Forslag til beslutning - B8-1252/2016Forslag til beslutning
B8-1252/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1249/2016

Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1252/2016
Indgivne tekster :
B8-1252/2016
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8-1252/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien

(2016/2933(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig beslutningerne af 6. oktober 2016 om Syrien[1], af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration[2], af 4. februar 2016 om ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal[3], og af 21. januar 2016 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016[4],

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, af 12. august 2016 om de seneste terrorangreb i Syrien og af 16. september om situationen i Aleppo,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissær for humanitær bistand og civilbeskyttelse, Christos Stylianidis, af 16. september om Syrien og af 20. september 2016 om luftangreb mod FN/syriske Røde Halvmånes humanitære nødhjælpskonvoj, af 24. september 2016 om situationen i Aleppo, af 2. oktober 2016 om et humanitært initiativ for Aleppo og af 25 oktober 2016 om det presserende behov for, at den humanitære bistand kan nå Aleppo,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og Det Europæiske Råds konklusioner af 18. og 19. februar 2016 og af 20. og 21. oktober 2016,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 og 2258,

–  der henviser til FN's generalsekretær Ban Ki-moons bemærkninger til Sikkerhedsrådet om situationen i Syrien af 21. september 2016 og om situationen i Aleppo af 24. september 2016 og til udtalelsen fra hans talsmand af 30. september 2016 om undersøgelsesrådet om Syrien,

–  der henviser til rapporten fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik, der er nedsat af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at på trods af de ensidige humanitære pauser, der er erklæret af præsident Putins regering i samarbejde med Assadregimet i Aleppo, og de igangværende diplomatiske forhandlinger i Genève er der endnu ingen afslutning på de menneskelige lidelser for det syriske folk; der henviser til, at over fire millioner mennesker bor i belejrede byer og svært tilgængelige steder, hvor vigtig infrastruktur for vand og elektricitet er blevet ødelagt; der henviser til, at der er en permanent sundhedskrise i Aleppo og overalt i Syrien; der henviser til, at ifølge UNICEF har mere end to tredjedele af syrere i regionen ikke regelmæssig adgang til vand, og næsten 6 millioner børn har behov for akut, livsvigtig bistand;

B.  der henviser til, at FN's planer om at evakuere alvorligt såret civile ud af Aleppo i de ensidige humanitære pauser, der erklæres af Putin og Assad, ikke har kunnet gennemføres, og at ingen humanitær bistand har været i stand til at nå frem til den belejrede del af det østlige Aleppo siden juli 2016; der henviser til, at disse pauser ikke kan fungere som en erstatning for uhæmmet og upartisk humanitær adgang og ikke kan garantere beskyttelse af civile på længere sigt; der henviser til, at civile, der ønsker at blive evakueret, skal have mulighed for dette uden begrænsninger fra nogen part i konflikten;

C.  der henviser til, at samtlige lande og parter, der er involveret i konflikten, skal mindes om deres forpligtelser i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 2254, navnlig forpligtelsen til at indstille alle angreb på civile og på civil infrastruktur og forpligtelsen til at sikre humanitær adgang i hele landet; der henviser til, at EU skal benytte alle sine instrumenter, herunder sanktioner, for at sikre, at alle parter fuldt ud respekterer denne resolution;

D.  der henviser til, at over 400 000 personer, fortrinsvis civile, har mistet livet, siden konflikten i Syrien brød ud i 2011; der henviser til, at der er begået grove og gentagne krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret af alle parter i konflikten, herunder drab, tortur og mishandling, masseanholdelser, vilkårlige anholdelser og målrettede og vilkårlige angreb på civile, kollektiv straf, angreb på lægepersonale og nægtelse af adgang til mad og vand; der henviser til, at Assads og Putins regimer bruger sult som krigsvåben, herunder ved at blokere adgangen til nødstedte og umuliggøre levering af materiel til katastrofesituationer;

E.  der henviser til, at den FN-bemyndigede uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Den Syriske Arabiske Republik og menneskerettighedsgrupper har indsamlet beviser for, at mindst 200 000 mennesker er blevet tilbageholdt af den syriske regering under umenneskelige fængselsforhold; der henviser til, at tusindvis af syrere har mistet livet i Syrien i de seneste år som følge af tortur og sygdom; der henviser til, at tvungne forsvindinger og forfærdelige misbrug af indsatte er udbredte fænomener; der henviser til, at de syriske myndigheder har forsøgt at holde oplysninger om deres detentionscentre hemmelige og nægter anerkendte internationale fængselsforholdsovervågningsorganisationer adgang hertil; der henviser til, at Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) siden 2011 kun har fået tilladelse til at besøge et par få fængsler;

F.  der henviser til, at det syriske regime anvender vedvarende belejringer og blokader, tvungen evakuering og de humanitære pauser, som præsident Putin og Assadregimet pålægger, til at ændre de demografiske forhold i syriske byer; der henviser til, at sådanne belejringer og evakueringer i sig selv udgør krænkelser af den humanitære folkeret; der henviser til, at det syriske regime har tvunget beboerne i Damaskus' og Homs' forstæder, der tidligere var kontrolleret af oppositionen, til at flytte til Idlibprovinsen; der henviser til, at det syriske regime blokerer for fødevarer og basale varer samt bombarderer civile mål, herunder hospitaler, for at fordrive beboerne i det østlige Aleppo; der henviser til, at ufrivillig flytninger af mennesker vil føre til en yderligere opdeling af landet;

G.  der henviser til, at vold og forbrydelser mod civile, manglende adgang til fødevarer, vand, lægehjælp og materiel til katastrofesituationer, den uacceptable behandling af personer i fængsler og detentionscentre og den stigende ekstremisme og jihadisme er grunde til, at syriske civile flygter fra deres hjem; der henviser til, at 50 % af den syriske befolkning er blevet fordrevet; der henviser til, at der i øjeblikket er mere end 6,5 mio. internt fordrevne personer i Syrien; der henviser til, at 4,5 millioner syriske flygtninge er flygtet til Tyrkiet, Libanon, Jordan, Egypten og Irak; der henviser til, at ca. 1 millioner syriske flygtninge er flygtet til EU;

H.  der henviser til, at den uafhængige og neutrale ekspertpanel for FN's fælles undersøgelsesmekanisme udsendte en tredje rapport den 28. oktober 2016, hvori det blev fastslået, at syriske regeringsstyrker har anvendt helikoptere til at bombe med tøndebomber fyldt med giftige kemikalier, efter at det allerede i to tidligere hændelser er dokumenteret, at der er brugt giftige kemikalier;

I.  der henviser til, at den syriske regering tiltrådte konventionen om kemiske våben den 14. oktober 2013; der henviser til, at det syriske regime hævdede, at den havde fremlagt en komplet liste over sine lagre af kemiske våben i september 2013; der henviser til, at disse kemiske våben efterfølgende blev destrueret i en mission under ledelse af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW); der henviser til, at hospitalerne i april 2015 og august 2016 rapporterede om, at Assads regime brugte chlorgas, herunder i Aleppo; der henviser til, at OPCW gentagne gange har fundet spor af kemiske våben og agenser i laboratorier og militære anlæg, som Assad-regimet ikke havde indberettet til OPCW; der henviser til, at OPCW har beviser for, at den såkaldte islamiske stat har brugt sennepsgas under et angreb på Marea i august 2015;

J.  der henviser til, at den såkaldte islamiske stat kontrollerer stadig store dele af Syrien, herunder dens såkaldte hovedstad Raqqa; der henviser til, at militante aktivister fra den såkaldte islamiske stat gør sig skyldig i alvorlige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab mod etniske og religiøse mindretal, ekstrem tortur, udryddelse af kulturarv, slaveri, ekstreme former for seksuel vold mod piger og kvinder, tvangsægteskaber, rekruttering af børnesoldater og menneskehandel; der henviser til, at den såkaldte Islamisk Stats grænseoverskridende natur udgør en trussel mod hele regionen og den internationale sikkerhed;

K.  der henviser til, at alle disse forbrydelser hidtil er forblevet ustraffede; der henviser til, at alle de ansvarlige for krænkelser af den internationale folkeret skal drages til ansvar; der henviser til, at rettergang, retfærdighed, retsstatsprincippet og bekæmpelse af straffrihed er vigtige elementer for fred og konfliktløsning, forsoning og genopbygning;

L.  der henviser til, at Rusland den 16. november 2016 besluttede at annullere sin underskrift af Romstatutten;

M.  der henviser til, at de syriske demokratiske kræfter med støtte af den amerikansk ledede koalition gennemfører nye militære aktioner til forberedelse af befrielsen af det nordlige Syrien, særlig Raqqa, fra den såkaldte Islamiske Stat; der henviser til, at disse aktioners succes på lang sigt er afhængig af en bedre koordinering mellem alle parter, der bekæmper den såkaldte Islamiske Stat, af respekt for grundlæggende menneskerettigheder for civile, der bor i denne region, og at der fokuseres på genetablering af lokal regeringsførelse og forsoning efter en konflikt;

N.  der henviser til, at de regionale aktører fortsat spiller en ukonstruktiv rolle i den syriske konflikt ved politisk og logistisk at støtte og bevæbne oprørere, militser og væbnede grupper og terrororganisationer; der henviser til, at iransk støtte, både direkte og gennem rådgivende grupper, gør det muligt for Assad-regimet at fortsætte sine brutale overgreb på den syriske befolkning; der henviser til, at militante grupper og terrorgrupper, herunder Hezbollah, med støtte fra Iran fortsat bekæmper de oppositionsgrupper, der støttes af den internationale koalition;

O.  der henviser til, at EU er den største bidragyder af humanitær bistand i Syrien; der henviser til, at manglen på en fælles holdning forhindrer EU i at spille en stærkere lederrolle i forhandlingerne om en løsning på krigen i Syrien; der henviser til, at EU bør styrke sin rolle og indflydelse i denne henseende og bør udarbejde nye strategier, der kan fremme de igangværende fredsforhandlinger; der henviser til, at NF/HR og Kommissionen har forpligtet sig til at gennemføre en EU-strategi for Syrien i første kvartal af 2017; der henviser til, at NF/HR'en efter Det Europæiske Råds møde fulgte denne strategi og besøgte Iran og Saudi-Arabien som led i kontakterne med centrale aktører i regionen om Syriens fremtid;

P.  der henviser til, at alle parter skal være opmærksomme på nødvendigheden af at løse konflikten i Syrien gennem fredelig dialog og behovet for en syriskledet politisk proces, der kan føre til en overgangsproces, der opfylder det syriske folks legitime forhåbninger;

1.  er dybt bekymret over den humanitære katastrofe i Syrien og dødvandet i fredsforhandlingerne; gentager, at alle parter i konflikten har en moralsk forpligtelse til fuldt ud at sikre beskyttelse af humanitære hjælpearbejdere og civile til enhver tid; opfordrer alle parter til at muliggøre uhindret og vedvarende adgang for humanitære organisationer og levering af materiel til katastrofesituationer, navnlig til belejrede og vanskeligt tilgængelige områder; kræver, at der erklæres en flyveforbudszone i Aleppo, for at muliggøre levering af humanitær bistand og evakuering af sårede civile;

2.  opfordrer alle involverede parter i konflikten til at genoptage og intensivere de politiske forhandlinger snarest muligt i afventning af ny og stabil våbenhvile, der bør omfatte bestemmelser om retsopgøret i tiden efter konflikten i Syrien; understreger, at disse fredsforhandlinger bør føre til en indstilling af fjendtlighederne og til en syriskledet politisk overgang; støtter fuldt ud fredsforhandlingerne og det arbejde, som FN's særlige udsending Staffan de Mistura udfører;

3.  opfordrer Assadregimet og præsident Putin til øjeblikkeligt at standse alle angreb på civile og på civil infrastruktur, og til at sætte en stopper for alle belejringer og alle blokader af humanitær adgang til det syriske folk i nød; opfordrer præsident Putin til specifikt at sætte en stopper for militære aktioner og vilkårlige angreb fra Ruslands krigsskibe i Middelhavet mod civile i Syrien; minder om, at militære offensiver ikke kan bringe sejr eller pålægge fred, men kun forlænge blodsudgydelserne;

4.  opfordrer til, at der indføres sanktioner mod Putins regime i Rusland, hvis det fortsætter med at krænke FN's Sikkerhedsråds resolutioner, og hvis det fortsætter med at begå krigsforbrydelser i Syrien; beklager dybt, at Det Europæiske Råd ikke den 20. oktober 2016 nåede til enighed om sanktioner mod Putins regime i Rusland efter dets angreb på den syriske befolkning;

5.  opfordrer EU's institutioner og medlemsstater til at yde fuld støtte til FN's og OPCW med henblik på fortsat at undersøge anvendelsen og destruktionen af kemiske våben fra alle parter i Syrien;

6.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, Kommissionen og Det Europæiske Råd til udtrykkeligt at anvende alle midler til rådighed, der kan bevirke, at Iran opgiver sin destruktive rolle i den syriske konflikt;

7.  opfordrer alle parter i Syrien, der kontrollerer fængsler og detentionscentre, til at give internationale organisationer, herunder Den Internationale Røde Kors Komité uhindret adgang til disse anlæg og til de personer, der tilbageholdes eller frihedsberøves deri;

8.  minder om sin stærke fordømmelse af de grusomheder, der er blevet begået af Assad-regimet, den såkaldte Islamiske Stat, Al Nusra og andre terrorgrupper, der kan betragtes som alvorlige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer til, at beviserne for disse krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af alle parter, som en grundlæggende prioritet enten digitalt eller på anden måde bevares, så der eksisterer dokumentation for disse forbrydelser, og gerningsmændene kan stilles for en domstol; understreger, at der er indtrængende behov for at starte indsamlingen af dokumentationen indgående;

9.  opfordrer alle parter, der er involveret i militære aktioner til at overholde den humanitære folkeret, menneskerettighedslovgivningen, proportionalitetsprincippet og princippet om sondring for at mindske dødsfald;

10.  udtrykker sin dybeste sympati med den syriske befolkning, der lever i de besatte områder i Aleppo og i hele Syrien, herunder mange børn, der ikke har adgang til vigtige humanitære varer og har et desperat behov for fødevarer, rent vand og medicin; understreger, at det syriske regime bærer det primære ansvar for beskyttelsen af den syriske befolkning;

11.  beklager dybt den fremherskende straffrihed i Syrien for gerningsmænd til alvorlige forbrydelser under krigen; mener, at når de ikke stilles til ansvar for deres gerninger, tilskynder det til yderligere grusomheder og forstærker ofrenes lidelser; beklager i denne forbindelse et veto fra Rusland og Kina som permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd mod, at situationen i Syrien bliver en sag for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage nye skridt til at imødegå denne straffrihed og om nødvendigt oprette en tribunal for krigsforbrydelser;

12.  er fortsat overbevist om, at der ikke kan gennemføres nogen effektiv konfliktløsning, forsoning og varig fred i Syrien uden at alle, der har begået forbrydelser under konflikten, stilles til ansvar; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at holde påståede gerningsmænd til ansvar, navnlig gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion og gennem efterforskning og retsforfølgelse af EU-statsborgere, der har begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Syrien;

13.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at lægge pres på alle parter i konflikten i Syrien for at få dem til at overholde menneskerettighederne og de humanitære bestemmelser i FN's Sikkerhedsråds resolution 2139, herunder ved at sætte en stopper for tortur og andre former for mishandling, og kræver, at alle anerkendte internationale fængselsforholdsovervågningsorganer får øjeblikkelig og uhindret adgang til alle frihedsberøvede personer i Syrien;

14.  glæder sig over tilføjelsen af 17 ministre og chefen for den syriske centralbank på listen over personer og enheder, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger på grund af deres del af ansvaret for undertrykkelsen af civilbefolkningen i landet;

15.  påskønner og understreger den afgørende betydning af det arbejde, der gøres af lokale og internationale civilsamfundsorganisationer for at dokumentere krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og andre krænkelser; opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde yderligere og fuldstændige bistand til disse aktører;

16.  glæder sig over partnerskabets prioriteringer og aftalerne med Libanon for 2016-2020, og de partnerskabsprioriteter og aftaler med Jordan for perioden 2016-2018, der stadig skal indgås; bemærker, at aftalerne udgør den ramme, inden for hvilken de gensidige tilsagn fra konferencen "Supporting Syria and the Region" i London (4. februar 2016) omsættes til handling;

17.  understreger betydningen af, at EU og dets medlemsstater er med til at planlægge den langsigtede genopretning og genopbygning af Syrien, herunder gennem finansielle midler og foranstaltninger, der har til formål at fremme forsoning, fremme tillid og styrke retsstaten; gentager sin fulde støtte til EU's humanitære initiativ i Aleppo og opfordrer indtrængende alle parter til at lette gennemførelsen heraf;

18.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte kapacitetsopbygning og opbygning af civilsamfundet i Syrien, herunder med og gennem aktører, der fremmer menneskerettighederne, ligestilling, demokrati og større autonomi, og hvor det er muligt allerede nu at indlede denne proces i de befriede områder i Syrien og med syriske flygtninge, der lever i eksil i regionen og i Europa; understreger, at en sådan kapacitetsopbygning bør støtte syrere i styringen af overgangen;

19.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at tage nye skridt til at sikre en effektiv europæisk forsvarsunion, der kan tackle udfordringerne i EU's naboområder;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, FN’s og deltagerne i den internationale støttegruppe for Syrien samt alle de parter, der er involveret i konflikten i Syrien.