Förslag till resolution - B8-1249/2016Förslag till resolution
B8-1249/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Syrien

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1249/2016

Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1249/2016
Ingivna texter :
B8-1249/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1249/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien

(2016/2933(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien, särskilt resolutionen av den 6 oktober 2016[1],

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, och dess fakultativa protokoll från 2000 om barn som är inblandade i väpnade konflikter,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–  med beaktande av FN:s konvention av den 9 december 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av slutsatserna från den konferens om Syrien som hölls i London i februari 2016,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Syrien, särskilt resolution 2254 (2015),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och civilskydd, Christos Stylianides, om situationen i Aleppo,

–  med beaktande av utrikesministrarnas möte i London den 16 oktober 2016,

–  med beaktande av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot de ansvariga för det våldsamma förtryck som pågår i Syrien, däribland beslutet av den 14 november 2016,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter sex år av konflikt, extremt våld och brutalitet i Syrien har mer än 400 000 människor dött och mer än 13 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd.

B.  Kriget i Syrien har gradvis dragit in stora regionala och globala aktörer, skapat djupa splittringar och hotat den bredare regionala och internationella säkerheten.

C.  Syriens utbildnings- och sjukvårdssystem och sociala trygghetssystem håller på att kollapsa till följd av den blodiga konflikten.

D.  Sedan konfliktens utbrott har den förväntade livslängden i Syrien sjunkit med cirka 15 år, nästan hälften av barnen går inte längre i skolan, hälften av sjukhusen har helt eller delvis förstörts, den totala ekonomiska förlusten motsvarar 468 procent av landets BNP år 2010 och fyra av fem syrier lever nu i fattigdom, varav 30 procent i extrem fattigdom.

E.  Enligt FN:s rapport från mars 2015 uppgick den totala ekonomiska förlusten sedan konfliktens utbrott till 202 miljarder USD.

F.  Ryssland är en av den syriska presidenten Bashar al-Assads viktigaste internationella understödjare, och för regimens överlevnad är det av största vikt att bevara Rysslands intressen i landet. Ryssland har lagt in sitt veto mot resolutioner i FN:s säkerhetsråd som varit kritiska mot president Bashar al-Assad, och fortsätter sitt militära stöd till den syriska regimen trots internationell kritik.

G.  Det förmodas att också Iran tillhandahåller ett betydande militärt och finansiellt stöd för att stötta Assadregimen och skydda sina egna regionala intressen.

H.  Enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning är det förbjudet att göra enskilda eller grupper till måltavla utifrån deras religiösa eller etniska identitet, och att angripa civilpersoner som inte deltar i stridshandlingar liksom personer som tillhandahåller humanitärt bistånd till dem som blivit konfliktens fångar. Att göra detta kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

I.  Den 19 september 2016 bombades minst 18 av 31 lastbilar i en hjälpkonvoj som skulle leverera humanitärt bistånd till 78 000 människor i rebellkontrollerade områden i Aleppo i ett luftanfall där minst 12 personer dödades. Sådana attacker hotar säkra leveranser av humanitärt bistånd på andra platser i Syrien.

J.  I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som har undertecknats och ratificerats av alla EU-medlemsstaterna, bekräftas det att de allvarligaste brott som angår det internationella samfundet som helhet, i synnerhet folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, inte får förbli ostraffade.

K.  Användningen av tortyr, massarresteringar och utbredd förstörelse av befolkade områden har dramatiskt trappats upp och ett stort antal syrier har fördrivits varvid många tvingats flytta långt ifrån det välbehövliga humanitära biståndet.

L.  Den 14 november 2016 gick rådet med på att lägga till 17 ministrar och Syriens centralbankschef i förteckningen över personer som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder mot den syriska regimen.

1.  Europaparlamentet fördömer det urskillningslösa lidande som oskyldiga civila utsätts för till följd av bombningar, granatbeskjutning och andra militära aktioner liksom avsaknaden av humanitärt bistånd, och anser att användningen av brandbomber och annan krigsammunition mot civila mål och infrastruktur utgör krigsförbrytelser.

2.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för bombningarna och de urskillningslösa attackerna på civila, biståndsarbetare och sjukvårdsinrättningar för att möjliggöra evakueringen av personer i akut behov av vård från Aleppo och andra belägrade områden och underlätta brådskande och meningsfulla förhandlingar om fred i Syrien.

3.  Europaparlamentet uppskattar de humanitära biståndsarbetarnas insatser för att tillhandahålla nödvändigt bistånd, livsmedel, vatten och läkemedel till dem som fångats i konflikten, och uppmanar med kraft alla parter som är involverade i konflikten att garantera biståndsorganisationerna ett säkert och obehindrat tillträde till de civila som drabbats av kriget.

4.  Europaparlamentet fördömer förbehållslöst flygattacken mot lastbilarna i hjälpkonvojen utanför Aleppo den 19 september 2016 och sörjer alla dem som dödades. Parlamentet kräver en ingående utredning av flygattacken och anser att dessa handlingar undergräver ansträngningarna för att nå en fredlig lösning på konflikten.

5.  Europaparlamentet understryker det akuta behovet av riktade internationella och regionala insatser för att lösa krisen i Syrien. Parlamentet fortsätter att enträget uppmana alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd att leva upp till sina förpliktelser i fråga om krisen, och uppmanar med kraft alla de länder som aktivt verkar för en lösning på krisen att stödja dessa insatser. Parlamentet fördömer vidare Rysslands veto mot flera resolutioner i FN:s säkerhetsråd om konflikten i Syrien.

6.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över rapporterna om nya attacker med klorgas i Idlib och Aleppo trots förstöringen av den syriska deklarerade arsenalen av kemiska vapen.

7.  Europaparlamentet anser att åtal ska väckas vid Internationella brottmålsdomstolen mot de personer som gjort sig skyldiga till urskillningslösa attacker mot civilbefolkningarna, avsiktligt förhindrat det humanitära biståndet att nå ut till personer som svälter ihjäl, använt kemiska vapen mot oskyldiga människor och infört användning av tortyr och sexuellt våld, och förpliktigar sig till att fortsätta att sträva efter ansvarsutkrävande i Syrien.

8.  Europaparlamentet uppmanar bestämt EU och dess medlemsstater att utvidga sanktionssystemet så att det omfattar fler personer och enheter som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Syrien.

9.  Europaparlamentet kräver att Ryssland använder sitt inflytande på Assadregimen för att få ett stopp på attackerna mot civila i Syrien.

10.  Europaparlamentet manar bestämt till ett återupptagande av politiska förhandlingar i FN-regi i Genève så snart som möjligt i syfte att få ett stopp på konflikten och lindra det syriska folkets lidande. Parlamentet beklagar djupt i detta avseende att förhandlingarna mellan Förenta staterna och Ryssland för att lösa konflikten strandat, och uppmuntrar båda sidor att återuppta förhandlingarna så snart som möjligt.

11.  Europaparlamentet uppskattar den generositet som Syriens grannländer visat genom att ge skydd åt alla dem som flyr konflikten. Parlamentet välkomnar också stödet från EU, dess medlemsstater och tredjeländer som ställt medel till förfogande för det humanitära bistånd som behövs omedelbart.

12.  Europaparlamentet är medvetet om de avsevärda påfrestningar som kriget innebär för samhällena i Syriens grannländer och deras budgetar, och uppmuntrar det internationella samfundet att uppfylla de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen för Syrien i London i februari 2016 och tillhandahålla stöd till dem som drabbats av kriget.

13.  Europaparlamentet uppskattar det arbete som utförts av Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud till Syrien, och av alla dem som arbetar för att uppnå en varaktig och fredlig lösning på den aktuella krisen.

14.  Europaparlamentet uppmanar bestämt rådet och det internationella samfundet mer generellt att fortsätta att utfärda strängast möjliga sanktioner mot alla dem som ansvarar för det våldsamma förtrycket av Syriens civilbefolkning, samt mot personer som gynnas av regimen eller stöder den, och/eller som har samröre med dessa personer. Parlamentet konstaterar dessutom att rådets beslut av den 14 november 2016 innebär att totalt 234 personer nu omfattas av reseförbud och frysta tillgångar p.g.a. deras våldsamma förtryck mot civilbefolkningen i Syrien.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, Syriens parlament och regering samt regeringarna och parlamenten i Syriens grannländer.