Πρόταση ψηφίσματος - B8-1253/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1253/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1249/2016

Διαδικασία : 2016/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1253/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1253/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1253/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2016/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το ISIS/Daesh και το Μέτωπο Al-Nusra και τις αποφάσεις σχετικά με τη σύγκρουση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, και ιδίως τις αποφάσεις 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) και 2268 (2016),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 6ης Οκτωβρίου 2016[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Συρία της 17ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, σχετικά με τη Ρωσία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της 17ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Συρία και η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός του ανατολικού Χαλεπιού και άλλων πολιορκούμενων πόλεων, όπως το κατεχόμενο από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις Ζαμπαντάνι και τα ελεγχόμενα από τα κυβερνητικά στρατεύματα χωριά Κεφράγια και Φούα στην επαρχία Ίντλιμπ, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις βασικών ειδών διατροφής και ιατροφαρμακευτικού υλικού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με τη χρήση, αδιακρίτως, πυροβόλων όπλων, εμπρηστικών βομβών, βομβών τύπου «βαρελιού» και βομβών καταστροφής καταφυγίων σε μη στρατιωτικές περιοχές, και ουσιών που κατατάσσονται στα χημικά όπλα με βάση τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τηρούνται οι αρχές της πρόληψης και της αναλογικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν στοχευτεί σκόπιμα μη στρατιωτικές περιοχές, σχολεία, νοσοκομεία, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και καταυλισμοί προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θηριωδίες του ISIS/Daesh και άλλων τζιχαντιστικών ομάδων, οι βίαιες εκτελέσεις και η αποσιωπούμενη σεξουαλική βία, οι απαγωγές, τα βασανιστήρια, ο βίαιος προσηλυτισμός, και ο εξανδραποδισμός γυναικών και παιδιών έχουν προκαλέσει επανειλημμένα διεθνή αποτροπιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη του πληθυσμού που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ISIS/Daesh και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως ανθρώπινη ασπίδα κατά τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ένοπλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και όλων των άλλων δυνάμεων που συμμετέχουν στις εναέριες πολεμικές επιχειρήσεις, οφείλουν να τηρούν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να απέχουν από ενέργειες που στοχεύουν σκοπίμως τον άμαχο πληθυσμό και βασικές μη στρατιωτικές υποδομές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, έχει καλέσει επανειλημμένα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπέμψει την κατάσταση στη Συρία στο ΔΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν επιτρέπουν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη λογοδοσία στη Συρία, θέτοντας βέτο για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που θα έδινε στο Δικαστήριο εντολή να διερευνήσει τα φρικτά εγκλήματα που διαπράττονται κατά τη σύγκρουση στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη λογοδοσίας ευνοεί την διάπραξη περαιτέρω θηριωδιών και επιτείνει τον πόνο των θυμάτων·

1.  εκφράζει εκ νέου τη βαθύτατη ανησυχία του για τη συνέχιση των εχθροπραξιών και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία· καταδικάζει τα εμπόδια στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας· τονίζει ότι η εσκεμμένη λιμοκτονία πληθυσμών απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίζουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει σε όλους τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε ολόκληρη τη Συρία και να επιτρέπουν αμέσως την ιατρική διακομιδή από το ανατολικό Χαλέπι και άλλες πολιορκούμενες περιοχές·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττουν οι δυνάμεις του καθεστώτος Ασάντ με τη στήριξη της Ρωσίας και ένοπλων ομάδων που στηρίζονται από το Ιράν, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από μη κρατικές ένοπλες ομάδες, και ειδικότερα από το ISIS/Daesh, το Μέτωπο Al-Nusra και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες·

3.  ανησυχεί εξίσου, και επαναλαμβάνει τον προβληματισμό του για την κατάσταση στο Ανατολικό Χαλέπι, και καταδικάζει εκ νέου τους σφοδρούς εναέριους βομβαρδισμούς που πραγματοποιεί το καθεστώς Ασάντ και η Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, τον υψηλό αριθμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν, αδιακρίτως, τις τελευταίες μέρες από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης προς το Δυτικό Χαλέπι και τους θανάτους αμάχων που προκάλεσαν· υπογραμμίζει την ανάγκη να δώσουν όλα τα μέρη τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των αμάχων, ανεξάρτητα από την εθνοτική τους ταυτότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το λατρευτικό δόγμα τους·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν ενεργά την ειδική έρευνα για τα γεγονότα στο Χαλέπι, για την οποία έδωσε εντολή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Οκτώβριο του 2016 και διεξάγεται από τη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή για τη Συρία, με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Χαλέπι, ιδίως για τις αποτρόπαιες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, σχολεία και νοσοκομεία·

5.  πιστεύει ακράδαντα ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση· ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και τη σταθερή κατάπαυση του πυρός που θα προλειάνουν το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολιτική μετάβαση της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ρωσία ενισχύει σημαντικά την παρουσία του ναυτικού της στην Ανατολική Μεσόγειο και για την επανέναρξη των αεροπορικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, που θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ανατολικό Χαλέπι· ζητεί από όλες τις μεγάλες παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις να ασκήσουν την επιρροή τους στην κυβέρνηση της Συρίας και στη συριακή αντιπολίτευση προκειμένου να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, να δημιουργηθούν συνθήκες για την εκ νέου δρομολόγηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, να καταρτιστούν μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, και να διασφαλιστεί η ταχεία, απρόσκοπτή και ασφαλής πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του και στηρίζει πλήρως τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, που αποσκοπούν να επαναφέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δρομολογήσουν εκ νέου την πολιτική διαδικασία στη Γενεύη· σημειώνει με ενδιαφέρον τις περιφερειακές συνομιλίες που η ΑΠ/ΥΕ είχε με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, και θεωρεί ότι οι ενέργειές της συνιστούν προστιθέμενη αξία και μια χρήσιμη συνεισφορά στις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, Staffan de Mistura· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στην ανασυγκρότηση και τη συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως την εν εξελίξει ανθρωπιστική πρωτοβουλία της ΕΕ για το Χαλέπι, και καλεί όλα τα μέρη να διευκολύνουν την υλοποίησή της·

7.  καλεί όλα τα μέρη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και προστασία όλων των μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία· υπενθυμίζει ότι η σκόπιμη επίθεση κατά εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί έγκλημα πολέμου· ζητεί την ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των γεγονότων, και αναμένει από τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν·

8.  επαναλαμβάνει τη δραματική έκκληση της εκπροσώπου της UNICEF στη Συρία, μετά τις πολυάριθμες επιθέσεις σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση και όσους έχουν επιρροή σε αυτά να δώσουν ύψιστη σημασία στην προστασία των παιδιών και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τους ισχυρισμούς ότι τα αντιμαχόμενα μέρη εξακολουθούν να κάνουν χρήση ουσιών που κατατάσσονται στα χημικά όπλα με βάση τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους· εμμένει σθεναρά στην άποψη ότι οι υπεύθυνοι για τη χρήση χημικών όπλων πρέπει να λογοδοτήσουν· υποστηρίζει την παράταση της εντολής του κοινού μηχανισμού έρευνας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), με σκοπό να προσδιοριστεί η ευθύνη για τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία·

10.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η λογοδοσία για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· θεωρεί ότι το θέμα της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί σε πολιτική βάση· η υποχρέωση για σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις βαρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης· όποιος διαπράττει τέτοια εγκλήματα πρέπει να γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη·

11.  τονίζει ότι η ανάγκη προστασίας των αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία είναι υψίστης σημασίας για κάθε πολιτική διαδικασία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα έρθουν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη μέσω κατάλληλων, αμερόληπτων διεθνών μηχανισμών ποινικού δικαίου ή εθνικών δικαστηρίων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρώτες έρευνες βάσει της εν λόγω αρχής οι οποίες πραγματοποιούνται στη Γερμανία, στη Γαλλία και στη Σουηδία με στόχο τη δίωξη εγκληματιών πολέμου που πλέον κατοικούν στην Ευρώπη, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής αυτής και από άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την παραπομπή της υπόθεσης της Συρίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) αλλά, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας να διαβουλευτεί σχετικά με το θέμα αυτό, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ηγηθούν των προσπαθειών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τον ορισμό ειδικού εισηγητή για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προωθηθεί η ιδέα ενός δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου της Συρίας, με τη συμμετοχή και την στήριξη όλων των μελών των Ηνωμένων Εθνών που τάσσονται υπέρ της διεθνούς δικαιοσύνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό, όταν τερματιστεί η σύγκρουση, και προκειμένου να προωθηθεί η συμφιλίωση, να ενστερνιστεί πλήρως τη διαδικασία η Συρία·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να αποχωρήσει από το ΔΠΔ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν επικύρωσε ποτέ το Καταστατικό της Ρώμης και ότι η χρονική συγκυρία της απόφασης υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας και οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με την προσήλωσή της στη διεθνή δικαιοσύνη·

13.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με την παράνομη κράτηση, τον βασανισμό, την κακομεταχείριση, τη βίαιη εξαφάνιση και τη θανάτωση κρατουμένων στις φυλακές του καθεστώτος και στα μυστικά κέντρα κράτησης που διατηρούν οι υποστηριζόμενες από το εξωτερικό ένοπλες ομάδες· καλεί τις συριακές αρχές που διαχειρίζονται τα εν λόγω κέντρα κράτησης να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις και κάθε απάνθρωπη μεταχείριση και να παράσχουν στα Ηνωμένα Έθνη ή σε οποιοδήποτε άλλο ουδέτερο μέρος —όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)— άμεση πρόσβαση σε όλες τις εν λόγω τοποθεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη στις οικογένειες των κρατουμένων·

14.  χαιρετίζει την επανεξέταση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά της Συρίας και των προσώπων που φέρουν μερίδιο ευθύνης για την καταστολή του άμαχου πληθυσμού της χώρας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να καθορίσει συνέπειες για τις πλέον αποτρόπαιες παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους δράστες εάν συνεχιστούν οι θηριωδίες και η κατάφωρη έλλειψη σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου·

15.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διακοπεί ουσιαστικά η πρόσβαση του ISIS/Daesh σε χορηγίες και χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές του, να συλλαμβάνονται οι ξένοι μαχητές και να διακοπεί η ροή οπλισμού προς τζιχαντιστικές ομάδες· καλεί τη συριακή αντιπολίτευση να τηρήσει σαφείς αποστάσεις από τέτοια εξτρεμιστικά στοιχεία και ιδεολογίες· υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη νίκη κατά του ISIS/Daesh και των άλλων ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τα Ηνωμένα Έθνη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.