Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1240/2016

Predkladané texty :

B8-1240/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0456

NÁVRH UZNESENIA
PDF 267kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania týkajúce sa Bieloruska,

–  so zreteľom na parlamentné voľby z 11. septembra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom z 13. septembra 2016 o nedávnych parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE/ODIHR, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bieloruska, najmä závery zo 16. februára 2016 rušiace sankcie voči 170 jednotlivcom a trom bieloruským spoločnostiam,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí USA z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na početné vyhlásenia bieloruských orgánov, že niektoré odporúčania OBSE/ODIHR po prezidentských voľbách v roku 2015 sa vykonajú pred parlamentnými voľbami v roku 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojej záverečnej správe o prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2015 OBSE/ODIHR pripravil súbor odporúčaní, ktoré malo Bielorusko vykonať pred parlamentnými voľbami v roku 2016;

B.  keďže podľa hodnotenia OBSE/ODIHR boli parlamentné voľby v roku 2016 efektívne zorganizované, ale pretrvávajú viaceré dlhodobé systémové nedostatky vrátane obmedzení právneho rámca pre politické práva a základné slobody;

C.  keďže sú naďalej v platnosti významné nedemokratické zákony a postupy, v dôsledku ktorých je celý volebný proces netransparentný a nedemokratický; keďže sa to týka najmä nezvyčajnej praxe včasného hlasovania a nedostatočného prístupu opozície k sčítavaniu hlasov (zastúpenie opozície v okrskových volebných komisiách bolo len 0,08 %);

D.  keďže jediný nezávislý inštitút verejnej mienky v Bielorusku (NISEPI) pozastavil svoju činnosť v dôsledku tlaku vlády, je veľmi ťažké posúdiť skutočné politické preferencie Bielorusov;

E.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili žiadne slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných právnych predpisov v súlade s medzinárodne uznávanými normami OBSE/ODIHR;

F.  keďže napriek niektorým pozitívnym zmenám Bielorusko zostáva centralizovaným a autokratickým štátom pod tzv. mäkkou diktatúrou, v ktorom štátne orgány naďalej systematicky využívajú porušovanie ľudských práv voči nesúhlasiacim alebo protestujúcim osobám, kde sú obhajcovia ľudských práv a novinári naďalej obťažovaní a znemožňuje sa im riadne plnenie ich povinností a kde sú predstavitelia nezávislých alebo zahraničných médií bez štátom schválenej akreditácie často zadržiavaní, stíhaní alebo pokutovaní;

G.  keďže politika „kritickej angažovanosti“ EÚ má podporiť Bielorusko, aby zlepšilo svoje výsledky v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže EÚ musí zabezpečiť, aby sa jej zdroje nevyužívali na potláčanie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov v slobodnom povolaní a opozičných lídrov;

H.  keďže prvá oficiálna návšteva Delegácie Parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom od roku 2002 sa uskutočnila 18. a 19. júna 2015 v Minsku; keďže Parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

I.  keďže výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a slobody médií, dodržiavania politických práv bežných občanov, ako aj opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv sú predpokladmi zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; keďže Európska únia je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva v Bielorusku vrátane slobody prejavu a médií;

J.  keďže po voľbách nenasledovalo rozsiahle zatýkanie, ako tomu často bolo v minulosti; keďže organizácie pre ľudské práva však upozornili na nové metódy obťažovania opozície a na zatknutia Eduarda Palchisa a Uladzimira Kondrusa v roku 2016;

1.  je naďalej hlboko znepokojený nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia počas prezidentských volieb v roku 2015 a parlamentných volieb v roku 2016; domnieva sa, že všetky uvedené zlepšenia sú motivované snahou režimu prilákať viac finančnej pomoci zo západných krajín; pripomína však, že Bielorusko nie je členom WTO, ale patrí do Eurázijskej hospodárskej únie (EAHU);

2.  berie na vedomie, že opozícia bude mať v novozvolenom parlamente dvoch zástupcov, ale považuje ich skôr za politicky menovaných ako za odraz volebných výsledkov;

3.  vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne obnovili prácu na komplexnej volebnej reforme ako súčasti širšieho procesu demokratizácie, a to v spolupráci s medzinárodnými partnermi; zdôrazňuje potrebu zaviesť odporúčania OBSE/ODIHR včas pred komunálnymi voľbami v marci 2018; zdôrazňuje, že je to nevyhnutné na dosiahnutie plného potenciálu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom;

4.  vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a obnovila ich občianske a politické práva;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2000 nebola v Bielorusku zaregistrovaná žiadna nová politická strana; požaduje menej reštriktívny prístup k tejto otázke;

6.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby hľadali nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine a zo zahraničia;

7.  konštatuje, že v januári 2014 sa začali rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu rozvoja občianskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu urýchliť pokrok v tejto oblasti;

8.  dôrazne odsudzuje politiku bieloruskej vlády, keď využíva špeciálne sily na zasahovanie do vnútorných záležitostí organizácií občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré zastupujú národnostné menšiny, ako napríklad nezávislá MVO Zväz Poliakov v Bielorusku;

9.  opakuje svoj záväzok pracovať v prospech bieloruského ľudu, podporovať jeho demokratické ambície a iniciatívy a prispievať k stabilnej, demokratickej a úspešnej budúcnosti krajiny;

10.  konštatuje však, že prijatie dvoch členov opozície do parlamentu predstavuje výzvu pre opozíciu, keďže režim sa pokúsi využiť ich prítomnosť na odmietanie požiadaviek opozície na ďalšie zmeny;

11.  je znepokojený pokračujúcou výstavbou jadrovej elektrárne v Ostrovci v Grodnianskej oblasti, ktorá má byť podľa prezidenta Lukašenka „najrýchlejšie postaveným a najlacnejším“ zariadením tohto druhu; pripomína, že toto zariadenie sa stavia 50 km od hlavného mesta Litvy a blízko poľských hraníc bez toho, aby boli splnené požiadavky Aarhuského dohovoru a Dohovoru z Espoo; vyzýva Komisiu, aby zahrnula otázku tejto investície do svojho dialógu s Bieloruskom a získala záruky, že všetky bezpečnostné a kontrolné požiadavky budú splnené; je znepokojený tým, že táto investícia financovaná Ruskom a využívajúca ruské technológie povedie k ešte väčšej závislosti Bieloruska od Ruska, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť;

12.  zdôrazňuje, že Bielorusko je súčasťou Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) a zúčastňuje sa na spoločných vojenských manévroch s Ruskom; odsudzuje v tejto súvislosti účasť bieloruskej armády na agresívnom vojenskom cvičení„Západ“ v minulosti a je znepokojený plánmi na usporiadanie spoločného strategického cvičenia „Západ-2017“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj Srbsko zorganizovalo a zúčastnilo sa na oddelených vojenských cvičeniach v spolupráci s Ruskom a Bieloruskom;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, OBSE/ODIHR, Rade Európy a bieloruským orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia