Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1276/2016

Esitatud tekstid :

B8-1276/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 253kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1276/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis(1) ning 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta(2),

–  võttes arvesse ELi Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 2005. aastal,

–  võttes arvesse 2016. aasta eduaruannet Türgi kohta, mille komisjon avaldas 9. novembril 2016 (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 18. juulil 2016 USA riigisekretäri John Kerryga peetud ühisel pressikonverentsil tehtud märkusi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)(3),

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigust sõnavabadusele ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Türgi on liitunud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on mõistnud kindlalt hukka ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöördekatse Türgis ning on tunnustanud Türgi võimude õiguspärast kohustust võtta vastutusele need, kes on selle katse eest vastutavad ja sellega seotud;

B.  arvestades, et Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik; arvestades, et Türgi valitsuse poolt erakorralise seisukorra ajal rakendatud survemeetmed on ebaproportsionaalsed, kahjustavad Euroopa Liidu aluseks olevaid demokraatlikke väärtusi ja on vastuolus kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga; arvestades, et riigipöördekatse järel on ametivõimud vahistanud 10 Türgi Suure Rahvakogu opositsioonierakonda HDP (Rahvademokraatlik Partei) kuuluvat liiget ja umbes 150 ajakirjanikku (suurim selliste vahistamiste arv kogu maailmas) ning arvestades, et vahistatud on 40 000 isikut, kellest 31 000 viibivad siiani vahi all, ning et repressioonid tabasid 129 000 avalikku teenistujat, kellest 66 000 isiku tööleping on peatatud ja 63 000 on vallandatud, ilma et enamikule neist oleks siiani süüdistust esitatud;

C.  arvestades, et president Erdoğan ja Türgi valitsus on korduvalt esinenud avaldustega surmanuhtluse taastamise kohta; arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini on korduvalt öelnud, et ELi liikmeks ei saa ükski riik, kes kehtestab surmanuhtluse;

D.  arvestades, et on põhjust tunda tõsist muret riigipöördekatse järel kinni peetud ja vahistatud isikute olukorra pärast seoses teadetega nende piinamisest, väärkohtlemisest ja kadunuks jääma sundimisest ning sõna-, ajakirjandus- ja meediavabaduse rangete piirangute pärast Türgis, kuna seal sõltumatut meediat enam peaaegu ei eksisteeri; arvestades, et poliitilised repressioonid on toonud kaasa Türgist pärit varjupaigataotlejate kasvava arvu teatavates liikmesriikides;

E.  arvestades, et Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste raamistiku punktis 5 sätestatakse, et kui tõsiselt ja korduvalt rikutakse vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, soovitab komisjon läbirääkimised peatada ning pakub välja tingimused läbirääkimiste jätkamiseks; arvestades, et Türgi ei täida enam piisavalt Kopenhaageni kriteeriume, kuna ta ei tunnusta Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi; arvestades, et läbirääkimiste ajutine peatamine tähendaks seda, et käimasolevad läbirääkimised külmutatakse, uusi peatükke ei avata ning ei tehta uusi Türgi ELi liikmeks saamisega seotud algatusi, sealhulgas algatust tolliliidu tõhustamiseks;

1.  mõistab karmilt hukka juulis aset leidnud ebaõnnestunud sõjaväelise võimuhaaramiskatse järel Türgis kohaldatavad ebaproportsionaalsed survemeetmed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles algatama käimasolevate ühinemisläbirääkimiste ajutise külmutamise seniks, kuni Türgi valitsus hakkab jälle inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid tunnustama;

2.  teeb komisjonile ülesandeks kehtestada selged sihtmärgid ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks kõrvuti Kopenhaageni kriteeriumite tingimustega; kinnitab, et surmanuhtluse taastamine Türgi poolt tooks kaasa läbirääkimiste ametliku peatamise;

3.  toonitab, et viisanõude kaotamisega tehtav töö jätkub alles siis, kui Türgi täidab nõuetekohaselt kõik viisanõude kaotamise tegevuskavas kehtestatud tingimused ja riigis ei toimu enam erakorralise seisukorra väärkasutamist; toonitab, et liikmesriigid peavad jõudma kokkuleppele ambitsioonika pagulaste ümberasustamiskava suhtes ning EL peab lõpetama rännet käsitleva ELi ja Türgi avalduse raames toimuva pagulaste tagasisaatmise Türki;

4.  palub komisjonil kaaluda, millised tagajärjed oleksid Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu antava rahastamise peatamisel, võttes arvesse sellise otsuse mõju tema kodanikuühiskonnale; pühendub seejuures endiselt Türgi ja ELi sidemete säilitamisele ning toetab kõiki demokraatlikke osalejaid riigis;

5.  on arvamusel, et nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP Türki toimuva relvaekspordi suhtes kehtestatud tingimused ei ole praegu täidetud ning palub liikmesriikidel külmutada relvade eksport riiki; nõuab ka tungivalt, et kõik asjaomased liikmesriigid viiksid oma relvajõud ja varustuse Türgist välja;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Türgi valitsusele ja parlamendile, liikmesriikidele ning Euroopa välisteenistusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0133.

(3)

ELT L 77, 15.3.2014, lk 11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika