Forslag til beslutning - B8-1249/2016Forslag til beslutning
B8-1249/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1249/2016

Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1249/2016
Indgivne tekster :
B8-1249/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1249/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien

(2016/2933(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien, navnlig beslutning af 6. oktober 2016[1],

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og de dertil knyttede tillægsprotokoller,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder fra 1989 og den dertil hørende valgfri protokol fra 2000 vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter,

–  der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–  der henviser til FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 9. december 1948,

–  der henviser til konklusionerne fra konferencen om Syrien i London i februar 2016,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien, navnlig resolution 2254 (2015),

–  der henviser til den fælles erklæring af 2. oktober 2016 afgivet af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om situationen i Aleppo,

–  der henviser til udenrigsministrenes møde i London den 16. oktober 2016,

–  der henviser til Rådets afgørelser om EU's restriktive foranstaltninger mod dem, der er ansvarlige for voldelig undertrykkelse i Syrien, herunder afgørelse af 14. november 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at seks år med konflikter, ekstrem vold og brutalitet i Syrien har ført til, at over 400 000 mennesker er omkommet, og at over 13 millioner mennesker har behov for humanitær bistand;

B.  der henviser til, at større regionale og globale magter gradvis er blevet inddraget i krigen i Syrien, som har skabt stor splittelse og truer den almene regionale og internationale sikkerhed;

C.  der henviser til, at Syriens uddannelsessystem, sundhedsvæsen og sociale velfærdssystem befinder sig i en tilstand af kollaps som følge af den blodige konflikt;

D.  der henviser til, at den forventede levetid i Syrien siden starten på konflikten skønnes at være faldet med 15 år, at næsten halvdelen af alle børn ikke længere går i skole, halvdelen af alle hospitaler er blevet helt eller delvis ødelagt, det samlede økonomiske tab svarer til 468% af landet BNP i 2010, og at fire ud af fem syrere nu lever i fattigdom - 30% heraf i håbløs fattigdom;

E.  der henviser til, at det i en FN-rapport fra marts 2015 blev vurderet, at det samlede økonomiske tab siden starten på konflikten var på 202 mia. US$;

F.  der henviser til, at Rusland er en af den syriske præsident Bashar al-Assads vigtigste internationale støtter, og at regimets overleven er af afgørende betydning for at opretholde russiske interesser i landet; der henviser til, at Rusland har nedlagt veto mod resolutioner, der var kritiske over for præsident al-Assad i FN's Sikkerhedsråd, og at Rusland fortsat yder militær støtte til det syriske regime trods international kritik;

G.  der henviser til, at Iran også menes at yde betydelig militær og økonomisk bistand for at understøtte Assad-regimet og beskytte sine egne regionale interesser;

H.  der henviser til, at den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning forbyder forfølgelse af enkeltpersoner eller grupper på grund af religiøs eller etnisk identitet og angreb på civile, der ikke deltager i fjendtligheder, og på personer, der leverer humanitær bistand til mennesker, der er fanget i konflikten; der henviser til, at sådanne handlinger kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

I.  der henviser til, at mindst 18 ud af 31 lastbiler i en konvoj, der skulle levere humanitær bistand til 78 000 personer i de områder i Aleppo, der var under oprørernes kontrol, den 19. september 2016 blev ramt af et luftangreb, hvorved mindst 12 mennesker blev dræbt; der henviser til, at sådanne angreb er en sikkerhedstrussel for leverancerne af humanitær bistand andre steder i Syrien;

J.  der henviser til, at det i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, som er undertegnet og ratificeret af alle EU-medlemsstaterne, bekræftes, at de mest alvorlige forbrydelser, som vedrører det internationale samfund som helhed, navnlig folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, ikke må forblive ustraffede;

K.  der henviser til, at anvendelsen af tortur, massearrestationer og omfattede ødelæggelse af befolkede områder er vokset drastisk, og et stort antal syrere er blevet fordrevet og mange tvunget til at flytte væk fra den stærkt tiltrængte humanitære bistand;

L.  der henviser til, at Rådet den 14. november 2016 nåede til enighed om at tilføje 17 ministre og chefen for Syriens centralbank på listen over dem, der er genstand for EU's restriktive foranstaltninger mod det syriske regime;

1.  fordømmer de vilkårlige lidelser, som uskyldige civile udsættes for på grund af bombninger, granatbeskydning og andre militære aktioner samt manglen på humanitær bistand, og mener, at anvendelsen af brandammunition og andre former for ammunition mod civile mål og infrastruktur udgør krigsforbrydelser;

2.  forlanger, at der omgående sættes en stopper for bombning og vilkårlige angreb på civile, humanitære hjælpearbejdere og sanitetsenheder, således at det bliver muligt at evakuere de mest akutte medicinske tilfælde fra Aleppo og andre belejrede områder, og for at fremme presserende og meningsfulde forhandlinger om fred i Syrien;

3.  roser den indsats, der gøres af humanitære hjælpearbejdere for at bringe stærkt tiltrængt bistand, mad, vand og medicin frem til dem, der er fanget i konflikten, og opfordrer indtrængende alle de parter, der er involveret i konflikten, til at sørge for sikker og uhindret adgang for humanitære organisationer til de civile, der er ramt af krigen;

4.  fordømmer uden forbehold luftangrebet på en konvoj af lastbiler med nødhjælp i nærheden af Aleppo den 19. september 2016 og sørger over tabet af alle de dræbte; forlanger desuden en grundig undersøgelse af luftangrebet, og mener, at sådanne handlinger underminerer bestræbelserne på at nå frem til en fredelig løsning på konflikten;

5.  understreger, at der er et presserende behov for fokuserede internationale og regionale bestræbelser på at løse krisen i Syrien; opfordrer fortsat indtrængende alle medlemmer af FN's Sikkerhedsråd til at leve op til deres ansvar i forbindelse med krisen; opfordrer indtrængende alle lande, der arbejder aktivt for at fremme en løsning på krisen, til at støtte disse bestræbelser; fordømmer desuden Rusland for at have nedlagt veto mod talrige resolutioner om konflikten i Syrien i FN's Sikkerhedsråd;

6.  udtrykker stor bekymring over rapporter om, at der trods destruktionen af Syriens beholdning af deklarerede kemiske våben atter synes at komme nye angreb med klorgas i Idlib og Aleppo;

7.  går ind for, at de personer, der anklages for vilkårlige angreb på civilbefolkningen, for forsætligt at holde humanitær bistand fra borte fra mennesker, der sulter ihjel, for anvendelse af kemiske våben mod uskyldige og for at organisere anvendelse af tortur og seksuel vold, retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol, og giver tilsagn om fortsat at arbejde for ansvarliggørelse i Syrien;

8.  opfordrer kraftigt EU og dets medlemsstater til at udvide sanktionsordningen til at omfatte flere personer og enheder, som er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne i Syrien;

9.  forlanger, at Rusland bruger sin indflydelse på Assad-regimet til at bringe alle angreb på civile i Syrien til ophør;

10.  opfordrer indtrængende til, at de politiske forhandlinger under FN's auspicier i Genève genoptages hurtigst muligt for at bringe konflikten til ophør og lindre det syriske folks lidelser; beklager i denne forbindelse dybt, at de forhandlinger mellem USA og Rusland, der havde til formål at løse konflikten, er brudt sammen, og tilskynder begge parter til at genoptage forhandlingerne hurtigst muligt;

11.  roser den generositet, som Syriens nabolande har udvist ved at give ly til alle dem, der flygter fra konflikten; glæder sig desuden over bistand, som EU, dets medlemsstater og tredjelande har ydet med hensyn til at mobilisere midler til den stærkt påkrævede humanitære støtte;

12.  erkender det betydelige pres, som krigen har lagt på samfundene i Syriens nabolande og deres økonomi, og opfordrer yderligere det internationale samfund til at opfylde de tilsagn, der blev givet på støttekonferencen for Syrien, (Supporting Syria) i London i februar 2016, om at yde støtte til de krigsramte;

13.  roser det arbejde, der gøres af FN's særlige udsending for Syrien, Staffan de Mistura, og alle andre, der er engageret i at sikre en varig fredelig løsning på den nuværende krise;

14.  opfordrer kraftigt Rådet og det internationale samfund i almindelighed til fortsat at iværksætte de stærkest mulige sanktioner over for alle dem, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, og dem, der har fordel af eller støtter regimet og/eller har tilknytning til sådanne personer; bemærker desuden, at det samlede antal personer, der er genstand for rejseforbud og indefrysning af aktiver på grund af deres voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, med Rådets afgørelse af 14. november 2016 er nået op på 234;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Den Arabiske Ligas generalsekretær, regeringen og parlamentet i Den Syriske Arabiske Republik samt regeringer og parlamenter i Syriens nabolande.