Procedura : 2016/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1250/2016

Teksty złożone :

B8-1250/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0449

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 342kWORD 90k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Syrii (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Syrii,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii oraz komisarza do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego w sprawie Syrii z dni 28 lipca 2016 r., 20 września 2016 r., 24 września 2016 r., 2 października 2016 r., 25 października 2016 r. i 31 października 2016 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Włoch, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych oraz wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel w sprawie Syrii z dnia 24 września 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Syrii z dnia 17 października 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Syrii z posiedzenia w dniach 20–21 października 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Iranu z dnia 14 listopada 2016 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/1893 z dnia 27 października 2016 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(1),

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Rady (WPZiB) 2016/1897 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii(2),

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/1984 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(3),

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Rady (WPZiB) 2016/1985 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii(4),

–  uwzględniając rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie Syryjskiej Republiki Arabskiej z dni 27 września 2016 r. oraz 20 października 2016 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2268, 2258 i 2254,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w kwietniu 2016 r. specjalny wysłannik ONZ w Syrii Staffan de Mistura wskazał, iż w wojnie domowej w Syrii śmierć poniosło 400 000 osób; mając na uwadze, że według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 13,5 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej, przewiduje się, iż liczba przesiedleńców na terytorium Syrii wyniesie w 2016 r. 8,7 mln, a 4,8 mln osób uciekło z kraju;

B.  mając na uwadze, że konflikt w Syrii zaostrzył się, szczególnie w Aleppo, gdzie doszło do ciężkich bombardowań, w tym do ataków na placówki medyczne; mając na uwadze, że siły lotnicze Syrii i Rosji używają ciężkiego uzbrojenia, w tym bomb burzących, w nalotach na dzielnice mieszkalne; mając na uwadze, że we wschodniej części Aleppo tysiące osób znalazło się w potrzasku, a setki dzieci straciły życie;

C.  mając na uwadze, że w dniu 10 listopada 2016 r. specjalny doradca specjalnego wysłannika ONZ w Syrii Jan Egeland wezwał do podjęcia działań, aby przed nadejściem zimy odsunąć groźbę masowego głodu we wschodniej części Aleppo, który, jak się J. Egeland obawia, mógłby okazać się prawdziwym zabójcą ćwierci miliona osób tam uwięzionych; mając na uwadze, że Jan Egeland powiedział, iż ostatnie znaczne dostawy pomocy humanitarnej dotarły do Aleppo na początku lipca;

D.  mając na uwadze, że pomimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz zaprzestania działań wojennych nastąpiło dramatyczne i błyskawiczne pogorszenie sytuacji;

E.  mając na uwadze, że umyślne ataki wymierzone w ludność cywilną, w tym pracowników pomocy humanitarnej i służby zdrowia, a także w infrastrukturę cywilną i medyczną stanowią wyraźne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego i mogą stanowić zbrodnię wojenną;

F.  mając na uwadze, że w rządowych ośrodkach przetrzymywania w Syrii dochodzi na masową skalę do tortur i brutalnego traktowania; mając na uwadze, że nadużycia w ośrodkach przetrzymywania mają miejsce w okresie, gdy dramatycznie pogarsza się sytuacja w zakresie praw człowieka w Syrii, gdzie władze nadal dokonują aresztowań i arbitralnych zatrzymań każdego, kto się im sprzeciwia, w tym cywili;

G.  mając na uwadze, że Daisz/ISIL nadal kontroluje znaczne obszary Syrii i Iraku; mając na uwadze, że Daisz/ISIL popełnia zbrodnię ludobójstwa wobec mniejszości religijnych i etnicznych; mając na uwadze, że Wolna Armia Syryjska, przy wsparciu tureckich nalotów powietrznych, zdobyła 16 października syryjskie miasto Dabik;

H.  mając na uwadze, że Front an-Nusra, należący do siatki Al-Kaidy w Syrii, jest organizacją terrorystyczną, która odrzuca przemiany polityczne uzgodnione w drodze negocjacji i pluralistyczną, demokratyczną przyszłość Syrii;

I.  mając na uwadze, że UE jest jednym z głównych dostarczycieli pomocy humanitarnej dla ludzi uciekających przed bezprecedensową przemocą i zagładą w Syrii;

J.  mając na uwadze, że brak jedności międzynarodowej sprawia, że doprowadzenie do zakończenia wojny w Syrii na drodze negocjacji jest znacznie trudniejsze; mając na uwadze, że w dniu 8 października 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała przyjąć rezolucji zmierzającej do zakończenia przelewu krwi we wschodniej części Aleppo;

K.  mając na uwadze, że w dniu 3 października 2016 r. Stany Zjednoczone zapowiedziały, iż zawieszają udział w dwustronnych kanałach kontaktów z Rosją, które zostały ustanowione, aby podtrzymać zaprzestanie działań wojennych; mając na uwadze, że 15 października w Lozannie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Rosji, Iranu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Kataru, Jordanii i Egiptu;

1.  jest głęboko wstrząśnięty przemocą w Syrii; zdecydowanie potępia wszelkie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną, nieustanne obleganie wielu miast w Syrii oraz brak dostępu pomocy humanitarnej do potrzebującej jej ludności syryjskiej;

2.  wyraża najgłębsze zaniepokojenie z powodu cierpień, jakich doznaje ludność w oblężonych częściach Aleppo i w całej Syrii, w tym wiele kobiet i dzieci, które nie mają dostępu do podstawowych towarów z pomocy humanitarnej i desperacko potrzebują żywności, czystej wody i środków medycznych;

3.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu ostatnich ataków na konwój z pomocą humanitarną oraz na magazyn Czerwonego Półksiężyca w pobliżu Aleppo i bezwarunkowo potępia te ataki, uznając je za poważne i zatrważające naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, a być może nawet za zbrodnię wojenną; składa hołd pracownikom humanitarnym, którzy ponieśli śmierć, próbując pomóc ludności w Aleppo i w całej Syrii, oraz przekazuje najszczersze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar;

4.  ponawia apel, by osoby winne zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości poniosły konsekwencje swoich czynów i zostały z nich rozliczone; podkreśla, że osoby popełniające przestępstwa przeciwko grupom religijnym, etnicznym i innym oraz przeciwko mniejszościom powinny również zostać postawione przed wymiarem sprawiedliwości; uważa, że sytuacją w Syrii powinien zająć się Międzynarodowy Trybunał Karny; apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ, by podjęła działania w tej sprawie;

5.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie Syrii z dnia 17 października 2016 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Syrii z posiedzenia w dniach 20–21 października 2016 r.; popiera apel UE o zakończenie wszelkich lotów wojskowych nad Aleppo, niezwłoczne zaprzestanie działań wojennych i jego monitorowanie za pomocą silnego i przejrzystego mechanizmu, zniesienie blokad oraz udzielenie przez wszystkie strony pełnego, niezakłóconego, zrównoważonego, ogólnokrajowego dostępu pomocy humanitarnej;

6.  podkreśla, że reżim syryjski ponosi główną odpowiedzialność za ochronę ludności Syrii; zdecydowanie potępia nadmierne i nieproporcjonalne ataki reżimu i jego sojuszników, które mają charakter umyślny i są bez rozróżnienia wymierzone w ludność cywilną, w szczególności dzieci, pracowników pomocy humanitarnej i służby zdrowia, a także w infrastrukturę cywilną i humanitarną;

7.  apeluje o natychmiastowe uwolnienie osób arbitralnie przetrzymywanych oraz zaprzestanie stosowania tortur i innych form złego traktowania, a także o położenie kresu praktyce wymuszonych zaginięć, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2139 z dnia 22 lutego 2014 r.; domaga się zapewnienia międzynarodowym obserwatorom natychmiastowego i swobodnego dostępu do wszystkich osób pozbawionych wolności w Syrii;

8.  podkreśla, że UE wezwała Rosję, w tym jako współprzewodniczącego Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii, aby poprzez swoje polityki i działania pokazała, że dokłada wszelkich starań w celu położenia kresu bombardowaniom prowadzonym bez rozróżnienia przez reżim syryjski, ponownego zaprzestania działań wojennych, zapewnienia natychmiastowego i rozszerzonego dostępu pomocy humanitarnej oraz stworzenia warunków do wiarygodnych i pluralistycznych przemian politycznych;

9.  zdecydowanie potępia wystrzeliwanie na oślep przez zbrojne grupy opozycyjne dużej liczby rakiet w kierunku zamieszkiwanych przez ludność cywilną przedmieść w zachodniej części Aleppo; podkreśla, że według doniesień wielu cywili, w tym dzieci, zostało rannych lub poniosło śmierć;

10.  zdecydowanie potępia naruszanie praw człowieka, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez Daisz/ISIL; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie państw kwintetu (Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch i Zjednoczonego Królestwa) oraz wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel do unicestwienia Daiszu/ISIL; wspiera wysiłki światowej koalicji przeciwko Daiszowi/ISIL w Syrii i Iraku; podkreśla, że ważne jest, by tym, którzy stają się celem Daiszu/ISIL, udzielać ochrony i pomocy;

11.  zdecydowanie potępia okrucieństwa popełniane przez Front an-Nusra; popiera apel państw kwintetu i wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel skierowany do wszystkich grup zbrojnych walczących w Syrii o zaprzestanie wszelkiej współpracy z an-Nusra;

12.  apeluje o podjęcie działań mających nie dopuścić do tego, aby wsparcie materialne i finansowe trafiało do osób, grup, przedsiębiorstw i jednostek powiązanych z wskazanymi przez ONZ ugrupowaniami terrorystycznymi;

13.  domaga się poszanowania przez wszystkich prawa mniejszości religijnych w Syrii, w tym chrześcijan, do dalszego zamieszkiwania na terenach będących ich historyczną i zwyczajową ojczyzną, w poczuciu godności, równości i bezpieczeństwa, a także do całkowicie swobodnego praktykowania religii i przekonań bez żadnego przymusu, przemocy czy dyskryminacji; popiera dialog międzywyznaniowy służący szerzeniu wzajemnego zrozumienia i zwalczaniu fundamentalizmu;

14.  z zadowoleniem przyjmuje nadzwyczajną inicjatywę humanitarną UE na rzecz Aleppo, która oprócz uruchomienia środków na pilne potrzeby humanitarne ma na celu umożliwienie ewakuacji osób rannych i chorych ze wschodniej części Aleppo, zwłaszcza kobiet, dzieci i osób starszych; zauważa, że Rada Europejska zwróciła się do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel, by kontynuowała, wraz z Komisją, realizację nadzwyczajnej inicjatywy humanitarnej i ewakuacje medyczne – we współpracy z ONZ;

15.  z zadowoleniem przyjmuje priorytety partnerstwa i porozumienia z Jordanią na okres 2016–2018 oraz z Libanem na okres 2016–2020; zauważa, że porozumienia te stanowią ramy, dzięki którym wzajemne zobowiązania podjęte w dniu 4 lutego 2016 r. na konferencji londyńskiej poświęconej wsparciu Syrii i regionu można przekuć w działania;

16.   wzywa wszystkich członków Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii do wznowienia negocjacji, aby ułatwić wprowadzenie stabilnego rozejmu oraz zintensyfikować prace na rzecz trwałego porozumienia politycznego w Syrii; podkreśla, że na podmiotach regionalnych, zwłaszcza krajach sąsiadujących, spoczywa szczególna odpowiedzialność; w pełni popiera działania specjalnego wysłannika ONZ Staffana de Mistury w tym zakresie;

17.  ponownie wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do wznowienia wysiłków na rzecz wspólnej unijno-syryjskiej strategii, której celem byłoby ułatwienie porozumienia politycznego w Syrii i która obejmowałaby narzędzia do monitorowania i egzekwowania prawa służące wzmocnieniu poszanowania umów i zobowiązań poczynionych w ramach Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii; podkreśla, że Rada Europejska zwróciła się do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel, by rozpoczęła rozmowy z kluczowymi podmiotami w regionie poświęcone transformacji politycznej i przygotowaniom do pokonfliktowego pojednania i odbudowy; zauważa, że po posiedzeniu Rady Europejskiej wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel w ramach kontaktów z kluczowymi podmiotami w regionie na temat przyszłości Syrii odwiedziła Iran i Arabię Saudyjską; podkreśla, że Rada zwróciła się do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel, by w ramach wsparcia wysiłków specjalnego wysłannika ONZ Staffana de Mistury kontynuowała współpracę z najważniejszymi podmiotami w regionie;

18.  uważa, że UE i jej państwa członkowskie mogą odegrać ważną rolę w znalezieniu politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i jej państwa członkowskie zamierzają zbadać perspektywy wspólnych działań, między innymi za pośrednictwem Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, specjalnemu wysłannikowi Sekretarza Generalnego w Syrii, członkom Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt w Syrii.

(1)

Dz.U. L 293 z 28.10.2016, s. 25.

(2)

Dz.U. L 293 z 28.10.2016, s. 36.

(3)

Dz.U. L 305 I z 28.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. L 305 I z 14.11.2016, s. 4.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności