Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1255/2016

Ingivna texter :

B8-1255/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 175kWORD 71k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien och IS offensiv, särskilt resolutionerna av den 11 juni 2015 om Syrien: situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish(1), den 30 april 2015 om situationen i flyktinglägret i Yarmuk i Syrien(2) och den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS(3),

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna om flyktingar,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konflikten i Syrien har eskalerat till ett blodigt krig efter inblandningen av vissa utländska makter som har gynnat, beväpnat och finansierat extremistgrupper.

B.  Kriget i Syrien är nu inne på sitt femte år och det har krävt 470 000 människoliv, lett till att 860 000 människor lever under belägring och till att hälften av befolkningen fördrivits, däribland nära 4,8 miljoner flyktingar. Kriget har lett till den största och mest komplexa humanitära krisen i vår tid, och situationen fortsätter att förvärras. Aleppo är den syriska krisens epicentrum, men striderna fortsätter även i Hama, Idlib, nordvästra Syrien, förorterna till Damaskus och Dayr az-Zawr.

C.  Den överenskommelse som nåddes den 26 september 2016 mellan Ryssland och Förenta staterna, de båda medordförandena i den internationella stödgruppen för Syrien, om eldupphör i Syrien ledde inte till den nödvändiga nedtrappningen på plats. Ryssland aviserade ett flera dagars unilateralt uppehåll i striderna för att möjliggöra humanitärt bistånd till civila i den belägrade delen av Aleppo.

D.  I enlighet med Genèvekommunikén och FN:s säkerhetsråds resolutioner ska alla parter påminnas på nytt om att konflikten i Syrien måste lösas genom en Syrienledd politisk process som ska utmynna i ett fredsavtal som uppfyller det syriska folkets legitima förväntningar.

E.  Europeiska unionen och Förenta staterna tillämpar ekonomiska och diplomatiska sanktioner som främst drabbar den syriska befolkningen.

F.  Den syriska regeringens ansträngningar att nå en rättvis fred genom dialog har tagit sig uttryck i inrättandet av den nationella försoningskommittén, reformen av konstitutionen och det fria parlamentsvalet i april.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla brott som begås mot Syriens civilbefolkning. Parlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de överträdelser av internationell humanitär rätt som är resultatet av de terrordåd som den så kallade Islamiska staten (IS) och andra radikala väpnade grupper gjort sig skyldiga till mot Syriens befolkning, vilka kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft den amerikanska arméns överträdelse av vapenvilan som Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och USA:s utrikesminister John Kerry kommit överens om, då en amerikansk attack dödade nästan 100 syriska soldater som försvarade staden Dayr az-Zawr som var omringad av IS, en attack som John Kerry hävdade var ”ett misstag”.

3.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att den katastrofala humanitära situationen i Syrien fortsätter att förvärras, med över 13,5 miljoner människor som nu behöver humanitärt bistånd, omkring 6,1 miljoner internflyktingar (utöver den halva miljon palestinska flyktingar som bosatt sig i Syrien) och hundratusentals som lider i belägrade områden.

4.  Europaparlamentet begär att alla parter i konflikten vidtar alla lämpliga åtgärder för att skydda civila, i överensstämmelse med internationell rätt, bland annat genom att sluta attackera civila inrättningar såsom sjukhus, skolor och vattenpumpstationer, omedelbart demilitarisera sådana anläggningar, undvika att inrätta militära positioner i tätbefolkade områden och möjliggöra evakuering av sårade och samtliga civila som vill lämna belägrade områden.

5.  Europaparlamentet uppmanar på nytt alla parter i konflikten att omedelbart tillåta humanitära insatser under FN:s överinseende, att garantera snabbt, säkert och obehindrat tillträde i hela Syrien via de mest direkta vägarna så att man omedelbart kan nå fram till alla behövande med humanitärt bistånd, särskilt i alla belägrade och svåråtkomliga områden, och att omedelbart fullgöra sina skyldigheter enligt internationell rätt, inbegripet i tillämpliga fall internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

6.  Europaparlamentet avvisar förbehållslöst tanken att en långsiktig lösning på konflikten i Syrien kan nås på grundval av militära insatser.

7.  Europaparlamentet kräver omgående en hållbar och varaktig vapenvila, vilket är avgörande för att uppnå en politisk lösning på konflikten i Arabrepubliken Syrien och få ett slut på de systematiska, utbredda och grova kränkningarna och överträdelserna av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt.

8.  Europaparlamentet betonar att den humanitära situationen i Syrien kommer att fortsätta att förvärras så länge ingen politisk lösning på krisen finns i sikte. Parlamentet uttrycker sitt starka stöd för en fredlig politisk dialog och en Syrienledd process som uppfyller det syriska folkets legitima förväntningar och önskan, däribland rätten till demokrati, suveränitet och Syriens territoriella integritet. Parlamentet beklagar att den politiska processen i Syrien drar ut på tiden och kräver att förhandlingarna med alla parter inte skjuts upp ytterligare.

9.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla brott mot civilbefolkningen i Syrien, vilka kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet uttrycker oro över IS användning av mänskliga sköldar i Aleppo. Parlamentet är allvarligt oroat över och fördömer med kraft det ökade antalet terroristattacker, däribland kemiska attacker och undertryckandet av de civila protesterna mot terroristgrupperna, som har lett till många dödsoffer och omfattande förstörelse som kan tillskrivas IS (också känt som Daish), al-Nusrafronten och alla övriga personer, grupper, företag och enheter med anknytning till al-Qaida eller IS och övriga terroristgrupper.

10.  Europaparlamentet betonar att i samband med en inkluderande och trovärdig dialog bör det syriska folket bestämma lämpliga processer och mekanismer för att uppnå rättvisa, försoning, sanning och ansvarsutkrävande när det gäller grova kränkningar och överträdelser av internationell rätt samt gottgörelse och effektiva rättsmedel för offren.

11.  Europaparlamentet betonar att konflikten har förvärrats av vapenhandeln och vapenleveranserna. Parlamentet fördömer med kraft hur de senaste årens olika västerländska ingripanden främjat enskilda personers radikalisering, särskilt i Mellanöstern och i länderna i det södra grannskapet. Sådana åtgärder främjar, i stället för att motverka, terrorism och de därför bör överges.

12.  Europaparlamentet fördömer starkt det direkta eller icke-direkta stöd (i form av finansiering, vapen, utbildning m.m.) som Förenta staterna, EU, Turkiet och monarkierna kring Persiska viken har gett till terroristgrupperna. Parlamentet uppmanar Förenta staterna, EU:s medlemsstater och de regionala aktörerna, framför allt Saudiarabien och Turkiet, att sluta finansiera all milis och särskilt att sluta köpa olja från oljefält som kontrolleras av IS och som transporteras med lastbil genom Turkiet. Det måste finnas mekanismer för att stoppa finansieringen av terrorism genom offshore-enheter som inbegriper vissa stater och finansinstitut, samt för att stoppa vapenhandel och köp och försäljning av energiresurser och råvaror som gynnar terroristgrupper.

13.  Europaparlamentet betonar att terrorismbekämpningen inte får bli en förevändning för våld som drabbar civilbefolkningen och att det är oacceptabelt med kränkningar av internationell humanitär rätt, såsom attacker mot civila och civil infrastruktur och extremistgruppers hindrande av humanitär hjälp att nå fram till det behövande syriska folket. Terrorism kan bara utrotas genom att man tar itu med de bakomliggande orsakerna, dvs. fattigdom, utnyttjande och samhällets oförmåga att tillgodose människors behov. Att man fullt ut respekterar Syriens och övriga staters oberoende, suveränitet och territoriella integritet samt respekterar mångkulturen i samhällena är det enda sättet att undvika spridning av IS och ytterligare lidande bland befolkningen.

14.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över det ökande antalet flyktingar och internt fördrivna som flyr våldet i Arabrepubliken Syrien. Parlamentet välkomnar grannländernas ansträngningar för att ta emot syriska flyktingar och erkänner de socioekonomiska konsekvenserna av så många flyktingar i dessa länder. Parlamentet uppmuntrar andra stater utanför regionen, särskilt EU:s medlemsstater, att också överväga att tillämpa liknande åtgärder och strategier, i syfte att ge skydd och humanitärt bistånd till syriska flyktingar.

15.  Europaparlamentet noterar de växande ekonomiska behoven och den ihållande bristen på finansiering av humanitär hjälp till Syriens grannländer. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att infria sina löften och att ge välbehövligt stöd till FN, dess fackorgan och övriga humanitära aktörer så att de miljontals syrier som är flyktingar både inom och utom landet kan få humanitärt bistånd.

16.  Europaparlamentet kräver att EU:s ambassader och konsulat omedelbart utfärdar humanitära visum till asylsökande från Syrien och att EU:s och dess medlemsstaters åtaganden i fråga om migration verkställs, dvs. genom vidarebosättningsprogram på EU-nivå. Alla EU:s medlemsstater som deltar i sådana program måste samarbeta fullt ut.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att omedelbart upphöra med de ekonomiska och diplomatiska sanktionerna mot Arabrepubliken Syrien och att främja en Syrienledd politisk process med alla parter för att en rättvis och fredlig lösning på konflikten ska kunna nås.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden för Europeiska rådet, ordföranden för kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, talmännen i medlemsstaternas parlament, regeringen och parlamentet i Arabrepubliken Syrien, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet samt Arabförbundet.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0229.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0187.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0040.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy