Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1250/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1250/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

  21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1249/2016

  Procedūra : 2016/2933(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-1250/2016
  Pateikti tekstai :
  B8-1250/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-1250/2016

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

  (2016/2933(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 28 d., rugsėjo 20 d., rugsėjo 24 d., spalio 2 d., spalio 25 d. ir spalio 31 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bei už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario pareiškimus dėl Sirijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 24 d. Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio reikalų ministrų bei Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą pareiškimą dėl Sirijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 20 ir 21 d. įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas dėl Sirijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos išvadas dėl Irano,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1893, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje[1],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2016/1897, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai[2],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1984, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje[3],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2016/1985, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai[4],

  –  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. ir spalio 20 d. rezoliucijas dėl Sirijos Arabų Respublikos,

  –  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2268, 2258 ir 2254,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi 2016 m. balandžio mėn. JT ypatingasis pasiuntinys Sirijoje Staffan de Mistura nurodė, kad per pilietinį karą Sirijoje mirė 400 000 žmonių; kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, humanitarinės pagalbos reikia 13,5 mln. žmonių, prognozuojama, kad 2016 m. Sirijos viduje bus perkelta 8,7 mln. žmonių, o iš šalies išvyko 4,8 mln. žmonių;

  B.  kadangi karo veiksmai Sirijoje suaktyvėjo, ypač Alepe, kuris smarkiai bombarduotas iš oro, įskaitant išpuolius prieš medicinos įstaigas; kadangi Sirijos ir Rusijos oro pajėgos gyvenamosiose vietovėse naudoja sunkiąją ginkluotę, įskaitant bunkerių naikinimo bombas; kadangi rytiniame Alepe įstrigę šimtai tūkstančių žmonių ir žūsta šimtai vaikų;

  C.  kadangi 2016 m. lapkričio 10 d. JT ypatingojo pasiuntinio specialusis patarėjas Jan Egeland paragino, iki ateinant žiemai, kuri, jis baiminasi, gali tapti tikru rytiniame Alepe įstrigusių ketvirčio milijono žmonių žudiku, imtis veiksmų, siekiant atitolinti masinio bado rytiniame Alepe grėsmę; kadangi J. Egeland teigė, kad paskutinį kartą didelė humanitarinė pagalba pasiekė Alepą liepos pradžioje;

  D.  kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų nutraukti karo veiksmus, padėtis drastiškai ir greitai blogėja;

  E.  kadangi sąmoningi puolimai prieš civilius, įskaitant humanitarinės pagalbos ir sveikatos priežiūros srities darbuotojus, ir civilinę bei medicininę infrastruktūrą yra akivaizdūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai ir gali būti vertinami kaip karo nusikaltimai;

  F.  kadangi Sirijos vyriausybės sulaikymo įstaigose masiškai vykdomi kankinimai ir netinkamai elgiamasi su žmonėmis; kadangi prieš sulaikytuosius smurtaujama ir žmogaus teisių padėtis Sirijoje drastiškai blogėja, o valdžia toliau nepagrįstai suiminėja ir sulaiko visus, kurie jai priešinasi, įskaitant civilius;

  G.  kadangi „Da’esh“ / ISIL vis dar kontroliuoja dideles Sirijos ir Irako teritorijos dalis; kadangi „Da’esh“ / ISIL vykdo religinių ir etninių mažumų genocidą; kadangi spalio 16 d. Laisvoji Sirijos armija, padedama Turkijos oro atakų, užėmė Sirijos Dabiko miestą;

  H.  kadangi „al Nusra“ frontas, Sirijoje veikiantis organizacijos „al Quaeda“ padalinys, yra teroristinė organizacija, atmetanti vykdant derybas pasiekiamų politinių permainų ir įtraukios demokratinės ateities Sirijoje galimybę;

  I.  kadangi ES yra viena iš pagrindinių humanitarinės pagalbos žmonėms, bėgantiems nuo istorinės reikšmės smurto ir pražūties Sirijoje, teikėjų;

  J.  kadangi tarptautiniu mastu trūksta vieningumo ir dėl to gerokai sunkiau vykdant derybas nutraukti karą Sirijoje; kadangi 2016 m. spalio 8 d. JT Saugumo Taryba nepriėmė rezoliucijos dėl kraujo praliejimo rytiniame Alepe nutraukimo;

  K.  kadangi 2016 m. spalio 3 d. Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė nutraukiančios savo dvišalį bendradarbiavimą su Rusija, kuris buvo pradėtas siekiant palaikyti paliaubas; kadangi spalio 15 d. Lozanoje surengtas Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos, Irano, Irako, Saudo Arabijos, Turkijos, Kataro, Jordanijos ir Egipto užsienio reikalų ministrų posėdis;

  1.  stipriai sukrėstas smurto Sirijoje; griežtai smerkia visus išpuolius prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą, visų apgulčių Sirijoje tęsimą ir humanitarinės pagalbos, teikiamos Sirijos gyventojams, kuriems jos reikia, trūkumą;

  2.  pareiškia, kad yra itin susirūpinęs dėl to, jog apgultose Alepo teritorijose ir visoje Sirijoje kenčia žmonės – daug moterų ir vaikų, kurie neturi galimybės gauti būtinų humanitarinės pagalbos prekių ir kuriems žūtbūt reikia maisto, švaraus vandens ir medicinos priemonių;

  3.  labai apgailestauja dėl pastarojo meto išpuolių prieš humanitarinės pagalbos konvojų ir Raudonojo Pusmėnulio sandėlį netoli Alepo ir besąlygiškai juos smerkia kaip rimtus ir nerimą keliančius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir kaip galimą karo nusikaltimą; reiškia pagarbą humanitarinės pagalbos darbuotojams, kurie mirė siekdami padėti Alepo ir visos Sirijos gyventojams, ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą aukų šeimoms ir draugams;

  4.  dar kartą ragina imtis priemonių, kad tie, kurie yra kalti dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, pajustų pasekmes ir būtų patraukti atsakomybėn; pabrėžia, kad tie, kurie vykdo nusikaltimus prieš religines, etnines ir kitas grupes bei mažumas taip pat turėtų būti teisiami; mano, jog padėties Sirijoje klausimas turėtų būti perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui; ragina JT Saugumo Tarybą šiuo tikslu imtis atitinkamų veiksmų;

  5.  palankiai vertina 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos ir 2016 m. spalio 20 ir 21 d. įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas dėl Sirijos; pritaria ES raginimui nutraukti visus karinius skrydžius virš Alepo miesto, nedelsiant nutraukti karo veiksmus – ši veikla turi būti stebima taikant tvirtą ir skaidrų mechanizmą, nutraukti apsiaustis ir visas konflikto šalis įtikinti, kad visoje šalyje būtų sudarytos visos sąlygos nekliudomai ir tvariai teikti humanitarinę pagalbą;

  6.  pažymi, jog pagrindinė atsakomybė už Sirijos gyventojų apsaugą tenka Sirijos režimui; griežtai smerkia režimo ir jo sąjungininkų sąmoningai ir be atrankos vykdomus besaikius ir neproporcingus puolimus prieš civilius gyventojus, ypač vaikus, humanitarinės pagalbos ir sveikatos priežiūros srities darbuotojus, taip pat civilinę ir humanitarinę infrastruktūrą;

  7.  ragina, vadovaudamasis 2014 m. vasario 22 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2139, nedelsiant paleisti nepagrįstai sulaikytus asmenis ir nutraukti kankinimus, kitą netinkamą elgesį bei prievartinio dingimo praktiką; ragina nedelsiant sudaryti galimybę tarptautiniams sulaikymo įstaigų stebėtojams nekliudomiems susitikti su sulaikytaisiais Sirijoje;

  8.  pabrėžia, kad ES ragina Rusiją, be kita ko, kaip vieną iš Tarptautinės paramos Sirijai grupei (TPSG) pirmininkaujančių valstybių, įgyvendinant atitinkamas politikos strategijas ir veiksmus visomis pastangomis siekti, kad būtų nutraukti Sirijos režimo vykdomi chaotiški bombardavimai, atnaujintos paliaubos, nedelsiant būtų užtikrintos visokeriopos galimybės teikti humanitarinę pagalbą ir būtų sudarytos sąlygos tikėtinoms ir įtraukioms politinėms permainoms;

  9.  griežtai smerkia nesirenkant taikinio ginkluotų opozicinių grupuočių vykdomus gausius civilių gyventojų apgyvendintų vakarinio Alepo priemiesčių apšaudymus raketomis; pabrėžia, jog sužeidžiama ir žūsta daug civilių, įskaitant vaikus;

  10.  griežtai smerkia „Da’esh“ / ISIL daromus žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui; palankiai vertina NATO penketo (Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės) bei Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai įsipareigojimus sunaikinti Sirijoje ir Irake veikiančią „Da’esh“ / ISIL; remia Tarptautinės kovos su „Da’esh“ / ISIL koalicijos pastangas Sirijoje ir Irake; pažymi, jog svarbu apsaugoti tuos, į kuriuos taikosi „Da’esh“ / ISIL, ir jiems padėti;

  11.  griežtai smerkia „al Nusra“ fronto vykdomus žiaurumus; remia NATO penketo bei Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai raginimus visoms Sirijoje kovojančioms ginkluotoms grupuotėms nutraukti bendradarbiavimą su „al Nusra“;

  12.  ragina imtis veiksmų, kad materialinė ir finansinė parama nepasiektų žmonių, grupių, įmonių ir subjektų, siejamų su JT nustatytomis teroristinėmis grupuotėmis;

  13.  reikalauja, kad visi gerbtų Sirijos religinių mažumų, įskaitant krikščionis, teisę toliau oriai, lygiateisiškai ir saugiai gyventi savo istorinėse ir tradicinėse tėvų žemėse bei visapusiškai ir nevaržomai praktikuoti savo religiją ir įsitikinimus, nepatiriant prievartos, smurto ar diskriminacijos; remia tarpreliginį dialogą, kad būtų skatinamas abipusis supratimas ir kovojama su fundamentalizmu;

  14.  palankiai vertina ES skubios humanitarinės pagalbos teikimo Alepui iniciatyvą, kuria, be lėšų sutelkimo neatidėliotiniems humanitariniams poreikiams patenkinti, siekiama užtikrinti sužeistųjų bei ligonių medicininį evakavimą iš rytinio Alepo, daugiausia dėmesio skiriant moterims, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms; pažymi, kad Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su Komisija tęsti skubios humanitarinės pagalbos teikimo iniciatyvą ir vykdyti medicininį evakavimą bendradarbiaujant su JT;

  15.  palankiai vertina 2016–2018 m. partnerystės su Jordanija ir 2016–2020 m. partnerystės su Libanu prioritetus ir susitarimus; pažymi, kad susitarimai yra sistema, pagal kurią tarpusavio įsipareigojimai, prisiimti 2016 m. vasario 4 d. Londono konferencijoje „Parama Sirijai ir visam regionui“, tampa veiksmais;

  16.   ragina visus TPSG dalyvius atnaujinti derybas, kad būtų sudarytos sąlygos pasiekti stabilias paliaubas ir būtų galima imtis intensyvesnių veiksmų siekiant ilgalaikio politinio sprendimo Sirijoje; pabrėžia, kad regioniniai subjektai, ypač kaimyninės šalys, prisiimtų ypatingą atsakomybę; visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Misturos pastangas šioje srityje;

  17.  dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai atnaujinti pastangas siekiant bendros ES ir Sirijos strategijos, kurios tikslas turėtų būti sudaryti palankesnes sąlygas siekti politinio susitarimo Sirijoje ir kuri turėtų apimti stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų labiau paisoma TPSG sudarytų susitarimų ir prisiimtų įsipareigojimų; pabrėžia, kad Europos Vadovų Tarybos posėdyje Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai buvo paraginta pasiūlyti pagalbą svarbiausiems regiono subjektams siekiant politinių permainų ir rengiantis sutaikinimui ir pertvarkai po konflikto; pažymi, kad po Europos Vadovų Tarybos posėdžio Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai lankėsi Irane ir Saudo Arabijoje siekdama užmegzti ryšius su svarbiausiais regiono subjektais dėl Sirijos ateities; pabrėžia, kad Taryba paragino Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai tęsti šį bendradarbiavimą su svarbiausiais regiono subjektais, remiant JT ypatingojo pasiuntinio Staffano de Misturos pastangas;

  18.  mano, kad ES ir jos valstybės narės gali atlikti svarbų vaidmenį ieškant konflikto Sirijoje politinio sprendimo; palankiai vertina tai, kad ES ir jos valstybės narės numato įvertinti galimybes imtis suderintų veiksmų, be kita ko, tarpininkaujant JT Generalinei Asamblėjai;

  19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, generalinio sekretoriaus specialiajam pasiuntiniui Sirijoje, Tarptautinės paramos Sirijai grupės nariams ir visoms su konfliktu Sirijoje susijusioms šalims.