Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1255/2016

Esitatud tekstid :

B8-1255/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 173kWORD 72k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Süürias ning ISISe pealetungi kohta, eelkõige 11. juuni 2015. aasta resolutsiooni Süüria kohta, olukorra kohta Palmyras ja Mazen Darwishi juhtumi kohta(1), 30. aprilli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Yarmouki pagulaslaagris Süürias(2) ning 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS)(3),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaseid resolutsioone,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Genfi pagulasseisundi konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Süüria konflikt on pärast teatavate äärmusrühmitusi edendanud, relvastanud ja rahastanud välisjõudude sekkumist süvenenud ning seeläbi kujunenud veriseks sõjaks;

B.  arvestades, et Süürias kestab nüüdseks viiendat aastat sõda, mis on nõudnud 470 000 inimelu ning mille tagajärjel elab piiramisrõngas 860 000 inimest ja on asustatud ümber pool Süüria elanikkonnast, sealhulgas peaaegu 4,8 miljonit pagulast; arvestades, et Süüria sõjast on saanud meie ajastu suurim ja kõige keerulisem humanitaarkriis ning olukord halveneb jätkuvalt; arvestades, et Aleppo on jätkuvalt Süüria kriisi keskpunkt, kuid võitlused kestavad edasi ka Hamas, Idlibis, Süüria loodeosas, Damaskuse eeslinnades ja Dayr az-Zawris;

C.  arvestades, et 26. septembril 2016. aastal Venemaa ja Ameerika Ühendriikide, st rahvusvahelise Süüria toetamise rühma kahe kaaseesistuja vahel saavutatud kokkulepe relvarahu kehtestamise kohta Süürias ei toonud kaasa vajalikku kohapealse olukorra rahunemist; arvestades, et Venemaa teatas vaenutegevuse ühepoolsest peatamisest mõneks päevaks, et võimaldada tsiviilisikutele humanitaarabi andmist Aleppo piiramisrõngas olevas osas;

D.  arvestades, et Genfi kommünikee ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide kohaselt tuleb kõikidele osalistele tuletada taas meelde vajadust lahendada Süüria konflikt Süüria juhitava poliitilise protsessi teel, mille tagajärjel sõlmitakse rahukokkulepe, mis vastab Süüria rahva õigustatud püüdlustele;

E.  arvestades, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kohaldavad majanduslikke ja diplomaatilisi sanktsioone, mis mõjutavad peamiselt Süüria elanikkonda;

F.  arvestades, et Süüria valitsuse poolt dialoogi abil õiglase rahu saavutamiseks tehtud jõupingutuste raames loodi riiklik lepituskomisjon, reformiti põhiseadust ja korraldati 2016. aasta aprillis vabad parlamendivalimised;

1.  mõistab teravalt hukka kõik Süüria tsiviilelanikkonna suhtes toime pandud kuriteod; mõistab kõige karmimalt hukka süstemaatilised inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mis tulenevad nn Islamiriigi (ISIL) ja teiste relvastatud äärmusrühmituste poolt Süüria rahva suhtes toime pandud terroriaktidest, mida võib pidada sõjakuritegudeks ja inimsusvastasteks kuritegudeks;

2.  mõistab teravalt hukka Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja USA riigisekretäri John Kerry vahel kokku lepitud relvarahu rikkumise USA sõjaväe poolt, mille raames tapeti USA-poolses rünnakus peaaegu 100 Süüria sõdurit, kes kaitsesid ISILi poolt ümber piiratud Dayr az-Zawri linna, kusjuures John Kerry sõnul oli selle rünnaku puhul tegemist nn eksimusega;

3.  on sügavalt mures muserdava humanitaarolukorra jätkuva halvenemise pärast Süürias, kus umbes 13,5 miljonit inimest vajab praegu humanitaarabi, umbes 6,1 miljonit inimest on riigisisesed põgenikud (lisaks poolele miljonile Süüriasse elama asunud Palestiina pagulasele) ja mitusada tuhat inimest kannatab piiramisrõngas olevatel aladel;

4.  nõuab, et kõik konfliktiosalised võtaksid kõikvõimalikke asjakohaseid meetmeid tsiviilisikute kaitseks kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas lõpetades rünnakud, mis on suunatud tsiviilrajatiste vastu, näiteks meditsiinikeskuste, koolide ja veejaamade vastu, demilitariseerides viivitamata niisugused rajatised, püüdes vältida sõjaliste tugipunktide paigutamist tihedalt asustatud aladele ning võimaldades haavatute ja kõikide piiramisrõngas asuvatelt aladelt lahkuda soovivate tsiviilisikute evakueerimist;

5.  kordab kõikidele konfliktiosalistele suunatud üleskutset võimaldada viivitamata humanitaarset interventsiooni ÜRO egiidi all, tagada kiire, turvaline ja takistamatu juurdepääs kogu Süürias kõige otsemate teede kaudu, mis võimaldavad kohese humanitaarabi jõudmist kõikide seda vajavate inimesteni, eelkõige kõikidel piiramisrõngas olevatel ja raskesti ligipääsetavatel aladel, ning täita viivitamata oma kohustused, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, sealhulgas rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja rahvusvahelisest inimõigustealasest õigusest, kui see on kohaldatav;

6.  on reservatsioonideta vastu ideele, mille kohaselt on Süüria konfliktile pikaajalise lahenduse leidmine võimalik sõjalise tegevuse alusel;

7.  nõuab tungivalt jätkusuutlikku ja püsivat relvarahu, mis on otsustava tähtsusega poliitilise lahenduse leidmiseks Süüria Araabia Vabariigis valitsevale konfliktile ning inimõiguste süsteemsete, levinud ja ränkade rikkumiste ja kuritarvituste ning humanitaarõiguse rikkumiste lõpetamiseks;

8.  rõhutab, et humanitaarolukord Süürias halveneb veelgi, kui kriisile ei leita poliitilist lahendust; toetab tugevalt rahumeelset poliitilist dialoogi ja vajadust Süüria juhitava protsessi järele, milles järgitakse Süüria rahva õigustatud püüdlusi ja tahet, sealhulgas Süüria õigust demokraatiale, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; mõistab hukka pikaajalised viivitused kõikides Süüria poliitilistes protsessides ning nõuab, et kaasavaid läbirääkimisi ei lükataks enam edasi;

9.  mõistab teravalt hukka kõik kuriteod, mis on pandud toime Süüria tsiviilelanikkonna suhtes ning mida võib pidada sõjakuritegudeks ja inimsusvastasteks kuritegudeks; väljendab muret asjaolu pärast, et ISIL kasutab Aleppo linnas inimkilpe; väljendab tõsist muret ja teravat hukkamõistu seoses sagenenud terrorirünnakutega, sealhulgas keemiarünnakutega ning tsiviilelanike kõnealuste terrorirühmituste vastu suunatud meeleavalduste mahasurumisega, mis on toonud endaga kaasa hulgaliselt inimohvreid ja hävitustöö, mille teostajateks on ISIL (tuntud ka kui Daesh), Jabhat Fatah al Sham ning kõik teised üksikisikud, rühmitused ja ettevõtjad ja üksused, kes on seotud Al Qaeda või ISILiga ning muude terrorirühmitustega;

10.  rõhutab, et kaasava ja usaldusväärse dialoogi raames peaks Süüria rahvas määrama kindlaks asjakohase protsessi ja mehhanismid, et saavutada õiglus, leppimine, tõde ja vastutuselevõtmine rahvusvahelise õiguse rikkumiste ja kuritarvituste eest, samuti hüvitised ja tõhusad õiguskaitsevahendid ohvrite jaoks;

11.  rõhutab asjaolu, et konflikti on teravdanud relvakaubandus ja relvade tarnimine; mõistab teravalt hukka rolli, mida lääneriigid on viimastel aastatel oma mitmesuguste sekkumistega eraisikute radikaliseerumise soodustamisel etendanud, eriti Lähis-Idas ja lõunapoolsetes naaberriikides; rõhutab, et niisugune poliitika soodustab, mitte ei pärsi terrorismi ja seetõttu tuleks sellest loobuda;

12.  mõistab hukka otsese ja kaudse toetuse (rahaliste vahendite, relvade, väljaõppe jms kujul), mida USA, EL, Türgi ja Pärsia lahe piirkonna monarhiad on andnud terrorirühmitustele; kutsub eelkõige Ameerika Ühendriike, ELi liikmesriike ja piirkondlikke osalejaid, eelkõige Saudi Araabiat ja Türgit üles lõpetama mis tahes relvarühmituste rahastamise ning eelkõige peatama sellise nafta ostmise, mis on toodetud ISILi kontrolli all olevatel naftaväljadel ja veetud veokitega läbi Türgi; usub, et vaja on mehhanisme, mille eesmärk on lõpetada terrorismi rahastamine offshore-üksuste kaudu, millesse on kaasatud riigid ja finantseerimisasutused, ning lõpetada relvakaubandus ning energiaressursside ja toorainete ostmine ja müümine, millest saavad kasu terrorirühmitused;

13.  rõhutab, et terrorismivastane võitlus ei tohiks olla ettekäändeks tsiviilelanikkonda mõjutava vägivalla kasutamiseks ning et rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine, nagu rünnakud tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu ning tegevus, millega äärmusrühmitused takistavad humanitaarabi jõudmist abi vajava Süüria rahvani, on vastuvõetamatud; kordab, et terrorismi on võimalik kaotada üksnes siis, kui tegeletakse selle algpõhjustega, st vaesuse, ärakasutamise ja ühiskonna suutmatusega rahuldada rahva vajadusi; usub, et selliste riikide nagu Süüria iseseisvuse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse täielik austamine ning nende ühiskonna mitmekultuurilisuse austamine on ainus vahend, mis aitab vältida ISILi levikut ja nende elanikkonna edasisi kannatusi;

14.  väljendab sügavat muret Süüria Araabia Vabariigis esineva vägivalla eest põgenevate pagulaste ja riigisiseste põgenike arvu suurenemise pärast; tunneb heameelt naaberriikide jõupingutuste üle, mida tehakse Süüria pagulaste vastuvõtmiseks, ning tunnistab sotsiaal-majanduslikke tagajärgi, mis kaasnevad suurte pagulaskogukondade kohaloluga niisugustes riikides; ergutab teisi väljaspool kõnealust piirkonda asuvaid riike, eelõige ELi liikmesriike kaaluma samuti sarnaste meetmete ja poliitikavahendite rakendamist, et pakkuda Süüria pagulastele kaitset ja humanitaarabi;

15.  märgib suurenevaid rahalisi vajadusi ja püsivat rahastamispuudujääki seoses Süüria naabruskonnas asuvatele riikidele antava humanitaarabiga; palub ELi liikmesriikidel täita oma lubadused ning pakkuda hädavajalikku toetust ÜRO-le, selle eriasutustele ja teistele humanitaarvaldkonnas tegutsejatele humanitaarabi andmisel miljonitele nii riigisisestest põgenikest kui ka vastuvõtvatesse riikidesse ja kogukondadesse ümber asustatud süürlastele;

16.  nõuab, et ELi saatkonnad ja konsulaadid väljastaksid Süüriast pärit varjupaigataotlejatele viivitamatult humanitaarviisad ning et jõustataks rahvusvahelised kohustused, mille EL ja selle liikmesriigid on võtnud rände valdkonnas, eelkõige ümberasustamisprogrammide raames ELi tasandil; nõuab, et kõik niisugustes programmides osalevad ELi liikmesriigid teeksid täielikku koostööd;

17.  nõuab tungivalt, et EL lõpetaks koheselt Süüria Araabia Vabariigi suhtes kehtestatud majanduslikud ja diplomaatilised sanktsioonid ning edendaks kaasavat ja Süüria juhitavat poliitilist protsessi, et leida konfliktile õiglane ja rahumeelne lahendus;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentide esimeestele, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, Vahemere Liidu peasekretärile ning Araabia Riikide Liigale.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0229.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0187.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0040.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika