Procedūra : 2016/2993(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1276/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1276/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0450

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 472kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP))


Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP))  
B8-1276

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par žurnālistu stāvokli Turcijā(1) un 2014. gada 14. aprīļa rezolūciju par 2015. gada ziņojumu par Turciju(2),

–  ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra ES sarunu programmu Turcijai,

–  ņemot vērā 2016. gada progresa ziņojumu par Turciju, ko Komisija publicēja 2016. gada 9. novembrī (SWD(2016)0366),

–  ņemot vērā piezīmes, ko Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve Federika Mogerīni sniedza 2016. gada 18. jūlija kopīgajā preses konferencē ar ASV valsts sekretāru Džonu Keriju,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 231/2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II)(3),

–  ņemot vērā tiesības uz vārda brīvību, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECHR) un Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuriem ir pievienojusies arī Turcija,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Eiropas Parlaments ir stingri nosodījuši neveiksmīgo militāro apvērsumu Turcijā un atzinuši, ka Turcijas iestādēm ir leģitīmas pilnvaras saukt pie atbildības tos, kuri ir vainojami un bija iesaistīti šajā apvērsuma mēģinājumā;

B.  tā kā Turcija ir Eiropas Savienības kandidātvalsts; tā kā Turcijas valdības represīvie ārkārtas stāvokļa pasākumi ir nesamērīgi un pārkāpj demokrātijas vērtības, kuras ir Eiropas Savienības pamatā, kā arī šie pasākumi ir pretrunā Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; tā kā kopš apvērsuma varas iestādes ir apcietinājušas 10 Turcijas Lielās nacionālās asamblejas locekļus, kas ir opozīcijas partijas HDP biedri, un aptuveni 150 žurnālistus (lielākais šādu arestu skaits visā pasaulē), un tā kā 40 000 cilvēku ir ieslodzīti, no kuriem vairāk nekā 31 000 joprojām atrodas apcietinājumā, un 129 000 valsts ierēdņu ir vai nu atcelti no amata (66 000), vai arī atlaisti (63 000), pret kuriem līdz šim brīdim lielākā daļā gadījumu nav izvirzītas apsūdzības;

C.  tā kā prezidents R. T. Erdogans un Turcijas valdība vairākkārt ir snieguši paziņojumus par nāvessoda atjaunošanu; tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve Federika Mogerīni vairākkārt ir uzsvērusi, ka “neviena valsts nevar kļūt par ES dalībvalsti, ja tā ievieš nāvessodu”;

D.  tā kā pastāv nopietnas bažas par apstākļiem, kādos pēc apvērsuma tiek turētas aizturētās un apcietinātās personas, jo ir aizdomas par spīdzināšanu, sliktu apiešanos un piespiedu pazušanu, kā arī pastāv stingri ierobežojumi attiecībā uz vārda brīvību un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību Turcijā, ņemot vērā, ka nav palicis gandrīz neviens neatkarīgs plašsaziņas līdzeklis; tā kā politisko represiju rezultātā dažās dalībvalstīs ir palielinājies patvēruma meklētāju skaits no Turcijas;

E.  tā kā Turcijas pievienošanās sarunu programmas 5. punktā ir paredzēts, ka gadījumā, ja nopietni un ilgstoši tiek pārkāpti brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas, kā arī tiesiskuma principi, Komisija ieteiks apturēt sarunas un ierosinās nosacījumus to atsākšanai; tā kā Turcija vairs pietiekami nepilda Kopenhāgenas kritērijus, jo tā neievēro Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktās vērtības; tā kā sarunu pagaidu pārtraukums nozīmētu, ka pašreizējās sarunas tiek iesaldētas, netiek atvērtas jaunas sarunu sadaļas un netiek īstenotas nekādas jaunas iniciatīvas saistībā ar Turcijas pievienošanos ES, tostarp nenotiek virzība uz muitas savienību,

1.  stingri nosoda nesamērīgos represīvos pasākumus, kas Turcijā veikti kopš neveiksmīgā militārā apvērsuma mēģinājuma jūlijā; aicina Komisiju un dalībvalstis sākt pašreizējo pievienošanās sarunu pagaidu iesaldēšanu līdz brīdim, kad Turcijas valdība būs atgriezusies uz tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas ceļa;

2.  aicina Komisiju noteikt skaidrus rādītājus pievienošanās sarunu atsākšanai saskaņā ar Kopenhāgenas kritērijos ietvertajiem nosacījumiem; uzsver, ka gadījuma, ja Turcija atjaunos nāvessodu, sarunas oficiāli tiktu pārtrauktas;

3.  uzsver, ka darbs pie vīzu režīma liberalizācijas tiks turpināts tikai pēc tam, kad Turcija pienācīgi izpildīs visus vīzu režīma liberalizācijas programmā izklāstītos nosacījumus un valstī vairs netiks ļaunprātīgi izmantots ārkārtas stāvoklis; prasa, lai dalībvalstis vienotos par vērienīgu bēgļu pārvietošanas plānu un ES pārtrauktu bēgļu atpakaļatgriešanu uz Turciju saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu par migrāciju;

4.  aicina Komisiju apsvērt sekas, ko radītu Turcijai sniegtā Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) finansējuma apturēšana, ņemot vērā šā lēmuma ietekmi uz valsts pilsonisko sabiedrību; tomēr joprojām ir apņēmības pilns saglabāt Turcijas saikni ar ES un atbalsta visus demokrātiju aizstāvošos dalībniekus valstī;

5.  uzskata, ka nosacījumi, kas paredzēti Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP par ieroču eksportu uz Turciju, pašlaik netiek pildīti, un aicina dalībvalstis pārtraukt ieroču eksportu uz šo valsti; mudina arī visas attiecīgās dalībvalstis atsaukt no Turcijas savus bruņotos spēkus un aprīkojumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Turcijas valdībai un parlamentam, dalībvalstīm un Eiropas Ārējās darbības dienestam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0423.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0133.

(3)

OV L 77, 15.3.2014., 11. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika