Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1250/2016

Indgivne tekster :

B8-1250/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0449

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 268kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

–  der henviser til erklæringerne om Syrien fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring af 28. juli 2016, 20. september 2016, 24. september 2016, 2. oktober 2016, 25. oktober 2016 og 31. oktober 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring af 24. september 2016 om Syrien fra hhv. Frankrigs, Italiens, Tysklands, Det Forenede Kongeriges og USA’s udenrigsminister samt NF/HR,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om Syrien,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. og 21. oktober 2016 om Syrien,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. november 2016 om Iran,

–  der henviser til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1893 af 27. oktober 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien(1),

–  der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/1897 af 27. oktober 2016 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien(2),

–  der henviser til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1984 af 14. november 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien(3),

–  der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/1985 af 14. november 2016 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien(4),

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolutioner af 27. september 2016 og 20. oktober 2016 om den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 2268, 2258 og 2254,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN’s særlige udsending for Syrien (UNSE), Staffan de Mistura, i april 2016 nævnte, at 400 000 mennesker havde mistet livet i borgerkrigen i Syrien; der henviser til oplysninger fra FN’s flygtningehøjkommissær, ifølge hvilke 13,5 mio. mennesker har brug for humanitær bistand, 8,7 mio. mennesker forventes fordrevet internt i Syrien i 2016, og 4,8 mio. mennesker er flygtet ud af landet;

B.  der henviser til, at fjendtlighederne i Syrien er eskaleret, navnlig i Aleppo, som er kommet under kraftige luftbombardementer, som også omfatter angreb på sundhedsfaciliteter; der henviser til, at de syriske og russiske luftstyrker anvender tunge våben, herunder bunker-buster-bomber i boligkvarterer; der henviser til, at hundredtusinder af mennesker er fanget og hundreder af børn er blevet dræbt i det østlige Aleppo,

C.  der henviser til, at den særlige rådgiver for UNSE, Jan Egeland, den 10. november 2016 opfordrede indtrængende til, at der gøres noget for at afværge truslen om sult for mennesker i massevis i det østlige Aleppo, før vinteren sætter ind, hvilket han frygter kunne blive en virkelig dræber for en kvart million mennesker, som ikke kan komme ud derfra; der henviser til, at Jan Egeland har sagt, at sidste gang betydelige humanitære forsyninger nåede ind til Aleppo, var i begyndelsen af juli;

D.  der henviser til, at der er sket en dramatisk og hurtigt forværring af situationen til trods for det internationale samfunds bestræbelser på at få fjendtlighederne bragt til ophør;

E.  der henviser til, at de forsætlige angreb på civile, herunder humanitære hjælpearbejdere og sundhedspersonale, og på civile og sundhedsmæssige infrastrukturer er klare krænkelser af international humanitær ret og kan udgøre krigsforbrydelser;

F.  der henviser til, at tortur og mishandling praktiseres i massivt omfang i regeringens tilbageholdelsesfaciliteter i Syrien; der henviser til, at mishandlingen af tilbageholdte finder sted samtidig med en dramatisk forværring af menneskerettighedssituationen i Syrien, hvor myndighederne fortsat vilkårligt arresterer og tilbageholder enhver, der modsætter sig dem, herunder civile;

G.  der henviser til, at Da’esh/ISIL stadig kontrollerer store dele af Syrien og Irak; der henviser til, at Da’esh/ISIL begår folkedrab mod religiøse og etniske mindretal; og til, at Den Frie Syriske Hær understøttet af tyrkiske luftangreb indtog den syriske by Dabiq den 16. oktober;

H.  der henviser til, at Nusra-Fronten, Al Qaedas datterorganisation i Syrien, er en terrororganisation, der er imod et politisk skifte opnået ved forhandling, herunder en demokratisk fremtid for Syrien;

I.  der henviser til, at EU er en af de største ydere af humanitær hjælp til de mennesker, der flygter fra den historiske vold og ødelæggelse i Syrien;

J.  der henviser til, at manglen på international enighed gør det betydeligt vanskeligere at forhandle sig frem til en afslutning på krigen i Syrien; der henviser til, at det den 8. oktober 2016 ikke lykkedes FN's Sikkerhedsråd at vedtage en beslutning om at sætte en stopper for blodsudgydelserne i det østlige Aleppo;

K.  der henviser til, at USA den 3. oktober 2016 meddelte, at det suspenderede sin deltagelse i de bilaterale forbindelser med Rusland, der var blevet oprettet med henblik på at arbejde for indstilling af fjendtlighederne; der henviser til, at der den 15. oktober blev afholdt et møde i Lausanne mellem udenrigsministrene fra USA, Rusland, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Qatar, Jordan og Egypten;

1.  er dybt chokeret over volden i Syrien; fordømmer på det kraftigste alle angreb på civile og på civil infrastruktur, fortsættelsen af alle belejringer i Syrien og den manglende adgang for humanitær bistand til det syriske folk i nød;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over de menneskelige lidelser i de besatte områder i Aleppo og i hele Syrien, som berører mange kvinder og børn, der ikke har adgang til vigtige humanitære varer og har et desperat behov for fødevarer, rent vand og medicinsk udstyr;

3.  beklager dybt og fordømmer uforbeholdent de seneste angreb på en humanitær nødhjælpskonvoj og på et Røde Halvmåne-lagerlokale nær Aleppo som en alvorlig og foruroligende overtrædelse af den humanitære folkeret og som en mulig krigsforbrydelse; ærer de humanitære hjælpearbejdere, der har mistet livet i forbindelse med deres indsats for at hjælpe befolkningen i Aleppo og i hele Syrien, og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og venner;

4.  opfordrer igen til, at de, som har gjort sig skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, straffes og stilles til ansvar herfor; understreger, at de, der begår forbrydelser mod religiøse, etniske og andre grupper og mindretal, også bør retsforfølges; mener, at situationen i Syrien bør indbringes for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at træffe foranstaltninger i denne henseende;

5.  glæder sig over Rådets konklusioner om Syrien af 17. oktober 2016 og Det Europæiske Råds konklusioner om Syrien af 20. og 21. oktober 2016; støtter EU's opfordring til at sætte en stopper for alle militære flyvninger over Aleppo by, en øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne, som skal overvåges af en stærk og gennemsigtig mekanisme, ophævelse af belejringer samt fuld, uhindret og holdbar humanitær adgang til hele landet, der gives af alle parter.

6.  fremhæver, at det syriske regime bærer det primære ansvar for at beskytte den syriske befolkning; fordømmer på det kraftigste regimets og dets allieredes overdrevne og uforholdsmæssige angreb, både forsætlige og vilkårlige, mod civilbefolkningen, navnlig mod børn, humanitære hjælpearbejdere og sundhedspersonale samt civile og humanitære infrastrukturer;

7.  opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af personer, der tilbageholdes vilkårligt, og til at sætte en stopper for brugen af tortur og anden mishandling og praksissen med tvungne forsvindinger, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 af 22. februar 2014; kræver, at internationale observatører af frihedsberøvelse får omgående og uhindret adgang til tilbageholdte personer i Syrien;

8.  fremhæver, at EU har opfordret Rusland, herunder som medformand for den internationale støttegruppe for Syrien, til gennem dets politikker og handlinger at vise alle bestræbelser på at bringe det syriske regimes vilkårlige bombninger til ophør, genoprette indstillingen af fjendtlighederne, sikre omgående og udvidet adgang for humanitær hjælp og skabe betingelserne for et troværdigt og inkluderende politisk skifte;

9.  fordømmer på det kraftigste bevæbnede oppositionsgruppers vilkårlige affyring af store mængder raketter mod civile forstæder i det vestlige Aleppo; understreger, at mange civile, herunder børn, ifølge forlydender er blevet såret eller dræbt;

10.  fordømmer på det kraftigste de menneskerettighedskrænkelser, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som Da’esh/ISIL har begået; glæder sig over tilsagnene fra de fem (USA, Frankrig, Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige) og NF/HR om at tilintetgøre Da’esh/ISIL i Syrien og Irak; støtter indsatsen fra den globale koalition mod Da'esh/ISIL i Syrien og Irak; understreger, at det er vigtigt at yde beskyttelse og hjælp til målgrupperne for Da’esh/ISIL;

11.  fordømmer stærkt de grusomheder, der er begået af Nusra-Fronten; tilslutter sig opfordringen fra de fem og NF/HR til alle væbnede grupper, der kæmper i Syrien, til at indstille ethvert samarbejde med Nusra;

12.  opfordrer til, at der gøres en indsats for at forhindre, at materiel og økonomisk støtte når frem til personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til terrorgrupper, som FN har udpeget;

13.  kræver, at alle respekterer de rettigheder, som religiøse mindretal i Syrien, herunder kristne, har til fortsat at leve i deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til at udøve deres religion og overbevisning frit og til fulde uden at blive udsat for nogen som helst form for tvang, vold eller forskelsbehandling; støtter dialog mellem forskellige religioner for at fremme gensidig forståelse og modvirke fundamentalisme;

14.  glæder sig over EU's akutte humanitære initiativ for Aleppo, som ud over at mobilisere midler til presserende humanitære behov har til formål at sikre medicinsk evakuering af sårede og syge personer fra det østlige Aleppo med fokus på kvinder, børn og ældre; bemærker, at Det Europæiske Råd har opfordret NF/HR til sammen med Kommissionen at videreføre EU's humanitære initiativ og medicinske evakueringer i samarbejde med FN;

15.  glæder sig over partnerskabsprioriteterne og aftalerne med Jordan for perioden 2016-2018 og med Libanon for perioden 2016-2020; bemærker, at aftalerne udgør den ramme, inden for hvilken de gensidige tilsagn fra konferencen "Supporting Syria and the Region" i London den 4. februar 2016 omsættes til handling;

16.   opfordrer indtrængende alle deltagere i den internationale støttegruppe for Syrien til at genoptage forhandlingerne med henblik på at fremme etablereingen af en stabil våbenhvile og intensivere arbejdet for en varig politisk løsning i Syrien; understreger, at de regionale aktører, navnlig nabolandene, bærer et særligt ansvar; støtter fuldt ud indsatsen fra FN's særlige udsending Staffan de Mistura i denne henseende;

17.  gentager sin opfordring til NF/HR til at forny indsatsen hen imod en fælles EU-Syrien-strategi, som bør have til formål at fremme en politisk løsning i Syrien og bør omfatte kontrol- og håndhævelsesinstrumenter med henblik på at styrke overholdelsen af de aftaler og forpligtelser, som er indgået inden for rammerne af den internationale støttegruppe for Syrien; understreger, at Det Europæiske Råd har opfordret NF/HR til at række hånden frem til centrale aktører i regionen med henblik på at opnå et politisk skifte og at forberede forsoning og genopbygning efter konfliktens afslutning; bemærker, at NF/HR efter Det Europæiske Råds møde har besøgt Iran og Saudi-Arabien som led i dette at række hånden frem til centrale aktører i regionen om Syriens fremtid; understreger, at Rådet har anmodet NF/HR om at fortsætte dette arbejde med centrale aktører i regionen til støtte for de bestræbelser, der udfoldes af FN's særlige udsending Staffan de Mistura;

18.  er af den overbevisning, at EU og dets medlemsstater kan spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at finde en politisk løsning på konflikten i Syrien; hilser velkommen, at EU og dets medlemsstater søger at udforske mulighederne for en samordnet indsats, bl.a. gennem FN's Generalforsamling;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, generalsekretærens særlige udsending til Syrien, deltagerne i den internationale støttegruppe for Syrien samt alle de parter, der er involveret i konflikten i Syrien.

(1)

EUT L 293 af 28.10.2016, s. 25.

(2)

EUT L 293 af 28.10.2016, s. 36.

(3)

EUT L 305 I af 28.10.2016, s. 1.

(4)

EUT L 305 I af 14.11.2016, s. 4.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik