Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1255/2016

Indgivne tekster :

B8-1255/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 175kWORD 71k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien og om ISIS' offensiv, navnlig af 11. juni 2015 om Syrien: situationen i Palmyra og sagen med Mazen Darwish(1), af 30. april 2015 om situationen i Yarmoukflygtningelejren i Syrien(2) og af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(3),

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til Genèvekonventionerne om flygtninge,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at konflikten i Syrien er forværret til en blodig krig efter indblanding af visse fremmede magter, som har fremmet og finansieret ekstremistiske grupper og forsynet dem med våben;

B.  der henviser til, at Syrien nu på femte år befinder sig i en krig, der har krævet 470 000 ofre og medført 860 000 mennesker, der bor under belejring, og som har fordrevet halvdelen af den syriske befolkning, herunder næsten 4,8 mio. flygtninge; der henviser til, at krigen i Syrien har medført den største og mest omfattende humanitære krise i vor tid, og at situationen fortsat forværres; der henviser til, at Aleppo stadig er den syriske krises midtpunkt, men at der fortsat kæmpes også i Hama, Idlib, det nordvestlige Syrien, forstæderne til Damaskus og Deir ez-Zor;

C.  der henviser til, at aftalen af 26. september 2016, der blev indgået mellem Rusland og USA (de to medformænd for den internationale støttegruppe for Syrien) med henblik på at etablere en våbenhvile i Syrien, ikke førte til den nødvendige nedtrapning på stedet; der henviser til, at Rusland har bebudet en ensidig våbenhvile i flere dage med henblik på at muliggøre humanitær bistand til civile i den belejrede sektor i Aleppo;

D.  der henviser til, at i overensstemmelse med Genèvekommunikéet og resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd skal alle parter igen mindes om, at konflikten i Syrien skal løses gennem en syriskledet politisk proces, der fører til en fredsaftale, der opfylder det syriske folks legitime forhåbninger;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union og USA anvender økonomiske og diplomatiske sanktioner, som hovedsagelig påvirker den syriske befolkning;

F.  der henviser til, at den syriske regerings bestræbelser på at nå frem til en retfærdig fred gennem dialog har udmøntet sig i oprettelse af den nationale forsoningskomité, reform af forfatningen og afholdelse af frie parlamentsvalg i april;

1.  fordømmer på det kraftigste alle forbrydelser mod civilbefolkningen i Syrien; fordømmer i de stærkest mulige vendinger de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og af den humanitære folkeret som følge af de terrorhandlinger, som begås mod det syriske folk af den såkaldte Islamiske Stat (ISIL) og andre radikale grupper, og som muligvis udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

2.  fordømmer på det kraftigste den amerikanske hærs brud på den våbenhvile, der blev indgået af den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, og USA's udenrigsminister, John Kerry, hvorved et amerikansk angreb kostede næsten 100 syriske soldater livet, idet de forsvarede byen Deir ez-Zor, der var omgivet af ISIL – et angreb, som John Kerry erklærede for at være en "fejl";

3.  er stærkt uroligt over den fortsatte forværring af den katastrofale humanitære situation i Syrien, hvor over 13,5 mio. mennesker nu har behov for humanitær bistand, og omkring 6,1 mio. er internt fordrevne (ud over den halve million palæstinensiske flygtninge, der var bosat i Syrien), og flere hundrede tusinde lider i de belejrede områder;

4.  kræver, at alle konfliktens parter tager alle nødvendige skridt til at beskytte civile i overensstemmelse med folkeretten, herunder ved at standse angreb på civile faciliteter, såsom sundhedscentre, skoler og vandværker, ved straks at afmilitarisere sådanne faciliteter, ved at forsøge at undgå at etablere militære positioner i tæt befolkede områder og ved at gøre det muligt at evakuere de sårede og alle civile, der ønsker at forlade de besatte områder;

5.  gentager sin opfordring til alle konfliktens parter til øjeblikkeligt at tillade en humanitær indsats under FN's auspicier, at yde hurtig, sikker og uhindret adgang i hele Syrien ad de mest direkte ruter, der muliggør øjeblikkelig humanitær bistand til alle mennesker i nød, især i alle belejrede og utilgængelige områder, og straks at efterkomme deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

6.  afviser uforbeholdent det synspunkt, at en langsigtet løsning på den syriske konflikt kan findes på grundlag af militære aktioner;

7.  opfordrer indtrængende til en bæredygtig og varig våbenhvile, hvilket er afgørende for at opnå en politisk løsning på konflikten i Den Syriske Arabiske Republik og til at sætte en stopper for de systematiske, udbredte og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

8.  understreger, at den humanitære situation i Syrien fortsat vil blive yderligere forværret i mangel af en politisk løsning på krisen; går kraftigt ind for en fredelig politisk dialog og behovet for en syriskledet proces, der opfylder det syriske folks legitime ønsker og vilje, herunder retten til demokrati, suverænitet og Syriens territoriale integritet; beklager den langvarige forsinkelse i Syriens egen politiske proces og kræver, at der ikke sker nogen yderligere udskydelse af inklusive forhandlinger;

9.  fordømmer på det kraftigste alle forbrydelser mod civilbefolkningen i Syrien, som måske udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; udtrykker bekymring over ISIL's anvendelse af menneskelige skjolde i byen Aleppo; udtrykker dyb bekymring over – og fordømmer kraftigt – det stigende antal terrorangreb, herunder kemiske angreb og undertrykkelse af borgeres protester mod disse terroristgrupper, hvilket har medført omfattende tab og ødelæggelser, der kan tilskrives ISIL (også kaldet Da'esh), al-Nusra-Fronten (ANF), alle andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til al-Qaeda eller ISIL og andre terrorgrupper;

10.  understreger, at det syriske folk inden for rammerne af en inklusiv og troværdig dialog bør fastlægge de passende processer og mekanismer for at opnå retfærdighed, sandhed, forsoning og ansvarliggørelse for alvorlige krænkelser af folkeretten såvel som erstatning og effektive retsmidler til ofrene;

11.  understreger, at konflikten er blevet forværret gennem våbenhandel og levering af våben; fordømmer kraftigt den rolle, som forskellige vestlige indgreb i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at fremme radikaliseringen af personer, særlig i Mellemøsten og i de sydlige nabolande; understreger, at sådanne politikker fremmer terrorisme i stedet for at bekæmpe den, og at de derfor bør opgives;

12.  fordømmer kraftigt den direkte eller indirekte støtte (i form af finansiering, våben, træning osv.), som USA, EU, Tyrkiet og monarkierne i Golfregionen har ydet til terroristgrupperne; opfordrer navnlig USA, EU's medlemsstater og de regionale aktører, navnlig Saudi-Arabien og Tyrkiet, til at holde op med at finansiere militser og i særdeleshed til at holde op med at købe olie fra oliefelter, der kontrolleres af ISIL, og som transporteres med lastbiler gennem Tyrkiet; mener, at der er behov for mekanismer til at standse finansieringen af terrorisme gennem offshore-enheder med inddragelse af stater og finansielle institutioner såvel som til at standse våbenhandel og køb og salg af energiressourcer og råmaterialer, der kommer terrorgrupper til gode;

13.  understreger, at kampen mod terrorisme ikke må gøres til en undskyldning for vold, som går ud over civilbefolkningen, og at overtrædelse af den humanitære folkeret, såsom angreb på civile og civil infrastruktur samt ekstremistiske gruppers sabotage af humanitær adgang til nødstedte syrere, er uacceptabel; gentager, at terrorisme kun kan udryddes ved at gribe fat om problemets rod, dvs. fattigdom, udnyttelse og samfundets evne til at imødekomme borgernes behov; er af den overbevisning, at fuldstændig respekt for Syriens – og lignende staters – uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet samt respekt for deres samfunds multikulturelle karakter udgør det eneste middel til at undgå udbredelse af ISIL og yderligere lidelser i deres befolkninger;

14.  udtrykker dyb bekymring over det voksende antal flygtninge og internt fordrevne personer, der flygter fra volden i Den Syriske Arabiske Republik; hilser nabolandenes indsats for at huse syriske flygtninge velkommen og anerkender de socioøkonomiske konsekvenser af tilstedeværelsen af store antal flygtninge i disse lande; tilskynder andre stater uden for regionen, navnlig EU's medlemsstater, til også at overveje at indføre tilsvarende foranstaltninger og politikker med henblik på at give syriske flygtninge adgang til beskyttelse og humanitær bistand;

15.  bemærker de stigende finansielle behov og det vedvarende finansieringshul i forbindelse med den humanitære bistand til Syriens nabolande; opfordrer EU-medlemsstaterne til at indfri deres løfter og give den nødvendige støtte til FN, dets særorganisationer og andre humanitære aktører med henblik på at yde humanitær bistand til de millioner af syrere, der er blevet fordrevet, både internt og i værtslandene og -samfundene;

16.  opfordrer EU's ambassader og konsulater til straks at udstede humanitære visa til asylansøgere fra Syrien og til håndhævelse af de internationale forpligtelser, som EU og dets medlemsstater har indgået vedrørende migration, navnlig gennem genbosættelsesprogrammer på EU-niveau; kræver fuldt samarbejde af alle EU-medlemsstater, der deltager i sådanne programmer;

17.  opfordrer EU til at sætte en øjeblikkelig stopper for de økonomiske og diplomatiske sanktioner over for Den Syriske Arabiske Republik og til at fremme en inklusiv politisk proces under syrisk ledelse med henblik på at nå frem til en retfærdig og fredelig løsning på konflikten;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes ledere og parlamenter, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament, FN's generalsekretær, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0229.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0187.

(3)

Vedtagne tekster , P8_TA(2015)0040.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik