Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1250/2016

Ingivna texter :

B8-1250/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0449

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av uttalandena om Syrien från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering av den 28 juli 2016, 20 september 2016, 24 september 2016, 2 oktober 2016, 25 oktober 2016 och 31 oktober 2016,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från utrikesministrarna i Frankrike, Italien, Tyskland, Förenade kungariket och USA samt vice ordföranden/den höga representanten om Syrien,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Syrien,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 och 21 oktober 2016 om Syrien,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 14 november 2016 om Iran,

–  med beaktande av rådets genomförandeförordning (EU) nr 2016/1893 av den 27 oktober 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien(1),

–  med beaktande av rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1897 av den 27 oktober 2016 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien(2),

–  med beaktande av rådets genomförandeförordning (EU) nr 2016/1984 av den 14 november 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien(3),

–  med beaktande av rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1985 av den 14 november 2016 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien(4),

–  med beaktande av FN:s människorättsråds resolutioner om Syrien av den 27 september 2016 och den 20 oktober 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2268, 2258 och 2254,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I april 2016 meddelade FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, att 400 000 människor dött i inbördeskriget i Syrien. Enligt FN:s flyktingkommissarie är 13,5 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd, 8,7 miljoner människor spås vara fördrivna inom Syrien 2016 och 4,8 miljoner människor har flytt från landet.

B.  Fientligheterna i Syrien har trappats upp, särskilt i Aleppo, som har utsatts för kraftig beskjutning från luften, inklusive attacker mot sjukhus. Det syriska och ryska flygvapnet använder tunga vapen, häribland bomber i form av bunkerknäckare i bostadsområden. I östra Aleppo är hundratusentals människor instängda och hundratals barn har dödats.

C.  Den 10 november 2016 krävde Jan Egeland, särskild rådgivare till FN:s särskilda sändebud för Syrien, att åtgärder vidtas innan vintern kommer för att avvärja den massvält som hotar östra Aleppo, något som han befarar kan bli livshotande för den kvarts miljon människor som är instängda där. Jan Egeland nämnde att senaste gången som betydande humanitära förnödenheter nådde Aleppo var i början på juli.

D.  Situationen har försämrats dramatiskt och snabbt, trots det internationella samfundets ansträngningar att få slut på striderna.

E.  Avsiktliga attacker mot civila, häribland humanitär personal och hälso- och sjukvårdspersonal, och mot civil och medicinsk infrastruktur är uppenbara kränkningar av internationell humanitär rätt och kan utgöra krigsförbrytelser.

F.  Tortyr och misshandel utövas i stor utsträckning i statliga fängelser i Syrien. Övergreppen i fängelserna sker samtidigt som människorättssituationen försämrats dramatiskt i Syrien, där myndigheterna fortsätter att gripa och godtyckligt frihetsberöva alla oppositionella, även civila.

G.  Daish/IS kontrollerar fortfarande stora delar av Syrien och Irak. Daish/IS begår folkmord på religiösa och etniska minoriteter. Fria syriska armén intog den syriska staden Dabiq den 16 oktober med stöd av turkiska luftangrepp.

H.  al-Nusrafronten, den grupp i Syrien som är knuten till al-Qaida, är en terroristorganisation som avvisar förhandlingar om en politisk övergång och en inkluderande demokratisk framtid för Syrien.

I.  EU är en av de viktigaste bidragsgivarna till humanitära insatser för människor som flyr från våldet och förstörelsen av historiska dimensioner i Syrien.

J.  Bristen på internationell enighet gör det väsentligt svårare att uppnå en förhandlingslösning på kriget i Syrien. Den 8 oktober 2016 misslyckades FN:s säkerhetsråd med att anta en resolution för att stoppa blodsutgjutelsen i östra Aleppo.

K.  Den 3 oktober 2016 meddelade USA att man ställde in sitt deltagande i bilaterala kanaler med Ryssland som upprättats för att få slut på striderna. Den 15 oktober ägde ett möte rum i Lausanne mellan utrikesministrarna från USA, Ryssland, Iran, Irak, Saudiarabien, Turkiet, Qatar, Jordanien och Egypten.

1.  Europaparlamentet är djupt chockerat över våldet i Syrien. Parlamentet fördömer med eftertryck alla angrepp mot civilbefolkningen och den civila infrastrukturen, de fortsatta belägringarna i Syrien och att humanitär hjälp inte tillåts nå de syrier som lider nöd.

2.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över det mänskliga lidandet i de belägrade delarna av Aleppo och resten av Syrien, som drabbar många kvinnor och barn som saknar tillgång till grundläggande humanitära förnödenheter och är i desperat behov av mat, rent vatten och läkemedel.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt och fördömer förbehållslöst den attack som nyligen ägde rum mot en hjälpkonvoj och ett lager som tillhörde Röda korset nära Aleppo. Detta är en allvarlig och alarmerande kränkning av internationell humanitär rätt och en eventuell krigsförbrytelse. Parlamentet hyllar de biståndsarbetare som dog under arbetet med att hjälpa människorna i Aleppo och i resten av Syrien, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och vänner.

4.  Europaparlamentet upprepar att det måste bli konsekvenser för och ett ansvar måste utkrävas av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet betonar att de som begår brott mot religiösa, etniska grupper och andra grupper och minoriteter också borde ställas inför rätta. Situationen i Syrien bör hänskjutas till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder i detta hänseende.

5.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Syrien och Europeiska rådets slutsatser av den 20 och 21 oktober 2016 om Syrien. Parlamentet ställer sig bakom EU:s uppmaning till ett upphörande av samtliga militära flygningar över staden Aleppo, ett omedelbart upphörande av fientligheterna övervakat genom en kraftfull och transparent mekanism, upphävande av belägringarna, samt beviljande från samtliga parters sida av fullständigt, obehindrat och hållbart tillträde för humanitär hjälp i hela landet.

6.  Europaparlamentet understryker att den syriska regimen har det huvudsakliga ansvaret för att skydda den syriska befolkningen. Parlamentet fördömer med eftertryck regimens och dess allierades överdrivna och oproportionerliga attacker, både avsiktliga och urskillningslösa mot civilbefolkningen, i synnerhet barn, humanitär personal och hälso- och sjukvårdspersonal samt civil och humanitär infrastruktur.

7.  Europaparlamentet kräver att de personer som är godtyckligt frihetsberövade omedelbart friges och att bruket av tortyr och annan misshandel samt påtvingade försvinnanden upphör, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2139 av den 22 februari 2014. Parlamentet kräver omedelbart och obehindrat tillträde för internationella övervakare av frihetsberövanden till frihetsberövade personer i Syrien.

8.  Europaparlamentet betonar att EU har uppmanat Ryssland att, bland annat som medordförande för den internationella stödgruppen för Syrien, i politik och handling påvisa alla ansträngningar som görs i syfte att stoppa den syriska regimens urskillningslösa bombningar, på nytt få fientligheterna att upphöra, säkerställa omedelbart och breddat tillträde för humanitärt bistånd och skapa förutsättningar för en trovärdig och inkluderande politisk övergång.

9.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck de många raketer som de väpnade oppositionsgrupperna urskillningslöst avfyrat mot civila förorter i västra Aleppo. Parlamentet betonar att många civila, även barn, har rapporterats skadade och döda.

10.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck de människorättskränkningar, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts av Daish/IS. Parlamentet ser positivt på det åtagande som kvintetten (USA, Frankrike, Tyskland, Italien och Förenade kungariket) och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant gjort om att tillintetgöra Daish/IS i Syrien och Irak. Parlamentet stöder den globala koalitionens insatser för att motverka Daish/IS i Syrien och Irak. Parlamentet betonar att det är viktigt att tillhandahålla skydd och bistånd till dem som Daish/IS har som måltavlor.

11.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck de illdåd som utförts av al-Nusrafronten. Parlamentet stöder uppmaningen från kvintetten och vice ordföranden/den höga representanten till alla väpnade grupper som strider i Syrien att inställa allt samarbete med al-Nusra.

12.  Europaparlamentet efterlyser insatser för att förhindra att enskilda personer, grupper, företag och enheter knutna till grupper som är uppförda på FN:s förteckning över terrorgrupper får materiellt och ekonomiskt stöd.

13.  Europaparlamentet kräver att alla respekterar de rättigheter som religiösa minoriteter har i Syrien, häribland kristna, för att bo kvar i sitt historiska och traditionella hemland under förhållanden som präglas av värdighet, jämlikhet och säkerhet, och att fullständigt och fritt få utöva sin religion och sin tro, utan någon form av tvång, våld eller diskriminering. Parlamentet stöder en interreligiös dialog i syfte att främja ömsesidig förståelse och motverka fundamentalism.

14.  Europaparlamentet välkomnar EU:s initiativ för humanitär katastrofhjälp till Aleppo som, förutom att mobilisera medel för akut humanitärt bistånd, är inriktat på att garantera medicinsk evakuering av sårade och sjuka från östra Aleppo, med fokus på kvinnor, barn och gamla. Parlamentet noterar att Europeiska rådet har uppmanat vice ordföranden/den höga representanten att tillsammans med kommissionen fortsätta med EU:s initiativ för humanitär katastrofhjälp och medicinska evakueringar, i samarbete med FN.

15.  Europaparlamentet välkomnar partnerskapsprioriteringarna och pakterna med Jordanien för perioden 2016–2018 respektive Libanon för perioden 2016–2020. Parlamentet noterar att pakterna är den ram genom vilken de ömsesidiga åtagandena som ingicks vid Londonkonferensen den 4 februari 2016 om stöd till Syrien och dess grannländer omsätts i handling.

16.   Europaparlamentet uppmanar enträget alla deltagare i den internationella stödgruppen för Syrien att återuppta förhandlingarna för att underlätta en stabil vapenvila och att intensifiera arbetet för en långsiktig politisk lösning i Syrien. Parlamentet betonar att regionala aktörer, i synnerhet grannländer, har ett särskilt ansvar. Parlamentet stöder helt och fullt de ansträngningar som FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura har gjort i detta avseende.

17.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förnya ansträngningarna att uppnå en gemensam EU-strategi för Syrien som bör syfta till att underlätta en politisk lösning i landet och innehålla verktyg för övervakning och genomdrivande för att skärpa efterlevnaden av överenskommelser och åtaganden inom ramen för den internationella stödgruppen för Syrien. Parlamentet understryker att Europeiska rådet har uppmanat vice ordföranden/unionens höga representant att etablera kontakter med centrala aktörer i regionen angående en politisk övergång och förberedelser inför försoning och återuppbyggnad efter konflikten. Parlamentet noterar att vice ordföranden/unionens höga representant efter Europeiska rådets möte har besökt Iran och Saudiarabien, som ett led i arbetet med att ta kontakt med viktiga regionala aktörer om Syriens framtid. Parlamentet betonar att rådet har uppmanat vice ordföranden/unionens höga representant att fortsätta detta arbete med centrala aktörer i regionen för att stödja de ansträngningar som gjorts av FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura.

18.  Europaparlamentet anser att EU och dess medlemsstater kan spela en viktig roll för att hitta en politisk lösning på konflikten i Syrien. Parlamentet välkomnar det faktum att EU och dess medlemsstater kommer att sträva efter att undersöka möjligheterna till samordnade insatser genom bland annat FN:s generalförsamling.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreterarens särskilda sändebud för Syrien, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien.

(1)

EUT L 293, 28.10.2016, s. 25.

(2)

EUT L 293, 28.10.2016, s. 36.

(3)

EUT L 305 I, 28.10.2016, s. 1.

(4)

EUT L 305 I, 14.11.2016, s. 4.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy