Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1255/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1255/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 174kWORD 71k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta ja Isisin hyökkäyksestä ja erityisesti 11. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Syyriasta: Palmyran tilanteesta ja Mazen Darwishin tapauksesta(1), 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman tilanteesta Jarmukin pakolaisleirillä Syyriassa(2) ja 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa(3),

–  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon pakolaisia koskevat Geneven yleissopimukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Syyrian konflikti on eskaloitunut veriseksi sodaksi tiettyjen ulkovaltojen autettua, aseistettua ja rahoitettua ääriryhmiä;

B.  toteaa, että Syyriassa käydään viidettä vuotta sotaa, joka on vaatinut 470 000 kuolonuhria ja johtanut 860 000 henkilön piiritykseen ja siihen, että puolet maan väestöstä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan; toteaa, että pakolaisia on lähes 4,8 miljoonaa; pitää Syyrian sotaa nykyaikojen suurimpana ja monimutkaisimpana humanitaarisena kriisinä ja toteaa tilanteen käyvän yhä pahemmaksi; toteaa, että Syyrian kriisi kulminoituu Aleppossa ja tämän lisäksi taistelut jatkuvat Hamassa, Idlibissä, Koillis-Syyriassa, Damaskoksen esikaupunkialueilla ja Deir ez-Zorissa;

C.  toteaa, että kansainvälisen Syyrian tukiryhmän yhteispuheenjohtajat Venäjä ja Yhdysvallat sopivat 26. syyskuuta 2016 Syyriaa koskevasta tulitauosta, joka ei ole kuitenkaan johtanut paikallisen tilanteen rauhoittumiseen; ottaa huomioon Venäjän ilmoituksen vihollisuuksien yksipuolisesta keskeyttämisestä usean päivän ajaksi, jotta Aleppon piiritetyillä alueilla oleville siviileille saadaan toimitettua humanitaarista apua;

D.  toteaa, että kaikkia osapuolia on muistutettava Geneven julkilausuman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti siitä, että Syyrian konflikti on ratkaistava maan itsensä johtamassa poliittisessa prosessissa, jonka seurauksena tehtävän rauhansopimuksen on vastattava Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä;

E.  toteaa, että unioni ja Yhdysvallat soveltavat talouspakotteita ja diplomaattisia pakotteita, jotka kohdistuvat ensisijaisesti syyrialaisiin;

F.  ottaa huomioon Syyrian hallituksen pyrkimykset saada maahan rauha vuoropuhelun avulla ja mainitsee esimerkkeinä näistä pyrkimyksistä sovintokomitean perustamisen, perustuslain uudistamisen ja vapaiden parlamenttivaalien pitämisen viime huhtikuussa;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki Syyrian siviiliväestöön kohdistuneet rikokset; tuomitsee mitä jyrkimmin järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joiden taustalla ovat ns. islamilaisen valtion (Isil) ja muiden aseellisten radikaaliryhmien Syyrian kansaa vastaan toteuttamat terroriteot, ja toteaa, että kyse saattaa olla sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan;

2.  tuomitsee jyrkästi sen, että Yhdysvaltain armeija loukkasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin John Kerryn sopimaa tulitaukoa, kun Yhdysvaltain iskussa kuoli lähes sata Deir ez-Zorin kaupunkia Isilin piiritykseltä puolustanutta syyrialaissotilasta; toteaa John Kerryn luonnehtineen iskua ”erehdykseksi”;

3.  on erittäin huolissaan Syyrian järkyttävän humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä edelleen; on erittäin huolissaan myös siitä, että Syyriassa on yli 13,5 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa, että noin 6,1 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan (Syyriaan asettautuneiden puolen miljoonan palestiinalaispakolaisen ohella) ja että sadat tuhannet ihmiset joutuvat kärsimään piiritetyillä alueilla;

4.  edellyttää, että konfliktin kaikki osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen siviilejä kansainvälisen oikeuden mukaisesti; edellyttää myös, että lopetetaan iskut siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja vesitorneihin, että tällaiset siviilikohteet demilitarisoidaan välittömästi, että pyritään välttämään sotilasasemien perustamista tiheään asutuille alueille ja että mahdollistetaan haavoittuneiden ja kaikkien piiritetyiltä alueilta pakenemaan pyrkivien siviilien evakuointi;

5.  kehottaa jälleen kerran konfliktin kaikkia osapuolia mahdollistamaan välittömästi YK:n suojeluksessa toteutettavat humanitaariset toimet ja sallimaan nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn Syyriaan mahdollisimman suoria reittejä pitkin, jotta humanitaarista apua voidaan toimittaa välittömästi kaikille sitä tarvitseville, etenkin kaikilla piiritetyillä ja vaikeapääsyisillä alueilla; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia noudattamaan välittömästi kansainvälisestä oikeudesta, kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä seuraavia velvoitteita;

6.  torjuu ehdottomasti ajatuksen siitä, että Syyrian konfliktiin olisi löydettävissä pitkän aikavälin ratkaisu sotilaallisin keinoin;

7.  vaatii pikaista, kestävää ja pysyvää tulitaukoa, joka on tarpeen, jotta Syyrian arabitasavallan konfliktiin saadaan poliittinen ratkaisu ja jotta järjestelmälliset, laajalle levinneet ja räikeät ihmisoikeusloukkaukset ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset saadaan loppumaan;

8.  korostaa, että ellei kriisiin löydetä poliittista ratkaisua, Syyrian humanitaarinen tilanne heikkenee entisestään; tukee painokkaasti rauhanomaista ja poliittista vuoropuhelua ja toteaa, että tarvitaan Syyrian johtamaa prosessia, joka vastaa Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä ja tahtoa, mihin kuuluu oikeus demokratiaan, suvereniteettiin sekä Syyrian alueelliseen koskemattomuuteen; pitää valitettavana, että pelkästään syyrialaisin voimin käytävä poliittinen prosessi on ollut jo pitkään pysähdyksissä, ja vaatii, että osallistavia neuvotteluja ei enää lykätä;

9.  tuomitsee jyrkästi kaikki Syyrian siviiliväestöön kohdistuneet rikokset, jotka saattavat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; on huolissaan siitä, että Isil käyttää Aleppon kaupungissa ihmiskilpiä; on erittäin huolissaan terroristi-iskujen lisääntymisestä ja tuomitsee ne jyrkästi, mukaan lukien kemialliset iskut ja siviilien terroristiryhmiä vastaan järjestämien mielenosoitusten tukahduttamisen; toteaa, että Isil (joka tunnetaan myös Da’eshina), al-Nusran rintama sekä kaikki muut al-Qaidaan tai Isiliin kytköksissä olevat henkilöt, ryhmät, yritykset ja yhteisöt sekä muut terroristiryhmät ovat surmanneet lukuisia ihmisiä ja kylväneet tuhoa;

10.  korostaa, että syyrialaisten olisi osallistavaa ja uskottavaa vuoropuhelua käyden määritettävä asianmukainen prosessi ja mekanismit huolehtiakseen oikeuden toteutumisesta, sovinnonteosta, totuuden esille tuomisesta, räikeitä kansainvälisen oikeuden loukkauksia koskevan vastuun toteutumisesta sekä uhreille kuuluvista korvauksista ja heidän tehokkaista oikeussuojakeinoistaan;

11.  korostaa, että asekauppa ja asetoimitukset ovat pahentaneet konfliktia; tuomitsee jyrkästi monien länsimaiden viime vuosina toteuttamat toimet, jotka ovat myötävaikuttaneet yksittäisten ihmisten radikalisoitumiseen erityisesti Lähi-idässä ja eteläisissä naapurimaissa; korostaa, että kyseiset toimintatavat eivät torju terrorismia vaan edistävät sitä ja että ne olisi siksi hylättävä;

12.  tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltojen, unionin, Turkin ja Persianlahden alueen monarkioiden terroristiryhmille antaman välillisen ja välittömän tuen (rahoitus, aseet, koulutus, jne.); kehottaa erityisesti Yhdysvaltoja, unionin jäsenvaltioita sekä alueellisia toimijoita, etenkin Saudi-Arabiaa ja Turkkia, lopettamaan kaikkien taistelijoiden rahoittamisen ja etenkin sellaisen öljyn ostamisen, joka on peräisin Isilin valvonnassa olevilta öljykentiltä ja jota kuljetetaan kuorma-autoilla Turkin kautta; pitää välttämättömänä mekanismeja, joilla lopetetaan terrorismin rahoittaminen offshore‑keskuksissa, joissa on mukana valtioita ja rahoituslaitoksia, sekä lopetetaan asekauppa ja energiavarojen ja raaka-aineiden ostaminen ja myyminen terroristiryhmien hyväksi;

13.  korostaa, että terrorismin torjuntaa ei saisi käyttää verukkeena väkivallalle, joka vaikuttaa siviiliväestöön, ja pitää sietämättömänä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaamista, kuten siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan tehtyjä iskuja sekä syyrialaisille tarkoitetun humanitaarisen avun toimittamisen estämistä, johon ääriryhmät ovat syyllistyneet; toistaa, että ainoa keino terrorismin lopettamiseen on paneutua sen perimmäisiin syihin: köyhyyteen, riistämiseen ja yhteiskunnan kyvyttömyyteen huolehtia kansalaisten tarpeista; katsoo, että Syyrian ja muiden valtioiden itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden sekä niiden yhteiskuntien monikulttuurisen luonteen täydellinen kunnioittaminen on ainoa tapa välttää Isilin vaikutusvallan leviäminen ja väestön kärsimysten jatkuminen;

14.  on erittäin huolissaan Syyrian arabitasavallan väkivaltaisuuksia pakenevien pakolaisten ja maansisäisesti siirtymään joutuneiden määrän kasvusta; pitää myönteisinä toimia, joita Syyrian naapurimaat ovat toteuttaneet syyrialaispakolaisten vastaanottamiseksi, ja ottaa huomioon, millaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia seurauksia näille maille aiheutuu suurista pakolaismääristä; kannustaa alueen ulkopuolisia valtioita ja etenkin unionin jäsenvaltioita harkitsemaan samantapaisia toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita, jotta syyrialaispakolaisia saataisiin suojeltua ja heille saataisiin toimitettua humanitaarista apua;

15.  ottaa huomioon Syyrian naapurimaiden kasvavat rahoitustarpeet sekä niille annettavaa humanitaarista apua koskevan pysyvän rahoitusvajeen; kehottaa unionin jäsenvaltioita pitämään kiinni lupauksistaan ja antamaan YK:lle, sen erityisvirastoille ja muille humanitaarisen alan toimijoille niiden kipeästi kaipaamaa tukea, jotta miljoonille Syyriassa maan sisäisesti siirtymään joutuneille sekä vastaanottaviin maihin ja yhteisöihin paenneille syyrialaisille saadaan toimitettua humanitaarista apua;

16.  edellyttää, että unionin lähetystöissä ja konsulinvirastoissa myönnetään välittömästi humanitaarisin perustein viisumeita syyrialaisille turvapaikanhakijoille ja että unioni ja sen jäsenvaltiot täyttävät muuttoliikettä koskevat kansainväliset sitoumuksensa eli soveltavat uudelleensijoittamista koskevia ohjelmia unionin tasolla; kehottaa kaikkia kyseisiin ohjelmiin osallistuvia unionin jäsenvaltioita tekemään täysipainoista yhteistyötä kyseisiin ohjelmiin osallistuttaessa;

17.  kehottaa unionia lopettamaan välittömästi Syyrian arabitasavallalle asetetut talouspakotteet ja diplomaattiset pakotteet sekä edistämään Syyrian johdolla käytävää poliittista prosessia, jotta konfliktiin saataisiin oikeudenmukainen ja rauhanomainen ratkaisu;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0229.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0187.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0040.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö