Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1252/2016

Ingivna texter :

B8-1252/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0449

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 280kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.686v01-00
 
B8-1252/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien  (2016/2933(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien  (2016/2933(RSP))  
B8-1252/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 6 oktober 2016 om Syrien(1), den 12 april 2016 om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU(2), den 4 februari 2016 om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter(3) och den 21 januari 2016 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016(4),

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 12 augusti 2016 om de senaste ohyggliga terrordåden i Syrien och av den 16 september 2016 om situationen i Aleppo,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini och kommissionären med ansvar för humanitärt bistånd och civilskydd, Christos Stylianides, av den 16 september 2016 om Syrien, den 20 september 2016 om flyganfallen mot FN:s och syriska Röda halvmånens konvoj med humanitärt bistånd, den 24 september 2016 om situationen i Aleppo, den 2 oktober 2016 om ett initiativ för humanitär katastrofhjälp till Aleppo och den 25 oktober 2016 om det trängande behovet av att humanitärt bistånd kommer fram till Aleppo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 och Europeiska rådets slutsatser av den 18 och 19 februari 2016 och den 20 och 21 oktober 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 och 2258,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons kommentarer till säkerhetsrådet den 21 september 2016 om situationen i Syrien och den 24 september 2016 om situationen i Aleppo, och av uttalandet från hans talesperson den 30 september 2016 om undersökningskommissionen för Syrien,

–  med beaktande av rapporterna från den oberoende internationella undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien, vilken inrättats av FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Trots de avbrott av humanitära skäl som i Aleppo ensidigt utlysts av president Putins regering, i samarbete med Assadregimen, och trots de pågående diplomatiska förhandlingarna i Genève har det ännu inte blivit slut på det mänskliga lidandet för Syriens folk. Över fyra miljoner människor bor i belägrade städer och svårtillgängliga områden, där den oumbärliga infrastrukturen för vatten och el har förstörts. Det råder en ständig hälsokris i Aleppo och runt om i Syrien. Enligt Unicef saknar över två tredjedelar av syrierna i området regelbunden tillgång till vatten, och inemot sex miljoner barn behöver akut livräddande bistånd.

B.  FN lyckades inte med sina planer att evakuera kritiskt sårade civilpersoner från Aleppo under de avbrott av humanitära skäl som ensidigt utlysts av Putin och Assad, och sedan juli 2016 har inget humanitärt bistånd kommit fram till de belägrade delarna av östra Aleppo. Dessa avbrott är inget surrogat, varken för att humanitärt bistånd obegränsat och opartiskt får komma fram eller för att skyddet av civilbefolkningen säkerställs på lång sikt. Alla konfliktparter måste låta civila som önskar utrymma området göra det utan några begränsningar.

C.  Alla länder och konfliktparter måste påminnas om sina åtaganden i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254, framför allt att de måste inställa alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur och se till att det humanitära biståndet kommer fram inom hela landet. Europeiska unionen måste använda alla sina instrument, också sanktionsbeläggning, för att få alla parter att följa den nyssnämnda resolutionen.

D.  Över 400 000 människor, de flesta civila, har dödats sedan konflikten i Syrien bröt ut 2011. Massiva och återkommande kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt har förövats av alla konfliktparter, och de har inbegripit olagligt dödande, tortyr och misshandel, massarresteringar och godtyckliga gripanden, både riktade och urskillningslösa attacker mot civila, kollektiv bestraffning, attacker på sjukvårdspersonal och berövande av rätten till livsmedel och vatten. Assad- och Putinregimerna använder utsvältning som krigföringsvapen, bland annat genom att avskära tillförseln till de behövande och stoppa leveranserna av livsviktiga förnödenheter.

E.  Den oberoende internationella undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien under FN:s mandat har, liksom olika människorättsgrupper, samlat in bevis för att Syriens regering berövat minst 200 000 människor deras frihet och håller dem internerade under omänskliga villkor. Tusentals syrier har under de senaste åren dött av tortyr och sjukdomar när de hållits internerade av Syriens regering. Det är mycket vanligt med påtvingade försvinnanden och ohygglig misshandel av fångar. De syriska myndigheterna har sökt hemlighålla uppgifterna om sina förvarsanläggningar och inte låtit internationellt erkända övervakare av sådana anläggningar få tillträde till dem. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har sedan 2011 fått besöka endast ett fåtal fängelser.

F.  Regimen i Syrien använder sig av utdragna belägringar, blockader, påtvingade utrymningar och de avbrott av humanitära skäl som påförts av president Putin och Assadregimen för att ändra befolkningsförhållandena i Syriens städer. Sådana belägringar och utrymningar är redan i sig brott mot internationell humanitär rätt. Regimen i Syrien har tvingat invånare i förstäder till Damaskus och Homs, som tidigare kontrollerades av oppositionsstyrkorna, att flytta till provinsen Idlib. Regimen i Syrien avskär tillförseln av bistånd, livsmedel och livsviktiga förnödenheter och bombar civila mål, bland dem också sjukhus, för att tvångsförflytta invånarna i östra Aleppo. Detta ger upphov till en ofrivillig folkförflyttning som kommer att leda till en ytterligare uppdelning av landet.

G.  Våld och brott mot civila, bristande tillgång till livsmedel, vatten, sjukvårdsstöd och livsviktiga förnödenheter, eländig behandling av personer i fängelser och förvarsanläggningar och extremismens och jihadismens framväxt är orsakerna till att civilpersoner i Syrien flyr från sina hem. 50 procent av Syriens befolkning har fördrivits. I dag finns det över 6,5 miljoner internflyktingar i Syrien, och 4,5 miljoner syriska flyktingar har tagit sin tillflykt till Turkiet, Libanon, Jordanien, Egypten och Irak. I EU finns det ungefär 1 miljon syriska flyktingar.

H.  Den oberoende och neutrala expertpanelen hos FN:s gemensamma utredningsmekanism offentliggjorde den 28 oktober 2016 en tredje rapport, där det framgick att syriska regeringstrupper för tredje gången använt helikoptrar för att fälla tunnbomber fyllda med giftiga kemikalier, efter att bevis för insats av giftiga kemikalier påträffats redan två gånger tidigare.

I.  Syriens regering anslöt sig till konventionen om kemiska vapen den 14 oktober 2013. Regimen i Syrien påstår sig ha tillhandahållit en fullständig förteckning över sina lager av kemiska vapen i september 2013. Dessa kemiska vapen förstördes sedermera inom ramen för ett uppdrag under ledning av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). I april 2015 och augusti 2016 rapporterades det från sjukhus att Assadregimen använt klorgas, bland annat i Aleppo. OPCW har vid upprepade tillfällen påträffat spår av kemiska vapen och agenser i laboratorier och militäranläggningar som Assadregimen inte anmält för OPCW. OPCW har belägg för att den så kallade Islamiska staten använt svavelsenapsgas vid ett angrepp på Marea i augusti 2015.

J.  Stora delar av Syrien står fortfarande under den så kallade Islamiska statens herravälde, bland annat dess så kallade huvudstad Raqqa. Militanta från den så kallade Islamiska staten begår grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, bl. a. i form av folkmord på etniska och religiösa minoriteter, extrem tortyr, kulturarvsförstörelse, förslavning, extrema former av sexuellt våld mot flickor och kvinnor, tvångsäktenskap, rekrytering av barnsoldater och människohandel. Till följd av sin gränsöverskridande karaktär utgör den så kallade Islamiska staten ett hot mot regionen i stort och mot internationell säkerhet.

K.  Hittills har alla dessa brott förblivit obestraffade. Alla som brutit mot internationell rätt måste ställas till svars. Ansvarsutkrävande, rättsvisa och rättsstatsprincipen samt kampen mot straffrihet är grundläggande faktorer för insatser för fred och konfliktlösning.

L.  Den 16 november 2016 beslutade Ryssland att återkalla sitt undertecknande av Romstadgan.

M.  Befrielsen av norra Syrien, framför allt Raqqa, från den så kallade Islamiska staten, förbereds av Syriens demokratiska krafter med stöd av koalitionen under amerikansk ledning. Om dessa insatser ska krönas med framgång på lång sikt förutsätter det förstärkt samordning mellan alla partner som bekämpar den så kallade Islamiska staten, tillsammans med respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna för civilpersoner som bor i denna region och ett fokus på återupprättande av det lokala styret och på försoning efter konflikten.

N.  Regionala aktörer fortsätter att i konflikten i Syrien spela en roll som inte är konstruktiv, genom att ge politiskt och logistiskt stöd samt vapen åt väpnade grupper, miliser och militanta och terrororganisationer. Stödet från Iran, både direkt och genom grupper som går Irans ärenden, gör det möjligt för Assadregimen att fortsätta sina brutala angrepp på Syriens befolkning. Militanta och terroristgrupper, bland dem Hizbollah, som får stöd från Iran, fortsätter att kämpa mot oppositionsgrupper som stöds av den internationella koalitionen.

O.  EU bidrar mest till humanitärt bistånd i Syrien. Eftersom det saknas en gemensam ståndpunkt kan EU inte med större kraft gå i ledningen för en förhandlingslösning på kriget i Syrien. EU bör intensifiera sin roll och sin handlingskraft i detta hänseende och bör lägga fram nya strategier för att underlätta de pågående fredssamtalen. EU:s utrikesrepresentant och kommissionen har åtagit sig att genomföra en EU-strategi för Syrien under första kvartalet av 2017. Med stöd av denna strategi besökte EU:s utrikesrepresentant, efter Europeiska rådets möte, Iran och Saudiarabien, som ett led i arbetet med att ta kontakt med viktiga regionala aktörer om Syriens framtid.

P.  Alla parter måste än en gång påminnas om att konflikten i Syrien måste lösas genom fredlig dialog, samt om att det behövs en politisk process under syrisk ledning som resulterar i en övergång som motsvarar det syriska folkets legitima strävanden.

1.  Europaparlamentet är ytterst oroat över den humanitära katastrofen i Syrien och dödläget i fredsförhandlingarna. Parlamentet upprepar att alla konfliktparter är moraliskt skyldiga att vid alla tidpunkter fullständigt trygga skyddet av humanitära arbetare och civilpersoner. Parlamentet uppmanar alla parter att obehindrat och fortlöpande låta humanitära arbetare och leveranser av livsviktiga förnödenheter komma in i området, framför allt till orter som är belägrade eller svårtillgängliga. Parlamentet vill att det utlyses flygförbud över Aleppo, så att leveranser av humanitärt bistånd kan komma fram och sårade civilpersoner kan evakueras.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla konfliktparter att så snart som möjligt återuppta och intensifiera de politiska förhandlingarna, i avvaktan på ett nytt och stabilt avtal om vapenvila, där det bör ingå föreskrifter för att säkerställa övergångsrättvisa i Syrien efter konflikten. Parlamentet betonar att dessa fredssamtal bör leda till ett slut på fientligheterna och till en politisk övergång i Syrien som står under syrisk ledning och som Syrien upplever som sin egen. Parlamentet stöder helt och fullt fredssamtalen och de ansträngningar som FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura har gjort.

3.  Europaparlamentet uppmanar Assadregimen och president Putin att omedelbart inställa alla angrepp på civila och civil infrastruktur och få slut på alla belägringar, liksom också på att det humanitära biståndet inte kan komma fram till de människor i Syrien som behöver det. Parlamentet uppmanar president Putin att uttryckligen avstå från alla militära insatser och urskillningslösa angrepp från ryska örlogsfartyg i Medelhavet, vilka inriktar sig på civilpersoner i Syrien. Parlamentet påpekar att man varken kan uppnå seger eller framtvinga fred genom militära offensiver, utan bara förlänga blodsutgjutelsen.

4.  Europaparlamentet vill att Putinregimen i Ryssland sanktionsbeläggs om den fortsätter bryta mot FN:s säkerhetsråds resolutioner och att begå krigsförbrytelser i Syrien. Parlamentet beklagar allvarligt att Europeiska rådet den 20 oktober 2016 inte kunnat nå fram till en överenskommelse om att Putinregimen i Ryssland ska sanktionsbeläggas till följd av sina angrepp på den syriska befolkningen.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att fullt ut stödja FN och OPCW i deras fortsatta arbete med att undersöka om kemiska vapen använts i Syrien och att alla konfliktparter förstört dessa vapen.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s utrikesrepresentant, kommissionen och Europeiska rådet att uttryckligen sätta in alla tillbudsstående påtryckningsmedel för att Iran inte ska spela en destruktiv roll i konflikten i Syrien.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i Syrien som har kontroll över fängelser och förvarsenheter att låta internationella organisationer, bland dem också ICRC, få obehindrat tillträde till dem och till de människor som är internerade eller förvarstagna där.

8.  Europaparlamentet erinrar sig sitt skarpa fördömande av de ohyggligheter som begåtts av Assadregimen, den så kallade Islamiska staten, al-Nusra och andra terrororganisationer, vilka är att beteckna som grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet anser att man bör högprioritera att bevisen för dessa krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, antingen de finns i digital form eller i annat format, ska sparas för att ansvarsutkrävandet ska säkerställas och förövarna ställas inför rätta. Parlamentet framhåller att insamlingen av bevis ofrånkomligen måste inledas med detsamma.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla parter som medverkar i militära insatser att följa internationell humanitär rätt och internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna, och att respektera principerna om proportionalitet och urskillning, för att förlusterna ska minimeras.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste sympati för de syrier som bor i de belägrade delarna av Aleppo och i hela Syrien, bland dem många barn, som saknar tillgång till grundläggande humanitära förnödenheter och är i desperat behov av mat, rent vatten och läkemedel. Parlamentet understryker att den syriska regimen har det huvudsakliga ansvaret för att skydda den syriska befolkningen.

11.  Europaparlamentet beklagar djupt det klimat av straffrihet som gör att de som begår allvarliga brott under kriget i Syrien kan gå ostraffade. Parlamentet anser att bristen på ansvarsskyldighet leder till fler grymheter och försvårar lidandet för offren. Parlamentet beklagar här djupt att Kina och Ryssland, som permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd, har lagt in sitt veto mot att situationen i Syrien hänskjuts till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta nya åtgärder mot missförhållandet med straffrihet, vid behov genom att inrätta en krigsförbrytelsedomstol.

12.  Europaparlamentet förblir övertygat om att det inte är möjligt att effektivt lösa konflikten och uppnå varaktig fred i Syrien om inte förövarna av de brott som begåtts av alla sidor under konflikten ställs till ansvar. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta alla de åtgärder som krävs för att påstådda förövare ska ställas inför rätta, särskilt genom att tillämpa principen om universell jurisdiktion samt utreda och åtala EU-medborgare som är skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Syrien.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att sätta press på alla parter i Syrienkonflikten för att få dem att respektera de mänskliga rättigheterna och de humanitära bestämmelserna från FN:s säkerhetsråds resolution 2139, inklusive genom att få tortyr och annan misshandel att upphöra, och efterlyser omedelbart och obehindrat tillträde för erkända internationella övervakare av frihetsberövanden till alla personer i Syrien som har frihetsberövats.

14.  Europaparlamentet välkomnar att förteckningen över personer som utgör föremål för restriktiva åtgärder från EU:s sida på grund av sitt ansvar för förtrycket mot civilbefolkningen i landet har byggts ut med 17 ministrar och Syriens centralbankschef.

15.  Europaparlamentet välkomnar och understryker att lokala och internationella organisationer i det civila samhället har en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att dokumentera krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra kränkningar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ge ytterligare och fullständigt stöd till dessa aktörer.

16.  Europaparlamentet välkomnar partnerskapsprioriteringarna och pakterna med Libanon för perioden 2016–2020 och de partnerskapsprioriteringar och pakter som snart ska ingås med Jordanien för perioden 2016–2018. Pakterna är den ram genom vilken de ömsesidiga åtagandena som ingicks vid konferensen om stöd till Syrien och dess grannländer i London den 4 februari 2016 omsätts i handling.

17.  Europaparlamentet håller fast vid att EU och dess medlemsstater måste planera för Syriens återhämtning och återuppbyggnad på lång sikt, inklusive genom ekonomiska medel och åtgärder avsedda att främja försoning, skapa förtroende och stärka rättsstaten. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för EU:s pågående humanitära initiativ för Aleppo och uppmanar eftertryckligen samtliga parter att underlätta genomförandet av det.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja kapacitetsuppbyggnaden och uppbyggnaden av det civila samhället i Syrien, också tillsammans med och med hjälp av aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati och egenmakt, samt att, när det är möjligt, redan igångsätta denna process i de befriade områdena av Syrien och med syriska flyktingar som lever i landsflykt i regionen, eller i Europa. Parlamentet betonar att en sådan kapacitetsuppbyggnad bör hjälpa syrierna att styra övergången.

19.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska rådet att vidta nya åtgärder för att vi ska få en effektiv europeisk försvarsunion som kan ta itu med åtgärderna i EU:s grannområden.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationerna, medlemmarna av den internationella stödgruppen för Syrien, samt alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0382.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0102.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0051.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0020.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy