Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1253/2016

Indgivne tekster :

B8-1253/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0449

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 276kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.687v01-00
 
B8-1253/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


sur la situation en Syrie (2016/2933(RSP))


Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1253/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til principperne i De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner om ISIS/Daesh og al-Nusra-fronten og om konflikten i Den Syriske Arabiske Republik, navnlig resolution 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) og 2268 (2016),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, bl.a. beslutning af 6. oktober 2016(1),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om Syrien,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om eksterne forbindelser af 20. oktober 2016,

–  der henviser til erklæring af 17. november 2016 om Rusland og Den Internationale Straffedomstol fra højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherini,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at kampene fortsætter med uformindsket styrke i Syrien, og at den humanitære situation er blevet yderligere forværret, der henviser til, at befolkningen i det østlige Aleppo og andre belejrede byer såsom den af oprørere kontrollerede by Zadani og de regeringskontrollerede landsbyer Kefraya og Foua i provinsen Idlib lider under alvorlig mangel på basale fødevarer og lægemidler og medicinsk udstyr;

B.  der henviser til, at alle parter i konflikten har begået alvorlige krænkelser af internationale menneskerettigheder og humanitære ret, herunder vilkårlig brug af våben, brandbomber, tøndebomber og klyngebomber i civile områder og af stoffer, der er opført som kemiske våben under konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse; der henviser til, at der ikke har været nogen respekt for forsigtigheds- og proportionalitetsprincippet; der henviser til, at civile områder, skoler, hospitaler, humanitære hjælpearbejdere og flygtningelejre med fuldt overlæg er blevet brugt som mål; der henviser til, at krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden ikke bør forblive ustraffede;

C.  der henviser til, at verden gentagne gange er blevet forfærdet over de grusomheder, der er begået af ISIS/Daesh og andre jihadistgrupper, brugen af brutale henrettelser og seksuel vold, bortførelser, tortur, tvangsomvendelser og udnyttelse af kvinder og piger som slaver, som forbliver uomtalt; der henviser til, at børn er blevet rekrutteret og udnyttet i terrorangreb; der henviser til, at der er alvorlige bekymringer for trivslen blandt de befolkninger, der i øjeblikket er under ISIS’/Daeshs kontrol, og for den mulige udnyttelse af dem som menneskelige skjold under befrielsesfelttoget;

D.  der henviser til, at alle bevæbnede aktører, herunder Rusland og alle andre styrker, der er involveret i luftkrigen, skal respektere den internationale folkeret fuldt ud og afholde sig fra med overlæg at bruge civilbefolkningen og centrale civile infrastrukturer som mål;

E.  der henviser til, at Syrien har undertegnet, men ikke ratificeret Romstatutten om Den Internationale Straffedomstol (ICC); der henviser til, at FN’s generalsekretær Ban Ki-moon gentagne gange har opfordret FN’s Sikkerhedsråd til at indbringe situationen i Syrien for ICC; der henviser til, at Rusland og Kina blokerer for ethvert fremskridt i spørgsmålet om ansvarliggørelse i Syrien ved at nedlægge veto mod enhver Sikkerhedsrådsresolution, som kunne give ICC mandat til at efterforske de gruopvækkende forbrydelser, der er begået under konflikten i Syrien; der henviser til, at den manglende ansvarliggørelse giver næring til yderligere grusomheder og forstærker ofrenes lidelser;

1.  udtrykker igen sin meget alvorlige bekymring over de fortsatte kampe og den forværrede humanitære situation i Syrien; fordømmer forhindringerne for ydelse af humanitær bistand; understreger, at bevidst udsultning af befolkningen er forbudt under den humanitære folkeret; opfordrer indtrængende alle parter til at sikre, at humanitær bistand når ud til alle nødlidende i Syrien, og til omgående at tillade medicinsk evakuering fra det østlige Aleppo;

2.  fordømmer i de kraftigst mulige vendinger de grusomheder og udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der begås af Assads styrker med støtte fra Rusland og iransk støttede militser, samt menneskeretskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, der begås af ikke-statslige væbnede grupper, navnlig ISIS/Daesh, al-Nusra-fronten og andre jihadistgrupper;

3.  er ligeledes, samtidig med at det gentager sin bekymring over situationen i det østlige Aleppo og sin fordømmelse af Assad-regimets og Ruslands kraftige luftbombardement i de seneste uger, bekymret over det store antal raketter, som væbnede oppositionsgrupper i de seneste dage vilkårligt har affyret mod det vestlige Aleppo; understreger nødvendigheden af, at alle parter udviser den størst mulige opmærksomhed og træffer alle passende foranstaltninger for at beskytte civilbefolkningen, uanset etnisk identitet og religiøst eller trosmæssigt tilhørsforhold;

4.  opfordrer EU og dens medlemsstater til aktivt at støtte den særlige undersøgelse af begivenhederne i Aleppo, der blev bemyndiget af Menneskerettighedsrådet i oktober 2016 og gennemføres af Den Internationale Undersøgelseskommission vedrørende Syrien, med henblik på at identificere de ansvarlige for krænkelserne af den humanitære folkeret i Aleppo, navnlig de afskyelige angreb mod civil infrastruktur, skoler og hospitaler;

5.  er af den faste overbevisning, at der ikke kan findes nogen militær løsning på konflikten; opfordrer til øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne og en stabil våbenhvile, som kan bane vej for genoptagelse forhandlingerne om landets politiske omstilling; er bekymret over Ruslands voldsomme forstærkelse af sin flåde i det østlige Middelhav og genoptagelse af omfattende luftangreb, som også kan føre til yderligere intensivering af angrebene på det østlige Aleppo; opfordrer alle større regionale og globale magter til at gøre deres indflydelse gældende over for syriske regering og den syriske opposition for at standse borgerkrigen, skabe betingelser for genoptagelse af fredsprocessen, udarbejde tillidsskabende foranstaltninger og garantere hurtig, uhindret og sikker humanitær adgang;

6.  påskønner og støtter fuldt ud HR/NF Federica Mogherinis seneste diplomatiske bestræbelser på at bringe konfliktens parter tilbage til forhandlingsbordet og genoptage den politiske proces i Genève; bemærker med interesse de regionale forhandlinger, hun har ført med Iran og Saudi-Arabien, og anser hendes aktiviteter for en merværdi og et nyttigt bidrag til De Forenede Nationers særlige udsending Staffan de Misturas bestræbelser; understreger den rolle, som EU kan spille i genopbygning og forsoning efter konfliktens afslutning; gentager sin fulde støtte til EU's igangværende humanitære initiativ i Aleppo og opfordrer indtrængende alle parter til at lette dets gennemførelse;

7.  opfordrer alle parter til at tage passende skridt til at sikre sikkerhed for alt personale, der deltager i humanitært hjælpearbejde i Syrien; minder om, at forsætligt angreb på humanitære hjælpearbejdere er en krigsforbrydelse; opfordrer til en uafhængig undersøgelse af alle hændelser og forventer, at de ansvarlige drages til ansvar;

8.  gentager den dramatiske appel fra UNICEF’s repræsentant i Syrien efter talrige angreb på skoler og andre uddannelsesfaciliteter og opfordrer alle parter i konflikten og dem, som har indflydelse på dem, til at sætte beskyttelsen af børn over alt andet og respektere deres forpligtelser under den humanitære folkeret;

9.  er forfærdet over påstande om, at konfliktparterne vedbliver med at gøre brug af stoffer, der er opført som kemiske våben under konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse; insisterer kraftigt på, at de ansvarlige for brugen af kemiske våben drages til ansvar; støtter udvidelsen af mandatet for den fælles efterforskningsmekanisme under De Forenede Nationers Organisation for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) med henblik på at få placeret ansvar for brugen af kemiske våben i Syrien;

10.  insisterer på nødvendigheden af at sikre ansvarliggørelse ved krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret; mener, at spørgsmålet om ansvar for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden ikke bør politiseres; forpligtelsen til at respektere den humanitære folkeret under alle omstændigheder gælder for alle parter, der er involveret i konflikten; enhver, der begår sådanne forbrydelser, bør være klar over, at han/hun vil blive stillet for en domstol før eller senere;

11.  understreger, at behovet for at beskytte civilbefolkningen i Syrien er vigtigere end nogen politisk proces; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at sikre, at alle, der er ansvarlige for krænkelser af internationale menneskerettigheder og humanitær ret, bliver retsforfulgt under passende, upartiske internationale strafferetsmekanismer eller nationale domstole i overensstemmelse med princippet om universel jurisdiktion; påskønner de første efterforskninger baseret på dette princip, der finder sted i Tyskland, Frankrig og Sverige med henblik på retsforfølgelse af krigsforbrydere, som nu er bosat i Europa, og opfordrer HR/NF og Kommissionen til at udvikle retningslinjer for gennemførelsen af dette princip også i andre medlemsstater; gentager sin støtte til, at tilfældet Syrien henvises til ICC, men gentager i lyset af Sikkerhedsrådets manglende evne til at træffe afgørelse om denne sag sin opfordring til EU og dens medlemsstater om at stå i spidsen for bestræbelserne i De Forenede Nationers Generalforsamling efter at få udpeget en særlig rapportør om krigsforbrydelser i Syrien og om at overveje at fremsætte idéen om en syrisk krigsforbryderdomstol med deltagelse af og støtte fra alle FN-stater, der tilslutter sig et internationalt retssystem; fremhæver med henblik på at fremme forsoning betydningen af syrisk ejerskab over processen, når konflikten er afsluttet;

12.  beklager den russiske præsident Vladimir Putins beslutning om at træde ud af ICC, men bemærker samtidig, at Den Russiske Føderation aldrig har ratificeret Romstatutten, og at tidspunktet for denne beslutning undergraver landets troværdighed og fører til, at der drages konklusioner om dets engagement i det internationale retssystem;

13.  udtrykker bekymring over ulovlige tilbageholdelser, tortur, mishandling, tvangsforsvinding og drab på tilbageholdte i regimets fængsler og hemmelige tilbageholdelsescentre, der drives af udenlandsk støttede militser; opfordrer de syriske myndigheder, der står i spidsen for disse tilbageholdelsescentre, til at bringe alle henrettelser og al umenneskelig behandling til ophør og til omgående at give De Forenede Nationer eller enhver anden neutral part såsom Den Internationale Røde Kors Komité adgang til alle de pågældende centre, således at de kan overvåge situationen og skaffe oplysninger og støtte til de tilbageholdtes familier;

14.  glæder sig over gennemgangen af EU’s restriktive foranstaltninger over for Syrien og personer, som har ansvar for undertrykkelse af civilbefolkningen i landet; understreger, at EU bør overveje alle tilgængelige muligheder for at indføre konsekvenser for de mest afskyelige menneskerettighedskrænkelser og -overgreb, uanset hvem der er gerningsmand, hvis grusomhederne og den åbenlyse disrespekt for humanitær ret fortsætter;

15.  fremhæver betydningen af effektivt at afskære adgangen til finansiering af ISIS/Daeshs aktiviteter, pågribe udenlandske krigere og standse strømmen af våben til jihadistgrupper; opfordrer den syriske opposition til at distancere sig selv klart fra disse ekstremistiske elementer og denne ideologi; minder om, at bestræbelserne bør rettes mod at bekæmpe ISIS/Daesh og andre terrorgrupper på FN’s liste;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, deltagerne i den internationale støttegruppe for Syrien og alle de parter, der er involveret i konflikten.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0382.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik