Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1276/2016

Predkladané texty :

B8-1276/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))


Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))  
B8-1276

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku(1) a na uznesenie zo 14. apríla 2016 o správe o Turecku za rok 2015(2),

–  so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

–  so zreteľom na výročnú správu o pokroku Turecka za rok 2016, ktorú Komisia zverejnila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 18. júla 2016, ktoré odzneli na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí USA Johnom Kerrym,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)(3),

–  so zreteľom na právo na slobodu prejavu zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP) a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, ktorých je Turecko zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Európsky parlament dôrazne odsúdili neúspešný vojenský prevrat v Turecku a uznali legitímnu zodpovednosť tureckých orgánov, pokiaľ ide o trestné stíhanie osôb, ktoré sú zaň zodpovedné a ktoré sa na ňom podieľali;

B.  keďže Turecko je kandidátskou krajinou Európskej únie; keďže represívne opatrenia tureckej vlády za výnimočného stavu sú neprimerané, v rozpore s demokratickými hodnotami, na ktorých sa zakladá Európska únia, a odporujú Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach; keďže od prevratu orgány zadržali 10 poslancov Tureckého veľkého národného zhromaždenia, ktorí sú členmi opozičnej strany HDP, a približne 150 novinárov (najväčší počet na svete, pokiaľ ide o takéto zatknutia) a keďže 40 000 osôb bolo zadržaných a z nich viac než 31 000 je naďalej vo väzení a 129 000 zamestnancov verejnej správy je buď naďalej suspendovaných (66 000), alebo boli prepustení (63 000), pričom proti väčšine z nich doteraz neboli vznesené žiadne obvinenia;

C.  keďže sa prezident Erdogan a turecká vláda opakovane vyslovili za znovuzavedenie trestu smrti; keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová znovu zdôraznila, že žiadna krajina, ktorá zavedie trest smrti, sa nemôže stať členským štátom EÚ;

D.  keďže panuje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o podmienky, v ktorých sa po prevrate ocitli zadržaní a uväznení, pričom sa hovorí o mučení, zlom zaobchádzaní a nútených zmiznutiach, a prísne obmedzovanie slobody prejavu a slobody tlače a médií v Turecku, vzhľadom na to, že v krajine už nezostali takmer žiadne nezávislé médiá; keďže politické represie viedli k zvýšeniu počtu žiadateľov o azyl z Turecka v niektorých členských štátoch;

E.  keďže v odseku 5 rámca pre prístupové rokovania s Tureckom sa uvádza, že Komisia „v prípade závažného a trvalého porušovania princípov slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu odporučí pozastavenie rokovaní a navrhne podmienky ich obnovenia“; keďže Turecko už nespĺňa kodanské kritériá v dostatočnej miere, pretože nerešpektuje hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii; keďže dočasné pozastavenie rokovaní by znamenalo zmrazenie súčasných rozhovorov, ako aj to, že v súvislosti s pristúpením Turecka k EÚ by sa neotvorili žiadne nové kapitoly a nezačali žiadne nové iniciatívy, ani by nedošlo k posilneniu colnej únie ;

1.  dôrazne odsudzuje neprimerané represívne opatrenia, ktoré sa v Turecku uplatňujú od neúspešného vojenského prevratu v júli 2016; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dočasne pozastavili prebiehajúce prístupové rokovania, kým turecká vláda nebude opäť rešpektovať zásady právneho štátu a ľudské práva;

2.  poveruje Komisiu, aby stanovila jasné podmienky pre obnovenie prístupových rokovaní, ktoré sa budú uplatňovať spolu s kodanskými kritériami; opakuje, že opätovné zavedenie trestu smrti Tureckom by viedlo k formálnemu zastaveniu rokovaní;

3.  zdôrazňuje, že v krokoch na liberalizáciu vízového režimu sa bude pokračovať, až keď Turecko riadne splní všetky podmienky stanovené v programe liberalizácie vízového režimu a prestane zneužívať výnimočný stav; trvá na tom, že členské štáty sa musia dohodnúť na ambicióznom pláne presídľovania utečencov a EÚ musí prestať vracať utečencov do Turecka v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka o migrácii;

4.  žiada Komisiu, aby preskúmala dôsledky pozastavenia finančných prostriedkov poskytovaných Turecku v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) a zároveň zohľadnila vplyv tohto rozhodnutia na občiansku spoločnosť v krajine; aj naďalej chce však udržať väzby medzi Tureckom a EÚ a podporuje všetkých demokratických aktérov v krajine;

5.  domnieva sa, že podmienky pre vývoz zbraní do Turecka stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP nie sú v súčasnosti splnené, a vyzýva členské štáty, aby zmrazili vývoz zbraní do Turecka; takisto naliehavo vyzýva všetky zúčastnené členské štáty, aby z Turecka stiahli svoje ozbrojené sily a vojenské vybavenie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde a parlamentu Turecka, členským štátom a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia