Resolutsiooni ettepanek - B8-1252/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1252/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Süürias

  21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1249/2016

  Menetlus : 2016/2933(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1252/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-1252/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1252/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias

  (2016/2933(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige oma 6. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni Süüria kohta[1], 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus[2], 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta nn ISISe/Daeshi poolt[3] ning 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks[4],

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 12. augusti 2016. aasta avaldust hiljutiste terrorirünnakute kohta Süürias ning 16. septembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Aleppos,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kodanikukaitse voliniku Christos Stylianidese 16. septembri 2016. aasta avaldust Süüria kohta, 20. septembri 2016. aasta avaldust ÜRO / Süüria Punase Poolkuu humanitaarabikonvoi vastu suunatud õhurünnakute kohta, 24. septembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Aleppos, 2. oktoobri 2016. aasta avaldust Aleppo humanitaarabialgatuse kohta ning 25. oktoobri 2016. aasta avaldust humanitaarabi kiireloomulise jõudmise kohta Alepposse,

  –  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. veebruari 2016. aasta ning 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta järeldusi,

  –  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 ja 2258,

  –  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 21. septembri 2016. aasta märkusi Julgeolekunõukogule seoses olukorraga Süürias ja 24. septembri 2016. aasta märkusi seoses olukorraga Aleppos ning tema pressiesindaja 30. septembri 2016. aasta avaldust Süüria uurimiskomisjoni kohta,

  –  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu loodud Süüria Araabia Vabariigi küsimusega tegeleva sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni aruandeid,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et vaatamata president Putini valitsuse poolt Assadi režiimiga koostöös väljakuulutatud ühepoolsetele humanitaarvaherahudele Aleppos ning käimasolevatele diplomaatilistele kõnelustele Genfis ei ole Süüria rahva kannatused veel lõppenud; arvestades, et üle nelja miljoni inimese elab ümberpiiratud linnades ja raskesti ligipääsetavatel aladel, kus vee- ja elektri põhitaristu on hävitatud; arvestades, et nii Aleppos kui ka mujal Süürias valitseb püsiv tervisealane kriisiolukord; arvestades, et ÜRO Lastefondi andmetel ei ole rohkem kui kahel kolmandikul selle piirkonna süürlastest korrapärast juurdepääsu veele ja ligikaudu 6 miljonit last vajavad kiireloomulist elupäästvat abi;

  B.  arvestades, et ÜRO kava evakueerida raskeid vigastusi saanud tsiviilisikud Aleppost Putini ja Assadi režiimi poolt välja kuulutatud ühepoolsete humanitaarvaherahude ajal ei rakendatud ellu ja mitte mingisugune ei ole jõudnud humanitaarabi Aleppo ümberpiiratud idaosasse pärast 2016. aasta juulit; arvestades, et need vaherahud ei saa asendada piiramatut ja erapooletut humanitaarabi kättesaadavust ning tsiviilisikute kaitset pikas perspektiivis; arvestades, et kõik konfliktiosalised peaksid lubama evakueerida soovivatel tsiviilisikutel seda ilma piiranguteta teha;

  C.  arvestades, et kõigile konflikti kaasatud riikidele ja osalistele tuleb meenutada nende ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2254 kohaseid kohustusi, eelkõige kohustust lõpetada kõik tsiviilisikute ja -taristu vastu suunatud rünnakud ning kohustust tagada humanitaarabi kättesaadavus kogu riigis; arvestades, et Euroopa Liit peab kasutama kõiki oma vahendeid, sealhulgas sanktsioonide kehtestamist, et tagada, et kõik osalised eelnimetatud resolutsiooni täielikult järgivad;

  D.  arvestades, et alates Süüria konflikti puhkemisest 2011. aastal on selles elu kaotanud üle 400 000 inimese, neist enamik tsiviilelanikud; arvestades, et kõik konfliktiosalised on toime pannud massilisi ja korduvaid inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, sealhulgas ebaseaduslikku tapmisi, piinamisi ja väärkohtlemisi, massilisi ja meelevaldseid vahistamisi, sihipäraseid ja valimatuid tsiivilisikute vastu suunatud rünnakuid, kollektiivseid karistamisi, meditsiinitöötajate vastu suunatud rünnakuid ning toidust ja veest ilmajätmist; arvestades, et Assadi ja Putini režiimid kasutavad näljutamist sõjavahendina, muu hulgas blokeerides juurdepääsu abivajajateni ning takistades hädaabina tarnitavate toodete kohaletoimetamist;

  E.  arvestades, et ÜRO mandaadiga Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjon ja inimõiguste rühmad on kogunud tõendeid selle kohta, et Süüria valitsus on pidanud vähemalt 200 000 inimest kinni ebainimlikes kinnipidamistingimustes; arvestades, et tuhanded süürlased on viimastel aastatel surnud Süüria valitsuse käes vangistuses olles piinamiste ja haiguste tõttu; arvestades, et sunnitud kadumised ja vangide kohutavad väärkohtlemised on laialt levinud; arvestades, et Süüria ametivõimud on püüdnud hoida teavet oma kinnipidamisasutuste kohta salajasena, keeldudes tunnustatud rahvusvahelistele järelevalveorganitele juurdepääsu andmisest; arvestades, et Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on saanud pärast 2011. aastat loa ainult mõne üksiku vangla külastamiseks;

  F.  arvestades, et Süüria režiim kasutab pikalevenitatud piiramist, blokaadi, sunnitud evakueerimist ning president Putini ja Assadi režiimi kehtestatud ühepoolseid humanitaarvaherahusid Süüria linnade rahvastiku koosseisu muutmiseks; arvestades, et need piiramised ja evakueerimised on ise rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised; arvestades, et Süüria režiim on sundinud varem opositsioonijõudude kontrolli all olevate Damaskuse ja Homsi eeslinnade elanikke ümber asuma Idlibi provintsi; arvestades, et Süüria režiim kasutab Aleppo idaosa elanike sunniviisiliseks ümberpaigutamiseks abi, toidu ja oluliste toodete blokeerimist ning tsiviilsihtmärkide, sealhulgas haiglate pommitamist; arvestades, et sellest põhjustatud inimeste sunniviisiline ümberpaigutamine toob kaasa riigi edasise lõhenemise;

  G.  arvestades, et vägivald ja tsiviilelanike vastu suunatud kuritegevus, toidu, vee, meditsiiniabi ja hädaabina tarnitavate toodete puudulik kättesaadavus, vangistuses ja kinnipidamisasutustes viibivate isikute taunitavad kinnipidamistingimused ning ekstremismi ja džihadismi levik on põhjused, miks Süüria tsiviilisikud oma kodudest põgenevad; arvestades, et 50 % Süüria elanikkonnast on ümber asunud; arvestades, et Süürias on praegu üle 6,5 miljoni riigisiseselt ümberasustatud isikut; arvestades, et 4,5 miljonit Süüria põgenikku on põgenenud Türki, Liibanoni, Jordaaniasse, Egiptusesse ja Iraaki; arvestades, et ligikaudu 1 miljon Süüria põgenikku on põgenenud ELi;

  H.  arvestades, et ÜRO ühise uurimismehhanismi (JIM) sõltumatu ja erapooletu eksperdirühm avaldas 28. oktoobril 2016 kolmanda aruande, milles tõdeti, et Süüria valitsus kasutas helikoptereid mürgiste kemikaalidega täidetud tünnipommide heitmiseks kolmandat korda, pärast seda, kui tõendeid mürgiste kemikaalide kasutamise kohta oli leitud juba kaks korda varem;

  I.  arvestades, et Süüria valitsus ühines 14. oktoobril 2013. aastal keemiarelvade keelustamise konventsiooniga; arvestades, et Süüria režiimi väidetel esitas ta oma keemiarelvavarude täieliku loetelu 2013. aasta septembris; arvestades, et need keemiarelvad hävitati seejärel Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juhitud missiooni käigus; arvestades, et 2015. aasta aprillis ja 2016. aasta augustis teatasid haiglad, et Assadi režiim kasutas gaasilist kloori, muu hulgas Aleppos; arvestades, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon on leidnud korduvalt tõendeid keemiarelvade ja keemiliste mõjurite kohta laborites ja sõjalistes rajatistes, millest Assadi režiim Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni ei teavitanud; arvestades, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonil on tõendeid selle kohta, et nn Islamiriik kasutas 2015. aasta augustis Marea vastu suunatud rünnakus sinepigaasi;

  J.  arvestades, et nn Islamiriik kontrollib endiselt suuri alasid Süürias, muu hulgas selle nn pealinna Al-Raqqah; arvestades, et nn Islamiriigi võitlejad panevad toime tõsiseid sõja- ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas etniliste ja usuvähemuste vastu suunatud genotsiidi, äärmuslikku piinamist, kultuuripärandi hävitamist, orjastamist, tüdrukute ja naiste vastu suunatud äärmuslikku seksuaalvägivalda, sundabielusid, lapssõdurite värbamist ja inimkaubandust; arvestades, et nn Islamiriigi rahvusvaheline iseloom ohustab kogu piirkonda ja rahvusvahelist julgeolekut;

  K.  arvestades, et kõik need kuriteod on siiani karistuseta jäänud; arvestades, et kõik rahvusvahelise õiguse rikkujad tuleb vastutusele võtta; arvestades, et vastutus, õigus, õigusriigi põhimõte ja võitlus karistamatuse vastu on rahu kindlustamise ja konflikti lahendamise, leppimise ja ülesehitamise püüdluste jaoks hädavajalikud;

  L.  arvestades, et Venemaa otsustas 16. novembril 2016 võtta tagasi oma allkirja Rooma statuudist;

  M.  arvestades, et Süüria demokraatlike jõudude poolt läbi viidavate uute sõjaliste meetmetega, mida toetab USA juhitav koalitsioon, valmistatakse ette Süüria põhjaosa, eelkõige Al-Raqqah vabastamist nn Islamiriigi käest; arvestades, et nende meetmete pikaajaline edukus sõltub tõhusast kooskõlastamisest kõigi partnerite vahel, kes võitlevad nn Islamiriigiga, selles piirkonnas elavate tsiviilelanike põhiliste inimõiguste austamisest ning keskendumisest kohaliku omavalitsuse taaskehtestamisele ning konfliktijärgsele leppimisele;

  N.  arvestades, et piirkondlikud osalised täidavad Süüria konfliktis jätkuvalt ebakonstruktiivselt rolli, toetades poliitiliselt ja logistiliselt ning relvastades relvarühmitusi, korrakaitseorganeid ja sõjaväelasi ning terroriorganisatsioone; arvestades, et Iraani poolt nii otse kui ka kolmandate rühmade kaudu pakutav toetus võimaldab Assadi režiimil jätkata oma jõhkraid rünnakuid Süüria elanikkonna vastu; arvestades, et Iraani poolt toetatavad võitlejad ja terrorirühmad, sealhulgas Hezbollah, jätkavad võitlust rahvusvahelise koalitsiooni toetatavate opositsioonirühmade vastu;

  O.  arvestades, et EL annab kõige suurema osa Süüria humanitaarabist; arvestades, et ühise seisukoha puudumine takistab ELi tugevamat juhtrolli läbirääkimiste teel lahenduse saavutamiseks Süüria sõjale; arvestades, et EL peaks süvendama sellega seoses oma rolli ja mõjujõudu ning esitama käimasolevate strateegiate soodustamiseks uued strateegiad; arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjon on võtnud kohustuse rakendada ELi Süüria strateegiat 2017. aasta esimeses kvartalis; arvestades, et pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist külastas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja selle strateegia raames Iraani ja Saudi-Araabiat, et kaasata piirkonna põhiosalejad Süüria tuleviku alasesse lahendusse;

  P.  arvestades, et kõikidele osalistele tuletada taas meelde vajadust lahendada Süüria konflikt rahumeelse dialoogi teel ning vajadust Süüria juhitava poliitilise protsessi järele, mis viib üleminekuni, mis vastab Süüria rahva õigustatud püüdlustele;

  1.  väljendab sügavat muret humanitaarkatastroofi pärast Süürias ning rahuläbirääkimiste ummikussejooksmise pärast; kordab, et kõigil osalistel on moraalne kohustus tagada igal ajahetkel humanitaartöötajate ja tsiviilisikute täielik kaitse; kutsub kõiki osalisi üles võimaldama piiramatut ja järjepidevat humanitaarabi juurdepääsu ning hädaabina tarnitavate toodete kohaletoimetamist eelkõige piiramisrõngas olevatel ja raskesti ligipääsetavatel aladel; nõuab lennukeelutsooni kehtestamist Aleppo kohal, et võimaldada humanitaarabi kohaletoimetamist ning haavatud tsiviilisikute evakueerimist;

  2.  nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised jätkaksid võimalikult kiiresti poliitilisi läbirääkimisi ja süvendaksid neid, et saavutada uus ja stabiilne vaherahu, mis peaks hõlmama sätteid üleminekuperioodi õigusemõistmise tagamiseks konfliktijärgses Süürias; rõhutab, et need rahuläbirääkimised peaksid viima vaenutegevuse lõpetamiseni ning Süüria poolt juhitava ja tema vastutusel toimuva poliitilise üleminekuni; toetab täielikult ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura peetud rahuläbirääkimisi ja tehtud jõupingutusi;

  3.  kutsub Assadi režiimi ja president Putini üles lõpetama viivitamata kõik tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu suunatud rünnakud, igasuguste piiramiste jätkumise Süürias ja andma abi vajavatele süürlastele juurdepääsu humanitaarabile; kutsub president Putini üles hoiduma konkreetselt kõigist Süüria tsiviilisikute vastu suunatud sõjalistest rünnakutest ja valimatutest rünnakutest, mida viivad läbi Vene sõjalaevad Vahemerel; tuletab meelde, et sõjaliste rünnakutega ei saa saavutada võitu ega kehtestada rahu, vaid ainult pikendada verevalamist;

  4.  nõuab Putini režiimi suhtes sanktsioonide kehtestamist Venemaal, kui jätkab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumist ja kui ta jätkab sõjakuritegude toimepanemist Süürias; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu 20. oktoobri 2016. aasta koosolekul ei suudetud saavutada kokkulepet Putini režiimi suhtes sanktsioonide kehtestamiseks Venemaal selle režiimi poolt Süüria elanikkonna vastu toimepandud rünnakute tõttu;

  5.  kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles pakkuma ÜRO-le ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile täielikku toetust, et jätkata uurimist, mis on kõigi Süüria osaliste poolse keemiarelvade kasutamise ja hävitamisega;

  6.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Ülemkogu kasutaksid kõiki nende käsutuses mõjutusvahendeid, et tagada, et Iraan hoidub oma hävitavast rollist Süüria konfliktis;

  7.  kutsub kõiki Süüria osalisi, kes kontrollivad vanglaid ja kinnipidamisasutusi, andma rahvusvahelistele organisatsioonidele, sealhulgas Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele takistamatu juurdepääsu nendele asutustele ja nendes peetud või vahi all viibinud isikutele;

  8.  tuletab meelde, et mõistab tugevalt hukka metsikused, mida on toime pannud Assadi režiim, nn Islamiriik, Jabhat Fatah al Sham ja teised terroriorganisatsioonid, mida saab pidada tõsisteks sõjakuritegudeks ning inimsusvastasteks kuritegudeks; nõuab kõigi poolte toimepandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude tõendite digitaalselt ja muul viisil säilitamist, mis on põhjapaneva tähtsusega prioriteet, et tagada vastutus ja tuua kuritegude toimepanijad kohtu ette; rõhutab, et tõendite kogumisega on vaja kohe alustada;

  9.  kutsub kõiki sõjalises tegevuses osalevaid pooli üles järgima rahvusvahelist humanitaar- ja inimõiguste alast õigust ning järgima inimohvrite vältimise eesmärgil proportsionaalsuse ning tsiviilelanike ja võitlejate vahel vahet tegemise põhimõtteid;

  10.  väljendab sügavaimat kaastunnet Aleppos ja Süüria muudes sissepiiratud piirkondades viibivate inimeste, sealhulgas paljude laste kannatuste pärast, sest neil puudub juurdepääs esmastele humanitaarkaupadele ja nad vajavad hädasti toitu, puhast vett ja meditsiinitarbeid; rõhutab, et Süüria elanikkonna kaitsmise eest vastutab esimeses järjekorras Süüria režiim;

  11.  mõistab tugevalt hukka Süüria sõja ajal tõsiseid kuritegusid toime pannud isikute valdavalt karistamata jätmise; on seisukohal, et vähene vastutus aitab kaasa edasiste metsikuste toimepanemisele ning tugevdab veelgi ohvrite kannatusi; taunib seepärast vetot, mida ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed Venemaa ja Hiina panid Süüria olukorra andmisele Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; kutsub ELi ja tema liikmesriike üles võtma uusi meetmeid selle karistamatuse alase tühikuga tegelemiseks, luues selle jaoks vajaduse korral sõjakuritegude tribunali;

  12.  on jätkuvalt veendunud, et ei konflikti tulemuslik lahendamine, leppimine ega püsiv rahu Süürias ei ole võimalik, kui konflikti käigus selle kõigi osaliste toime pandud kuritegude sooritajaid vastutusele ei võeta; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et võtta väidetavad kuriteo toimepanijad vastutusele, kohaldades selleks eelkõige üldise kohtualluvuse põhimõtet ning uurida ELi kodanikke, kes vastutavad sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude toimepanemise eest Süürias, ning esitada neile süüdistus;

  13.  nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid survestaksid kõiki Süüria konflikti osalisi järgima ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2139 sätestatud inimõiguste ja humanitaarõiguse sätteid, sel eesmärgil muu hulgas lõpetades piinamise ja muul viisil väärkohtlemise, ning nõuab tunnustatud rahvusvaheliste järelevalveasutuste kohest ja piiramatut juurdepääsu kõikidele isikutele, keda Süürias kinni peetakse;

  14.  tunneb heameelt selle üle, et 17 ministrit ja Süüria keskpanga juht lisati nende isikute loetellu, kelle suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid, sest nad vastutavad Süüria tsiviilelanike vastu toime pandud vägivaldse represseerimise eest;

  15.  on rahul kohapealsete ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide tööga sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja muude rikkumiste tõendusmaterjalide registreerimisel ning rõhutab sellise tegevuse kriitilist tähtsust; kutsub ELi ja tema liikmesriike üles pakkuma nendele osalistele edasist ja täielikku abi;

  16.  tunneb heameelt Liibanoniga ajavahemikuks 2016–2020 sõlmitud partnerlusprioriteetide ja kokkulepete üle ning Jordaaniaga veel sõlmimist ootavate partnerlusprioriteetide ja kokkulepe üle ajavahemikuks 2016–2018; võtab teadmiseks, et kokkulepped on raamistik, mille kaudu viiakse ellu vastastikused kohustused, mis võeti 2016. aasta veebruaris Londonis toimunud Süüria ja piirkonna toetamise teemalisel konverentsil;

  17.  rõhutab, kui tähtis on, et EL ja tema liikmesriigid kavandaksid Süüria pikaajalist taastamist ja ülesehitamist, sealhulgas finantsvahendite ja meetmete abil, mille eesmärk on edendada lepitamist, süvendada usaldust ning tugevdada õigusriigi põhimõtet; kinnitab veel kord oma täielikku toetust ELi käimasolevale Aleppo humanitaarabialgatusele ning nõuab tungivalt, et kõik osalised selle rakendamisele kaasa aitaksid;

  18.  kutsub ELi ja tema liikmesriike üles toetama suutlikkuse suurendamist ja kodanikuühiskonna loomist Süüria, sealhulgas koos selliste osalejatega ja selliste osalejate abil, kes edendavad inimõigusi, võrdõiguslikkust, demokraatiat ja mõjuvõimu suurendamist ning võimaluse korral alustama selle protsessiga juba vabastatud territooriumitel Süürias ning Süüria pagulaste puhul, kes elavad selles piirkonnas või Euroopas paguluses; rõhutab, et selline suutlikkuse suurendamine peaks aitama süürlastel üleminekut korraldada;

  19.  nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu võtaks uusi meetmeid, et tagada tõhus Euroopa kaitseliit, et tegeleda probleemidega ELi naaberpiirkondades;

  20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO-le, rahvusvaheline Süüria toetamise rühma liikmetele ning kõigile Süüria konflikti osalistele.