Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1276/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1276/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0450

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP))


Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP))  
B8-1276/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az újságírók törökországi helyzetéről szóló 2016. október 27-i(1) és a Törökországra vonatkozó 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i uniós tárgyalási keretre,

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2016. évi, a Bizottság által 2016. november 9-én közzétett jelentésre (SWD(2016)0366),

–  tekintettel Federica Mogherini alelnök/főképviselő által a John Kerryvel, az Egyesült Államok külügyminiszterével 2016. július 18-án tartott közös sajtókonferencián tett észrevételekre,

–  tekintettel az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az emberi jogok európai egyezményében (EJEE) és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR) rögzített szabadságára, amelyeknek Törökország is részes fele,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és az Európai Parlament határozottan elítélte a törökországi katonai puccskísérletet és elismerte, hogy a török hatóságok legitim hatásköre, hogy büntetőeljárást indítsanak a puccskísérlet szervezői és résztvevői ellen;

B.  mivel Törökország az Európai Unió tagjelölt országa; mivel a török kormány által a szükségállapot folyamán foganatosított elnyomó intézkedések aránytalanok és sértik az Európai Unió alapját képező demokratikus értékeket, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát; mivel a puccs óta a török hatóságok letartóztatták a Török Nagy Nemzetgyűlés 10, a HPD ellenzéki párthoz tartozó képviselőjét, továbbá körülbelül 150 újságírót (ami az újságírók legnagyobb számú letartóztatása az egész világon), és mivel 40 000 embert vettek őrizetbe, akik közül 31 000-en még mindig letartóztatás alatt állnak, továbbá 129 000 közalkalmazottat vagy felfüggesztettek (66 000) vagy elbocsátottak (63 000), akik közül a legtöbb ellen még nem emeltek vádat;

C.  mivel Erdogan elnök és a török kormány több nyilatkozatott tett a halálbüntetés visszaállítására vonatkozóan; mivel Federica Mogherini alelnök/főképviselő ismételten kijelentette, hogy „egyetlen ország sem válhat uniós tagállammá, ha bevezeti a halálbüntetést”;

D.  mivel súlyos aggodalmak merültek fel a puccskísérletet követően fogva tartott és letartóztatott személyek életkörülményeit illetően, minthogy állítólag kínozzák és bántalmazzák őket, továbbá erőszakos eltüntetésnek esnek áldozatul, továbbá a törökországi szólásszabadsággal, sajtóval és médiával szemben bevezetett súlyos korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek következményeképpen már alig maradt független médiaorgánum Törökországban; mivel a politikai elnyomás következtében megnőtt a Törökországból bizonyos tagállamokba érkező menedékkérők száma;

E.  mivel a Törökországgal kapcsolatos csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási keret 5. pontja rögzíti, hogy a Bizottság „a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapvető szabadságok és a jogállamiság elveinek súlyos és tartós megsértése esetén a tárgyalások felfüggesztését ajánlja, valamint javaslatot tesz a tárgyalások folytatásának feltételeire”; mivel Törökország már nem felel meg kellő mértékben a koppenhágai kritériumoknak, ugyanis nem tartja tiszteletben az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét; mivel a tárgyalások ideiglenes megszakítása a jelenlegi megbeszélések befagyasztását vonná maga után, nem nyílna új tárgyalási fejezet, és nem kerülne sor új kezdeményezésekre Törökország EU-hoz történő csatlakozása kapcsán, így a vámunió kibővítésére sem;

1.  határozottan elítéli a júliusi sikertelen katonai hatalomátvétel óta Törökországban foganatosított aránytalan elnyomó intézkedéseket; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdeményezzék a Törökországgal folytatott tárgyalások ideiglenes befagyasztását mindaddig, amíg a török kormány vissza nem tér a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának útjára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy támasszon egyértelmű feltételeket a csatlakozási tárgyalások folytatása tekintetében, figyelembe véve a koppenhágai kritériumokat; hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés Törökország által történő visszaállítása a tárgyalások hivatalos felfüggesztését jelentené;

3.  hangsúlyozza, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatos munka csak akkor folytatódhat, ha Törökország megfelelően teljesíti a vízumliberalizációs menetrendben foglalt feltételeket, és nem él vissza a szükséghelyzet bejelentésével; kitart amellett, hogy a tagállamoknak meg kell állapodniuk a menekültek ambiciózus áttelepítési terveiben, továbbá az Uniónak fel kell hagynia a menekültek visszaküldésével Törökországba a migrációról szóló EU–Törökország nyilatkozat értelmében;

4.  kéri a Bizottságot annak megfontolására, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében folyósított finanszírozás felfüggesztése milyen hatásokkal járna, figyelembe véve e döntésnek az ország civil társadalmát érintő következményeit is; töretlen elkötelezettségét fejezi ki amellett, hogy Törökország továbbra is erős szálakkal kötődjék az Unióhoz, és támogatja az ország összes demokratikus szereplőjét;

5.  úgy véli, hogy jelenleg nem teljesülnek a Törökországba irányuló fegyverkivitelről szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontban meghatározott feltételek, és felhívja a tagállamokat, hogy fagyasszák be a Törökországba irányuló fegyverkivitelt; sürgeti az érintett tagállamokat, hogy vonják ki fegyveres erőiket és hadieszközeiket Törökországból;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Törökország kormányának és parlamentjének, valamint a tagállamoknak és az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0423.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0133.

(3)

HL L 77., 2014.3.15., 11. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat