Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1254/2016

Pateikti tekstai :

B8-1254/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0449

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 82k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.688v01-00
 
B8-1254/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP))  
B8-1254/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Sirijos, taip pat į 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 15 d. Tarybos išvadas dėl ES regioninės strategijos Sirijoje ir Irake, taip pat dėl „Da’esh“ keliamos grėsmės, kurios buvo atnaujintos 2016 m. gegužės 23 d.,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimus ir pranešimus konflikto Sirijoje tema,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos įsteigtos Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijoje komisijos ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2139, 2165 (2014 m.) ir 2258 (2015 m.),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 m. žuvo daugiau kaip 400 000 žmonių, daugiausia civiliai; kadangi masinių ir pasikartojančių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų padarė visos konflikto šalys; kadangi už daugumą šių nusikaltimų atsako Sirijos režimas ir jo sąjungininkai, visų pirma Rusija;

B.  kadangi padėtis Alepe pastarosiomis savaitėmis drastiškai pablogėjo, nes dar daugiau civilių kraujo pralieta dėl B. al-Assado režimo ir Rusijos vykdomų intensyvių bombardavimų iš oro ir mažesne apimtimi dėl beatodairiško nevalstybinių ginkluotų grupuočių šaudynių; kadangi pagal tarptautinę teisę kariaujančios šalys turi pareigą imtis tinkamų civilių ir civilinės infrastruktūros apsaugos priemonių;

C.  kadangi per Sirijos konfliktą padaryti pažeidimai apėmė neteisėtą žudymą, kankinimą ir netinkamą elgesį, masinius ir savavališkus areštus ir beatodairiškas atakas prieš civilius, kolektyvines bausmes, išpuolius prieš medicinos personalą ir maisto bei vandens tiekimo nutraukimą; kadangi už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys iki šiol nenubausti;

D.  kadangi JT Tyrimų komisija, JT generalinis sekretorius ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras pareiškė, kad Sirijoje padaryta nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

E.  kadangi 10-ojoje ir 9-ojoje JT Tyrimų Sirijoje komisijos ataskaitose, taip pat JT Saugumo Tarybos rezoliucijose Nr. 2139 (2014 m.) ir 2258 (2015 m.) atkreiptas dėmesys į poreikį sustabdyti nebaudžiamumą Sirijoje ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn;

F.  kadangi teisingumas, teisinės valstybės principas ir kova su nebaudžiamumu yra esminiai elementai, kuriais grindžiama taika ir pastangos spręsti konfliktus;

G.  kadangi JT Tyrimų komisija padarė išvadą, kad Sirijos teismai negali vykdyti veiksmingo tarptautinių nusikaltimų baudžiamojo tyrimo;

H.  kadangi Sirija pasirašė Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, tačiau jo neratifikavo;

I.  kadangi JT Saugumo Tarybos nariai, išskyrus Rusiją ir Kiniją, remiant 65 kitiems JT nariams ir daugiau nei 100 arabų ir tarptautinių NVO, 2014 m. gegužės mėn. pritarė Prancūzijos siūlymui perduoti padėties Sirijoje tyrimą TBT;

J.  kadangi savo 2015 m. balandžio 30 d. rezoliucijoje dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje Parlamentas ragino ES ir jos valstybes nares rimtai vertinti naujausią JT Tyrimų komisijos rekomendaciją ištirti galimybes sukurti specialų teismą Sirijoje padarytiems nusikaltimams tirti(3);

K.  kadangi savo 2016 m. spalio 6 d. rezoliucijoje Parlamentas paragino užtikrinti, kad asmenys, kurie Sirijoje padarė karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, atsakytų už pasekmes ir būtų patraukti atsakomybėn;

L.  kadangi ES regioninėje strategijoje dėl Sirijos ir Irako ir dėl grupuotės „Da’esh“ keliamos grėsmės raginama pasirengti „dienai po rytojaus“, t. y. iki karo veiksmų nutraukimo atlikti parengiamuosius darbus, susijusius su padėtimi po konflikto;

1.  kuo griežčiausiai smerkia žiaurumus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos, padedant Rusijai ir Iranui, padarė B. al-Assado režimo pajėgos, taip pat piktnaudžiavimą žmogaus teisėmis ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė nevalstybinės ginkluotos grupuotės, visų pirma grupuotė ISIS („Da’esh“) ir grupuotė „Jabhat Fateh al-Sham“;

2.  griežtai smerkia sunkių karo nusikaltimų Sirijoje vykdytojų nebaudžiamumą; mano, kad atsakomybės nebuvimas skatina tolesnius žiaurumus ir apsunkina aukų kančias;

3.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares daryti spaudimą visoms konflikto Sirijoje šalims, kad jos efektyviai įgyvendintų žmogaus teises ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl Sirijos humanitarines nuostatas, įskaitant kankinimų praktikos ir kito netinkamo elgesio užbaigimą, taip pat ragina nedelsiant leisti pripažintiems tarptautiniams sulaikymo sąlygų stebėtojams be jokių kliūčių aplankyti visus asmenis Sirijoje, kurių laisvė apribota;

4.  toliau laikosi nuomonės, kad veiksmingo konflikto sprendimo ir ilgalaikės taikos Sirijoje negali būti, jei nebus užtikrinta visų šalių atsakomybė už konflikto metu padarytus nusikaltimus, įskaitant B. al-Assado ir jo sąjungininkų atsakomybę, taip pat vadinamosios grupuotės „Islamo valstybė“ ir kitų ginkluotų grupuočių, pvz., grupuotės „Jabhat Fateh al-Sham“, atsakomybę;

5.  apgailestauja, kad Kinija ir Rusija, kurios yra nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, vetuoja padėties Sirijoje tyrimo perdavimą TBT, ir ragina atnaujinti pastangas šioje srityje;

6.  ragina parengti bendrą ES politiką dėl koordinuotos atsakomybės strategijos, susijusios su Sirijoje padarytais karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis aktyvesnio vaidmens sprendžiant šį klausimą;

7.  dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su panašiai mąstančiomis šalimis, ištirti galimybę sukurti Sirijos karo nusikaltimų teismą, kol Sirijos klausimų nepavyksta perduoti TBT;

8.  primygtinai ragina valstybes nares imtis visų būtinų priemonių siekiant patraukti įtariamus nusikaltėlius atsakomybėn, visų pirma taikant visuotinės jurisdikcijos principą ir tiriant bei persekiojant ES piliečius, atsakingus už Sirijoje padarytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui;

9.  ragina ES ir jos valstybes nares imtis veiksmų nustatant tikslines priemones, įskaitant sankcijas, nukreiptas prieš asmenis ir grupuotes, įskaitant trečiųjų šalių asmenis ir grupuotes, taip pat prieš valstybes, kurie yra aiškiai susiję su šiurkščiais pažeidimais, pvz., karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui;

10.  ragina tarptautiniu mastu su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis dalytis įtariamų nusikaltėlių vardais ir pavardėmis ir turimais įrodymais, siekiant palengvinti baudžiamąjį tyrimą ir persekiojimą;

11.  ragina valstybes nares užtikrinti skaidrumą, atsakomybę ir visapusišką tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės laikymąsi atsižvelgiant į jų dalyvavimą tarptautinės koalicijos veikloje, taip pat į jų karinį bendradarbiavimą su konflikto šalimis;

12.  palankiai vertina ir pabrėžia itin didelę vietos ir tarptautinių pilietinės visuomenės organizacijų svarbą renkant padarytų karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir kitų pažeidimų dokumentinius įrodymus; ragina ES ir jos valstybes nares teikti papildomą paramą šiems subjektams;

13.  primygtinai ragina visus Tarptautinės paramos Sirijai grupės narius atnaujinti derybas siekiant palengvinti stabilių paliaubų užtikrinimą ir rasti ilgalaikį taikų politinį sprendimą dėl šalyje susidariusios padėties, į kurį turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl teisingumo užtikrinimo pereinamuoju laikotarpiu po konflikto Sirijoje; visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Misturos pastangas; dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai atnaujinti veiksmus kuriant bendrą ES Sirijos strategiją;

14.  atkreipia dėmesį į ES ir jos valstybių narių svarbą planuojant ilgalaikį Sirijos atgaivinimą ir atstatymą, įskaitant priemonių naudojimą, kuriomis siekiama skatinti susitaikymą, didinti pasitikėjimą ir stiprinti teisinę valstybę;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares remti gebėjimų ir pilietinės visuomenės stiprinimą Sirijoje, įskaitant žmogaus teises, lygybę (įskaitant lyčių lygybę ir mažumų teises), demokratiją ir galių suteikimą skatinančių subjektų rėmimą ir bendradarbiavimą su jais, ir, kai įmanoma, pradėti šį procesą išlaisvintose Sirijos teritorijose ir į jį įtraukti regione ar Europoje tremtyje gyvenančius Sirijos pabėgėlius; pažymi, kad toks gebėjimų stiprinimas turėtų padėti sirams imtis iniciatyvos pereinamuoju laikotarpiu (tokiose srityse kaip žiniasklaidos reguliavimas, decentralizacija, savivaldybių administravimas ir konstitucijos projekto rengimas) ir tinkamai atsižvelgti į moterų poreikius ir vaidmenį;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijoje ir visoms kitoms konflikto Sirijoje šalims.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0382.

(2)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 115.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0187.

Teisinė informacija - Privatumo politika