Procedure : 2016/2993(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1276/2016

Indgivne tekster :

B8-1276/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0450

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 256kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))


Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))  
B8-1276

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(1) og beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet(2),

–  der henviser til EU's forhandlingsramme for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

–  der henviser til den årlige fremskridtsrapport om Tyrkiet for 2016, som Kommissionen offentliggjorde den 9. november 2016 (SWD(2016)0366),

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, den 18. juli 2016 på den fælles pressekonference med USA's udenrigsminister, John Kerry,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II)(3),

–  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Tyrkiet er part i,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet i de stærkeste vendinger har fordømt det fejlslagne militærkup i Tyrkiet og anerkendt de tyrkiske myndigheders legitime ansvar for at retsforfølge dem, der er ansvarlige for og var indblandet i kupforsøget;

B.  der henviser til, at Tyrkiet er EU-kandidatland; der henviser til, at den tyrkiske regerings repressive foranstaltninger under undtagelsestilstanden er ude af proportion, tilsidesætter de demokratiske værdier, som Den Europæiske Unions er baseret på, og strider mod den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; der henviser til, at myndighederne siden kupforsøget har arresteret 10 medlemmer af Tyrkiets Store Nationalforsamling, som repræsenterer oppositionspartiet HDP, og ca. 150 journalister (det største antal af sådanne arrestationer verden over), og til, at 40 000 personer er blevet tilbageholdt, hvoraf mere end 31 000 fortsat er arresteret, og at 129 000 offentligt ansatte enten er blevet suspenderet (66 000) eller afskediget (63 000), uden at der til dato er rejst sigtelse mod de fleste af dem;

C.  der henviser til, at præsident Erdogan og den tyrkiske regering gentagne gange har fremsat udtalelser om genindførelse af dødsstraf; der henviser til, at næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, har gentaget, at "intet land kan blive EU-medlem, hvis det indfører dødsstraf";

D.  der henviser til, at der er alvorlig bekymring over forholdene for de personer, der er tilbageholdt og arresteret efter kupforsøget, bl.a. påstande om tortur, mishandling og tvungne forsvindinger og om voldsomme begrænsninger i ytringsfriheden og pressefriheden i Tyrkiet, eftersom der næsten ikke findes flere uafhængige medier; der henviser til, at den politiske undertrykkelse har medført et øget antal asylansøgere fra Tyrkiet i visse medlemsstater;

E.  der henviser til bestemmelsen i punkt 5 i forhandlingsrammen for associeringsforhandlingerne med Tyrkiet, ifølge hvilken Kommissionen i tilfælde af alvorlig og vedvarende overtrædelse af principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet skal anbefale, at forhandlingerne indstilles, og foreslå betingelserne for genoptagelse heraf; der henviser til, at Tyrkiet ikke længere i tilstrækkelig grad opfylder Københavnskriterierne, da det ikke respekterer værdierne i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union; der henviser til, at et midlertidigt forhandlingsstop vil indebære, at de igangværende drøftelser indstilles, at ingen nye kapitler åbnes, og at der ikke tages nogen nye initiativer i relation til Tyrkiets tiltrædelse af EU og heller ingen forbedringer i forhold til toldunionen;

1.  fordømmer på det kraftigste den uforholdsmæssigt repressive fremfærd, der har fundet sted i Tyrkiet siden det fejlslagne militærkup i juli; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til midlertidigt at lægge de igangværende tiltrædelsesforhandlinger på is, indtil den tyrkiske regering igen respekterer retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

2.  pålægger Kommissionen at opstille klare benchmarks for genoptagelse af tiltrædelsesforhandlingerne side om side med de vilkår, der fremgår af Københavnskriterierne; gentager, at Tyrkiets genindførelse af dødsstraf vil føre til, at forhandlingerne formelt suspenderes;

3.  understreger, at arbejdet med visumliberalisering først vil blive genoptaget, når Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder de betingelser, som er angivet i visumliberaliseringsdagsordenen, og når undtagelsestilstanden i landet ikke længere misbruges; insisterer på, at medlemsstaterne skal enes om en ambitiøs plan for genbosætning af flygtninge, og at EU skal ophøre med at sende flygtninge tilbage til Tyrkiet i henhold til EU-Tyrkiet-erklæringen om migration;

4.  opfordrer Kommissionen til at undersøge konsekvenserne af en indstilling af den økonomiske støtte til Tyrkiet via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), under hensyntagen til en sådan beslutnings indvirkning på civilsamfundet i landet; er imidlertid stadig indstillet på at fastholde Tyrkiets tilknytning til EU og støtter alle de demokratiske aktører i landet;

5.  mener ikke, at betingelserne i Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP om våbeneksport til Tyrkiet for tiden er opfyldt, og opfordrer medlemsstaterne til at fastfryse våbeneksporten til landet; opfordrer alle de involverede medlemsstater til at trække deres væbnede styrker og militærudstyr ud af Tyrkiet;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tyrkiets regering og parlament, medlemsstaterne og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0133.

(3)

EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik