Päätöslauselmaesitys - B8-1249/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1249/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1249/2016

Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1249/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1249/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1249/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

(2016/2933(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta ja erityisesti 6. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman[1],

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleissopimuksen lapsen oikeuksista vuodelta 1989 ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–  ottaa huomioon Lontoossa helmikuussa 2016 pidetyn Syyria-konferenssin päätelmät,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Syyriasta ja erityisesti sen päätöslauselman nro 2254 (2015),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin Aleppon tilanteesta 2. lokakuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon Lontoossa 16. lokakuuta 2016 pidetyn ulkoministerikokouksen,

–  ottaa huomioon neuvoston päätökset siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettavista EU:n rajoittavista toimenpiteistä, 14. marraskuuta 2016 tehty päätös mukaan lukien,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kuusi vuotta kestänyt konflikti, äärimmäinen väkivalta ja julmuudet Syyriassa ovat johtaneet yli 400 000 ihmisen kuolemaan ja että 13 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa;

B.  ottaa huomioon, että Syyrian sotaan on vähitellen sekaantunut merkittäviä alueellisia ja maailmanlaajuisia toimijoita ja että se on nostanut esille syviä näkemyseroja ja uhannut laajempaa alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta;

C.  ottaa huomioon, että Syyrian koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat romahduspisteessä verisen konfliktin vuoksi;

D.  ottaa huomioon, että konfliktin alkamisesta lähtien elinajan odote Syyriassa on laskenut noin 15 vuodella, lähes puolet kaikista lapsista ei enää käy koulua, puolet kaikista sairaaloista on osittain tai kokonaan tuhoutunut, että taloudelliset menetykset vastaavat 468:aa prosenttia maan vuoden 2010 BKT:sta ja että neljä viidestä syyrialaisesta elää nyt köyhyydessä ja 30 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä;

E.  ottaa huomioon, että YK:n maaliskuussa 2015 julkaisemassa raportissa arvioitiin, että taloudellisia menetyksiä on konfliktin alkamisesta lähtien koitunut yhteensä 202 miljardia Yhdysvaltain dollaria;

F.  ottaa huomioon, että Venäjä on yksi Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tärkeimmistä kansainvälisistä tukijoista ja että al-Assadin hallinnon jatkuminen on avaintekijä Venäjän Syyriaan liittyvien intressien säilyttämisen kannalta; ottaa huomioon, että Venäjä on veto-oikeuttaan käyttäen torjunut presidentti al-Assadin vastaista kritiikkiä sisältäneet päätöslauselmat YK:n turvallisuusneuvostossa ja tarjoaa Syyrian hallinnolle edelleenkin sotilaallista tukea kansainvälisestä arvostelusta huolimatta;

G.  ottaa huomioon, että myös Iranin uskotaan tarjoavan huomattavaa sotilaallista ja taloudellista tukea al-Assadin hallinnon pönkittämiseksi ja omien alueellisten intressiensä turvaamiseksi;

H.  ottaa huomioon, että kansainvälisessä humanitaarisessa lainsäädännössä sekä ihmisoikeuslainsäädännössä kielletään yksittäisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin uskonnollisen tai etnisen identiteetin vuoksi kohdistuvat hyökkäykset sekä vihollisuuksiin osallistumattomiin siviileihin ja humanitaarista apua konfliktialueille saarroksiin jääneille toimittaviin henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset; toteaa, että tällaiset toimet voivat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

I.  ottaa huomioon, että 19. syyskuuta 2016 humanitaarista apua 78 000 ihmiselle kapinallisten hallitsemiin Aleppon osiin kuljettaneen saattueen 31 kuorma-autosta ainakin 18:aan kohdistui ilma-isku, jossa ainakin 12 ihmistä sai surmansa; katsoo, että tällaiset hyökkäykset vaarantavat humanitaarisen avun turvallisen perille toimittamisen muualla Syyriassa;

J.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden allekirjoittamassa ja ratifioimassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä todetaan, että kaikkein vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, kuten joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista, tulee rangaista;

K.  ottaa huomioon, että kidutus, joukkopidätykset ja asuttujen alueiden laajamittainen tuhoaminen ovat lisääntyneet hälyttävässä määrin ja että monet syyrialaiset ovat joutuneet lähtemään pois kodeistaan ja monet ovat joutuneet siirtymään kauemmas kipeästi tarvitsemansa humanitaarisen avun luota;

L.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 14. marraskuuta 2016 lisätä 17 ministeriä ja Syyrian keskuspankin pääjohtajan niiden henkilöiden luetteloon, joihin EU kohdistaa Syyrian hallintoa koskevia rajoittavia toimenpiteitä;

1.  tuomitsee summittaisen kärsimysten aiheuttamisen viattomille siviileille pommitusten ja muiden sotilastoimien sekä humanitaarisen avun epäämisen muodossa, ja katsoo, että sytyttävien ja muiden ammusten käyttö siviilikohteita ja -infrastruktuuria vastaan on sotarikos;

2.  vaatii lopettamaan välittömästi siviileihin, avustustyöntekijöihin ja lääkintätiloihin kohdistuvat pommitukset ja summittaiset hyökkäykset, jotta lääketieteellisesti kaikkien kriittisimmät tapaukset pystytään evakuoimaan Alepposta ja muilta piiritetyiltä alueilta ja jotta voidaan edistää kiireellisiä ja tarkoituksenmukaisia neuvotteluja rauhan tuomiseksi Syyriaan;

3.  kiittää suuresti humanitaaristen avustustyöntekijöiden ponnisteluja kipeästi kaivatun hätäavun, ruoan, veden ja lääkkeiden kuljettamiseksi konfliktialueille saarroksiin jääneille ihmisille, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan avustusjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn sodasta kärsivien siviilien luokse;

4.  tuomitsee varauksetta avustuslastissa olleeseen rekkasaattueeseen Aleppon lähellä 19. syyskuuta 2016 kohdistetun ilmaiskun ja suree kaikkia ilmaiskussa menehtyneitä; vaatii suorittamaan ilmaiskusta perinpohjaisen tutkinnan ja katsoo, että kyseisen iskun kaltaiset toimet heikentävät ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi konfliktiin;

5.  korostaa, että tarvitaan kiireellisesti kohdistettuja kansainvälisiä ja alueellisia ponnisteluja Syyrian kriisin ratkaisemiseksi; kehottaa edelleen kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä täyttämään velvollisuutensa Syyrian kriisin yhteydessä; kehottaa kaikkia kriisiin ratkaisua hakevia maita tukemaan näitä toimia; tuomitsee Venäjän toimet, sillä se on käyttänyt veto-oikeuttaan useiden Syyrian konfliktia koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien torjumiseksi;

6.  ilmaisee vakavan huolensa tiedoista, joiden mukaan Syyrian ilmoittamien kemiallisten aseiden varaston tuhoamisesta huolimatta Idlibissä ja Aleppossa on tiettävästi jälleen tehty kloorikaasuhyökkäyksiä;

7.  kannattaa kanteiden nostamista Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa niitä henkilöitä vastaan, joita syytetään siviiliväestöön kohdistuneista summittaisista hyökkäyksistä, humanitaarisen avun tahallisesta epäämisestä nälkään kuolemaisillaan olevilta ihmisiltä, kemiallisten aseiden käytöstä viattomia ihmisiä vastaan sekä kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan käytön järjestämisestä, ja sitoutuu jatkamaan työtä vastuuvelvollisuuden edistämiseksi Syyriassa;

8.  kehottaa painokkaasti EU:ta ja sen jäsenvaltioita ulottamaan seuraamusjärjestelmän koskemaan vielä useampia ihmisoikeusloukkauksista Syyriassa vastuussa olevia henkilöitä ja yhteisöjä;

9.  vaatii Venäjää vaikuttamaan al-Assadin hallintoon, jotta se lopettaisi kaikki siviileihin kohdistuvat hyökkäykset Syyriassa;

10.  kehottaa käynnistämään mahdollisimman nopeasti uudelleen poliittiset neuvottelut Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa Genevessä, jotta konflikti saadaan loppumaan ja jotta Syyrian kansan kärsimyksiä voidaan lievittää; pitää tässä mielessä erittäin valitettavana konfliktin ratkaisemiseen tähdänneiden Yhdysvaltain ja Venäjän välisten neuvottelujen tyrehtymistä, ja kehottaa kumpaakin osapuolta käynnistämään neuvottelut mahdollisimman pian uudelleen;

11.  kiittää suuresti Syyrian naapurimaita vieraanvaraisuudesta niiden tarjotessa suojapaikan kaikille konfliktia pakeneville; pitää myönteisenä EU:n, sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tukea kiireellisesti tarvittavan humanitaarisen avun rahoittamiseksi;

12.  toteaa, että sota on rasittanut merkittävästi Syyrian naapurimaiden yhteisöjä ja taloutta, ja kehottaa edelleen kansainvälistä yhteisöä täyttämään Syyrian avunantajien konferenssissa Lontoossa helmikuussa 2016 tehdyt sitoumukset sodasta kärsivien ihmisten tukemiseksi;

13.  kiittää suuresti Yhdistyneiden kansakuntien Syyrian-erityisedustajan Staffan de Misturan tekemää työtä sekä kaikkien niiden henkilöiden työtä, jotka ovat sitoutuneet kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseen meneillään olevaan kriisiin;

14.  kehottaa painokkaasti neuvostoa ja yleisesti ottaen kansainvälistä yhteisöä jatkamaan tiukimpien mahdollisten seuraamusten soveltamista kaikkiin siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin sekä niihin, jotka saavat etuja hallitukselta tai tukevat sitä ja/tai tekevät yhteistyötä tällaisten henkilöiden kanssa; toteaa niin ikään, että neuvoston 14. marraskuuta 2016 tekemän päätöksen myötä niiden henkilöiden, joihin sovelletaan matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä siviiliväestöön Syyriassa kohdistuvien väkivaltaisten tukahduttamistoimien johdosta, lukumäärä nousi 234:ään;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Syyrian naapurimaiden hallituksille ja parlamenteille.