Resolutsiooni ettepanek - B8-1277/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1277/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Türgi suhete kohta

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016

Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1277/2016
Esitatud tekstid :
B8-1277/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-1277/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta

(2016/2993(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis[1] ning 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta[2],

–  võttes arvesse ELi Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 2005, eriti selle punkte 4 ja 5,

–  võttes arvesse 2016. aasta eduaruannet Türgi kohta, mille komisjon avaldas 9. novembril 2016 (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse 14. novembri 2016. aasta ELi välisasjade nõukogu tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on mõistnud kindlalt hukka ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöörde Türgis ning on tunnustanud Türgi võimude õiguspärast kohustust võtta vastutusele need, kes on selle katse eest vastutavad ja sellega seotud;

B.  arvestades, et Türgi valitsuse survemeetmed opositsioonierakondade vastu, sh opositsioonijuhtide ja Türgi Suure Rahvakogu liikmete, ajakirjanike jt vahistamine, on ebaproportsionaalsed ning vastuolus Türgi siseriiklike õigusaktidega, sellega rikutakse Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustusi ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

C.  arvestades, et president Erdoğan ja Türgi valitsus on teinud korduvaid avaldusi surmanuhtluse taastamise kohta ning on põhjust tunda tõsist muret riigipöördekatse järel kinni peetud ja vahistatud isikute tingimuste, riigiametnike ulatusliku ametist vabastamise, sõnavabaduse karmide piirangute ning ajakirjandusele ja meediale kehtestatud piirangute suhtes Türgis;

D.  arvestades, et Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste raamistiku punktis 5 sätestatakse, et komisjon võib soovitada läbirääkimised peatada, kui tõsiselt ja korduvalt on rikutud vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, ning pakkuda välja tingimused läbirääkimiste jätkamiseks;

1.  mõistab karmilt hukka juulis aset leidnud ebaõnnestunud sõjaväelise võimuhaaramise järel Türgis kohaldatavad ebaproportsionaalsed survemeetmed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles algatama Türgiga peetavate läbirääkimiste kohene peatamine; toonitab, et viisanõude kaotamisega tehtav töö jätkub alles siis, kui Türgi täidab nõuetekohaselt viisanõude kaotamise tegevuskavas kehtestatud tingimused;

2.  teeb komisjonile ülesandeks kehtestada selged sihtmärgid ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks kõrvuti Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumite tingimustega ning kooskõlas Türgi kohustustega Euroopa Nõukogu liikmena; toonitab, et ühinemiskõneluste jätkamise tingimuste hulka tuleks arvata selgesõnaline loobumine surmanuhtlusest koos täieliku tagasipöördumisega demokraatliku ja pluralistliku poliitilise elu juurde;

3.  juhib tähelepanu, et läbirääkimiste peatamisega peaks kaasnema Türgile antava ühinemiseelse abi rahastamise külmutamine alates uue eelarveaasta algusest 1. jaanuaril 2017; toonitab, et osa ühinemiseelse abi rahastamisvahendile eraldatavatest rahalistest vahenditest tuleks suunata pagulaste ja rändajate suuremaks toetamiseks Türgis;

4.  julgustab komisjoni, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni osutama Türgi võimudele täiendavat õigusabi, et tagada usaldusväärne kohtumenetlus ning nõuetekohased ja turvalised kinnipidamistingimused neile, kes vahistati osalemise eest 15. juuli 2016. aasta sõjaväelise võimuhaaramise katses;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Türgi valitsusele ja parlamendile, liikmesriikidele ning Euroopa välisteenistusele.