Prijedlog rezolucije - B8-1253/2016Prijedlog rezolucije
B8-1253/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Siriji

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1249/2016

Postupak : 2016/2933(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1253/2016
Podneseni tekstovi :
B8-1253/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-1253/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Siriji

(2016/2933(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir načela iz Povelje Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o ISIL-u/Daišu i skupini al-Nusra te rezolucije o sukobu u Sirijskoj Arapskoj Republici, posebice rezolucije 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) i 2268 (2016),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Siriji, uključujući onu od 6. listopada 2016.[1],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Siriji od 17. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 20. listopada 2016. o vanjskim odnosima,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice EU-a Federice Mogherini od 17. studenoga 2016. o Rusiji i Međunarodnom kaznenom sudu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da borbe u Siriji ne jenjavaju i da se humanitarno stanje dodatno pogoršalo; budući da je u istočnom Aleppu i drugim opkoljenim gradovima, kao što je grad Zabadani, koji drže pobunjenici, te gradići Kefraja i Foja u provinciji Idlib, koji su u rukama vladinih snaga, stanovništvo suočeno s ozbiljnom nestašicom hrane i osnovnih medicinskih potrepština;

B.  budući da su sve strane u sukobu počinile ozbiljna kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava, među ostalim korištenjem neselektivnog oružja, zapaljivih bombi, bojler-bombi i bombi za napade na bunkere u civilnim područjima, te tvari koje su kemijsko oružje prema Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskim oružjem i o njegovu uništenju; budući da se ne poštuju načela predostrožnosti i proporcionalnosti; budući da se namjerno ciljaju civilna područja, škole, bolnice, humanitarni radnici i izbjeglički kampovi; budući da se ratni zločini i zločini protiv čovječnosti moraju kazniti;

C.  budući da se svijet neprestano zgraža nad zlodjelima koja čine ISIL/Daiš i druge džihadističke skupine, nad brutalnim pogubljenjima i prikrivenim seksualnim nasiljem, otmicama, mučenjem, prisilnim preobraćenjima i ropstvom žena, djevojaka i djevojčica; budući da se djeca novače i koriste za terorističke napade; budući da postoji opravdana zabrinutost za dobrobit stanovništva koje se trenutačno nalazi pod kontrolom
ISIL-a/Daiša te zbog mogućnosti da ih se tijekom akcije oslobađanja koristi kao ljudski štit;

D.  budući da sve naoružane strane, uključujući Rusiju i sve druge snage uključene u zračne napade, moraju u potpunosti poštovati međunarodno humanitarno pravo i suzdržati se od namjernog ciljanja civila i ključne civilne infrastrukture;

E.  budući da je Sirija potpisala, no nije ratificirala, Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda (MKS); budući da je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon opetovano tražio da Vijeće sigurnosti UN-a stanje u Siriji uputi Međunarodnom kaznenom sudu; budući da Rusija i Kina blokiraju svaki napredak u pogledu odgovornosti Sirije ulaganjem veta na svaku rezoluciju Vijeća sigurnosti koja bi tom sudu dala mandat za istraživanje strašnih zločina koji su počinjeni tijekom sukoba u Siriji; budući da zbog tog nedostatka odgovornosti dolazi do daljnjih zlodjela, a žrtve još više trpe;

1.  izražava još jednom svoju krajnju zabrinutost zbog neprestanih borbi i sve lošijeg humanitarnog stanja u Siriji; osuđuje sprečavanje isporuka humanitarne pomoći; naglašava da je ciljano izgladnjivanje stanovništva zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom; poziva sve strane da omoguće da humanitarna pomoć u cijeloj Siriji stigne do ljudi kojima je potrebna te da odmah omoguće medicinske evakuacije iz istočnog Aleppa i svih drugih opkoljenih područja;

2.  najsnažnije osuđuje zlodjela i rašireno kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava koje provode Asadove snage uz pomoć Rusije i paravojnih postrojbi koje podupire Iran te kršenje ljudskih prava i povrede međunarodnog humanitarnog prava koje provode nedržavne oružane skupine, posebice ISIL/Daiš,
al-Nusra i druge džihadističke skupine;

3.  ponovo ističe da je zabrinut zbog stanja u istočnom Aleppu te naglašava da osuđuje teške zračne napade Asadovog režima i Rusije tijekom posljednjih tjedana, a podjednako je zabrinut zbog velikog broja raketa koje su posljednjih dana oružane oporbene skupine neselektivno bacale na zapadni Aleppo i zbog civilnih žrtava koje su posljedica tih napada; ističe da sve strane trebaju posvetiti maksimalnu pozornost i poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu civila, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti te vjeri ili vjeroispovijesti;

4.  poziva Europsku uniju i njezine države članice da aktivno podrže posebnu istragu o događajima u Aleppu, za koju je Vijeće za ljudska prava dalo mandat u listopadu 2016. i koju provodi Međunarodno istražno povjerenstvo za Siriju, u cilju identificiranja svih osoba odgovornih za povrede međunarodnog prava u Aleppu, posebice za gnjusne napade na civilnu infrastrukturu, škole i bolnice;

5.  čvrsto vjeruje da se sukob ne može riješiti vojno; poziva na trenutačni prekid sukoba i stabilno primirje koje će označiti početak nastavka pregovora o političkoj tranziciji u zemlji; zabrinut je zbog činjenice da Rusija ozbiljno pojačava svoju mornaricu u istočnom Sredozemlju i zbog brojnih ponovnih zračnih napada, što bi također moglo dovesti do daljnjeg jačanja napada na istočni Aleppo; poziva sve velike svjetske i regionalne sile da upotrijebe svoj utjecaj na sirijsku vladu i sirijsku oporbu kako bi se okončao građanski rat, stvorili uvjeti za ponovno pokretanje mirovnog procesa, osmislile mjere za jačanje povjerenja i zajamčio brz, nesmetan i siguran humanitarni pristup;

6.  pozdravlja i u potpunosti podržava nedavne diplomatske inicijative potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Federice Mogherini, kojima se strane uključene u sukob želi vratiti za pregovarački stol i ponovo pokrenuti politički proces u Ženevi; sa zanimanjem prima na znanje razgovore koje je u regiji održala s Iranom i Saudijskom Arabijom te smatra da njezine aktivnosti predstavljaju dodanu vrijednost i koristan doprinos naporima posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda Staffana de Misture; naglašava da Europska unija može imati važnu ulogu u procesu ponovne izgradnje i pomirenja nakon sukoba; ponovno izražava svoju punu potporu aktualnoj humanitarnoj inicijativi EU-a za Aleppo te potiče sve strane da omoguće njezinu provedbu;

7.  poziva sve strane da poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se zajamčila sigurnosti za sve osoblje uključeno u pružanje humanitarne pomoći u Siriji; podsjeća da svaki namjerni napad na humanitarne radnike predstavlja ratni zločin; poziva da se provede nezavisna istraga svih slučajeva te očekuje da odgovorne osobe za to odgovaraju;

8.  ponavlja dramatičan poziv predstavnika UNICEF-a u Siriji, koji je nakon brojnih napada na škole i druge obrazovne ustanove, pozvao sve strane uključene u sukob i one koje imaju utjecaja na njih da zaštita djece bude prioritet te da poštuju svoje obveze u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom;

9.  zabrinut je zbog navoda da sukobljene strane nastavljaju upotrebljavati tvari koje su kemijsko oružje prema Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskim oružjem i o njegovu uništenju; ustraje na tome da odgovorni za uporabu kemijskog oružja moraju odgovarati; podržava produženje mandata zajedničkog istražnog mehanizma Organizacije Ujedinjenih naroda za zabranu kemijskog oružja kako bi se utvrdila odgovornost za upotrebu kemijskog oružja u Siriji;

10.  inzistira na činjenici da je potrebno zajamčiti da će se za kršenja i povrede ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava odgovarati; smatra da se pitanje odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti ne bi smjelo politizirati; sve strane uključene u sukob imaju obvezu u svim okolnostima poštovati međunarodno humanitarno pravo; tko god počini te zločine mora znati da će prije ili kasnije biti priveden pravdi;

11.  naglašava da je za bilo kakav politički proces od presudne važnosti zaštititi civile u cijeloj Siriji; potiče Europsku uniju i njezine države članice da se pobrinu da svi odgovorni za povrede međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava odgovaraju pred licem pravde u okviru odgovarajućih, nepristranih međunarodnih kazneno-sudskih mehanizama ili nacionalnih sudova u skladu s načelom opće nadležnosti; pozdravlja prve istrage koje se temelje na tom načelu, a vode se u Njemačkoj, Francuskoj i Švedskoj u cilju kaznenog progona ratnih zločinaca koji sada borave u Europi te poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu i Komisiju da izrade smjernice za provedbu tog načela i u drugim državama članicama; ponovo ističe da podržava upućivanje sirijskog slučaja Međunarodnom kaznenom sudu, no s obzirom da Vijeće sigurnosti nije u mogućnosti raspravljati o toj temi, ponovo poziva Europsku uniju i njezine države članice da u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda predvode pokušaje da se imenuje poseban izvjestitelj za sirijske ratne zločine te da razmotre mogućnost da predlože uspostavljanje suda za ratne zločine u Siriji, uz sudjelovanje i potporu svih država članica UN-a koje zagovaraju međunarodnu pravdu; ističe da je nakon okončanja sukoba te vodeći računa o promicanju pomirenja važno da za taj proces bude odgovorna Sirija;

12.  žali zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da se povuče iz MKS-a, no naglašava da Ruska Federacija zapravo nikada nije ratificirala Rimski statut te da se odabirom trenutka u kojem su tu odluku donijeli umanjuje njihova kredibilnost te da se mogu izvesti zaključci o njihovoj predanosti međunarodnoj pravdi;

13.  izražava zabrinutost zbog nezakonitog oduzimanja slobode, mučenja, zlostavljanja, prisilnih nestanaka i ubijanja pritvorenika u zatvorima pod nadzorom režima i tajnim centrima za pritvor koje vode paravojne skupine uz vanjsku podršku; poziva sirijske vlasti koje vode te centre za pritvor da prestanu s pogubljenjima i neljudskim postupanjem te da Ujedinjenim narodima ili bilo kojoj drugoj neutralnoj strani, na primjer Međunarodnom odboru Crvenog križa, odmah odobre pristup svim relevantnim lokacijama kako bi mogli pratiti stanje i pružiti informacije i potporu obiteljima zatvorenika;

14.  pozdravlja preispitivanje mjere ograničavanja EU-a protiv Sirije i pojedinaca koji su odgovornosti za represiju nad civilnim stanovništvom te zemlje; naglašava da bi Europska unija, u slučaju da se zlodjela i očito zanemarivanje humanitarnog prava nastave, trebala razmotriti sve mogućnosti koje su joj na raspolaganju kako bi odredila posljedice za najgnjusnije povrede i kršenja ljudskih prava;

15.  ističe da je važno uistinu zaustaviti pristup financiranju i sredstvima aktivnosti
ISIL-a/Daiša, uhititi strane borce i zaustaviti priljev oružja džihadističkim skupinama; poziva sirijsku oporbu da se jasno ogradi od takvih ekstremističkih elemenata i ideologije; podsjeća da napore treba usmjeriti na poražavanje ISIL-a/Daiša i drugih skupina koje su prema UN-u terorističke skupine;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica Europske unije, Ujedinjenim narodima, članovima Međunarodne skupine za potporu Siriji te svim stranama uključenima u sukob.