RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
10.11.2016
PE593.678v01-00
 
B8-1244/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


kontrollimehhanismide loomise kohta eesmärgiga muuta nn innovaatilised idufirmad innovatsiooni ja digiteerimise valdkonnas tõeliselt tõhusaks


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kontrollimehhanismide loomise kohta eesmärgiga muuta nn innovaatilised idufirmad innovatsiooni ja digiteerimise valdkonnas tõeliselt tõhusaks  
B8-1244/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 173 lõiget 1 ja artiklit 179,

–  võttes arvesse teatist „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. Kuidas kasutada ühtse digitaalse turu kõiki võimalusi“ (COM(2016) 180),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et innovatsioon on valdkond, millesse EL on praegusel programmitöö perioodil rohkem investeerinud, ergutades liikmesriike edendama teadus- ja arendustegevust ka Euroopa vahendite abil;

B.  arvestades, et statistika kohaselt on innovatiivsete idufirmade arv liikmesriigiti väga erinev;

C.  arvestades, et kuigi viimastel aastatel on loodud palju idufirmasid, muu hulgas noorte ettevõtjate kaasabil, on tõeliselt innovatiivsete ja digitaalvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate arv nii prognoositust kui ka statistikast nähtuvast väiksem;

D.  arvestades, et paljud ettevõtjad, kes peavad end küll innovatiivseteks, ei ole digitaalkanalites esindatud ning neil on veebisaidid, mis ei toimi või mis ei ole tahvelarvuti või nutitelefoni abil juurdepääsetavad;

1.  palub komisjonil luua kontrollimehhanismid, millega tagada, et uued ettevõtjad oleksid innovatsiooni valdkonnas tõeliselt tõhusad ning aitaksid konkreetselt ja aktiivselt kaasa Euroopa digitaalsele arengule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika