Rezolūcijas priekšlikums - B8-1251/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1251/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Sīrijā

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2016/2933(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1251/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1251/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-1251/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Sīrijā

(2016/2933(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju, tostarp 2016. gada 6. oktobra rezolūciju[1],

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada 21. oktobrī pieņemto rezolūciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni paziņojumus par Sīriju,

–  ņemot vērā neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas par Sīrijas Arābu Republiku ziņojumu,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par Sīriju, tostarp 2016. gada 14. novembra secinājumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Sīrijas piecu gadu pilsoņu kara laikā bojā gājušo skaits jau ir pārsniedzis 400 000; tā kā visas konflikta puses ir pastrādājušas masveida un atkārtotus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus; tā kā šo noziegumu izdarītāji joprojām ir nesodīti;

B.  tā kā ANO Drošības padome nepieņēma divus rezolūciju projektus par Sīriju, neraugoties uz aicinājumiem nekavējoties rīkoties, lai novērstu gaidāmo humanitāro katastrofu Alepo;

C.  tā kā Sīrijas kaujas zonu komplicētība un neviendabīgums, kuriem raksturīgi daudzi lokalizēti konflikti visā valstī, iesaistot dažādus dalībniekus, rada ārkārtīgas grūtības pamiera sasniegšanā;

D.  tā kā Padome 2016. gada 14. novembrī nolēma pievienot 17 ministrus un Sīrijas Centrālās bankas vadītāju to personu sarakstam, kurām piemēro ES ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret Sīrijas režīmu, tāpēc, ka tās ir atbildīgas par civiliedzīvotāju vardarbīgu apspiešanu Sīrijā, gūst labumu no režīma vai atbalsta to, un/vai ir saistītas ar šādām personām;

E.  tā kā Krievija ir vairākkārt paziņojusi par vienpusēju pamieru, lai ļautu nemierniekiem atstāt austrumu Alepo; tā kā nemiernieki, tostarp Jabhat Fateh al-Sham, atbildot uz pamiera piedāvājumu, uzsāka plaša mēroga uzbrukumu valdības kontrolētajai Alepo rietumdaļai,

1.  pauž dziļas bažas par pieaugošo civiliedzīvotāju upuru skaitu un skolu un slimnīcu sagraušanu, ko izraisīja Alepo bombardēšana no gaisa; šajā sakarībā atgādina, ka ģenerālsekretāra īpašais sūtnis Sīrijā ir raksturojis situāciju austrumu Alepo kā tādu, kas pasliktinās aizvien vairāk, sasniedzot vēl nepieredzētu šausmu apmērus;

2.  atgādina visām pusēm par to pienākumiem, kas noteikti starptautiskajās humanitārajās tiesībās un starptautiskajās cilvēktiesībās, kā arī attiecīgajos ANO Drošības padomes lēmumos par situāciju Sīrijā;

3.  atzinīgi vērtē ANO ģenerālsekretāra lēmumu izveidot iekšēju ANO izmeklēšanas komiteju saistībā ar gadījumu, kad tika bombardēta ANO/ Sīrijas Arābu Sarkanā pusmēness organizācijas palīdzības operācija Urum al-Kubra pilsētā Sīrijā;

4.  aicina Sīrijas valdību piešķirt visiem cilvēkiem, kuri ir ieslodzījumā, piekļuvi starptautiskiem novērotājiem, piemēram, neatkarīgajai starptautiskajai izmeklēšanas komisijai par Sīrijas Arābu Republiku, un ļaut šiem novērotājiem īstenot nepieteiktus pārbaudes apmeklējumus visos aizturēšanas centros, lai izmeklētu un uzraudzītu aizturēto dzīves apstākļus;

5.  pauž nosodījumu par ārvalstu kaujinieku klātbūtni uz Sīrijas zemes, īpaši tādu grupējumu kā Hezbollah un Irākas paramilitāro grupējumu klātbūtni, jo tie rada lielus šķēršļus konflikta miermīlīgai atrisināšanai un apdraud reģionālo stabilitāti;

6.  nosoda Alepo un visā valstī pieaugošo terora aktu skaitu, kurus veic tā dēvētā Irākas un Levantes Islāma valsts (ISIL/Da’esh), Jabhat Fateh al-Sham un citas personas un grupējumi, kuri ir saistīti ar tiem; uzsver, ka pie atbildības ir jāsauc visi tie, kas pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības;

7.  aicina reģionālos dalībniekus rīkoties konstruktīvi, atturoties no konflikta saasināšanas un nodrošinot, ka materiālais un finanšu atbalsts nesasniedz grupējumus, kuri tiek saistīti ar ISIL/Da’esh, Jabhat Fateh al-Sham vai Hezbollah;

8.  atzīmē progresu, ko panāca ar operāciju „Eifratas dusmas“, kuru šī mēneša sākumā uzsāka kurdu un arābu kaujinieki, lai atgūtu ISIL/Da’esh balstu Rakā; pauž dziļas bažas par neskaitāmajiem ziņojumiem, kuros dokumentēts, kā simtiem civiliedzīvotāju iet bojā gaisa triecienos pret ISIL/Da’esh mērķiem šajā pilsētā;

9.  pārliecinoši nosoda blokādes un mērdēšanu badā, kas kā kaujas metode tiek izmantota pret civiliedzīvotājiem; aicina ļaut ANO humānās palīdzības organizācijām un to īstenošanas partneriem ātri, droši un pastāvīgi piekļūt visiem dalībniekiem uz vietas, tostarp pāri frontes līnijām;

10.  piekrīt ANO bažām saistībā ar bada risku austrumu Alepo, jo pārtikas krājumi nav tikuši papildināti šajā pilsētā kopš jūlija vidus; mudina ES strādāt ar reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai panāktu apstākļus, kuru veicina tūlītēju un noturīgu pamieru nolūkā atļaut pārtikas piegādēm un humānajai palīdzībai sasniegt Alepo, kur aptuveni 250 000 iedzīvotāji mēnešiem ir dzīvojuši blokādes apstākļos;

11.  pauž pilnīgu atbalstu ANO īpašā sūtņa Staffan de Mistura centieniem un aicina Sīrijas konflikta puses konstruktīvi un labticīgi ar viņu sadarboties, lai risinātu neatliekamo situāciju Alepo;

12.  uzsver, ka vienīgā ilgtspējīgā izeja no pašreizējās krīzes Sīrijā ir iekļaujošs un politisks process, kuru vada Sīrija un kurš apmierina Sīrijas iedzīvotāju leģitīmās prasības;

13.  aicina ES pilnībā izmantot savu ietekmi, īstenojot efektīvu un saskaņotu ārpolitiku Sīrijai, kura neaprobežojas tikai ar humānās palīdzības darbībām; atbalsta PV/AP pieeju, proti, vērsties pie reģiona svarīgākajiem dalībniekiem saistībā ar sagatavošanos pēckonflikta izlīgumam un rekonstrukcijai;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, ANO un Arābu valstu līgas īpašajam sūtnim Sīrijā un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.