Rezolūcijas priekšlikums - B8-1253/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1253/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Sīrijā

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1249/2016

Procedūra : 2016/2933(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1253/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1253/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-1253/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Sīrijā

(2016/2933(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par ISIS/Daesh un Al-Nusra fronti un par Sīrijas Arābu Republiku, jo īpaši Rezolūcijas 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) un 2268 (2016),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju, tostarp 2016. gada 6. oktobra rezolūciju[1],

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra secinājumus par Sīriju,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 20. oktobra secinājumus par ārējām attiecībām,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja vietnieces / augstās pārstāves Federikas Mogerīni 2016. gada 17. novembra paziņojumu par Krieviju un Starptautisko Krimināltiesu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Sīrijā turpinās nerimstošas kaujas un humanitārā situācija ir vēl vairāk pasliktinājusies; tā kā ievērojams pamata pārtikas produktu un medikamentu trūkums smagi skar iedzīvotājus Alepo austrumos un citās aplenktajās pilsētās, piemēram, nemiernieku kontrolētajā Zabadani pilsētā un valdības kontrolētajos Kefrajas un Fouas ciematos Idlibas provincē;

B.  tā kā visas konfliktā iesaistītās puses ir veikušas nopietnus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, tostarp izmantojušas neselektīvus ieročus, degbumbas, tvertņveida un pretbunkuru bumbas civilās teritorijās un tādas vielas, kas Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu minētas kā ķīmiskie ieroči; tā kā netiek ievēroti piesardzības un proporcionalitātes principi; tā kā notiek mērķtiecīgi uzbrukumi civilām teritorijām, skolām, slimnīcām, humānās palīdzības darbiniekiem un bēgļu nometnēm; tā kā kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci nevar palikt nesodīti;

C.  tā kā pasauli atkārtoti šausmina ISIS/Daesh un citu džihādistu grupējumu pastrādātie nežēlīgie noziegumi, brutālu nāvessodu izpilde un neaprakstāmi nežēlīga seksuāla vardarbība, nolaupīšanas, spīdzināšana, piespiešana pāriet citā ticībā un sieviešu un meiteņu paverdzināšana; tā kā bērni ir tikuši savervēti un nosūtīti teroristu uzbrukumos; tā kā pastāv nopietnas bažas par ISIS/Daesh patlaban kontrolēto teritoriju iedzīvotāju labklājību un viņu iespējamu izmantošanu par dzīvo aizsegu atbrīvošanas kampaņas laikā;

D.  tā kā visām bruņotajiem dalībniekiem, tostarp Krievijai un visiem citiem gaisa karā iesaistītajiem spēkiem, ir nepieciešams pilnībā ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un atturēties no mērķtiecīgiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem un galvenajai civilajai infrastruktūrai;

E.  tā kā Sīrija ir parakstījusi, bet nav ratificējusi Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) Romas statūtus; tā kā ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns ir vairākkārt aicinājis ANO Drošības padomi jautājumu par stāvokli Sīrijā nodot izskatīšanai Starptautiskajai Krimināltiesai; tā kā Krievija un Ķīna bloķē virzību uz atbildības nodrošināšanu Sīrijā, izmantojot savas veto tiesības attiecībā uz Drošības padomes rezolūciju, kura piešķirtu Tiesai pilnvaras izmeklēt šausmīgos noziegumus, kas pastrādāti konflikta laikā Sīrijā; tā kā šī nesaukšana pie atbildības vēl vairāk pastiprina ļaunprātību un upuru ciešanas,

1.  atkārtoti pauž dziļas bažas par to, ka Sīrijā joprojām nerimst kaujas un pasliktinās humanitārā situācija; pauž nosodījumu par šķēršļiem humānās palīdzības sniegšanai; uzsver, ka iedzīvotāju tīša mērdēšana badā starptautiskajās humanitārajās tiesībās ir aizliegta; mudina visas puses nodrošināt, ka humānā palīdzība nonāk pie visiem cilvēkiem, kam tā vajadzīga, visā Sīrijā, un atļaut nekavējoties veikt medicīnisko evakuāciju no Alepo austrumiem un visām citām aplenktajām teritorijām;

2.  visstingrākajā veidā nosoda ļaunprātības un plašos cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ko pieļāvuši Asada režīma spēki, kuriem palīdz Krievija un Irānas atbalstītie grupējumi, kā arī cilvēktiesību pārkāpumus un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ko izdara nevalstiski bruņoti grupējumi, jo īpaši ISIS/Daesh, Al-Nusra fronte un citi džihādistu grupējumi;

3.  turklāt, vienlaikus atkārtoti paužot bažas par stāvokli Alepo austrumos un nosodot intensīvo bombardēšanu no gaisa, ko Asada režīms un Krievija veic pēdējo nedēļu laikā, pauž bažas par liela skaita raķešu neselektīvu palaišanu pēdējās dienās, ko bruņotās opozīcijas grupas veica pret Alepo rietumiem, un izraisīto civiliedzīvotāju bojāeju; uzsver, ka visām pusēm ir jāpievērš maksimāla uzmanība un jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu civiliedzīvotājus neatkarīgi no viņu etniskās identitātes vai reliģiskās un konfesionālās piederības;

4.  aicina ES un dalībvalstis aktīvi atbalstīt Alepo notikumu īpašu izmeklēšanu, ko Cilvēktiesību padome pilnvaroja 2016. gada oktobrī un ko veic Starptautiskā izmeklēšanas komisija Sīrijas jautājumā, lai identificētu visus, kas atbildīgi par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Alepo, jo īpaši par briesmīgajiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, skolām un slimnīcām;

5.  ir stingri pārliecināts, ka šo konfliktu nevar atrisināt militārā ceļā; prasa nekavējoties pārtraukt karadarbību un panākt stabilu pamieru, kas ļaus atsākt sarunas par valsts politisko pāreju; pauž bažas par to, ka Krievija ievērojami palielina savus jūras spēkus Vidusjūras austrumdaļā, un par liela mēroga gaisa uzbrukumu atsākšanu, kas varētu novest pie vēl intensīvākiem uzbrukumiem Alepo austrumiem; mudina visas nozīmīgākās pasaules un reģionālās lielvaras izmantot savu ietekmi uz Sīrijas valdību un Sīrijas opozīciju, lai apturētu pilsoņu karu, radītu apstākļus miera procesa atsākšanai, izstrādātu uzticības veicināšanas pasākumus un nodrošinātu ātru, netraucētu un drošu piekļuvi humānajai palīdzībai;

6.  atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta PV/AP Federikas Mogerīni nesenās diplomātiskās iniciatīvas, kuru nolūks ir panākt, ka konfliktā iesaistītās puses atgriežas pie sarunu galda, un atsākt politisko procesu Ženēvā; ar interesi atzīmē viņas reģionālās sarunas ar Irānu un Saūda Arābiju un uzskata, ka viņas darbības papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā sūtņa Stafana de Misturas centienus un dod lietderīgu ieguldījumu tajos; uzsver, ka ES varētu būt nozīmīga dalībniece pēckonflikta atjaunošanā un izlīguma procesā; atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu humanitārajai iniciatīvai, ko Alepo īsteno Eiropas Savienība, un mudina visas puses sekmēt tās īstenošanu;

7.  mudina visas puses veikt visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu drošību un drošumu visiem darbiniekiem, kas iesaistīti humānās palīdzības sniegšanā Sīrijā; atgādina, ka jebkādi tīši uzbrukumi humānās palīdzības darbiniekiem ir kara noziegums; prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem incidentiem un sagaida, ka vainīgie tiks saukti pie atbildības;

8.  pievienojas UNICEF pārstāvja Sīrijā dramatiskajam aicinājumam, kas pausts pēc daudzajiem uzbrukumiem skolām un citām izglītības iestādēm, mudināt visas konfliktā iesaistītās puses un tos, kuriem ir ietekme uz tām, priekšplānā izvirzīt bērnu aizsardzību un ievērot savus pienākumus saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

9.  pauž bažas par apgalvojumiem, ka konfliktā iesaistītās puses turpina izmantot vielas, kas Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (CWC) minētas kā ķīmiskie ieroči; stingri uzstāj, ka personas, kas ir atbildīgas par ķīmisko ieroču izmantošanu, ir jāsauc pie atbildības; atbalsta ANO Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) kopīgā izmeklēšanas mehānisma mandāta pagarināšanu, lai noteiktu atbildību par ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā;

10.  uzsver vajadzību nodrošināt saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem; uzskata, ka jautājumu par saukšanu pie atbildības par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci nevajadzētu politizēt; pienākums ievērot starptautiskās humanitārās tiesības jebkuros apstākļos attiecas uz visām konfliktā iesaistītajām pusēm; personām, kas izdara šādus noziegumus, ir jāapzinās, ka agrāk vai vēlāk tās tiks sauktas pie atbildības;

11.  uzsver, ka nepieciešamība aizsargāt civiliedzīvotājus visā Sīrijā ir ārkārtīgi svarīga jebkuram politiskajam procesam; mudina ES un dalībvalstis nodrošināt, ka visas personas, kuras ir atbildīgas par starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem, stātos tiesas priekšā, piemērojot vispārējās jurisdikcijas principu un izmantojot attiecīgus objektīvus starptautiskās kriminālās tiesvedības mehānismus vai valsts tiesas; atzinīgi vērtē pirmās izmeklēšanas, kuras pamatojas uz šo principu un tiek veiktas Vācijā, Francijā un Zviedrijā ar mērķi saukt pie atbildības kara noziedzniekus, kuri tagad dzīvo Eiropā, un aicina PV/AP un Komisiju izstrādāt vadlīnijas šī principa īstenošanai arī citās dalībvalstīs; atkārtoti pauž atbalstu tam, ka Sīrijas lieta būtu jānodod izskatīšanai Starptautiskajā Krimināltiesā, tomēr, tā kā Drošības padome šo jautājumu nespēj izspriest, atkārto aicinājumu ES un tās dalībvalstīm uzņemties vadošo lomu ANO Ģenerālās asamblejas centienos iecelt īpašo referentu par Sīrijas kara noziegumiem un apsvērt iespēju virzīt uz priekšu ideju par Sīrijas Kara noziegumu tiesu, iesaistot un piedaloties visām ANO dalībvalstīm, kuras atbalstīt starptautisko tiesiskumu; uzsver, cik svarīgi ir tas, lai par šo procesu pēc konflikta beigām nolūkā veicināt samierināšanu atbildētu pati Sīrija;

12.  pauž nožēlu par Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu atteikties no dalības ICC, vienlaikus norādot, ka Krievijas Federācija tā arī nebija ratificējusi Romas Statūtus un ka brīdis, kurā tā pieņēma šo lēmumu, mazina uzticību šai valstij un liek izdarīt secinājumus par to, cik nopietna ir tās apņemšanās ievērot starptautisko tiesiskumu;

13.  pauž bažas par nelikumīgu aizturēšanu, spīdzināšanu, cietsirdīgu izturēšanos, piespiedu pazušanu un režīma cietumos un ārvalstu atbalstīto kaujinieku grupējumu uzturētos slepenos aizturēšanas centros ieslodzīto cilvēku nogalināšanu; aicina Sīrijas iestādes, kuras pārvalda šos aizturēšanas centrus, izbeigt visus nāvessodus un necilvēcīgu apiešanos un nodrošināt ANO vai jebkurai citai neitrālai pusei, piemēram, Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejai (SSKK), tūlītēju piekļuvi visiem attiecīgajiem objektiem, lai varētu novērot situāciju un sniegt informāciju un atbalstu aizturēto personu ģimenēm;

14.  atzinīgi vērtē to, ka ES ir pārskatījusi savus ierobežojošos pasākumus pret Sīriju un personām, kuras ir līdzatbildīgas par šajā valstī notikušajām represijām pret civiliedzīvotājiem; uzsver, ka ES būtu jāapsver visas pieejamās iespējas, lai gadījumā, ja zvērības un humanitāro tiesību klaja pārkāpšana nerimsies, tiem, kas veikuši visnežēlīgākos cilvēktiesību pārkāpumus un noziegumus, nāktos atbildēt par savas rīcības sekām;

15.  uzsver, cik svarīgi ir efektīvi ierobežot ISIS/Daesh piekļuvi finansējumam, aizturēt ārvalstu kaujiniekus un apturēt ieroču piegādes džihādistu grupējumiem; aicina Sīrijas opozīciju skaidri distancēties no šādiem ekstrēmistu elementiem un ideoloģijas; atgādina, ka galvenie centieni jāvelta ISIS/Daesh un citu ANO sarakstā iekļauto teroristu grupējumu sakaušanai;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupas locekļiem un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.