Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1255/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1255/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1255/2016
Pateikti tekstai :
B8-1255/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1255/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2016/2933(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje ir ISIS puolimo, ypač 2015 m. birželio 11 d. rezoliuciją „Sirija: padėtis Palmyroje ir Mazeno Darwisho atvejis“[1], 2015 m. balandžio 30 d. rezoliuciją dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje[2] ir 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“[3],

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl pabėgėlių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi konfliktas Sirijoje po tam tikrų užsienio jėgų, kurios skatino, finansavo ekstremistų grupes ir teikė joms ginklus, įsikišimo tapo kruvinu karu;

B.  kadangi Sirijoje karas tęsiasi jau penkerius metus, per kuriuos žuvo 470 000 žmonių, 860 000 žmonių kenčia nuo apgulties ir beveik pusė Sirijos gyventojų buvo perkelti, įskaitant 4,8 mln. pabėgėlių; kadangi karas Sirijoje sukėlė didžiausią ir sudėtingiausią šių laikų humanitarinę krizę ir padėtis vis prastėja; kadangi Alepas tebėra Sirijos krizės epicentras, tačiau kovos tebevyksta Hamoje, Idlibe, Šiaurės Vakarų Sirijoje, Damasko priemiesčiuose ir Deir az Zore;

C.  kadangi 2016 m. rugsėjo 26 d. susitarimu, kurį sudarė Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstijos – dvi Tarptautinės paramos Sirijai grupės pirmininkės, dėl karo veiksmų nutraukimo Sirijoje nepasiektas reikiamas padėties deeskalavimas; kadangi Rusija pranešė apie vienašališką keletą dienų trukusį karinių veiksmų nutraukimą, kad apgultį patiriančiam Alepo sektoriuje esantiems civiliams būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą;

D.  kadangi, remiantis Ženevos komunikatu ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis, visoms šalims reikia dar kartą priminti, kad konfliktą Sirijoje reikia išspręsti pasitelkiant Sirijos vykdomą politinį procesą, kad būtų sudaryta taikos sutartis, atitinkanti teisėtus Sirijos piliečių lūkesčius;

E.  kadangi Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos taiko ekonomines ir diplomatines sankcijas, kurios didžiausią įtaką daro Sirijos piliečiams;

F.  kadangi dėl Sirijos vyriausybės pastangų dialogu pasiekti tikrą taiką sukurtas nacionalinis susitaikymo komitetas, įvykdyta konstitucijos reforma ir praėjusių metų balandžio mėn. surengti laisvi parlamento rinkimai;

1.  griežtai smerkia visus prieš civilius Sirijos gyventojus daromus nusikaltimus; griežčiausiai smerkia nuolat pasikartojančius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos Sirijos gyventojų atžvilgiu daro vadinamoji Islamo valstybė (ISIL) ir kitos radikalios ginkluotosios grupuotės vykdydamos teroro aktus ir kurie gali prilygti karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

2.  griežtai smerkia tai, kad JAV kariuomenė pažeidė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Johno Kerrio sudarytą susitarimą dėl karo veiksmų nutraukimo ir per JAV surengtą išpuolį žuvo beveik 100 Deir az Zoro miestą, kurį buvo apsupusi ISIL, gynusių Sirijos kareivių, o Johnas Kerris teigė, kad šis išpuolis – „klaida“;

3.  yra labai susirūpinęs dėl nuolat blogėjančios siaubingos humanitarinės padėties Sirijoje, kurioje 13,5 mln. žmonių šiuo metu reikia humanitarinės pagalbos, maždaug 6,1 mln. žmonių perkelti šalies viduje (neskaitant pusės milijono Sirijoje įsikūrusių Palestinos pabėgėlių) ir keletas šimtų tūkstančių žmonių kenčia apgultose vietovėse;

4.  reikalauja, kad visos konflikto šalys imtųsi reikiamų veiksmų civiliams apsaugoti, laikantis tarptautinės teisės, įskaitant į civilinius objektus, pvz., medicinos centrus, mokyklas ir vandens stotis, nukreiptų atakų nutraukimą nedelsiant demilitarizuojant tokius objektus, siekiant užkirsti kelią karinių pozicijų nustatymui tankiai apgyvendintose vietovėse ir suteikiant galimybę evakuoti sužeistuosius ir civilius, norinčius išvykti iš apgultų vietovių;

5.  pakartoja savo raginimą visoms konflikto šalims nedelsiant leisti vykdyti JT prižiūrimą humanitarinį įsikišimą, kad būtų užtikrintas greitas, saugus ir nekliudomas visos Sirijos prieinamumas tiesiausiais maršrutais, kad humanitarinė pagalba nedelsiant būtų suteikta žmonėms, kuriems jos reikia, ypač apgultose ir atokiose vietovėje, ir nedelsiant visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant galiojančią tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę;

6.  visiškai atmeta mintį, kad ilgalaikį Sirijos konflikto sprendimą galima pasiekti kariniais veiksmais;

7.  primygtinai ragina ilgam nutraukti karinius veiksmus, nes tai būtina norint rasti politinį Sirijos Arabų Respublikos konflikto sprendimą ir nutraukti sistemingus, plataus masto ir šiurkščius pažeidimus bei žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus;

8.  pabrėžia, kad, jeigu nebus rastas politinis krizės sprendimas, humanitarinė padėtis Sirijoje ir toliau blogės; tvirtai remia taikų politinį dialogą ir poreikį vykdyti procesą kuriam vadovautų Sirija ir kuriuo būtų atsižvelgta į Sirijos piliečių lūkesčius ir norus, įskaitant teisę į demokratiją, suverenumą ir Sirijos teritorinį vientisumą; apgailestauja dėl užsitęsusio visų Sirijos politinių procesų vėlavimo ir reikalauja daugiau nenukelti visaapimančių derybų;

9.  griežtai smerkia visus nusikaltimus, įvykdytus prieš Sirijos civilius gyventojus, kurie gali prilygti karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; reiškia susirūpinimą dėl Alepo mieste ISIL naudojamų gyvų skydų; reiškia didelį susirūpinimą dėl dažnesnių teroristinių išpuolių, įskaitant cheminius išpuolius ir represijas prieš civilių protestus dėl tų teroristinių grupių, kurie baigėsi dideliu aukų skaičiumi ir ISIL (taip pat žinomos kaip „Da’esh“), grupuotės „Jabhat Fatah al-Sham“, visų kitų su „Al-Qaeda“, ISIL ir kitomis teroristinėmis grupėmis susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų vykdomu naikinimu, ir juos smerkia;

10.  pabrėžia, kad vykdant visaapimantį ir patikimą dialogą Sirijos piliečiai turėtų priimti sprendimą dėl tinkamo proceso ir mechanizmų, kuriais būrų pasiektas teisingumas, susitaikymas, tiesa ir atsakomybė už šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus ir piktnaudžiavimą ja, taip pat užtikrintas žalos atlyginimas ir veiksmingos taisomosios priemonės aukoms;

11.  pabrėžia, kad konfliktą pagilino prekyba ginklais ir ginklų tiekimas; griežtai smerkia įvairių pastarųjų metų Vakarų intervencijų vaidmenį skatinant asmenų radikalizaciją, visų pirma Artimuosiuose Rytuose ir pietinėse kaimyninėse šalyse; pabrėžia, kad vykdant tokią politiką terorizmas labiau skatinamas, nei su juo kovojama, todėl reikėtų jos atsisakyti;

12.  griežtai smerkia tiesioginę ir netiesioginę paramą (finansavimą, ginklus, mokymus ir kt.), kurią JAV, ES, Turkija ir Persijos įlankos regiono monarchijos teikia teroristinėms grupėms; ypač ragina Jungtines Amerikos Valstijas, ES valstybes nares ir regioninius veikėjus, būtent Saudo Arabiją ir Turkiją, nutraukti bet kokios milicijos finansavimą ir ypač nebepirkti naftos iš ISIL kontroliuojamų naftos telkinių, kuri cisternomis gabenama per Turkiją; mano, kad reikia nustatyti mechanizmus, kuriuos taikant būtų nutrauktas terorizmo finansavimas pasinaudojant lengvatinių mokesčių subjektais, susijusiais su atskiromis valstybėmis ir finansinėmis institucijomis, taip pat būtų nutraukta prekyba ginklais ir energijos išteklių ir žaliavų pirkimas bei pardavimas, nešantys naudą teroristinėms grupėms;

13.  pabrėžia, kad kova su terorizmu neturėtų būti dingstis vykdyti smurtą, kuris daro įtaką civiliams gyventojams, ir kad tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, pvz., išpuoliai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą ir ekstremistų grupių vykdomas trukdymas humanitarinės pagalbos teikimui Sirijos piliečiams, kuriems reikia pagalbos, yra nepriimtinas; pakartoja, kad terorizmą galima panaikinti tik panaikinus jo priežastis, t, y. skurdą, išnaudojimą ir visuomenės nesugebėjimą patenkinti žmonių poreikių; mano, kad vienintelis būdas išvengti ISIL plitimo ir tolesnių jos piliečių kančių – visapusiška pagarba tokių valstybių, kaip Sirija, nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui, taip pat pagarba jų visuomenės daugiakultūriškumui;

14.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų, kurie bėga nuo smurto Sirijos Arabų Respublikoje, skaičiaus; palankiai vertina kaimyninių šalių pastangas priglausti Sirijos pabėgėlius ir atkreipia dėmesį į socialines ir ekonomines didelio pabėgėlių skaičiaus buvimo tose šalyse pasekmes; ragina kitas už šio regiono ribų esančias šalis, ypač ES valstybes nares, taip pat apsvarstyti galimybę įgyvendinti panašias priemones ir politiką, kad Sirijos pabėgėliams būtų suteikta apsauga ir humanitarinė pagalba;

15.  atkreipia dėmesį į didėjančius finansinius poreikius ir nuolatinį finansavimo trūkumą, susijusį su Sirijos kaimynystėje esančioms šalims teikiama humanitarine pagalba; ragina ES valstybes nares įgyvendinti savo įsipareigojimus ir teikti labai reikalingą paramą JT, jų specializuotųjų agentūrų ir kitų humanitarinės veiklos vykdytojų teikiamai humanitarinei pagalbai milijonams tiek šalies viduje, tiek priimančiosiose šalyse ir bendruomenėse perkeltų sirų;

16.  ragina ES ambasadas ir konsulines įstaigas nedelsiant prieglobsčio prašytojams iš Sirijos išduoti humanitarines vizas ir ES ir jos valstybes nares vykdant ES lygmens perkėlimo programas įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su migracija; ragina visapusišką visų tokiose programose dalyvaujančių ES valstybių narių bendradarbiavimą;

17.  ragina ES nedelsiant nutraukti Sirijos Arabų Respublikai taikomas ekonomines ir diplomatines sankcijas ir skatinti visaapimantį ir Sirijos vykdomą politinį procesą, kad butų pasiektas teisingas ir taikus konflikto sprendimas;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentų pirmininkams, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JT generaliniam sekretoriui, Viduržemio jūros sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Valstybių Lygai.