Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1254/2016

Predkladané texty :

B8-1254/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0449

NÁVRH UZNESENIA
PDF 270kWORD 79k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.688v01-00
 
B8-1254/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1254/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii vrátane uznesenia zo 6. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí(2),

–  so zreteľom na závery Rady o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje Dá’iš, z 15. marca 2015, a aktualizáciu z 23. mája 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia a správy generálneho tajomníka OSN a vysokého komisára OSN pre ľudské práva o konflikte v Sýrii,

–  so zreteľom na správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu zriadenej Radou OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2258 (2015),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011 prišlo o život vyše 400 000 ľudí, väčšinou civilistov; keďže všetky strany zapojené do konfliktu sa dopúšťali rozsiahleho a opakovaného porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva; keďže za prevažnú väčšinu týchto trestných činov je zodpovedný sýrsky režim a jeho spojenci, najmä Rusko;

B.  keďže situácia v Aleppe sa v posledných týždňoch výrazne zhoršila vzhľadom na šokujúcejšie silné bombardovania Asadovým režimom a Ruskom a v menšej miere na bezhlavú paľbu neštátnych ozbrojených skupín; keďže podľa medzinárodného práva bojujúce strany majú povinnosť prijať vhodné opatrenia s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo a civilné infraštruktúry;

C.  keďže násilie páchané počas sýrskeho konfliktu zahŕňalo nezákonné zabíjanie, mučenie a zlé zaobchádzanie, hromadné a svojvoľné zatýkanie, cielené a bezhlavé útoky na civilistov, kolektívne tresty, útoky na zdravotnícky personál a odopieranie potravín a vody; keďže tieto trestné činy zatiaľ ostávajú bez trestu;

D.  keďže vyšetrovacia komisia OSN, generálny tajomník OSN a vysoký komisár OSN pre ľudské práva uviedli, že v Sýrii boli spáchané zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny;

E.  keďže 9. a 10. správa vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii, ako aj Bezpečnostná rada OSN vo svojich rezolúciách č. 2139 (2014) a č. 2258 (2015) zdôraznili, že je potrebné ukončiť beztrestnosť v Sýrii a postaviť páchateľov pred súd;

F.  keďže spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú kľúčovými prvkami na podporu úsilia o mier a riešenie konfliktov;

G.  keďže vyšetrovacia komisia OSN skonštatovala, že sýrske súdy nemajú účinný mechanizmus na trestné stíhanie medzinárodných zločinov;

H.  keďže Sýria podpísala, ale neratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS);

I.  keďže všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN, okrem Ruska a Číny, s podporou 65 ďalších členov OSN a viac ako 100 arabských a medzinárodných MVO v máji 2014 podporili francúzsky návrh postúpiť situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu;

J.  keďže vo svojom uznesení z 30. apríla 2015 o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii Európsky parlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby dôsledne zvážili nedávne odporúčanie vyšetrovacej komisie OSN preskúmať možnosť zriadenia špeciálneho súdu pre zločiny spáchané v Sýrii(3);

K.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. októbra 2016 žiadal, aby boli vyvodené dôsledky a zodpovednosť osôb vinných z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Sýrii;

L.  keďže v regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak a proti hrozbe Dá’iš sa požaduje pripravenosť na „deň po“, v súvislosti s prípravami na situácie po ukončení konfliktu pred zastavením násilností;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva ozbrojenými silami Asadovho režimu s podporou Ruska a Iránu, ako aj porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva páchané neštátnymi ozbrojenými skupinami, a to najmä ISIS/Dá’iš a Džabhat Fath aš-Šám;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad atmosférou beztrestnosti pre páchateľov závažných zločinov spáchaných počas vojny v Sýrii; domnieva sa, že chýbajúca zodpovednosť vyvoláva ďalšie brutálne činy a znásobuje utrpenie obetí;

3.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej vyvíjali nátlak na všetky strany konfliktu v Sýrii, aby účinne vykonávali ľudskoprávne a humanitárne ustanovenia rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN o Sýrii vrátane ukončenia používania mučenia a iného zlého zaobchádzania, a vyzýva na okamžitý a nehatený prístup uznávaných medzinárodných pozorovateľov podmienok zadržiavania ku všetkým osobám zbaveným osobnej slobody v Sýrii;

4.  je naďalej presvedčený, že bez vyvodenia zodpovednosti za zločiny spáchané všetkými stranami počas konfliktu vrátane zločinov Asadovho režimu a jeho spojencov, ako aj tzv. Islamského štátu a iných ozbrojených skupín, ako je Džabhat Fath aš-Šám, sa konflikt nedá účinne vyriešiť a ani sa nedá dosiahnuť trvalý mier;

5.  vyjadruje poľutovanie nad vyslovením veta Čínou a Ruskom, ktorí sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, proti postúpeniu situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu a vyzýva na obnovu úsilia v tomto smere;

6.  vyzýva na spoločný postup EÚ v rámci koordinovanej stratégie pre zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané v Sýrii; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby zohrávala aktívnu úlohu v tejto oblasti;

7.  opakuje svoju výzvu EÚ a jej členským štátom, aby v úzkej koordinácii s podobne zmýšľajúcimi krajinami preskúmali možnosť zriadeniu súdu pre vojnové zločiny spáchané v Sýrii, kým sa vec úspešne nepostúpi Medzinárodnému trestnému súdu;

8.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby boli údajní páchatelia zobraní na zodpovednosť, a to najmä uplatňovaním zásady univerzálnej súdnej právomoci a vyšetrovaním a trestným stíhaním občanov EÚ zodpovedných za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v Sýrii;

9.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri prijímaní cielených opatrení vrátane sankcií voči osobám a skupinám, a to aj z tretích krajín, ako aj voči štátom, ktoré sa jasne podieľali na neslýchanom násilí, ako sú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

10.  vyzýva na medzinárodnej úrovni postupovali mená podozrivých zločincov a existujúcich dôkazov vnútroštátnym justičným orgánom s cieľom uľahčiť vyšetrovanie trestných činov a trestné stíhanie;

11.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť, zodpovednosť a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k ich účasti na úsilí medzinárodnej koalície, ako aj ich vojenskej spolupráce so stranami konfliktu;

12.  víta a zdôrazňuje mimoriadne dôležitú činnosť miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o zaznamenávanie dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a iného násilia; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby týmto subjektom poskytli ďalšiu pomoc;

13.  naliehavo vyzýva všetkých účastníkov medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, aby obnovili rokovania s cieľom uľahčiť nastolenie stabilného prímeria v krajine a aby zintenzívnili činnosť na dosiahnutie trvalého politického riešenia v Sýrii, ktoré by malo obsahovať ustanovenia na zabezpečenie spravodlivosti v prechodnom období v Sýrii po ukončení konfliktu; v plnej miere podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN Staffana de Misturu; opätovne vyzýva PK/VP, aby obnovila úsilie o spoločnú stratégiu EÚ pre Sýriu;

14.  trvá na tom, že je dôležité, aby EÚ a jej členské štáty plánovali dlhodobú obnovu a rekonštrukciu Sýrie vrátane opatrení zameraných na podporu zmierenia, posilnenie dôvery a právneho štátu;

15.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali budovanie sýrskych ľudských kapacít a občianskej spoločnosti spolu so subjektmi a prostredníctvom subjektov, ktorí presadzujú ľudské práva, rovnosť (vrátane rodovej rovnosti a práv menšín), demokraciu a posilňovanie postavenia, ak je to možné na oslobodených územiach v Sýrii, ako aj pre sýrskych utečencov žijúcich v exile v regióne alebo v Európe; zdôrazňuje, že takéto budovanie kapacít by malo podporovať Sýrčanov pri procese transformácie (v oblastiach, ako je regulácia médií, decentralizácia, správa obcí a vypracovanie ústavy), s náležitým zohľadnením potrieb a úlohy žien;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému vyslancovi OSN a Ligy arabských štátov v Sýrii a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0382.

(2)

Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 115.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0187.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia