Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1254/2016

Esitatud tekstid :

B8-1254/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0449

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 258kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.688v01-00
 
B8-1254/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))  
B8-1254/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, sealhulgas 6. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni ELi toetuse kohta Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste ületamiseks(2),

–  võttes arvesse nõukogu poolt 15. märtsil 2015. aastal vastu võetud ja 23. mail 2016. aastal uuendatud järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning Daeshi ohu kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku avaldusi ja aruandeid Süüria konflikti kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt moodustatud Süüria küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni aruandeid,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2139 ja 2165 (2014) ning 2258 (2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et alates Süüria konflikti puhkemisest 2011. aastal on selles elu kaotanud üle 400 000 inimese, neist enamik tsiviilelanikud; arvestades, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse raskeid ja korduvaid rikkumisi on pannud toime kõik konfliktis osalejad; arvestades, et valdava enamuse eest neist kuritegudest vastutavad Süüria režiim ja selle liitlased, eelkõige Venemaa;

B.  arvestades, et olukord Aleppos on viimastel nädalatel järsult halvenenud, Assadi režiimi ja Venemaa intensiivsed õhurünnakud ja vähemal määral ka mitteriiklike relvarühmituste valimatu tulistamine on toonud kaasa hirmsa verevalamise tsiviilelanikele seas; arvestades, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on sõdivad pooled kohustatud võtma vajalikke meetmeid tsiviilelanike ja tsiviiltaristute kaitseks;

C.  arvestades, et Süüria konflikti käigus on toime pandud ebaseaduslikke tapmisi, piinamisi ja väärkohtlemisi, massilisi ja meelevaldseid vahistamisi, sihipäraseid ja valimatuid rünnakuid tsiviilelanike vastu, kollektiivseid karistamisi, meditsiinitöötajate vastu suunatud rünnakuid ning toidust ja veest ilmajätmist; arvestades, et need kuriteod on siiani karistuseta jäänud;

D.  arvestades, et ÜRO uurimiskomisjon, ÜRO peasekretär ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on kinnitanud, et Süürias on toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid;

E.  arvestades, et nii ÜRO Süüria uurimiskomisjoni 10. ja 9. aruandes kui ka ÜRO resolutsioonides 2139 (2014) ja 2258 (2015) on rõhutatud, et karistamatus Süürias tuleb lõpetada ja süüdlased kohtu alla anda;

F.  arvestades, et õigusriigi põhimõtted ja võitlus karistamatuse vastu on rahu kindlustamise ja konflikti lahendamise püüdluste jaoks hädavajalikud;

G.  arvestades, et ÜRO uurimiskomisjon on jõudnud järeldusele, et Süüria kohtud ei ole rahvusvaheliste kuritegude üle kohtu mõistmiseks tõhusad;

H.  arvestades, et Süüria on allkirjastanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda ratifitseerinud;

I.  arvestades, et kõik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, välja arvatud Venemaa ja Hiina, lisaks veel 65 ÜRO liiget ning üle 100 Araabia ja rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooni toetasid Prantsusmaa 2014. aasta mais tehtud ettepanekut tõstatada Süüria olukorra küsimuse Rahvusvahelises Kriminaalkohtus;

J.  arvestades, et 30. aprilli 2015. aasta resolutsioonis olukorra kohta Yarmouki pagulaslaagris Süürias kutsus Euroopa Parlament üles tõsiselt kaaluma hiljutist ÜRO uurimiskomisjoni soovitust kaaluda Süürias toime pandud kuritegude jaoks erikohtu loomist(3);

K.  arvestades, et oma 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis nõudis parlament, et Süürias sõja- ja inimsusevastaste kuritegude toimepanijad võetaks tagajärgede eest vastutusele;

L.  arvestades, et ELi piirkondlikus strateegias Süüria ja Iraagi kohta ning Daeshi ohu kohta nõutakse valmisolekut hilisemaks ajaks, viidates, et konfliktijärgseks olukorraks tuleb hakata valmistuma enne sõjategevuse lõppu;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka metsikused, laialdased inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mille on toime pannud Assadi režiim Venemaa ja iraani toetusel, samuti mitteriiklike relvarühmituste, eelkõige ISISe/Daeshi ja Jabhat Fateh al-Shami toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised;

2.  mõistab karmilt hukka Süüria sõja ajal tõsiseid kuritegusid toime pannud isikute karistamatuse õhkkonna; on seisukohal, et vähene vastutus aitab kaasa edasiste metsikuste toimepanemisele ning tugevdab veelgi ohvrite kannatusi;

3.  nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid survestaksid kõiki Süüria konflikti osalisi tõhusalt jõustama ÜRO Julgeolekunõukogu Süüriat käsitlevas resolutsioonis sätestatud inimõiguste ja humanitaarõiguse sätteid, sel eesmärgil muu hulgas lõpetades piinamise ja muul viisil väärkohtlemise, ning nõuab tunnustatud rahvusvaheliste järelevalveasutuste kohest ja piiramatut juurdepääsu kõikidele isikutele, keda Süürias kinni peetakse;

4.  on jätkuvalt veendunud, et Süüria konflikti ei saa tõhusalt lahendada ega püsivat rahu saavutada, kui ei mõisteta kohut konflikti käigus mõlema poole toime pandud kuritegude üle, sh Assadi režiimi ja selle liitlaste, samuti nn Islamiriigi ja teiste relvarühmituste, nt Jabhat Fateh al-Shami kuritegude üle;

5.  mõistab hukka veto, mille ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed Venemaa ja Hiina panid Süüria olukorra andmisele Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, ning nõuab uusi jõupingutusi selles suunas;

6.  nõuab, et ELil oleks ühine poliitika Süürias toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutusele võtmise strateegia osas; palub, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident võtaks selles küsimuses proaktiivse rolli;

7.  palub veel kord, et EL ja liikmesriigid uuriksid tihedas koostöös sama meelt riikidega võimalust luua Süüria sõjakuritegude tribunal, kui küsimus õnnestub anda Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse;

8.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et võtta väidetavad kuriteo toimepanijad vastutusele, kohaldades selleks eelkõige üldise kohtualluvuse põhimõtet ning uurides ELi kodanikke, kes vastutavad sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude toimepanemise eest Süürias;

9.  kutsub ELi ja liikmesriike üles tugevdama jõupingutusi, et võtta vastu suunatud meetmeid – sealhulgas sanktsioone – isikute ja rühmade vastu (sh kolmandatest riikidest), samuti riikide vastu, kes on ilmselgelt seotud jõhkrate rikkumiste, nt sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegudega;

10.  nõuab, et kahtlusaluste kurjategijate nimesid ja riiklike kohtute käsutuses olevat tõendusmaterjali jagataks rahvusvaheliselt, et hõlbustada kriminaaluurimisi ja süüdistuste esitamist;

11.  palub, et liikmesriigid tagaksid osalemisel rahvusvahelise koalitsiooni püüdlustes ja oma sõjalises koostöös konfliktipooltega läbipaistvuse ja vastutuse ning järgiksid täielikult inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

12.  on rahul kohapealsete ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide tööga sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja muude rikkumiste tõendusmaterjalide registreerimisel ning rõhutab sellise tegevuse kriitilist tähtsust; kutsub ELi ja liikmesriike üles pakkuma nendele osalistele edasist abi;

13.  nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmed alustaksid uuesti läbirääkimisi, et aidata kaasa stabiilse vaherahu kehtestamisele ja tõhustada tööd püsiva poliitilise lahenduse leidmiseks Süürias, sealhulgas on vaja sätteid, mis tagaksid üleminekuperioodi õigusemõistmise konfliktijärgses Süürias; toetab täielikult ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura püüdlusi; palub veel kord, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident teeks uusi jõupingutusi ELi ühise Süüria strateegia väljatöötamiseks;

14.  rõhutab, kui tähtis on, et EL ja tema liikmesriigid kavandaksid Süüria pikaajalist taastamist ja ülesehitamist, sealhulgas meetmete abil, mille eesmärk on edendada lepitamist, süvendada usaldust ning tugevdada õigusriigi põhimõtet;

15.  kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama suutlikkuse suurendamist ja kodanikuühiskonna loomist Süüria, sealhulgas koos selliste osalejatega ja selliste osalejate abil, kes edendavad inimõigusi, võrdõiguslikkust (sh soolist võrdõiguslikkust ja vähemuste õigusi), demokraatiat ja mõjuvõimu suurendamist ning võimaluse korral alustama selle protsessiga juba vabastatud territooriumitel Süürias ning Süüria pagulaste puhul, kes elavad selles piirkonnas või Euroopas paguluses; rõhutab, et sellise võimekuse suurendamisega tuleks toetada süürlasi üleminekuperioodi suunamisel (sellistes valdkondades nagu meedia reguleerimine, detsentraliseerimine, munitsipaalhaldus ja põhiseaduse koostamine), võttes piisavalt arvesse naiste vajadusi ja rolli;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, ÜRO/Araabia Liiga erisaadikule Süürias ja kõikidele Süüria konfliktiga seotud osalistele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0382.

(2)

ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 115.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0187.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika