Postup : 2016/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1255/2016

Předložené texty :

B8-1255/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 185kWORD 81k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Sýrii a ofenzívě ISIS, zejména na usnesení ze dne 11. června 2015 nazvané Sýrie: situace v Palmýře a případ Mazena Darviše(1), ze dne 30. dubna 2015 o situaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii(2) a ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(3),

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na ženevské úmluvy o uprchlících,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konflikt v Sýrii eskaloval do krvavé války poté, co se v něm angažovaly některé zahraniční mocnosti, které podpořily, vyzbrojily a financovaly extremistické skupiny;

B.  vzhledem k tomu, že Sýrie již vstoupila do pátého roku války, které padlo za oběť 470 000 osob, 860 000 osob žije v obležení a polovina syrské populace byla vysídlena, včetně přibližně 4,8 milionu uprchlíků; vzhledem k tomu, že válka v Sýrii vedla k největší a nejkomplikovanější humanitární krizi naší doby a situace se dále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Aleppo je i nadále klíčovým centrem syrské krize, boje však pokračují i v Hamá, Idlibu, severozápadní Sýrii, na předměstích Damašku a v Dajr az-Zauru;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda o zahájení příměří v Sýrii, jíž bylo dne 26. září 2016 dosaženo mezi Ruskem a Spojenými státy jakožto státy spolupředsedajícími mezinárodní skupině na podporu Sýrie, v praxi nevedla k nezbytnému zmírnění napětí; vzhledem k tomu, že Rusko oznámilo jednostranné přerušení útoků na několik dní s cílem umožnit poskytnutí humanitární pomoci civilistům v obléhaném sektoru Aleppa;

D.  vzhledem k tomu, že, jak všem stranám opět připomněly ženevské komuniké a rezoluce Rady bezpečnosti OSN, syrský konflikt musí být vyřešen prostřednictvím politického procesu vedeného samotnými Syřany, který vyústí v mírovou dohodu naplňující legitimní očekávání syrského lidu;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy uplatňují hospodářské a diplomatické sankce, které postihují především syrské obyvatelstvo;

F.  vzhledem k tomu, že úsilí syrské vlády o dosažení spravedlivého míru prostřednictvím dialogu se projevilo zřízením Národního výboru pro usmíření, reformou ústavy a uspořádáním svobodných parlamentních voleb v dubnu tohoto roku;

1.  ostře odsuzuje veškeré trestné činy spáchané proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie; co nejostřeji odsuzuje systematické porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, k němuž dochází v důsledku teroristických činů páchaných takzvaným Islámským státem a jinými radikálními ozbrojenými skupinami proti syrskému obyvatelstvu, přičemž tyto činy je pravděpodobně možné označit za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

2.  ostře odsuzuje porušování příměří, s nímž souhlasili ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a ministr zahraničí USA John Kerry, ze strany armády Spojených států, při kterém USA zabily téměř 100 syrských vojáků bránících město Dajr az-Zaur, které bylo obklíčeno Islámským státem, a to při útoku, který John Kerry označil za „omyl“;

3.  je vážně znepokojen pokračujícím se zhoršováním katastrofální humanitární situace v Sýrii, v níž v současnosti více než 13,5 milionu osob potřebuje humanitární pomoc, přibližně 6,1 milionu osob bylo vnitřně vysídleno (k čemuž je třeba přičíst půl milionu palestinských uprchlíků, kteří byli usazeni v Sýrii) a několik stovek tisíc osob trpí v obklíčených oblastech;

4.  žádá všechny strany konfliktu, aby přijaly veškeré vhodné kroky k zajištění ochrany civilistů v souladu s mezinárodním právem, a to i díky ukončení útoků zaměřených na civilní zařízení, jako jsou lékařská střediska, školy a čističky odpadních vod, neprodlené demilitarizaci těchto zařízení, vyhýbání se zakládání vojenských pozic v hustě obydlených oblastech a umožnění evakuace zraněných a všech civilistů, kteří si přejí opustit obléhané oblasti;

5.  opět vyzývá všechny strany konfliktu, aby neprodleně umožnily humanitární intervenci pod záštitou OSN, urychleně poskytly bezpečný a neomezený přístup do všech oblastí Sýrie nejpřímějšími cestami umožňujícími, aby se humanitární pomoc dostala ke všem lidem v nouzi, zejména ve všech obklíčených a těžko přístupných oblastech, a aby neprodleně začaly dodržovat své závazky na základě mezinárodního práva, včetně příslušného mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidskoprávních norem;

6.  kategoricky odmítá myšlenku, že dlouhodobé řešení syrského konfliktu je možné nalézt na základě vojenských akcí;

7.  naléhavě vyzývá k uzavření udržitelného a dlouhodobého příměří, které je klíčové pro dosažení politického řešení konfliktu v Syrské arabské republice a pro ukončení systematického, široce rozšířeného a závažného porušování lidských práv a humanitárního práva;

8.  zdůrazňuje, že humanitární situace v Sýrii se bude i nadále zhoršovat, nebude-li nalezeno politické řešení krize; důrazně podporuje mírový politický dialog a potřebu procesu vedeného samotnými Syřany, který by odpovídal legitimním očekáváním a vůli syrského lidu, včetně práva na demokracii, svrchovanost a územní integritu Sýrie; s politováním konstatuje, že syrský politický proces, do nějž jsou zapojeny všechny složky společnosti, se stále více protahuje, a požaduje, aby nebyla dále odkládána inkluzivní jednání;

9.  ostře odsuzuje všechny zločiny na civilním obyvatelstvu Sýrie, které mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že Islámský stát ve městě Aleppo využívá tzv. lidské štíty; vyjadřuje hluboké znepokojení nad šířícími se teroristickými útoky, včetně chemických útoků a represí civilních protestů proti těmto teroristickým skupinám, které způsobily mnoho obětí a rozsáhlou destrukci a které provádí Islámský stát (rovněž známý jako Dá´iš), fronta an-Nusra a veškeré další osoby, skupiny, subjekty a entity spojené s Al-Káidou nebo Islámským státem a další teroristické skupiny, a tyto útoky také ostře odsuzuje;

10.  zdůrazňuje, že v souvislosti s inkluzivním a důvěryhodným dialogem by měl syrský lid rozhodnout o vhodném procesu a mechanismech umožňujících dosáhnout spravedlnosti, usmíření, pravdy a odpovědnosti za vážné porušování mezinárodního práva a také reparací a účinné kompenzace újmy, která postihla oběti;

11.  zdůrazňuje, že konflikt se zhoršil v důsledku obchodu se zbraněmi a dodávek zbraní; ostře odsuzuje úlohu, kterou různé intervence západních států v posledních letech sehrály při radikalizaci jednotlivců, zejména na Blízkém východě a v zemích jižního sousedství; zdůrazňuje, že takové politiky podporují terorismus místo toho, aby ho potlačovaly, a proto by se od nich mělo upustit;

12.  ostře odsuzuje přímou a nepřímou podporu (v podobě financování, zbraní, výcviku atd.), kterou USA, EU, Turecko a monarchie Perského zálivu poskytují teroristickým skupinám; vyzývá především Spojené státy, členské státy EU a velké regionální hráče, zejména Saúdskou Arábii a Turecko, aby přestaly s financováním veškerých ozbrojených skupin, a zejména aby nenakupovaly ropu z ropných polí kontrolovaných ISIS, která je převážena nákladními automobily přes Turecko; je přesvědčen o tom, že je nutné vytvořit mechanismy proti financování terorismu prostřednictvím zahraničních (offshore) subjektů za účasti států a finančních institucí a zastavit nelegální obchod se zbraněmi a nákup a prodej energetických zdrojů a surovin, z něhož mají prospěch teroristické skupiny;

13.  zdůrazňuje, že boj proti terorismu by neměl být používán jako záminka pro páchání násilí, které postihuje civilní obyvatelstvo, a pro porušování mezinárodního práva, jako jsou útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře, a že zamezování přístupu humanitární pomoci k syrskému obyvatelstvu v nouzi, jehož se dopouštějí extremistické skupiny, je nepřijatelné; opakuje, že terorismus je možné vymýtit pouze tím, že se budou řešit jeho prapůvodní příčiny, tj. chudoba, vykořisťování a neschopnost společnosti naplňovat potřeby lidí; je přesvědčen, že jediným způsobem, jak zabránit šíření Islámského státu a dalšímu utrpení příslušného obyvatelstva, je plně respektovat nezávislost, svrchovanost a územní integritu států, jako je Sýrie, a respektovat také multikulturní povahu jejich společností;

14.  vyjadřuje hluboké politování nad rostoucím počtem uprchlíků a vnitřně vysídlených osob prchajících před násilím v Syrské arabské republice; vítá úsilí sousedních zemí při přijímání syrských uprchlíků a uznává socio-ekonomické důsledky přítomnosti velkého počtu uprchlíků v těchto zemích; vybízí další státy mimo dotčený region, zejména členské státy EU, aby rovněž zvážily zavedení podobných opatření a politik s cílem poskytnout syrským uprchlíkům ochranu a humanitární pomoc;

15.  bere na vědomí rostoucí finanční potřeby a setrvalý nedostatek financování, pokud se jedná o humanitární pomoc poskytovanou zemím sousedícím se Sýrií; vyzývá členské státy EU, aby splnily své závazky a poskytly potřebnou podporu OSN, jejím specializovaným agenturám a dalším humanitárním organizacím při poskytování humanitární pomoci milionům Syřanů, kteří jsou vysídleni jak interně, tak i v hostitelských zemích a komunitách;

16.  vyzývá velvyslanectví a konzuláty EU, aby žadatelům o azyl ze Sýrie neprodleně vydávaly humanitární víza a prosazovaly mezinárodní závazky, které přijala EU a její členské státy s ohledem na migraci, konkrétně prostřednictvím programů přesídlování na úrovni EU; vyzývá k plné spolupráci všech členských států EU, které se takových programů účastní;

16.  naléhavě vybízí EU, aby neprodleně ukončila ekonomické a diplomatické sankce namířené proti Syrské arabské republice a podporovala inkluzivní politický proces pod syrským vedením s cílem dosáhnout spravedlivého a mírového řešení tohoto konfliktu;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedům parlamentů členských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Unie pro Středomoří a Lize arabských států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0229.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0187.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právní upozornění - Ochrana soukromí