Postopek : 2016/2933(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1254/2016

Predložena besedila :

B8-1254/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0449

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 330kWORD 78k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.688v01-00
 
B8-1254/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Siriji (2016/2933(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji (2016/2933(RSP))  
B8-1254/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti tiste z dne 6. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o regionalni strategiji EU za Sirijo in Irak ter za odziv na grožnjo skupine Daiš z dne 15. marca 2015 in njihove posodobitve z dne 23. maja 2016,

–  ob upoštevanju izjav in poročil generalnega sekretarja Združenih narodov in visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o konfliktu v Siriji,

–  ob upoštevanju poročil neodvisne mednarodne preiskovalne komisije za Sirijo, ki jo je ustanovil Svet Združenih narodov za človekove pravice,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 2139 in 2165 (2014) in 2258 (2015),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je od začetka konflikta v Siriji leta 2011 življenje izgubilo že več kot 400 000 ljudi, med njimi največ civilistov; ker vse strani v konfliktu resno in neprestano kršijo človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo; ker so za veliko večino teh hudodelstev odgovorni sirski režim in njegovi zavezniki, zlasti Rusija;

B.  ker so se razmere v Alepu v zadnjih tednih močno poslabšale in je zaradi težkega zračnega obstreljevanja s strani Asadovega režima in Rusije in v manjši meri tudi zaradi neselektivnega streljanja nedržavnih oboroženih skupin znova prišlo do pretresljivega prelivanja krvi civilistov; ker morajo vojskujoče se strani v skladu z mednarodnim pravom sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito civilistov in civilne infrastrukture;

C.  ker kršitve, storjene v okviru konflikta v Siriji, med drugim vključujejo nezakonite poboje, mučenje in grdo ravnanje, množične in samovoljne aretacije, ciljno usmerjene, pa tudi nediskriminatorne napade na civiliste, kolektivno kaznovanje, napade na zdravstveno osebje ter odrekanje hrane in vode; ker so ta hudodelstva doslej ostala nekaznovana;

D.  ker so preiskovalna komisija Združenih narodov, generalni sekretar Združenih narodov in visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice izjavili, da so bila v Siriji storjena hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva;

E.  ker je bilo v 10. in 9. poročilu preiskovalne komisije Združenih narodov za Sirijo, pa tudi v resolucijah št. 2139 (2014) in 2258 (2015) varnostnega sveta Združenih narodov poudarjeno, da je treba končati nekaznovanje v Siriji in storilce privesti pred sodišče;

F.  ker so pravičnost, načelo pravne države in boj proti nekaznovanju bistveni elementi, na katerih temeljijo prizadevanja za mir in rešitev konfliktov;

G.  ker je preiskovalna komisija Združenih narodov prišla do zaključka, da sirska sodišča niso učinkovit instrument za sodni pregon mednarodnih hudodelstev;

H.  ker je Sirija podpisala Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, ni pa ga ratificirala;

I.  ker so maja 2014 vse države članice varnostnega sveta Združenih narodov, razen Rusije in Kitajske, ob podpori drugih 65 članic Združenih narodov in 100 arabskih in mednarodnih NVO potrdile francoski predlog, da se vprašanje razmer v Siriji preda Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

J.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 30. aprila 2015 o razmerah v begunskem taborišču Jarmuk v Siriji pozval EU in njene države članice, naj resno razmislijo o priporočilih, ki jih je pred kratkim podala preiskovalna komisija Združenih narodov, da bi v zvezi s hudodelstvi v Siriji preučili možnost ustanovitve posebnega sodišča(3);

K.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 6. oktobra 2016 pozval k ukrepanju zoper storilce vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost v Siriji in k temu, da se jih pokliče na odgovornost;

L.  ker se v regionalni strategiji EU za Sirijo in Irak ter za odziv na grožnjo skupine Daiš poziva k pripravljenosti na „dan potem“, nanašajoč se na priprave na pokonfliktne razmere še pred koncem sovražnosti;

1.  najostreje obsoja grozodejstva in razširjene kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih ob podpori Rusije in Irana vršijo sile Asadovega režima, pa tudi kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih zakrivljajo nedržavne oborožene skupine, zlasti ISIS/Daiš in Fronta Fatah Al Šam;

2.  močno obžaluje ozračje nekaznovanja storilcev hudih hudodelstev med vojno v Siriji; meni, da prihaja do vedno novih grozodejstev, ker zanje nihče ne odgovarja, trpljenje žrtev pa se tako še stopnjuje;

3.  poziva EU in njene države članice, naj vršijo pritisk na vse strani v konfliktu v Siriji, da naj uspešno izvajajo določbe o človekovih pravicah in humanitarne določbe iz resolucij varnostnega sveta Združenih narodov o Siriji, vključno s prenehanjem prakse mučenja in drugih oblik grdega ravnanja, ter poziva, naj se priznanim mednarodnim opazovalcem na področju pridržanja zagotovi takojšen in neoviran dostop do vseh oseb, ki jim je bila odvzeta prostost v Siriji;

4.  je še vedno prepričan, da v Siriji ni mogoče uspešno rešiti konflikta niti doseči trajnega miru, če ne bodo vse strani odgovarjale za hudodelstva, ki so jih storile med konfliktom, kar velja tudi za Asadov režim in njegove zaveznike ter tako imenovano Islamsko državo in druge oborožene skupine, kot je Fronta Fatah Al Šam;

5.  v zvezi s tem obžaluje, da sta Kitajska in Rusija kot stalni članici varnostnega sveta Združenih narodov z vetom preprečili, da bi se vprašanje razmer v Siriji predalo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, in poziva k novim prizadevanjem v tej smeri;

6.  poziva k skupni politiki EU za usklajeno strategijo glede odgovornosti za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, storjena v Siriji; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v zvezi s tem prevzame proaktivno vlogo;

7.  ponovno poziva EU in njene države članice, naj – do uspešne predaje zadeve Mednarodnemu kazenskemu sodišču – v tesnem usklajevanju s podobno mislečimi državami, preučijo možnost ustanovitve sodišča za vojna hudodelstva, storjena v Siriji;

8.  poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi domnevni storilci odgovarjali za svoja dejanja, zlasti z uporabo načela splošne sodne pristojnosti ter preiskovanjem in sodnim pregonom državljanov EU, ki so odgovorni za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost v Siriji;

9.  poziva EU in njene države članice, naj okrepijo prizadevanja za sprejetje ciljno usmerjenih ukrepov, vključno s sankcijami, zoper osebe in skupine, tudi iz tretjih držav, ter zoper države, za katere se upravičeno domneva, da so vpletene v nezaslišane kršitve, kot so vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost;

10.  poziva, naj si sodni organi posameznih držav na mednarodni ravni izmenjujejo imena domnevnih kriminalcev in obstoječe dokaze, da se olajšata kazenska preiskava in kazenski pregon;

11.  poziva države članice, naj – kar zadeva njihovo sodelovanje pri prizadevanjih v okviru mednarodne koalicije, pa tudi njihovo vojaško sodelovanje s stranmi v konfliktu – zagotovijo preglednost, odgovornost in popolno skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom o človekovih pravicah;

12.  pozdravlja in poudarja ključni pomen delovanja lokalnih in mednarodnih organizacij civilne družbe pri beleženju dokazov o vojnih hudodelstvih, hudodelstvih zoper človečnost ter drugih kršitvah; poziva EU in njene države članice, naj tem akterjem zagotovijo nadaljnjo podporo;

13.  poziva vse člane mednarodne podporne skupine za Sirijo, naj obnovijo pogajanja, da bi tako omogočili sklenitev trajnega premirja, ter naj okrepijo prizadevanja za trajni politični dogovor v tej državi, ki bi moral vključevati določbe za zagotavljanje tranzicijske pravičnosti v pokonfliktni Siriji; v celoti podpira prizadevanja posebnega odposlanca Združenih narodov Staffana de Misture; ponovno poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj obnovi prizadevanja za skupno strategijo EU za Sirijo;

14.  vztraja, da je za EU in njene države članice pomembno, da načrtujejo dolgoročno okrevanje in obnovo Sirije, tudi z ukrepi, oblikovanimi za podpiranje sprave, spodbujanje zaupanja in krepitev načela pravne države;

15.  poziva EU in njene države članice, naj podpirajo krepitev zmogljivosti prebivalcev in civilne družbe v Siriji, tudi v sodelovanju z akterji, ki spodbujajo človekove pravice, enakost (vključno z enakostjo spolov in pravicami manjšin), demokracijo in opolnomočenje, in s pomočjo teh akterjev, in sicer tako na osvobojenih ozemljih v Siriji, kjer je to mogoče, kot tudi sirskih beguncev, ki živijo v izgnanstvu v tamkajšnji regiji ali v Evropi; poudarja, da bi morala biti ta krepitev zmogljivosti Sircem v pomoč pri upravljanju tranzicije (na področjih, kot so reguliranje medijev, decentralizacija, upravljanje občin in priprava ustave), pri tem pa bi bilo treba ustrezno upoštevati potrebe in vlogo žensk;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, posebnemu odposlancu Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo ter vsem stranem, udeleženim v konfliktu v Siriji.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0382.

(2)

UL C 153 E, 31.5.2013, str. 115.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0187.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov