Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1249/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1249/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1249/2016

Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1249/2016
Pateikti tekstai :
B8-1249/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1249/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2016/2933(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje, ypač į 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją[1],

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų (JT) vaiko teisių konvenciją ir į jos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 9 d. JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–  atsižvelgdamas į Londone vykusios konferencijos Sirijos tema 2016 m. vasario mėn. išvadas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Sirijos, ypač į rezoliuciją Nr. 2254 (2015 m.),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso bendrą pareiškimą dėl padėties Alepe,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 16 d. užsienio reikalų ministrų susitikimą Londone,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą dėl ES ribojamųjų priemonių, taikomų už smurtines represijas Sirijoje atsakingiems asmenims, įskaitant 2016 m. lapkričio 14 d. nustatytas priemones,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi einant šeštiems konflikto metams dėl kraštutinio smurto ir brutalumo Sirijoje mirė daugiau nei 400 000 žmonių, o daugiau nei 13 mln. žmonių reikalinga humanitarinė pagalba;

B.  kadangi į karą Sirijoje palaipsniui įsitraukė pagrindinės regioninės ir pasaulinio masto jėgos, be to, karas privedė prie gilaus susiskaldymo ir kelia grėsmę regioniniam ir tarptautiniam saugumui platesne prasme;

C.  kadangi Sirijos švietimo, sveikatos ir socialinės gerovės sistemos artėja prie griūties, o to priežastis yra kruvinas konfliktas;

D.  kadangi nuo konflikto pradžios tikėtina gyvenimo trukmė Sirijoje sumažėjo apytiksliai 15 metų, beveik pusė visų vaikų nebelanko mokyklos, pusė visų ligoninių buvo iš dalies arba visiškai sunaikintos, bendri ekonominiai nuostoliai sudaro 468 proc. šalies BVP 2010 m., o keturi iš penkių sirų dabar gyvena skurde (30 proc. – didžiausiame skurde);

E.  kadangi JT 2015 m. kovo mėn. ataskaitoje nurodyta, kad bendri ekonominiai nuo konflikto pradžios patirti nuostoliai sudaro 202 mlrd. JAV dolerių;

F.  kadangi Rusija yra viena svarbiausių tarptautinių Sirijos prezidento Basharo al-Assado rėmėjų, o režimo išlikimas iš esmės priklauso nuo Rusijos interesų išsaugojimo šalyje; kadangi Rusija JT Saugumo Taryboje vetavo esmines su prezidentu B. al-Assadu susijusias rezoliucijas ir toliau teikia karinę paramą Sirijos režimui, nepaisydama tarptautinės kritikos;

G.  kadangi, kaip manoma, Iranas taip pat teikia svarbią karinę ir finansinę paramą, siekdamas palaikyti B. al-Assado režimą ir apsaugoti savo regioninius interesus;

H.  kadangi pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę draudžiama persekioti asmenis arba asmenų grupes dėl jų religijos ar etninės tapatybės ir rengti atakas prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius ir asmenis, kurie į konflikto spąstus patekusiems asmenims teikia humanitarinę pagalbą; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

I.  kadangi 2016 m. rugsėjo 19 d. mažiausiai 18 konvojaus sunkvežimių (iš viso buvo 31), kurie gabeno humanitarinę pagalbą 78 000 žmonių, esančių sukilėlių kontroliuojamose Alepo teritorijose, buvo sunaikinti surengus oro antskrydį, per kurį žuvo mažiausiai 12 žmonių; kadangi tokios atakos kelia grėsmę saugiam humanitarinės pagalbos teikimui kitose Sirijos vietose;

J.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute, kurį pasirašė ir ratifikavo visos ES valstybės narės, patvirtinama, kad sunkiausių susirūpinimą visai tarptautinei bendruomenei keliančių nusikaltimų, visų pirma genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, kaltininkai negali likti nenubausti;

K.  kadangi drastiškai padaugėjo kankinimo, masinio arešto ir plačiai paplitusio apgyvendintų teritorijų naikinimo atvejų, dėl kurių daug sirų buvo perkelti ir dar daugiau jų buvo priversti persikelti toliau nuo itin reikalingos humanitarinės pagalbos;

L.  kadangi 2016 m. lapkričio 14 d. Taryba sutarė į asmenų, kuriems taikomos prieš Sirijos režimą nukreiptos ES ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukti 17 ministrų ir Sirijos centrinio banko valdytoją;

1.  smerkia beprasmes nekaltų civilių kančias, kurias jie patiria dėl bombardavimo, apšaudymo artilerijos ugnimi ir kitų karinių veiksmų, taip pat dėl humanitarinės pagalbos trūkumo, ir mano, kad padegamosios ir kitos ginkluotės naudojimas prieš civilinius taikinius ir infrastruktūrą prilygsta karo nusikaltimams;

2.  reikalauja nedelsiant nutraukti bombardavimą ir beatodairiškas atakas prieš civilius, pagalbą teikiančius darbuotojus ir medicinos įstaigas, kad iš Alepo ir kitų nusiaubtų vietovių būtų galima skubiai evakuoti asmenis, kuriems būtina suteikti skubią medicinos pagalbą, ir palengvinti skubias ir prasmingas derybas, kuriomis siekiama užtikrinti taiką Sirijoje;

3.  giria humanitarinę pagalbą teikiančių darbuotojų pastangas siekiant suteikti labai reikalingą paramą, maistą, vandenį ir vaistus į konflikto spąstus patekusiems asmenims, ir primygtinai ragina visas konflikte dalyvaujančias šalis užtikrinti, kad humanitarinę pagalbą teikiančios agentūros galėtų saugiai ir be kliūčių pasiekti nuo karo nukentėjusius civilius;

4.  besąlygiškai smerkia netoli Alepo 2016 m. rugsėjo 19 d. prieš pagalbą vežančius sunkvežimius įvykdytus oro antskrydžius ir gedi visų žuvusiųjų; toliau reikalauja atlikti išsamų oro antskrydžių tyrimą ir mano, kad tokie veiksmai kenkia taikaus sprendimo paieškoms;

5.  pabrėžia, kad, siekiant išspręsti Sirijos krizę, būtina skubiai imtis sutelktų tarptautinių ir regioninių veiksmų; toliau primygtinai ragina visas JT Saugumo Tarybos nares laikytis savo įsipareigojimų dėl Sirijos krizės; ragina visas šalis, kurios aktyviai skatina rasti išeitį iš krizės, paremti šias pastangas; toliau smerkia tai, kad Rusija vetuoja įvairias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, susijusias su Sirijos konfliktu;

6.  išreiškia savo gilų susirūpinimą dėl pranešimų, kad, nepaisant Sirijos deklaruoto cheminių ginklų atsargų sunaikinimo, atrodo, jog Idlibe ir Alepe ne kartą buvo įvykdytos chloro dujų atakos;

7.  pritaria, kad Tarptautiniame baudžiamajame teisme būtų persekiojami asmenys, kurie kaltinami beatodairiškomis atakomis prieš civilius gyventojus, tyčiniu humanitarinės pagalbos sulaikymu, kad ji nepasiektų nuo bado mirštančių žmonių, cheminių ginklų naudojimu prieš nekaltus žmones ir kankinimų bei seksualinio smurto organizavimu, ir reikalauja toliau dirbti siekiant užtikrinti atskaitomybę Sirijoje;

8.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares išplėsti sankcijas režimui, kad jos būtų taikomos didesniam žmonių ir juridinių asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus Sirijoje, ratui;

9.  reikalauja, kad Rusija pasinaudotų savo įtaka B. al-Assado režimui ir padėtų nutraukti visas atakas prieš Sirijos civilius;

10.  primygtinai ragina kuo greičiau atkurti politines derybas Jungtinėse Tautose Ženevoje, siekiant užbaigti konfliktą ir palengvinti Sirijos žmonių kančias; šiuo atžvilgiu labai apgailestauja dėl žlugusių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos derybų, kuriomis buvo siekiama išspręsti konfliktą, ir ragina abi puses kuo greičiau atnaujinti derybas;

11.  giria Sirijos kaimyninių šalių dosnumą suteikiant prieglobstį visiems nuo konflikto bėgantiems asmenims; toliau palankiai vertina ES, jos valstybių narių ir trečiųjų šalių paramą renkant lėšas, kurių reikia būtinos humanitarinės pagalbos teikimui užtikrinti;

12.  pripažįsta, kad dėl karo bendruomenių ir Sirijos kaimynių finansai patyrė didelį krūvį ir toliau ragina tarptautinę bendruomenę vykdyti savo įsipareigojimus teikti paramą nuo karo nukentėjusiems asmenims, kuriuos ji davė 2016 m. vasario mėn. Londone surengtoje konferencijoje „Parama Sirijai“;

13.  giria Jungtinių Tautų specialiojo pasiuntinio Sirijoje Staffano de Misturos ir visų, kurie įsipareigojo užtikrinti ilgalaikį ir taikų dabartinės krizės sprendimą, darbą;

14.  primygtinai ragina Tarybą ir platesnę tarptautinę bendruomenę toliau taikyti griežčiausias įmanomas sankcijas visiems asmenims, atsakingiems už smurtines represijas prieš civilius Sirijos gyventojus, ir visiems, kurie gauna naudos iš režimo arba jį remia, ir (arba) yra susiję su tokiais asmenimis; taip pat pažymi, kad 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimu iš viso 234 asmenims už jų vykdomas smurtines represijas prieš civilius Sirijos gyventojus taikomas draudimas keliauti ir turto įšaldymas;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui ir Sirijos kaimyninių šalių vyriausybėms ir parlamentams.