Postup : 2016/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1254/2016

Předložené texty :

B8-1254/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0449

NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.688v01-00
 
B8-1254/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1254/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 6. října 2016(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o podpoře EU Mezinárodnímu trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže(2),

–  s ohledem na závěry Rady o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá‘iš, ze dne 15. března 2015 a jejich aktualizované znění ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na sdělení a zprávy generálního tajemníka OSN a vysokého komisaře OSN pro lidská práva o konfliktu v Sýrii,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 a 2165 (2014) a 2258 (2015),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu v Sýrii v roce 2011 zahynulo již přes 400 000 osob, převážně civilistů; vzhledem k tomu, že všechny strany konfliktu se opakovaně dopouštějí masivního porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že za převážnou většinu těchto zločinů je odpovědný syrský režim a jeho spojenci, především Rusko;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech se prudce zhoršila situace v Aleppu, kde došlo k dalšímu děsivému krveprolití mezi civilním obyvatelstvem v důsledku intenzivního leteckého bombardování ze strany Assadova režimu a Ruska a v menším rozsahu také v důsledku bezhlavé střelby ze strany nestátních ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou válčící strany povinny přijmout náležitá opatření na ochranu civilistů a civilní infrastruktury;

C.  vzhledem k tomu, že násilnosti páchané během syrského konfliktu zahrnují nezákonné zabíjení, mučení a špatné zacházení, hromadné a svévolné zatýkání, cílené i nahodilé útoky na civilisty, kolektivní tresty, útoky na zdravotnické pracovníky a odpírání potravin a vody; vzhledem k tomu, že tyto zločiny zůstávají nepotrestány;

D.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN, generální tajemník OSN a vysoký komisař OSN pro lidská práva prohlásili, že v Sýrii jsou páchány zločiny proti lidskosti a válečné zločiny;

E.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN pro Sýrii ve své 10. a 9. zprávě a Rada bezpečnosti OSN ve svých rezolucích č. 2139 (2014) a 2258 (2015) zdůraznily, že je nutné skoncovat s beztrestností v Sýrii a postavit pachatele před soud;

F.  vzhledem k tomu, že základními prvky budování míru a urovnávání konfliktů jsou spravedlnost, právní stát a boj proti beztrestnosti;

G.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že syrské soudy nepředstavují účinný mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné stíhat pachatele mezinárodních zločinů;

H.  vzhledem k tomu, že Sýrie podepsala Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC), který však neratifikovala;

I.  vzhledem k tomu, že členové Rady bezpečnosti OSN kromě Ruska a Číny s podporou dalších 65 členů OSN a více než 100 arabských a mezinárodních nevládních organizací podpořili návrh Francie z května 2014 předat situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 30. dubna 2015 o situaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii vyzval EU a její členské státy, aby se vážně zabývaly nedávnými doporučeními vyšetřovací komise OSN s cílem prozkoumat možnost zřízení zvláštního tribunálu pro zločiny spáchané v Sýrii(3);

K.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 6. října 2016 Parlament požadoval, aby byly vyvozeny důsledky a odpovědnost pro pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Sýrii;

L.  vzhledem k tomu, že EU ve své regionální strategii pro Sýrii a Irák a proti hrozbě Dá‘iš vyzývá k připravenosti na „den poté“, s odkazem na zahájení příprav na období po ukončení konfliktu ještě před jeho skončením;

1.  ostře odsuzuje zvěrstva a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí jednotky Assadova režimu za podpory Ruska a Íránu, i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany nestátních ozbrojených skupin, zejména ISIS/Dá‘iš a Džabhat Fatah aš-Šám;

2.  důrazně odmítá klima beztrestnosti pro pachatele těžkých zločinů během války v Sýrii; domnívá se, že to, že pachatelé nejsou voláni k odpovědnosti, vede k další brutalitě a znásobuje utrpení obětí;

3.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby tlačily všechny strany konfliktu v Sýrii ke skutečnému dodržování lidských práv a humanitárních ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN o Sýrii, včetně ukončení praktik mučení a dalších forem špatného zacházení, a žádá okamžitý volný přístup uznávaných mezinárodních organizací pro monitorování podmínek zadržování ke všem osobám, které byly v Sýrii zbaveny svobody;

4.  je nadále přesvědčen, že konflikt v Sýrii nelze skutečně vyřešit a že nelze nastolit udržitelný mír, aniž by byly pohnány k odpovědnosti všechny strany, které během konfliktu páchaly zločiny, včetně Assadova režimu a jeho spojenců a takzvaného Islámského státu a dalších ozbrojených skupin, jako je například Džabhat Fatah aš-Šám;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Čína a Rusko, stálí členové Rady bezpečnosti OSN, vetovaly předání situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu, a vyzývá k dalšímu úsilí v tomto směru;

6.  žádá společnou politiku EU pro koordinovanou strategii ve věci odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Sýrii; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v této záležitosti proaktivně jednala;

7.  opakuje svou výzvu EU a členským státům, aby v úzké koordinaci s podobně smýšlejícími zeměmi posoudily možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny v Sýrii, dokud nebude případ předán Mezinárodnímu trestnímu soudu;

8.  naléhavě vyzývá členské státy, aby učinily veškerá nezbytná opatření, která zajistí, že údajní pachatelé budou pohnáni k odpovědnosti, především uplatněním zásady univerzální jurisdikce a vyšetřováním a stíháním státních příslušníků členských států EU, kteří jsou zodpovědní za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Sýrii;

9.  vyzývá EU a její členské státy, aby věnovaly větší úsilí přijímání cílených opatření, včetně sankcí, vůči osobám a skupinám, a to i ze třetích zemí, a vůči státům, o nichž se lze důvodně domnívat, že jsou zapojeny do brutálních násilností, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

10.  vyzývá k mezinárodnímu sdílení jmen podezřelých zločinců a získaných důkazů s vnitrostátními soudními orgány s cílem usnadnit trestní vyšetřování a stíhání;

11.  vyzývá členské státy, aby při své účasti na mezinárodním koaličním úsilí a v rámci své vojenské spolupráce se stranami konfliktu zajistily transparentnost, odpovědnost a důsledné dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidskoprávních norem;

12.  vítá a vyzdvihuje zásadní význam činnosti místních i mezinárodních organizací občanské společnosti, které shromažďují důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a jiném protiprávním jednání; vyzývá EU a její členské státy, aby těmto aktérům zajistily větší podporu;

13.  naléhavě vyzývá všechny členy mezinárodní skupiny na podporu Sýrie, aby obnovili jednání, která by vedla ke stabilnímu příměří, a aby intenzivněji hledali trvalé politické řešení situace v této zemi, jehož součástí by mělo být zajištění přechodného soudnictví v Sýrii po skončení konfliktu; plně podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury; znovu vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k obnovení úsilí o vytvoření společné strategie EU pro Sýrii;

14.  trvá na tom, že pro EU a její členské státy je důležité plánování dlouhodobé obnovy a rekonstrukce Sýrie, a to i prostřednictvím opatření na podporu usmíření, budování důvěry a posílení právního státu;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly budování kapacit obyvatelstva a občanské společnosti v Sýrii, mimo jiné ve spolupráci s aktéry a prostřednictvím aktérů, kteří vystupují na obranu lidských práv, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů a práv menšin), demokracie a postavení občanů, na osvobozených územích v Sýrii, je-li to možné, a rovněž pokud jde o syrské uprchlíky žijící v exilu v tomto regionu nebo v Evropě; zdůrazňuje, že takové budování kapacit by mělo pomoci Syřanům vzít transformaci do vlastních rukou (v oblastech, jako jsou regulace sdělovacích prostředků, decentralizace, správa obcí a vypracování ústavy), při náležitém zohlednění potřeb a úlohy žen;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu vyslanci OSN / Arabské ligy v Sýrii a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0382.

(2)

Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 115.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0187.

Právní upozornění - Ochrana soukromí