Baltarusijos kariuomenė praeityje dalyvavo agresinėse karinėse pratybose „Zapad“ ir yra susirūpinęs dėl planų vykdyti bendras strategines pratybas „Zapad 2017“; apgailestauja, kad Serbija taip pat leido naudotis savo teritorija ir dalyvavo kitose karinėse pratybose kartu su Rusija ir Baltarusija;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai / Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai ir Baltarusijos valdžios institucijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika