Návrh usnesení - B8-1253/2016Návrh usnesení
B8-1253/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1249/2016

Postup : 2016/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1253/2016
Předložené texty :
B8-1253/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-1253/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2016/2933(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zásady Charty Organizace spojených národů,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ISIS/Dá‘iš a frontě an-Nusra a rezoluce ke konfliktu v Syrské arabské republice, zejména rezoluce 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) a 2268 (2016),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, včetně usnesení ze dne 6. října 2016[1],

–  s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 17. října 2016,

–  s ohledem na závěry Evropské rady o vnějších vztazích ze dne 20. října 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové o Rusku a Mezinárodním trestním soudu ze dne 17. listopadu 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že boje v Sýrii pokračují nezmenšenou silou a humanitární situace se dále zhoršila; vzhledem k tomu, že obyvatele ve východní části Aleppa a v dalších obléhaných městech, jako je město Zabadání držené rebely a vládou kontrolované vesnice Kafrája a Fú‘a v provincii Idlib, trpí vážným nedostatkem základních potravin a zdravotnického materiálu;

B.  vzhledem k tomu, že všechny strany konfliktu závažně porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo, kromě jiného bezohledným nasazením zbraní, zápalných bomb, sudových bomb a bomb ničících bunkry v civilních oblastech a látek, které jsou v Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení uvedeny jako chemické zbraně; vzhledem k tomu, že nejsou dodržovány zásady obezřetnosti a proporcionality; vzhledem k tomu, že se záměrně útočí na civilní oblasti, školy, nemocnice, humanitární pracovníky a uprchlické tábory; vzhledem k tomu, že by zločiny proti lidskosti a válečné zločiny neměly zůstat nepotrestány;

C.  vzhledem k tomu, že je svět opakovaně otřesen brutálními činy ISIS/Dá‘iš a dalších džihádistických skupin, brutálními popravami a zamlčeným sexuálním násilím, únosy, mučením, nucenými konverzemi a zotročováním žen a dívek; vzhledem k tomu, že pro teroristické útoky jsou verbovány a využívány děti; vzhledem k tomu, že existují vážné obavy ohledně dobrých životních podmínek obyvatel, kteří žijí v současné době v oblastech pod kontrolou ISIS/Dá‘iš, a jejich možného nasazení coby lidských štítů během osvobozovacího tažení;

D.  vzhledem k tomu, že všechny ozbrojené subjekty, včetně Ruska a všech dalších sil zapojených do leteckých útoků, musí plně dodržovat mezinárodní humanitární právo a zdržet se úmyslných útoků na civilisty a klíčovou civilní infrastrukturu;

E.  vzhledem k tomu, že Sýrie podepsala Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC), který však neratifikovala; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun opakovaně vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby situaci v Sýrii postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu; vzhledem k tomu, že Rusko a Čína blokují jakýkoli pokrok v otázce odpovědnosti v Sýrii tím, že vetují rezoluci Rady bezpečnosti, která by ICC udělila mandát pro vyšetřování hrůzných zločinů spáchaných během konfliktu v Sýrii; vzhledem k tomu, že tento nedostatek odpovědnosti je příčinou dalších zvěrstev a znásobuje utrpení obětí;

1.  vyjadřuje znovu vážné znepokojení nad pokračujícími boji a zhoršenou humanitární situací v Sýrii; odsuzuje překážky bránící poskytování humanitární pomoci; zdůrazňuje, že úmyslné vyhladovění obyvatelstva je podle mezinárodního humanitárního práva zakázáno; naléhavě vyzývá všechny strany, aby zajistily, aby se humanitární pomoc dostala ke všem občanům v nouzi v Sýrii, a aby okamžitě umožnily evakuace ze zdravotních důvodů z východní části Aleppa a všech dalších obléhaných oblastí;

2.  ostře odsuzuje zvěrstva a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí Assadovy jednotky za podpory Ruska a milic podporovaných Íránem, jakož i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany nestátních ozbrojených skupin, zejména ISIS/Dá‘iš, fronty an-Nusra a dalších džihádistických skupin;

3.  znovu zdůrazňuje své znepokojení nad situací ve východní části Aleppa a odsuzuje těžké letecké útoky Assadova režimu a Ruska v posledních týdnech, je však stejně znepokojen vysokým počtem raket, které v posledních dnech bez výběru vypálily ozbrojené opoziční skupiny na západní část Aleppa, a souvisejícími civilními oběťmi; zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny strany věnovaly maximální pozornost ochraně civilního obyvatelstva, bez ohledu na etnickou příslušnost nebo náboženské vyznání či přesvědčení, a aby přijaly v tomto směru veškerá náležitá opatření;

4.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podporovaly zvláštní vyšetření událostí v Aleppu, pro které udělila v říjnu 2016 mandát Rada pro lidská práva a které provádí Mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii, s cílem určit všechny osoby, které nesou odpovědnost za porušování mezinárodního humanitárního práva v Aleppu, zejména za odporné útoky na civilní infrastrukturu, školy a nemocnice;

5.  je pevně přesvědčen, že tento konflikt nelze řešit vojensky; požaduje okamžité ukončení nepřátelských akcí a stabilní příměří, jež připraví půdu pro obnovení jednání o mírovém procesu politické transformace země; je znepokojen výrazným posílením ruských námořních sil ve východním Středomoří a obnovením rozsáhlých leteckých útoků, což by mohlo rovněž vést k dalšímu zintenzivnění útoků na východní část Aleppa; naléhavě vyzývá všechny hlavní světové a regionální mocnosti, aby uplatnily svůj vliv na syrskou vládu a syrskou opozici s cílem ukončit občanskou válku, vytvořit podmínky pro obnovení mírového procesu, vypracovat opatření pro budování důvěry a zaručit rychlý, neomezený a bezpečný přístup k humanitární pomoci;

6.  vítá a plně podporuje nedávné diplomatické iniciativy místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové, jejichž cílem je přivést strany konfliktu zpět k jednacímu stolu a obnovit politický proces v Ženevě; bere se zájmem na vědomí regionální jednání, která vedla společně s Íránem a Saúdskou Arábii, a považuje její činnost za přidanou hodnotu a užitečný příspěvek k úsilí zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury; zdůrazňuje úlohu, kterou může EU hrát při obnově po skončení konfliktů a usmíření; opakuje svou plnou podporu humanitární iniciativě EU v Aleppu a naléhavě vyzývá všechny strany, aby usnadnily její provádění;

7.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby přijaly veškerá náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany všech pracovníků, kteří působí v rámci humanitární pomoci v Sýrii; připomíná, že jakékoli úmyslné útoky na humanitární pracovníky jsou válečným zločinem; požaduje nezávislé vyšetření všech událostí a očekává, že odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti;

8.  připojuje se k dramatické výzvě zástupce UNICEF v Sýrii po četných útocích na školy a další vzdělávací zařízení a naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu a ty, kteří mají na tyto strany vliv, aby byla pro ně ochrana dětí prvořadou a aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva;

9.  je znepokojen tvrzeními, že znepřátelené strany i nadále používají látky, které jsou v Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení uvedené jako chemické zbraně; důrazně trvá na tom, že osoby odpovědné za použití chemických zbraní musí být pohnány k odpovědnosti; podporuje prodloužení mandátu společného vyšetřovacího mechanismu Organizace spojených národů a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), jehož cílem je určit odpovědnost za použití chemických zbraní v Sýrii;

10.  trvá na tom, že je třeba zajistit odpovědnost za porušování a zneužívání lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; zastává názor, že by otázka odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti neměla být zpolitizovaná; povinnost dodržovat mezinárodní humanitární právo za všech okolností se vztahuje na všechny strany zapojené do konfliktu; všichni, kdo páchají takové zločiny, si musí být vědomi toho, že budou dříve či později postaveni před soud;

11.  zdůrazňuje, že potřeba chránit civilní obyvatelstvo v Sýrii je zásadním předpokladem jakéhokoli politického procesu; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby zajistily, aby všechny osoby, které jsou odpovědné za porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, byly postaveny před soud prostřednictvím vhodných nestranných mezinárodních mechanismů trestního soudnictví nebo vnitrostátních soudů v souladu se zásadou všeobecné soudní pravomoci; vítá první vyšetřování založená na této zásadě, která probíhají v Německu, ve Francii a Švédsku, jejichž cílem je trestně stíhat válečné zločince, kteří nyní žijí v Evropě, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Komisi, aby vypracovaly pokyny pro provedení této zásady i jinými členskými státy; opakuje svou podporu pro postoupení případu Sýrie Mezinárodnímu trestnímu soudu, ale s ohledem na neschopnost Rady bezpečnosti jednat o této otázce opakuje svou výzvu, aby v rámci Valného shromáždění OSN stály EU a její členské státy v čele úsilí o jmenování zvláštního zpravodaje pro syrské válečné zločiny a aby podpořily myšlenku vytvoření soudu pro syrské válečné zločiny za účasti a podpory všech členských zemí OSN, které obhajují mezinárodní spravedlnost; zdůrazňuje význam syrské odpovědnosti za tento proces po skončení konfliktu, aby bylo podpořeno usmíření;

12.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím ruského prezidenta Vladimíra Putina opustit ICC, přičemž zároveň konstatuje, že Ruská federace nikdy skutečně Římský statut neratifikovala a že načasování rozhodnutí zpochybňuje důvěryhodnost této země a vede k závěrům ohledně jejího závazku vůči mezinárodní spravedlnosti;

13.  vyjadřuje znepokojení nad nezákonným zadržováním, mučením, špatným zacházením, nucenými zmizeními a zabíjením zadržovaných osob ve vládních věznicích a tajných vazebních zařízeních provozovaných milicemi podporovanými ze zahraničí; vyzývá syrské orgány, které spravují tato vazební zařízení, aby ukončily veškeré popravy a nelidské zacházení a poskytly Organizaci spojených národů nebo jakékoli jiné neutrální straně (např. Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC) okamžitý přístup ke všem dotčeným místům, aby mohla monitorovat situaci a poskytnout informace a podporu rodinám zadržovaných osob;

14.  vítá přezkum omezujících opatření EU vůči Sýrii a jednotlivcům, kteří nesou spoluodpovědnost za represe proti civilnímu obyvatelstvu v zemi; zdůrazňuje, že by EU měla zvážit všechny dostupné možnosti, jak vyvodit důsledky pro nejvíce zavrženíhodné případy porušování lidských práv všemi pachateli, pokud budou pokračovat zvěrstva a otevřené nerespektování humanitárního práva;

15.  zdůrazňuje, jak je důležité účinně přerušit přístup ISIS/Dá‘iš k finančním prostředkům pro financování jejich činnosti, zatýkat zahraniční bojovníky a zastavit tok zbraní pro džihádistické skupiny; vyzývá syrskou opozici, aby se jednoznačně distancovala od těchto extremistických skupin a ideologie; připomíná, že by se úsilí mělo soustředit na porážku ISIS/Dá‘iš a dalších skupin, které OSN označila za teroristické;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu.