Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1250/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1250/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0449

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 266kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Syyrian tilanteesta 28. heinäkuuta 2016, 20. syyskuuta 2016, 24. syyskuuta 2016, 2. lokakuuta 2016, 25. lokakuuta 2016 ja 31. lokakuuta 2016 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon Ranskan, Italian, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan 24. syyskuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Syyrian tilanteesta,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon 20. ja 21. lokakuuta 2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston Syyriaa koskevat päätelmät,

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Iranista,

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2016/1893 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta(1),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen 2016/1897/YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta(2),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2016/1984 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta(3),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen 2016/1985/YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta(4),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 27. syyskuuta 2016 ja 20. lokakuuta 2012 antamat päätöslauselmat Syyrian arabitasavallasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2268, 2258 ja 2254,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n Syyrian-erityislähettiläs Staffan de Mistura arvioi huhtikuussa 2016, että Syyrian sisällissodassa on kuollut 400 000 ihmistä; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) mukaan 13,5 miljoonaa ihmistä Syyriassa on humanitaarisen avun tarpeessa, 8,7 miljoonan ihmisen ennustetaan joutuvan pakenemaan kodistaan Syyrian sisällä vuonna 2016 ja 4,8 miljoonaa ihmistä on paennut maasta;

B.  ottaa huomioon, että vihamielisyydet ovat kärjistyneet Syyriassa ja erityisesti Aleppossa, joka on kärsinyt raskaista ilmapommituksista ja jossa on tehty iskuja lääkintätiloja vastaan; ottaa huomioon, että Syyrian ja Venäjän ilmavoimat käyttävät asutuskeskuksissa raskasta aseistusta, myös bunkkerintuhoajapommeja; ottaa huomioon, että Itä-Aleppossa satoja tuhansia ihmisiä on jäänyt loukkuun ja satoja lapsia on surmattu;

C.  ottaa huomioon, että YK:n Syyrian-erityislähettilään erityisneuvonantaja Jan Egeland vaati 10. marraskuuta 2016 ryhtymään toimiin nälänhädän uhan ehkäisemiseksi Itä-Aleppossa ennen talven tuloa, sillä hänen mukaansa se saattaa olla kuolemaksi alueelle loukkuun jääneille neljännesmiljoonalle ihmiselle; toteaa, että Egelandin mukaan viimeinen merkittävä humanitaarisen avun toimitus pääsi Aleppoon heinäkuun alussa;

D.  toteaa, että tilanne on huonontunut dramaattisesti ja nopeasti huolimatta kansainvälisen yhteisön pyrkimyksistä saada vihamielisyydet loppumaan;

E.  katsoo, että tahalliset iskut siviilejä vastaan, mukaan lukien humanitaarisen avun ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä siviili- ja lääkintäinfrastruktuureja vastaan, ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia ja mahdollisesti sotarikoksia;

F.  ottaa huomioon, että kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua harjoitetaan laajalti hallituksen pidätyskeskuksissa Syyriassa; katsoo, että pidätysajan väärinkäytöksiä tapahtuu samalla kun Syyrian ihmisoikeustilanne on heikennyt dramaattisesti ja viranomaiset jatkavat kaikkien heitä vastustavien henkilöiden, myös siviilien, pidätyksiä;

G.  ottaa huomioon, että Da’esh/ISIL pitää yhä hallussaan suuria osia Syyriasta ja Irakista; ottaa huomioon, että Da’esh/ISIL on syyllistynyt uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen kansanmurhaan; ottaa huomioon, että Vapaan Syyrian armeija valloitti 16. lokakuuta Dabiqin kaupungin Turkin ilmaiskujen tukemana;

H.  ottaa huomioon, että al-Nusran rintama, al-Qaedan sisarjärjestö Syyriassa, on terroristijärjestö, joka vastustaa neuvotteluratkaisuun perustuvaa poliittista muutosta ja osallistavaa demokraattista tulevaisuutta Syyriassa;

I.  ottaa huomioon, että EU on suurimpia humanitaarisen avun antajia Syyrian ennennäkemätöntä väkivaltaa ja hävitystä pakeneville ihmisille;

J.  toteaa, että kansainvälisen yhteisymmärryksen puuttuminen vaikeuttaa neuvotteluratkaisun aikaan saamista Syyrian sotaan; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto ei kyennyt antamaan 8. lokakuuta 2016 päätöslauselmaa Itä-Aleppon verenvuodatuksen lopettamiseksi;

K.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti 3. lokakuuta 2016 keskeyttävänsä osallistumisensa kahdenvälisiin keskusteluihin Venäjän kanssa, joita oli käyty vihollisuuksien lopettamiseksi; ottaa huomioon, että 15. lokakuuta Lausannessa järjestettiin Yhdysvaltojen, Venäjän, Iranin, Irakin, Saudi-Arabian, Turkin, Qatarin, Jordanian ja Egyptin ulkoministerien kokous;

1.  on syvästi järkyttynyt Syyrian väkivallasta; tuomitsee ankarasti kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan, kaikkien piiritysten jatkamisen Syyriassa sekä humanitaarisen avun epäämisen sitä tarvitsevalta Syyrian kansalta;

2.  ilmaisee erittäin vakavan huolensa inhimillisestä kärsimyksestä Aleppon piiritetyillä alueilla ja koko Syyriassa ja toteaa sen koskevan monia naisia ja lapsia, jotka eivät saa humanitaarisia perustarvikkeita ja tarvitsevat kipeästi ruokaa, puhdasta vettä ja lääkintätarvikkeita;

3.  pitää viimeaikaisia iskuja humanitaarista apua kuljettaneeseen saattueeseen ja Punaisen puolikuun varastoon Aleppon lähellä erittäin valitettavina, tuomitsee ne ehdoitta ja pitää niitä vakavina ja hälyttävinä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksina ja mahdollisina sotarikoksina; kunnioittaa humanitaarisia avustustyöntekijöitä, jotka ovat kuolleet yrittäessään avustaa Aleppon ja koko Syyrian asukkaita, ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien perheille ja ystäville;

4.  kehottaa jälleen määräämään seuraamuksia sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille henkilöille ja vaatii saattamaan heidät vastuuseen; korostaa, että rikoksiin uskonnollisia, etnisiä ja muita ryhmiä ja vähemmistöjä vastaan syyllistyvät olisi saatava oikeuden eteen; katsoo, että Syyrian kysymys olisi vietävä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin asiassa;

5.  suhtautuu myönteisesti 17. lokakuuta 2016 annettuihin neuvoston päätelmiin Syyriasta ja 20. ja 21. lokakuuta 2016 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin Syyriasta; tukee EU:n kehotuksia lopettaa kaikki sotilaslennot Aleppon yllä, lopettaa vihamielisyydet välittömästi ja luoda tehokas ja avoin mekanismi tulitauon valvomiseksi sekä lopettaa piiritykset ja saada aikaan kaikkien osapuolien hyväksymä humanitaarisen avun täysin esteetön ja kestävä pääsy koko maahan;

6.  korostaa, että Syyrian hallituksella on pääasiallinen vastuu Syyrian väestön suojelemisesta; tuomitsee jyrkästi hallituksen ja sen liittolaisten ylimitoitetut ja suhteettomat, tahalliset ja mielivaltaiset iskut siviiliväestöä, erityisesti lapsia, humanitaarisen avun ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä siviili- ja humanitaarisen avun infrastruktuureja vastaan;

7.  kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti vangitut henkilöt ja lopettamaan YK:n turvallisuusneuvoston 22. helmikuuta 2014 antaman päätöslauselman 2139 mukaisesti kidutuksen ja muunlaisen pahoinpitelyn sekä tahdonvastaisten katoamisten käyttämisen; vaatii sallimaan kansainvälisten pidätysolojen valvojien välittömän ja esteettömän pääsyn Syyriaan;

8.  korostaa, että EU on kehottanut Venäjää, joka toimii kansainvälisen Syyrian tukiryhmän toisena puheenjohtajana, osoittamaan politiikan ja toimien kautta pyrkivänsä Syyrian hallinnon harjoittamien mielivaltaisten pommitusten lopettamiseen, vihamielisyyksien lopettamiseen, humanitaarisen avun välittömän ja laajan pääsyn varmistamiseen sekä olosuhteiden luomiseen uskottavaa ja osallistavaa poliittista siirtymävaihetta varten;

9.  tuomitsee ankarasti sen, että aseistetut oppositioryhmät ovat ampuneet summittaisesti suuren määrän ohjuksia siviilien asuttamiin Aleppon länsiosien esikaupunkeihin; korostaa, että monet siviilit, myös lapset, ovat raporttien mukaan haavoittuneet ja kuolleet;

10.  tuomitsee ankarasti Da’eshin/ISILin tekemät ihmisoikeusrikkomukset, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan; panee tyytyväisenä merkille viiden maan (Ranskan, Italian, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen) ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan sitoumuksen tuhota Daesh /ISIL Syyriassa ja Irakissa; tukee maailmanlaajuisen liittoutuman toimia Daeshin /ISILin torjumiseksi Syyriassa ja Irakissa; korostaa, että Daeshin /ISILin vainoamille ihmisille on tarjottava suojelua ja apua;

11.  tuomitsee mitä jyrkimmin al-Nusran rintaman julmuudet; tukee viiden maan ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan kaikille Syyriassa taisteleville ryhmille suuntaamaa kehotusta lopettaa kaikki yhteistyö al-Nusran kanssa;

12.  kehottaa ryhtymään toimiin, joilla estetään aineellisen ja rahallisen avun joutuminen YK:n terroristeiksi luokittelemiin ryhmittymiin kytköksissä oleville yksilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille;

13.  vaatii kaikkia kunnioittamaan Syyrian uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan arvokkaasti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti ja harjoittaa täysimääräisesti ja vapaasti uskontoaan ilman minkäänlaista pakkoa, väkivaltaa tai syrjintää; tukee uskontojen välistä vuoropuhelua keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi ja fundamentalismin torjumiseksi;

14.  suhtautuu myönteisesti Aleppoa koskevaan unionin humanitaariseen hätäapualoitteeseen, jossa kohdistetaan varoja kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin ja pyritään varmistamaan haavoittuneiden ja sairaiden evakuoiminen lääketieteellisistä syistä Itä-Alepposta keskittyen erityisesti naisiin, lapsiin ja vanhuksiin; panee merkille, että Eurooppa-neuvosto on kehottanut varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä komission kanssa jatkamaan EU:n humanitaarisen aloitteen ja lääkinnällisten evakuointien toteuttamista yhteistyössä YK:n kanssa;

15.  panee tyytyväisenä merkille kumppanuuden prioriteetit ja sopimukset Jordanian kanssa vuosiksi 2016–2018 ja Libanonin kanssa vuosiksi 2016–2020; toteaa, että sopimukset muodostavat puitteet, joiden avulla Lontoossa 4. helmikuuta 2016 järjestetyssä Syyrian ja sen lähialueiden avunantajien konferenssissa tehdyt sitoumukset muutetaan teoiksi;

16.   kehottaa kaikkia kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäseniä käynnistämään neuvottelut uudelleen, jotta voidaan helpottaa pysyvän aselevon aikaansaamista ja vauhdittaa työtä kestävän poliittisen sovintoratkaisun löytämiseksi Syyriaan; korostaa, että alueellisilla toimijoilla, erityisesti naapurimailla, on erityinen vastuu; kannattaa täysin YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan toimia asiassa;

17.  kehottaa jälleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan toimia sellaisen unionin yhteisen Syyriaa koskevan strategian laatimiseksi, jolla olisi pyrittävä helpottamaan poliittisen sovintoratkaisun löytymistä Syyriassa, ja sisällyttämään strategiaan seuranta- ja valvontavälineitä, jotta ryhmän hyväksymien sopimusten ja velvoitteiden noudattamista voidaan tehostaa; korostaa, että Eurooppa-neuvosto on pyytänyt varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomaan yhteen alueen keskeiset toimijat poliittisen siirtymävaiheen ja konfliktin jälkeisen sovinnon ja jälleenrakennuksen valmistelemiseksi; panee merkille, että Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen varapuheenjohtaja / korkea edustaja on vieraillut Iranissa ja Saudi-Arabiassa osana alueen keskeisten toimijoiden kanssa käytävää keskustelua Syyrian tulevaisuudesta; korostaa, että neuvosto on pyytänyt varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa jatkamaan työtä alueen keskeisten toimijoiden kanssa YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan työn tukemiseksi;

18.  katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot voivat olla tärkeässä asemassa poliittisen ratkaisun löytämisessä Syyrian konfliktiin; panee tyytyväisenä merkille, että EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät tutkimaan mahdollisuuksia toteuttaa yhteisiä toimia muun muassa YK:n yleiskokouksen kautta;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, pääsihteerin Syyria-erityislähettiläälle, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

(1)

EUVL L 293, 28.10.2016, s. 25.

(2)

EUVL L 293, 28.10.2016, s. 36.

(3)

EUVL L 305 I, 28.10.2016, s. 1.

(4)

EUVL L 305 I, 14.11.2016, s. 4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö