Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1251/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1251/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1251/2016
Pateikti tekstai :
B8-1251/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1251/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2016/2933(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Sirijos, taip pat į 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 21 d. priimtą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Sirijos, įskaitant 2016 m. lapkričio 14 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi penkerių metų Sirijos pilietinio karo aukų skaičius viršijo 400 000; kadangi visos konflikto šalys masiškai pažeidinėja žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę; kadangi šių nusikaltimų vykdytojai lieka nenubausti;

B.  kadangi JT Saugumo Taryba nepriėmė dviejų rezoliucijų dėl Sirijos projektų, nors buvo raginama imtis skubių veiksmų, kad užkirstų kelią gresiančiai humanitarinei katastrofai Alepe;

C.  kadangi dėl sudėtingo ir netvarkingo Sirijos mūšio lauko pobūdžio ir daugelio visoje šalyje vietos lygmeniu vykstančių konfliktų, kuriuose dalyvauja įvairūs subjektai, labai sunku atlikti bet kokius bandymus nutraukti ugnį;

D.  kadangi 2016 m. lapkričio 14 d. Taryba nusprendė į asmenų, kuriems taikomos ES ribojamosios priemonės Sirijos režimui, sąrašą įtraukti 17 ministrų ir Sirijos centrinio banko valdytoją dėl to, kad jie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, gauna iš režimo naudos arba jį remia ir (arba) yra susiję su tokiais asmenimis;

E.  kadangi Rusija keletą kartų paskelbė apie vienašališką ugnies nutraukimą, kad sukilėliai galėtų pasitraukti iš rytų Alepo; kadangi sukilėliai, įskaitant grupuotę „Jabhat Fateh al-Sham“, sureagavo į ugnies nutraukimo pasiūlymą pradėdami didelio masto puolimą prieš vyriausybės valdomą vakarinę Alepo dalį;

1.  yra labai susirūpinęs dėl vis didėjančio civilių aukų skaičiaus ir dėl to, kad dėl aviacinių sprogdinimų Alepe naikinamos mokyklos ir ligoninės; šiuo atžvilgiu primena, jog Generalinio sekretoriaus specialusis pasiuntinys Sirijai teigė, kad padėtis rytų Alepe blogėja ir greitai pasieks „naujas siaubo aukštumas“;

2.  primena visoms šalims apie jų įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, taip pat atitinkamus JT Saugumo Tarybos sprendimus dėl padėties Sirijoje;

3.  teigiamai vertina Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus sprendimą įsteigti vidaus JT komitetą, kuris tirtų su JT ir Sirijos Arabų Raudonojo Pusmėnulio pagalbos operacijos sprogdinimu vietovėje Urum al-Kubra (Sirija) susijusį incidentą;

4.  ragina Sirijos vyriausybę suteikti nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams, pavyzdžiui, JT įgaliotai Nepriklausomai tarptautinei tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijai, galimybę stebėti visus asmenis, iš kurių atimta laisvė, ir leisti jiems iš anksto nepranešus vykti tikrinimo vizitų į visas sulaikymo įstaigas, kad galėtų tirti ir stebėti sąlygas, kuriomis laikomi sulaikytieji asmenys;

5.  smerkia tai, kad Sirijoje yra užsienio kovotojų, visų pirma grupuotes „Hezbollah“ ir „Irako milicija“, nes jie yra pagrindinė kliūtis taikiai išspręsti konfliktą ir kelia grėsmę regioniniam stabilumui;

6.  smerkia tai, kad Alepe ir visoje šalyje daugėja teroristinių išpuolių, kuriuos vykdo vadinamoji grupuotė „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL / „Da’esh“), grupuotė „Jabhat Fatah al-Sham“ ir visi kiti su šiomis grupuotėmis susiję asmenys ir grupuotės; pabrėžia, kad visi asmenys, atsakingi už tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinių žmogaus teisių pažeidimus, privalo atsakyti už savo veiksmus;

7.  ragina regionų subjektus veikti konstruktyviai, susilaikyti nuo konflikto kurstymo ir užtikrinti, kad su grupuotėmis ISIL / „Da’esh“, „Jabhat Fatah al-Sham“ ar „Hezbollah“ susijusių grupuočių nepasiektų materialinė ir finansinė parama;

8.  teigiamai vertina pažangą, susijusią su šio mėnesio pradžioje pradėta kurdų ir arabų kovotojų operacija „Eufrato pyktis“, kuria siekiama atsiimti grupuotės ISIL / „Da’esh“ užimtą Raką; reiškia didelį susirūpinimą dėl daugelio pranešimų apie tai, kad tame mieste per oro puolimus prieš grupuotės ISIL / „Da’esh“ taikinius nužudyti šimtai civilių;

9.  griežtai smerkia tai, kad blokados ir civilių badas naudojami kaip kovos būdas; ragina vietos subjektus Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos agentūroms ir jų įgyvendinimo partneriams leisti užtikrinti spartų, saugų ir nuolatinį humanitarinės pagalbos teikimą, taip pat ir konfliktų vietose;

10.  pritaria JT reiškiamam susirūpinimui dėl bado pavojaus rytų Alepe, nes maisto atsargos šiame mieste nepildytos nuo liepos mėn. vidurio; primygtinai ragina ES bendradarbiauti su regioniniais ir tarptautiniais partneriais siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant ir ilgam nutraukti ugnį, kad rytų Alepe, kur maždaug 250 000 gyventojų nuolat puolami ištisus mėnesius, būtų galima teikti pagalbą maistu ir humanitarinę pagalbą;

11.  visiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Misturos pastangas ir ragina Sirijos konflikto šalis konstruktyviai ir geranoriškai su juo bendradarbiauti siekiant spręsti neatidėliotinas Alepo problemas;

12.  pabrėžia, kad vienintelis tvarus būdas išspręsti dabartinę krizę Sirijoje – pradėti visapusišką politinį procesą, kuriam vadovautų Sirija ir kuris atitiktų teisėtus Sirijos gyventojų lūkesčius;

13.  ragina ES visapusiškai atlikti savo vaidmenį Sirijoje vykdant veiksmingą ir nuoseklią užsienio politiką, kuri nebūtų susijusi tik su humanitarinėmis operacijomis; remia Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai požiūrį, t. y. kad reikia užmegzti ryšius su pagrindiniais regiono subjektais ir pasirengti susitaikymui ir atstatymui po konflikto;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.