RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 155kWORD 47k
27.10.2016
PE593.676v01-00
 
B8-1242/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


söeküttel töötavate elektrijaamade heidete kohta


Isabella Adinolfi

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek söeküttel töötavate elektrijaamade heidete kohta  
B8-1242/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et aruande „Lifting Europe's Dark Cloud: How cutting coal saves lives“ kohaselt on pooltele söeküttel töötavatele elektrijaamadele Euroopas ette nähtud spetsiaalsed erandid, mille kohaselt võivad nad toota kehtestatud piirnormist rohkem heiteid;

B.  arvestades, et kui kasutada parimat testitud ja tunnustatud heitetehnoloogiat, võiks kivisöe põletamisest tingitud enneaegsete surmade arv aastas väheneda 22 900-lt 2600-ni;

C.  arvestades, et kivisöe põletamisest tulenevate haiguste ravikulud lähevad tervishoiusüsteemile maksma ligikaudu 1,7 miljardit eurot aastas ning et rangemate heite piirnormide ja uue tehnoloogia kasutamise tulemusel väheneksid asjaomased ravikulud 340 miljoni euroni aastas;

D.  arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid võiksid enne 2016. aasta lõppu vastu võtta paremad keskkonnatoime normid, mis on esitatud suuri põletusseadmeid käsitlevas PVT-viitedokumendis;

E.  arvestades, et ehkki Itaalias registreeritakse aastas 620 inimese enneaegne surm, mis on põhjustatud söeküttel töötavate elektrijaamade tekitatud saastest, kavatsetakse Saline Joniches rajada uus elektrijaam;

1.  kutsub komisjoni üles töötama välja meetmed, millega abistada liikmesriike kehtivatest kahjuliku heite piirnormidest kinnipidamisel, et kaitsta õigust tervishoiule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika