Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1253/2016

Ingivna texter :

B8-1253/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0449

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 272kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.687v01-00
 
B8-1253/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1253/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av principerna i FN-stadgan,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om IS/Daish och al-Nusra-fronten och av resolutionerna om konflikten i Arabrepubliken Syrien, särskilt resolutionerna 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) och 2268 (2016),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, bland annat resolutionen av den 6 oktober 2016(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Syrien,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 oktober 2016 om yttre förbindelser,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 november 2016 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, om Ryssland och Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Striderna fortsätter med oförminskad styrka i Syrien, och den humanitära situationen har försämrats ytterligare. Befolkningen i östra Aleppo och andra belägrade städer, såsom den rebellstyrda staden Zabadini och de regeringskontrollerade byarna Kefraya och Foua i Idlib-provinsen, lider allvarlig brist på baslivsmedel och medicinska förnödenheter.

B.  Samtliga parter i konflikten har gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt, bland annat genom att använda urskillningslösa vapen, brandbomber, tunnbomber och bunkerknäckare i civila områden och ämnen som finns med på förteckningen över kemiska vapen i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring. Försiktighets- och proportionalitetsprinciperna har inte respekterats. Civila områden, skolor, sjukhus, biståndsarbetare och flyktingläger har avsiktligen angripits. Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten får inte gå ostraffade.

C.  Världen har gång på gång förfärats över de grymheter som IS/Daish och andra jihadistgrupper gjort sig skyldiga till, såsom användningen av brutala avrättningar och sexuellt våld utan motstycke, bortföranden, tortyr, tvångsomvändelser och kvinno- och barnslaveri. Barn har rekryterats och använts i terroristattacker. Det finns anledning till allvarlig oro över välbefinnandet hos den befolkning som IS/Daish för närvarande kontrollerar och över risken att de används som mänskliga sköldar under befrielsen.

D.  Alla väpnade aktörer, däribland Ryssland och alla andra styrkor som ägnar sig åt luftkrigföring, måste fullt ut respektera internationell humanitär rätt och avstå från att avsiktligt angripa civila och viktig civil infrastruktur.

E.  Syrien har undertecknat men inte ratificerat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har upprepade gånger uppmanat FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen. Ryssland och Kina blockerar alla framsteg för att uppnå ansvarsskyldighet i Syrien genom att lägga in sitt veto mot en säkerhetsrådsresolution som skulle ge domstolen mandat att utreda de fruktansvärda förbrytelser som begåtts under Syrienkonflikten. Denna brist på ansvarsskyldighet leder till fler grymheter och försvårar lidandet för offren.

1.  Europaparlamentet uttrycker återigen stor oro över de fortsatta stridigheterna och den förvärrade humanitära situationen i Syrien. Parlamentet fördömer hindren mot leverans av humanitärt bistånd. Parlamentet betonar att avsiktlig utsvältning av befolkningen är förbjuden enligt internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter att se till att humanitärt bistånd når alla som behöver det överallt i Syrien och att omedelbart tillåta medicinska evakueringar från östra Aleppo och alla andra belägrade områden.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de grymheter och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås av Assad-regimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran-stöttade milisgrupper, liksom de människorättsbrott och kränkningar av internationell humanitär rätt som icke-statliga väpnade grupper, särskilt IS/Daish, al-Nusra-fronten och andra jihadistgrupper, ligger bakom.

3.  Europaparlamentet upprepar sin oro över situationen i östra Aleppo och fördömer på nytt Assad-regimens och Rysslands kraftiga flygbombningar de senaste veckorna, och är också oroat över det stora antalet raketer som de väpnade oppositionsgrupperna de senaste dagarna urskillningslöst skjutit mot västra Aleppo samt de civila som fallit offer för dem. Parlamentet understryker att samtliga parter måste ägna maximal uppmärksamhet åt, och vidta alla lämpliga åtgärder för, att skydda civila, oberoende av deras etniska identitet, religion eller trosuppfattning.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt stödja den särskilda utredning av händelserna i Aleppo som människorättsrådet i oktober 2016 gav den internationella undersökningskommissionen för Syrien i uppdrag att utföra för att identifiera alla som är ansvariga för kränkningarna av internationell humanitär rätt i Aleppo, särskilt de avskyvärda attackerna mot civil infrastruktur, skolor och sjukhus.

5.  Europaparlamentet är fast övertygat att det inte finns någon militär lösning på konflikten. Parlamentet kräver ett omedelbart upphörande av stridigheterna och ett stabilt eldupphör som kommer att bana vägen för ett återupptagande av förhandlingarna om landets politiska övergång. Parlamentet är oroat över Rysslands kraftiga förstärkning av sin flotta i östra Medelhavet och de förnyade storskaliga luftangreppen, som också skulle kunna leda till en ytterligare intensifiering av attackerna mot östra Aleppo. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla stora världsmakter och regionala makter att utöva sitt inflytande på Syriens regering och den syriska oppositionen för att stoppa inbördeskriget, skapa förutsättningar för att återuppta fredsprocessen, utarbeta förtroendeskapande åtgärder och garantera ett snabbt, obehindrat och säkert tillträde för humanitär hjälp.

6.  Europaparlamentet välkomnar och stöder helhjärtat de senaste diplomatiska initiativen från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, för att få parterna i konflikten att återvända till förhandlingsbordet och återuppta den politiska processen i Genève. Parlamentet noterar med intresse de regionala samtal som hon hållit med Iran och Saudiarabien och anser att hennes arbete har ett mervärde och är ett viktigt bidrag till insatserna från FN:s särskilda sändebud, Staffan de Mistura. Parlamentet betonar den roll som EU kan spela i återuppbyggnaden efter konflikten och i försoningsprocessen. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för EU:s pågående humanitära initiativ för Aleppo och uppmanar eftertryckligen samtliga parter att underlätta dess genomförande.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter att vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera säkerhet och trygghet för alla dem som arbetar med humanitärt biståndsarbete i Syrien. Parlamentet påminner om att avsiktliga attacker på biståndsarbetare är en krigsförbrytelse. Parlamentet efterlyser en oberoende utredning av alla incidenter och förväntar sig att de ansvariga ställs till svars.

8.  Europaparlamentet upprepar den dramatiska vädjan från Unicefs representant i Syrien, till följd av flera attacker på skolor och andra utbildningsanstalter, till samtliga parter i konflikten och dem som har inflytande över dessa parter att sätta skyddet av barn i främsta rummet och fullgöra sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt.

9.  Europaparlamentet är djupt oroat över uppgifterna om att parterna i konflikten fortsätter att använda ämnen som finns med på förteckningen över kemiska vapen i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring. Parlamentet insisterar på att de som bär ansvaret för användningen av kemiska vapen måste ställas till svars. Parlamentet stöder förlängningen av mandatet för den gemensamma utredningsmekanismen inom FN och Organisationen för förbud mot kemiska vapen, vars syfte är att fastställa vem som bär ansvaret för användningen av kemiska vapen i Syrien.

10.  Europaparlamentet vidhåller att ansvarsskyldighet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt måste säkerställas. Frågan om ansvarsskyldighet för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten bör inte politiseras. Skyldigheten att under alla omständigheter följa internationell humanitär rätt gäller alla parter i konflikten. Personer som begår sådana brott måste vara medvetna om att de förr eller senare kommer att ställas inför rätta.

11.  Europaparlamentet betonar att behovet att skydda civila i Syrien är av avgörande betydelse för alla slags politiska processer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att se till att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt ställs inför rätta genom lämpliga, opartiska internationella straffrättsliga mekanismer eller i nationella domstolar i enlighet med principen om universell jurisdiktion. Parlamentet välkomnar de första utredningar som grundar sig på denna princip som äger rum i Tyskland, Frankrike och Sverige och som syftar till att åtala krigsförbrytare som nu är bosatta i Europa, och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att ta fram riktlinjer för genomförandet av principen även av andra medlemsstater. Parlamentet upprepar sitt stöd för hänskjutande av Syrienmålet till Internationella brottmålsdomstolen, men uppmanar – mot bakgrund av säkerhetsrådets oförmåga att överlägga om denna fråga – på nytt EU och dess medlemsstater att leda insatserna inom FN:s generalförsamling för inrättande av en särskild rapportör för krigsförbrytelser som begåtts i Syrien och att överväga att utveckla idén om en brottmålsdomstol för Syrien, med deltagande och stöd från samtliga FN-stater som förespråkar internationell rättskipning. För att främja försoning när konflikten väl är över understryker parlamentet vikten av ett syriskt egenansvar för processen.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt beslutet från Rysslands president, Vladimir Putin, att dra sig ur Internationella brottmålsdomstolen, och konstaterar samtidigt att den ryska federationen i själva verket aldrig har ratificerat Romstadgan och att tidpunkten för beslutet undergräver landets trovärdighet och leder till slutsatser om dess engagemang för internationell rättskipning.

13.  Europaparlamentet uttrycker oro över det olaga frihetsberövandet, tortyren, misshandeln, det påtvingade försvinnandet och dödandet av fångar i regimens fängelser och hemliga förvarsenheter som drivs av utlandsstödda milisgrupper. Parlamentet uppmanar de syriska myndigheter som har hand om dessa förvarsenheter att stoppa alla avrättningar och all omänsklig behandling och att ge FN eller någon annan neutral part – t.ex. Internationella rödakorskommittén – omedelbart tillträde till alla enheter i fråga, så att de kan övervaka situationen och ge fångarnas anhöriga information och stöd.

14.  Europaparlamentet välkomnar översynen av EU:s restriktiva åtgärder mot Syrien och de personer som delar ansvaret för förtrycket av landets civilbefolkning. Parlamentet betonar att EU bör överväga alla tillgängliga alternativ för att fastställa konsekvenser av de mest avskyvärda människorättskränkningarna för samtliga förövare om grymheterna och den tydligt bristande respekten för humanitär rätt fortsätter.

15.  Europaparlamentet understryker vikten av att en gång för alla strypa IS/Daishs tillgång till finansiering av sin verksamhet samt att gripa utländska kombattanter och stoppa tillströmningen av vapen till jihadistgrupper. Parlamentet uppmanar den syriska oppositionen att tydligt ta avstånd från sådana extremister och ideologier. Parlamentet påminner om att arbetet bör inriktas på att besegra IS/Daish och andra terroristgrupper som är uppförda på FN:s förteckning.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter i konflikten.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0382.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy